Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo grup pierwotnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-1-BGP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo grup pierwotnych
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W04; NRL_W12; NRL_U01; NRL_U02; NRL_U07; NRL_U14; NRL_K03; NRL_K06; NRL_K09

Wymagania wstępne:

Znajomość literatury przedmiotu.

Skrócony opis:

Przedmiot skupia się na zagadnieniach bezpieczeństwa grup pierwotnych.

Podkreśla wagę procesu socjalizacji i więzi społecznych w grupach pierwotnych. Omawia procesy i relacje w grupach pierwotnych oraz zagrożenia dla tych grup. Wskazuje sposoby przeciwdziałania zagrożeniom grup pierwotnych.

Pełny opis:

Przedmiot skupia się na zagadnieniach bezpieczeństwa grup pierwotnych.

Podkreśla wagę procesu socjalizacji i więzi społecznych w grupach pierwotnych. Omawia procesy i relacje w grupach pierwotnych oraz zagrożenia dla tych grup. Wskazuje sposoby przeciwdziałania zagrożeniom grup pierwotnych. Szczegółowe treści dotyczą poniższych zagadnień.

1. Małe grupy społeczne (pojęcie grupy społecznej, klasyfikacja grup społecznych, struktura grupy społecznej).

2. Teorie grup pierwotnych (twórcy, typologie, funkcje). Teoria grupy odniesienia (definicja, rodzaje).

3. Procesy grupowe (więź społeczna, integracja społeczna, wspólne wartości).

4. Socjalizacja jednostki (pojęcie procesu socjalizacji, socjalizacja a stereotypy społeczne) i resocjalizacja.

5. Relacje w grupach pierwotnych (jaźń i tożsamość, osobowość społeczna, postawy społeczne).

6. Rodzina jako grupa pierwotna.

7. Grupa rówieśnicza jako grupa pierwotna.

8. Społeczność lokalna jako grupa pierwotna.

9. Zagrożenia grup pierwotnych.

10. Działania prewencyjne.

11. Polski system prewencyjny.

Literatura:

Aronson E., Człowiek istota społeczna, Warszawa 2008,

Buller L., Influencja, Stalowa Wola 2008,

Buller L., Uspołecznianie działań policji w Polsce, Warszawa 2019,

Frankowski M.T., Socjologia. Mikrostruktury społeczne. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2004,

Goodman N., Wstęp do socjologii, Poznań 1997,

Marshal G.(red.), Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa 2005,

Mikołajczyk Z., Koncepcja Ruchomych Przestrzeni. Problemy teorii i praktyki. Warszawa 2018.

Szacka B. Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

NRL_W01 - student ma podstawową wiedzę na temat grup pierwotnych (a więc rodzinie, grupie rówieśniczej, społeczności lokalnej) w kontekście innych nauk społecznych i humanistycznych.

NRL_W02 - student zna podstawowe teorie dotyczące zachowania w grupach pierwotnych, a także ma podstawową wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach zachodzących w grupach pierwotnych.

NRL_U01 - student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk społecznych i o rodzinie w celu rozpoznawania problemów w grupach pierwotnych związanych z wychowaniem i opieką, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań w grupach pierwotnych.

NRL_U02 - student potrafi - pod kierunkiem opiekuna - po rozpoznaniu sytuacji zagrożenia grup pierwotnych zaproponować działania prewencyjne oraz pomocowe w przeciwdziałaniu zagrożeniom grup pierwotnych.

NRL_U03 - student potrafi wybrać i zastosować metody, procedury i dobre praktyki do realizacji zadań związanych z działaniami prewencyjnymi przeciwdziałającymi zagrożeniom grup pierwotnych.

NRL_U04 - student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych oraz potrafi analizować sytuacje wynikające z zagrożeń związanych z grupami pierwotnymi.

NRL_K01 - student docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny jako grupy pierwotnej, odnosząc zdobytą wiedzę do projektowania zadań osobistych i zawodowych.

NRL_K02 - student docenia rolę współpracy międzyinstytucjonalnej w celu profesjonalizacji działań związanych ze służbą grupom pierwotnym, a także jest przygotowany do uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania prewencyjne i wykazuje zdolności do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie.

NRL_K03 - student jest przygotowany do pełnienia roli asystenta rodzinnego, specjalisty pracy z rodziną, kuratora społecznego, pracownika instytucji oraz członka organizacji społecznej realizującej zadania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom grup pierwotnych.

Opis ECTS: 3

Godziny kontaktowe: konwersatorium 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektura literatury przedmiotu: 25 godz.

Przygotowanie do testu zaliczeniowego: 25 godz.

Liczba godzin: 80 = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach.

Aktywność na zajęciach.

Jakość opracowanych materiałów, prezentacji.

Jakość przedstawianych treści.

Egzamin ustny.

Praktyki zawodowe:

Zgodnie z wymogami WSR.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Buller
Prowadzący grup: Leszek Buller
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami bezpieczeństwa grup pierwotnych.

Podkreślenie wagi procesu socjalizacji i więzi społecznych w grupach pierwotnych.

Omówienie procesów i relacji w grupach pierwotnych.

Ukazanie zagrożeń grup pierwotnych.

Wskazanie na sposoby przeciwdziałania zagrożeniom grup pierwotnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Buller
Prowadzący grup: Leszek Buller
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami bezpieczeństwa grup pierwotnych.

Podkreślenie wagi procesu socjalizacji i więzi społecznych w grupach pierwotnych.

Omówienie procesów i relacji w grupach pierwotnych.

Ukazanie zagrożeń grup pierwotnych.

Wskazanie na sposoby przeciwdziałania zagrożeniom grup pierwotnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Mikołajczyk
Prowadzący grup: Zbigniew Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot skupia się na zagadnieniach bezpieczeństwa grup pierwotnych.

Podkreśla wagę procesu socjalizacji i więzi społecznych w grupach pierwotnych. Omawia procesy i relacje w grupach pierwotnych oraz zagrożenia dla tych grup. Wskazuje sposoby przeciwdziałania zagrożeniom grup pierwotnych.

Pełny opis:

Przedmiot skupia się na zagadnieniach bezpieczeństwa grup pierwotnych.

Podkreśla wagę procesu socjalizacji i więzi społecznych w grupach pierwotnych. Omawia procesy i relacje w grupach pierwotnych oraz zagrożenia dla tych grup. Wskazuje sposoby przeciwdziałania zagrożeniom grup pierwotnych. Szczegółowe treści dotyczą poniższych zagadnień.

1. Małe grupy społeczne (pojęcie grupy społecznej, klasyfikacja grup społecznych, struktura grupy społecznej).

2. Teorie grup pierwotnych (twórcy, typologie, funkcje). Teoria grupy odniesienia (definicja, rodzaje).

3. Procesy grupowe (więź społeczna, integracja społeczna, wspólne wartości).

4. Socjalizacja jednostki (pojęcie procesu socjalizacji, socjalizacja a stereotypy społeczne) i resocjalizacja.

5. Relacje w grupach pierwotnych (jaźń i tożsamość, osobowość społeczna, postawy społeczne).

6. Rodzina jako grupa pierwotna.

7. Grupa rówieśnicza jako grupa pierwotna.

8. Społeczność lokalna jako grupa pierwotna.

9. Zagrożenia grup pierwotnych.

10. Działania prewencyjne.

11. Polski system prewencyjny.

Literatura:

Aronson E., Człowiek istota społeczna, Warszawa 2008,

Buller L., Influencja, Stalowa Wola 2008,

Buller L., Uspołecznianie działań policji w Polsce, Warszawa 2019,

Frankowski M.T., Socjologia. Mikrostruktury społeczne. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2004,

Goodman N., Wstęp do socjologii, Poznań 1997,

Marshal G.(red.), Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa 2005,

Mikołajczyk Z., Koncepcja Ruchomych Przestrzeni. Problemy teorii i praktyki. Warszawa 2018.

Szacka B. Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

Wymagania wstępne:

W przypadku potrzeby prowadzenia zajęć w formie on-line link do zespołu na platformie MsTimes:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aMmbjF8RFUXOD-0hmSElHgEZyIbFaEKnoYV0uJIHSS0g1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d36c10ac-a726-41b4-aaa5-fe88c63ec302&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Prowadzący: dr hab. Zbigniew Mikołajczyk

tel. 780073292 e-mail: z.mikolajczyk@uksw.pl

Dyżur: środa, godz. 8:00-9:30 pok. 208, bud. 23

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)