Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aksjologia wychowania wg Jana Pawła II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-1-AWJP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aksjologia wychowania wg Jana Pawła II
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W01, NRL_W12, NRL_U04, NRL_U08, NRL_K05, NRL_K08Wymagania wstępne:

Znajomość terminologii co do podstaw katolickiego wychowania i pedagogiki katolickiej.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta wiedzy o sposobach, jak i sensie - wychowania do tych wartości, które reprezentował swoją osobą, taki autorytet religijny, jakim był papież Jan Paweł II. W wychowaniu istotną sprawą jest otwarcie się na znajomość zobiektywizowanych tradycyjnie wartości (czyli celów), jak i oparcie się na niepodważalnym autorytecie, który je przekazuje oraz do nich motywuje. Chodzi także o to, żeby student nabył kwalifikacje i kompetencje w omawianym przedmiocie, tj., że w odróżnieniu od potrzeb, które mogą człowieka inspirować egoistycznie, wartości chrześcijańskie (katolickie), szczególnie, kiedy są one przez człowieka poukładane w obiektywną hierarchię, prowadzą go nawiązywania sprawiedliwych oraz uszczęśliwiających relacji międzyosobowych.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje tematykę, które wartości są najważniejsze? Co chcielibyśmy przekazać dzieciom, by wyrosły na szczęśliwych, „dobrych i porządnych” ludzi? System wartości człowieka budowany jest przez rodziców, rodzinę, nauczycieli, kolegów czy środowisko. Możemy wyróżnić wartości moralne, ekonomiczne, estetyczne, poznawcze, prawne, religijne itp. Głównym przekaźnikiem wartości jest wychowanie, rozumiane jako przygotowanie człowieka do życia i kształtowanie jego osobowości w warunkach konkretnej rzeczywistości społecznej. Dla wychowania katolickiego, w tym wszystkim ważne jest aktualne nauczanie Kościoła, a w szczególe - autorytet moralno-religijny, jakim jest dla bardzo wielu wiernych - papież Jan Paweł II. Na jego osobie, jak i Magisterium, skupia się bowiem tradycyjne, czyli sprawdzone od wieków urzeczywistnienie się wychowawczego (pastoralnego) celu, jakim jest osiągnięcie i zrealizowanie w życiu zobiektywizowanego szczęścia, a także tego nadprzyrodzonego (Bożego) w przyszłości.

Przedmiot obejmuje treści, istotne w wychowaniu do wartości katolickich.

1. Potrzeba wychowania i aksjologii (podstawowe trudności z aksjologią w wychowaniu i w pedagogice).

2. Normatywne ujęcie potrzeby wychowania katolickiego (Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r.)

3. Metody chrześcijańskiego wychowania.

4. Formacja ludzka - miłość i dojrzałość jako podstawa relacji międzyosobowych (w małżeństwie, rodzinie itp.).

5. Wychowanie do czystości.

6. Wychowanie do katolickiej etyki małżeńskiej i rodzinnej.

7. Kryzys aksjologii katolickiego małżeństwa i rodziny.

8. Wychowanie do cnoty sprawiedliwości.

9. Wychowanie do cnoty wiary katolickiej.

10. Wychowanie do nadziei.

11. Wychowanie do pobożności (miłość Boga)

12. Wychowanie do kapłaństwa.

13. Wychowanie do dzietności.

14. Wychowanie do cnoty wstydliwości (absorbcja wstydu przez miłość). Występki bezwstydu.

15. Reasumpcja tematów. (kolokwium ustne - końcowe).

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Struzik Z. Narzeczeństwo, małżeństwo i rodzina w nauczaniu papieskim, wyd. IPJPII, Warszawa 2019.

2. Rubik A., SEKEDPL. Dorastanie w miłości, bezpieczeństwie i zrozumieniu. Przewodnik dla rodziców, Warszawa. W.A.B. 2022.

3. Żuk, G. Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki, Lublin 2016.

4. Skreczko A., Świadectwo życia chrześcijańskiego w nauczaniu Jana Pawła II skierowanym do młodzieży, „Studia Theologica Varsaviensia” 14 (2007), nr 1, s. 85-103.

5. Remiszewska Z., Aksjologiczne aspekty wychowania, "Lubelski Rocznik Pedagogiczny" 1/35 (2016), s. 85-97.

5. Milczyńska-Kowalska M., Wartości w postmodernizmie. Koncepcja dekonstrukcji rzeczywistości społecznej – analiza krytyczna. Lublin 2013.

6. Struzik Z. Wprowadzenie do programu wychowawczego opartego na wartościach według nauczania Jana Pawła II, wyd. IPJPII, Warszawa 2017.

7.Rynio A., Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Lublin 2004.

Literatura uzupełniająca:

1. Żukowska Z.A., Dialog zamiast kar, Podkowa Leśna 2015.

2. Marianski J., Godność ludzka jako wartość społeczno-moralna: mit czy rzeczywistość? Studium interdyscyplinarne. Toruń 2016.

3. Mazur P., Podstawy pedagogiki otwartej, Kraków 2011.

4. Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa-Łomianki 1999.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

NRL_W01,

Student zna elementarną terminologię używaną w aksjologii i naukach o rodzinie i rozumie jej źródła

NRL_W12,

Student zna podstawowe teorie dotyczące wychowania do wartości , ma podstawową wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących

NRL_U04,

Student posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych mną temat wychowania do wartości; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT)

NRL_U08,

Student posiada umiejętność przygotowania i przedstawienia projektów

działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej

NRL_K05,

Student ma świadomość roli pracy zespołowej w instytucjach zajmujących się służbą rodzinie; potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania; wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań na rzecz małżeństwa i rodziny

NRL_K08

Student odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki

Opis ECTS:

Udział w konwersatorium - 30 godzin - 1ECTS.

Opracowanie zagadnienia (ESEJ) - 10 godzin - 1/2 ECTS.

Przygotowanie się do zajęć, zapoznanie z lekturami i in. - 15 godzin - 1/2 ECTS.

Suma godzin: 55 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

KRYTERIA MERYTORYCZNE:

Wiedza:

Ocena 2 (ndst) - student nie chodził na zajęcia, nie opublikował eseju na MOODLE, nie zna elementarnej terminologii używanej w aksjologii i naukach o rodzinie.

Ocena 3 (dst) - student chodził na zajęcia, opublikował poprawnie zredagowany esej na MOODLE, zna tylko w ograniczonym stopniu podstawową terminologię z aksjologii w ujęciu Jana Pawła II.

Ocena 4 (db) - student chodził na zajęcia, opublikował poprawny merytorycznie esej na MOODLE, dysponuje w stopniu zadowalającym repertuarem pojęć z aksjologii; ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących aksjologii w ujęciu Jana Pawła II

Ocena 5 (bdb) - student chodził na zajęcia, opublikował (poprawny - formalnie i merytorycznie esej) na MOODLE, potrafi stosować adekwatną terminologię z aksjologii; ma dobrze uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących aksjologii w ujęciu Jana Pawła II.

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst) - student nie potrafi analizować, streszczać ani przedstawiać zagadnień z zakresu aksjologii wychowania. Nie wykazał umiejętności opisania omawianej tematyki w eseju.

Ocena 3 (dst) - student tylko w ograniczonym stopniu potrafi analizować, streszczać i przedstawiać zagadnień z zakresu aksjologii wychowania. Potrafi zredagować esej.

Ocena 4 (db) - student potrafi trafnie analizować, streszczać i przedstawiać zagadnienia z zakresu aksjologii. Potrafi poprawnie zredagować esej.

Ocena 5 (bdb) - student potrafi trafnie streszczać, przedstawiać oraz krytycznie analizować zagadnienia z zakresu aksjologii wychowania. Potrafi poprawnie sformatować esej.

Kompetencje:

Ocena 2 (ndst) - student nie potrafi zaplanować i podjąć działań samokształcących celem nabycia wiedzy z aksjologii i wychowania, nie wykazuje zainteresowania dyskusją podejmowaną w tych obszarach.

Ocena 3 (dst) - student potrafi, jedynie w ograniczonym stopniu, podjąć pracę nad samokształceniem w dziedzinie aksjologii i pedagogiki.

Ocena 4 (db) - student potrafi właściwie zaplanować i podjąć pracę nad samokształceniem w dziedzinie nad samokształceniem w dziedzinie aksjologii i pedagogiki, bierze udział w dyskusjach prowadzonych na zajęciach.

Ocena 5 (bdb) - student planuje i podejmuje pracę nad samokształceniem w dziedzinie aksjologii, często bierze udział w dyskusjach prowadzonych na zajęciach - poziom b. dobry.

CZĄSTKOWE KRYTERIA PROCENTOWE

Procentowe zaliczenie przedmiotu:

30% - AKTYWNE UCZESTNICTWO NA ZAJĘCIACH. (obecność obowiązkowa, usprawiedliwienia standardowo: choroba, przypadki losowe, itp.).

30% - POPRAWNE OPUBLIKOWANIE ESEJU NA MOODLE.

40% - ZALICZENIE KOLOKWIUM USTNEGO Z PRZEKAZANEJ WIEDZY NA KONIEC ZAJĘĆ.

PUNKATACJA KOŃCOWA:

91 – 100 % - (5)

81 -90 % - (4,5)

71 -80 % - (4)

66 – 70 % - (3,5)

60 – 65 % - (3)

< 60% - (2)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Skreczko
Prowadzący grup: Adam Skreczko
Strona przedmiotu: http://Ws
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest nabycie przez studenta podstawowej wiedzy o wychowaniu do wartości w oparciu o autorytet w dziedzinie wychowania religijnego, jakim był i pozostaje Jan Paweł II. W wychowaniu do wartości istotną sprawą jest oparcie się na niepodważalnym autorytecie.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje treści istotne w wychowaniu do wartości, ale skupione głównie na nauczaniu Jana Pawła II.

1. Definicje wychowania

2. Definicje aksjologii

3. Podstawowe trudności z aksjologią w pedagogice

4. Kryzys aksjologii w pedagogice (przyczyny natury metodologicznej)

5. Interdyscyplinarna normatywność w badaniach pedagogicznych

6. Wartości w wychowaniu dzisiaj

7. Cele wychowania a wartości

8. Cele wychowania, ich geneza i rodzaje

9. Dojrzałość ludzka i chrześcijańska jako najwyższe cele wychowania

10. Podstawowa opozycja procesu wychowania: świat subiektywny i obiektywny

11. Normy moralne i zasady postępowania w aksjologii Jana Pawła II.

12. Kwalifikacja wartości według Jana Pawła II.

13. Strategie wychowania do wartości

14. Postawa religijna jako wartość i jej wychowanie

15. Normy moralne i zasady postępowania w aksjologii Jana Pawła II.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin 1999, (Rozdział VI – Aksjologiczne podstawy wychowania, s. 361-335)

2. Rynio A., Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Lublin 2004.

3. Skreczko A., Rozum i wiara w przestrzeni wychowawczej. Implikacje pedagogiczne encykliki Jana Pawła II „Fides et ratio”, Studia Teologiczne Białystok.Drohiczyn.Łomża18(2000), s. 153-163.

4. Skreczko A., Świadectwo życia chrześcijańskiego w nauczaniu Jana Pawła II skierowanym do młodzieży, „Studia Theologica Varsaviensia” 14(2007), nr 1, s. 85-103.

5. Skreczko A., Wychowanie do miłości, w: B. Harassek (red.), Pukam do drzwi Waszych domów i pragnę się z Wami spotkać. Rozważania temat «Listu do Rodzin» Ojca Świętego Jana Pawła II, Warszawa 1994, s. 171-186.

5. Struzik Z., Program wychowawczy oparty na wartościach według nauczania Jana Pawła II, Warszawa 2009.65. Struzik Z. Narzeczeństwo, małżeństwo i rodzina w nauczaniu papieskim, wyd. IPJPII, Warszawa 2019.

6. Struzik Z. Wprowadzenie do programu wychowawczego opartego na wartościach według nauczania Jana Pawła II, wyd. IPJPII, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. Denek K., Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, Toruń 2000.

2. Kunowski S., Wartości w procesie wychowania, Kraków 2003.

3. Mazur P., Podstawy pedagogiki otwartej, Kraków 2011, (Aksjologiczne podstawy pedagogiki pastoralnej, s. 213-240).

4. Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa-Łomianki 1999.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych terminów i zdolność do formułowania swojego zdania na tematy w podanym szakresie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Skreczko
Prowadzący grup: Adam Skreczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Biały
Prowadzący grup: Stanisław Biały
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ECTS - 30 GODZ. - aktywne uczestnictwo w zajęciach.

1/2 ECTS - 15 GODZ. - przygotowanie pracy cząstkowej - esej.

1/2 ECTS- 15 GODZ. - przygotowanie się na kolokwium ustne - końcowe.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta wiedzy o sposobach, jak i sensie - wychowania do tych wartości, które reprezentował swoją osobą, taki autorytet religijny, jakim był papież Jan Paweł II. W wychowaniu istotną sprawą jest otwarcie się na znajomość zobiektywizowanych tradycyjnie wartości (czyli celów), jak i na niepodważalnym autorytecie, który je przekazuje oraz do nich motywuje. Chodzi w konsekwencji o to, aby student zdobył potrzebne kwalifikacje oraz kompetencje, że w odróżnieniu od potrzeb, które mogą człowieka inspirować egoistycznie, wartości chrześcijańskie (katolickie), szczególnie, kiedy są one przez człowieka poukładane w obiektywną hierarchię, prowadzą go nawiązywania sprawiedliwych oraz uszczęśliwiających relacji międzyosobowych.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje tematykę, które wartości są najważniejsze? Co chcielibyśmy przekazać dzieciom, by wyrosły na szczęśliwych, „dobrych i porządnych” ludzi? System wartości człowieka budowany jest przez rodziców, rodzinę, nauczycieli, kolegów czy środowisko. Możemy wyróżnić wartości moralne, ekonomiczne, estetyczne, poznawcze, prawne, religijne itp. Głównym przekaźnikiem wartości jest wychowanie, rozumiane jako przygotowanie człowieka do życia i kształtowanie jego osobowości w warunkach konkretnej rzeczywistości społecznej. Dla wychowania katolickiego, w tym wszystkim ważne jest aktualne nauczanie Kościoła, a w szczególe - autorytet moralno-religijny, jakim jest dla bardzo wielu wiernych - papież Jan Paweł II. Na jego osobie, jak i Magisterium, skupia się bowiem tradycyjne, czyli sprawdzone od wieków urzeczywistnienie się wychowawczego (pastoralnego) celu, jakim jest osiągnięcie i zrealizowanie w życiu zobiektywizowanego szczęścia, a także tego nadprzyrodzonego (Bożego) w przyszłości.

Przedmiot obejmuje treści, istotne w wychowaniu do wartości katolickich.

1. Potrzeba wychowania i aksjologii (podstawowe trudności z aksjologią w wychowaniu i w pedagogice).

2. Normatywne ujęcie potrzeby wychowania katolickiego (Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r.)

3. Metody chrześcijańskiego wychowania.

4. Formacja ludzka - miłość i dojrzałość jako podstawa relacji międzyosobowych (w małżeństwie, rodzinie itp.).

5. Wychowanie do czystości.

6. Wychowanie do katolickiej etyki małżeńskiej i rodzinnej.

7. Kryzys aksjologii katolickiego małżeństwa i rodziny.

8. Wychowanie do cnoty sprawiedliwości.

9. Wychowanie do cnoty wiary katolickiej.

10. Wychowanie do nadziei.

11. Wychowanie do pobożności (miłość Boga)

12. Wychowanie do kapłaństwa.

13. Wychowanie do dzietności.

14. Wychowanie do cnoty wstydliwości (absorbcja wstydu przez miłość). Występki bezwstydu.

15. Reasumpcja tematów. (kolokwium ustne - końcowe).

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Struzik Z. Narzeczeństwo, małżeństwo i rodzina w nauczaniu papieskim, wyd. IPJPII, Warszawa 2019.

2. Rubik A., SEKEDPL. Dorastanie w miłości, bezpieczeństwie i zrozumieniu. Przewodnik dla rodziców, Warszawa. W.A.B. 2022.

3. Żuk, G. Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki, Lublin 2016.

4. Skreczko A., Świadectwo życia chrześcijańskiego w nauczaniu Jana Pawła II skierowanym do młodzieży, „Studia Theologica Varsaviensia” 14 (2007), nr 1, s. 85-103.

5. Remiszewska Z., Aksjologiczne aspekty wychowania, "Lubelski Rocznik Pedagogiczny" 1/35 (2016), s. 85-97.

5. Milczyńska-Kowalska M., Wartości w postmodernizmie. Koncepcja dekonstrukcji rzeczywistości społecznej – analiza krytyczna. Lublin 2013.

6. Struzik Z. Wprowadzenie do programu wychowawczego opartego na wartościach według nauczania Jana Pawła II, wyd. IPJPII, Warszawa 2017.

7.Rynio A., Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Lublin 2004.

Literatura uzupełniająca:

1. Żukowska Z.A., Dialog zamiast kar, Podkowa Leśna 2015.

2. Marianski J., Godność ludzka jako wartość społeczno-moralna: mit czy rzeczywistość? Studium interdyscyplinarne. Toruń 2016.

3. Mazur P., Podstawy pedagogiki otwartej, Kraków 2011.

4. Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa-Łomianki 1999.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Biały
Prowadzący grup: Stanisław Biały
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1. p. ECTS - 30 godz. uczestnictwa w zajęciach w sposób aktywny

1. p. ECTS - 30 godzin, w tym połowa to przygotowanie i e do kolokwium ustnego końcowego, i połowa to opublikowanie na MOODLE eseju, ocenionego przez prof. na ocenę przynajmniej dostateczną.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta wiedzy o sposobach, jak i sensie - wychowania do tych wartości, które reprezentował swoją osobą, taki autorytet religijny, jakim był papież Jan Paweł II. W wychowaniu istotną sprawą jest otwarcie się na znajomość zobiektywizowanych tradycyjnie wartości (czyli celów), jak i na niepodważalnym autorytecie, który je przekazuje oraz do nich motywuje. Chodzi w konsekwencji o to, aby student zdobył potrzebne kwalifikacje oraz kompetencje, że w odróżnieniu od potrzeb, które mogą człowieka inspirować egoistycznie, wartości chrześcijańskie (katolickie), szczególnie, kiedy są one przez człowieka poukładane w obiektywną hierarchię, prowadzą go nawiązywania sprawiedliwych oraz uszczęśliwiających relacji międzyosobowych.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje tematykę, które wartości są najważniejsze? Co chcielibyśmy przekazać dzieciom, by wyrosły na szczęśliwych, „dobrych i porządnych” ludzi? System wartości człowieka budowany jest przez rodziców, rodzinę, nauczycieli, kolegów czy środowisko. Możemy wyróżnić wartości moralne, ekonomiczne, estetyczne, poznawcze, prawne, religijne itp. Głównym przekaźnikiem wartości jest wychowanie, rozumiane jako przygotowanie człowieka do życia i kształtowanie jego osobowości w warunkach konkretnej rzeczywistości społecznej. Dla wychowania katolickiego, w tym wszystkim ważne jest aktualne nauczanie Kościoła, a w szczególe - autorytet moralno-religijny, jakim jest dla bardzo wielu wiernych - papież Jan Paweł II. Na jego osobie, jak i Magisterium, skupia się bowiem tradycyjne, czyli sprawdzone od wieków urzeczywistnienie się wychowawczego (pastoralnego) celu, jakim jest osiągnięcie i zrealizowanie w życiu zobiektywizowanego szczęścia, a także tego nadprzyrodzonego (Bożego) w przyszłości.

Przedmiot obejmuje treści, istotne w wychowaniu do wartości katolickich.

1. Potrzeba wychowania i aksjologii (podstawowe trudności z aksjologią w wychowaniu i w pedagogice).

2. Normatywne ujęcie potrzeby wychowania katolickiego (Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r.)

3. Metody chrześcijańskiego wychowania.

4. Formacja ludzka - miłość i dojrzałość jako podstawa relacji międzyosobowych (w małżeństwie, rodzinie itp.).

5. Wychowanie w rodzinie do czystości.

6. Wychowanie do katolickiej etyki małżeńskiej i rodzinnej.

7. Kryzys aksjologii katolickiego małżeństwa i rodziny.

8. Wychowanie w rodzinie do cnoty sprawiedliwości.

9. Wychowanie w rodzinie do cnoty wiary katolickiej.

10. Wychowanie w rodzinie do nadziei.

11. Wychowanie w rodzinie do pobożności (miłość Boga)

12. Wychowanie w rodzinie katolickiej do kapłaństwa.

13. Wychowanie w rodzinie do dzietności.

14. Wychowanie w rodzinie do cnoty wstydliwości (absorbcja wstydu przez miłość). Występki bezwstydu.

15. Reasumpcja tematów. (kolokwium ustne - końcowe).

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Struzik Z. Narzeczeństwo, małżeństwo i rodzina w nauczaniu papieskim, wyd. IPJPII, Warszawa 2019.

2. Rubik A., SEKEDPL. Dorastanie w miłości, bezpieczeństwie i zrozumieniu. Przewodnik dla rodziców, Warszawa. W.A.B. 2022.

3. Żuk, G. Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki, Lublin 2016.

4. Skreczko A., Świadectwo życia chrześcijańskiego w nauczaniu Jana Pawła II skierowanym do młodzieży, „Studia Theologica Varsaviensia” 14 (2007), nr 1, s. 85-103.

5. Remiszewska Z., Aksjologiczne aspekty wychowania, "Lubelski Rocznik Pedagogiczny" 1/35 (2016), s. 85-97.

5. Milczyńska-Kowalska M., Wartości w postmodernizmie. Koncepcja dekonstrukcji rzeczywistości społecznej – analiza krytyczna. Lublin 2013.

6. Struzik Z. Wprowadzenie do programu wychowawczego opartego na wartościach według nauczania Jana Pawła II, wyd. IPJPII, Warszawa 2017.

7.Rynio A., Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Lublin 2004.

Literatura uzupełniająca:

1. Żukowska Z.A., Dialog zamiast kar, Podkowa Leśna 2015.

2. Marianski J., Godność ludzka jako wartość społeczno-moralna: mit czy rzeczywistość? Studium interdyscyplinarne. Toruń 2016.

3. Mazur P., Podstawy pedagogiki otwartej, Kraków 2011.

4. Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa-Łomianki 1999.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)