Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Człowiek w tajemnicy stworzenia i odkupienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-1-CTS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Człowiek w tajemnicy stworzenia i odkupienia
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Prawda objawiona o człowieku stworzonym na obraz i podobieństwo Boga stanowi fundament całej antropologii chrześcijańskiej. Najgłębszą istotę człowieka stanowi fakt, że sobą samym wyraża on Boga. Teksty biblijne o stworzeniu ukazują etiologię osoby, mężczyzny i kobiety, którzy od początku są czymś jednym. Grzech pierworodny nie zniweczył obrazu Bożego w człowieku, ale uszkodził zdolność człowieka do trwania w komunii z Bogiem oraz zniekształcił postrzeganie siebie, swoich uzdolnień i zadań. Chrystus, pośrednik Nowego Przymierza odnowił zerwaną więź i przywrócił człowiekowi utraconą zdolność bycia i widzenia siebie jako podobnego do Stwórcy. Dar Chrystusa potwierdza pierwotny zamysł Boga wobec człowieka pomimo jego niewierności.

Literatura:

Jan Paweł II. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „początku”. Red. T. Styczeń. Lublin: RW KUL 1998.

Jan Paweł II. Encyklika „Redemptor hominis” (4.03.1979). W: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. T. 1. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława B.M. Archidiecezji Krakowskiej, Wydawnictwo M 1996 s. 1-53.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)