Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka szczegółowa - wychowanie do życia w rodzinie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-1-DS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka szczegółowa - wychowanie do życia w rodzinie
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Przedmioty do wyboru - studia stacjonarne II rok I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

pedagogika

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W01

NRL_W02

NRL_W04

NRL_W06

NRL_W12

NRL_U11

NRL_K09

Wymagania wstępne:

brak wymagań

Skrócony opis:

Dydaktyka, jako dział pedagogiki, analizuje zależności warunkujące przebieg i wyniki nauczania-uczenia (młodzież dorosła, narzeczeni, małżonkowie, członkowie rodziny) się, a także formułuje na tej podstawie odpowiednie prawidłowości oraz wskazuje metody, formy organizacyjne i środki pomocne w wywołaniu zamierzonych zmian u uczniów-uczestników-studentów. Spełnia ona funkcję teoretyczną i praktyczną, głównie o charakterze diagnostycznym, prognostycznym i instrumentalnym.

W wypadku Dydaktyki szczegółowej – wychowania do życia w rodzinie, działania wychowawcze będą polegać na stałym oddziaływaniu środowiska rodzin, nauki, (dydaktyki i pedagogiki) na proces przygotowania do życia, w małżeństwach i rodzinach, rodzin polskich

Pełny opis:

PLAN ZAJĘĆ

1. Wprowadzenie. Pojęcia ogólne przedmiotu -dydaktyka

2. Wprowadzenie. Pojęcia ogólne przedmiotu – pedagogika

3. Programy wychowawcze małżeństwa i rodziny.

4. Badanie stanu faktycznego rodzin polskich przy pomocy ankiet. (Ankieta dla rodzin, Ankieta dla małżeństw, Ankieta dla narzeczonych. (do pobrania na stronie internetowej Instytutu Papieża Jana Pawła II

5. Nauczanie papieskie (Kościoła) na temat małżeństwa i rodziny.

6. Ustawy i normy prawne Państwa na temat małżeństwa i rodziny.

7. Podobieństwa i różnice w Prawie państwowym (Kodeks Rodzinny i opiekuńczy, a Prawie Kanonicznym Kościoła katolickiego.

8. Programy wychowawcze na poziomie szkoły podstawowej, średniej i uniwersytetu.

9. Wartości podstawowe w małżeństwie i rodzinie według nauczania Jana Pawła II.

10. Współczesne wychowawcze zagrożenia dla małżeństw.

11. Współczesne zagrożenia wychowawcze dla rodzin.

12. Rola środków przekazu w wychowaniu do małżeństwa i rodziny.

13. Zderzenie tradycji z nowoczesnością w zakresie dydaktyki, wychowania i tradycji rodzin polskich.

14. Prognozowanie rozwoju moralnego i społecznego rodzin polskich.

15. Zalecenia dla edukacji młodzieży dorosłej w procesie przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie.

Literatura:

LITERATURA

-obowiązkowa

1. Kupisiewicz Cz.: Dydaktyka ogólna, Oficyna Wydawnicza Graf Punkt, Warszawa 2000.

2. Okoń W.: Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1984.

3. Sarmirnto, A., Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny, Kraków 2002.

4. Struzik Z., Narzeczeństwo, małżeństwo i rodzina w nauczaniu papieskim, wyd. IPJPI, Warszawa 2019.[dostęp: https://ipjp2.pl/pliki/Narzeczeństwo-małżeńśtwo-i-rodzina-w-nauczaniu-papieskim_repozytorium.pdf].

5. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołujący się do „Początku”. Chrystus odwołujący się do zmartwychwstania. Chrystus odwołujący się do „Serca”. Sakrament. O Janie Pawle II teologii ciała, Lublin 2001.

-uzupełniająca

1. Półturzycki J.: Dydaktyka dla nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock 2002.

2. Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa-Łomianki 1999.

3. Struzik Z., Znaczenie przesłania encykliki Jana Pawła II „Evangelium vitae” (25.03.1995) we współczesnej teologii życia. 20-lecie encykliki, Warszawa 2015.

4. Góralski W., Kościelne prawo małżeńskie, Warszawa 2006.

5. Struzik Z., Wartość i godność rodziny w nauczaniu Jana Pawła II, wyd. IPJPII, Warszaw 2017. [dostęp: https://ipjp2.pl/pliki/ipjp2-zeszyt-o-opatrznosci-05.pdf].

6. Struzik Z., Teologia ciała w nauczaniu Jana Pawła II, wyd. IPJPII, Warszawa 2018. [dostęp: https://ipjp2.pl/pliki/ipjp2-zeszyt-o-opatrznosci-10.pdf].

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

NRL_W01: zna elementarną terminologię używaną w naukach o rodzinie i rozumie jej źródła.

NRL_W02:ma podstawową wiedzę o miejscu nauk o rodzinie w systemie nauk oraz o ich przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach w szczególności z pedagogiką.

NRL_W04:ma podstawową wiedzę na temat małżeństwa i rodziny w kontekście innych nauk społecznych i humanistycznych a w szczególności na uwarunkowania pedagogiczne i psychologiczne

NRL_W06: ma podstawową wiedzę na temat psychologicznych podstaw rozwoju człowieka w cyklu życia, w aspekcie psychosomatycznym, społecznym.

UMIEJĘTNOŚCI

NRL_U11: posiada umiejętność analizy struktury i funkcji rodziny; rozpoznawania kryzysów w rodzinie, wspierania rodziny w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

NRL_K09: jest przygotowany do pełnienia roli asystenta rodzinnego/ specjalisty pracy z rodziną/ pracownika poradni małżeńskich i rodzinnych/ kuratora społecznego/ pracownika w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych.

ECTS:

Liczba ECTS: 3

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie zadań zaliczeniowych: 25 godz.

lektura literatury przedmiotu: 15 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 20 godz.

konsultacje: 15 godz.

SUMA GODZIN 105

LICZBA ECTS 105 godz./30 (25) godz. = 3

[1 ECTS = 30 (25) godz.]

Metody i kryteria oceniania:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia: ocenianie ciągłe.

Na ocenę końcową składają się:

- obecność na zajęciach: lista obecności będzie sprawdzana na każdych zajęciach; dopuszczalne są 2 nieobecności; każda kolejna nieobecność skutkuje obniżeniem oceny końcowej o 0,5 stopnia,

- aktywność na zajęciach,

- wykonanie zadanych ćwiczeń i przesłanie ich w wyznaczonym terminie na platformę moodle lub w inny uzgodniony ze studentami sposób; zadania przesłane po terminie będą miały ocen obniżoną o 0,5 stopnia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Struzik
Prowadzący grup: Zdzisław Struzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Struzik
Prowadzący grup: Zdzisław Struzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Dydaktyka, jako dział pedagogiki, analizuje zależności warunkujące przebieg i wyniki nauczania-uczenia (młodzież dorosła, narzeczeni, małżonkowie, członkowie rodziny) się, a także formułuje na tej podstawie odpowiednie prawidłowości oraz wskazuje metody, formy organizacyjne i środki pomocne w wywołaniu zamierzonych zmian u uczniów-uczestników-studentów. Spełnia ona funkcję teoretyczną i praktyczną, głównie o charakterze diagnostycznym, prognostycznym i instrumentalnym.

W wypadku Dydaktyki szczegółowej – wychowania do życia w rodzinie, działania wychowawcze będą polegać na stałym oddziaływaniu środowiska rodzin, nauki, (dydaktyki i pedagogiki) na proces przygotowania do życia, w małżeństwach i rodzinach, rodzin polskich.

Pełny opis:

Pełny opis:

1. Wprowadzenie. Pojęcia ogólne przedmiotu -dydaktyk

2. Wprowadzenie. Pojęcia ogólne przedmiotu – pedagogika

3. Programy wychowawcze małżeństwa i rodziny.

4. Badanie stanu faktycznego rodzin polskich przy pomocy ankiet. (Ankieta dla rodzin, Ankieta dla małżeństw, Ankieta dla narzeczonych. (do pobrania na stronie internetowej Instytutu Papieża Jana Pawła II

5. Nauczanie papieskie (Kościoła) na temat małżeństwa i rodziny.

6. Ustawy i normy prawne Państwa na temat małżeństwa i rodziny.

7. Podobieństwa i różnice w Prawie państwowym (Kodeks Rodzinny i opiekuńczy, a Prawie Kanonicznym Kościoła katolickiego

8. Programy wychowawcze na poziomie szkoły podstawowej, średniej i uniwersytetu.

9. Wartości podstawowe w małżeństwie i rodzinie według nauczania Jana Pawła II.

10. Współczesne wychowawcze zagrożenia dla małżeństw.

11. Współczesne zagrożenia wychowawcze dla rodzin.

12. Rola środków przekazu w wychowaniu do małżeństwa i rodziny.

13. Zderzenie tradycji z nowoczesnością w zakresie dydaktyki, wychowania i tradycji rodzin polskich.

14. Prognozowanie rozwoju moralnego i społecznego rodzin polskich.

15. Zalecenia dla edukacji młodzieży dorosłej w procesie przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie.

Literatura:

LITERATURA

-obowiązkowa:

1. Kupisiewicz Cz.: Dydaktyka ogólna, Oficyna Wydawnicza Graf Punkt, Warszawa 2000.

2. Okoń W.: Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1984.

3. Sarmirnto, A., Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny, Kraków 2002.

4. Struzik Z., Narzeczeństwo, małżeństwo i rodzina w nauczaniu papieskim, wyd. IPJPI, Warszawa 2019.[dostęp: https://ipjp2.pl/pliki/Narzeczeństwo-małżeńśtwo-i-rodzina-w-nauczaniu-papieskim_repozytorium.pdf].

5. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołujący się do „Początku”. Chrystus odwołujący się do zmartwychwstania. Chrystus odwołujący się do „Serca”. Sakrament. O Janie Pawle II teologii ciała, Lublin 2001.

-uzupełniająca

1. Półturzycki J.: Dydaktyka dla nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock 2002.

2. Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa-Łomianki 1999.

3. Struzik Z., Znaczenie przesłania encykliki Jana Pawła II „Evangelium vitae” (25.03.1995) we współczesnej teologii życia. 20-lecie encykliki, Warszawa 2015.

4. Góralski W., Kościelne prawo małżeńskie, Warszawa 2006.

5. Struzik Z., Wartość i godność rodziny w nauczaniu Jana Pawła II, wyd. IPJPII, Warszaw 2017. [dostęp: https://ipjp2.pl/pliki/ipjp2-zeszyt-o-opatrznosci-05.pdf].

6. Struzik Z., Teologia ciała w nauczaniu Jana Pawła II, wyd. IPJPII, Warszawa 2018. [dostęp: https://ipjp2.pl/pliki/ipjp2-zeszyt-o-opatrznosci-10.pdf].

Wymagania wstępne:

1. Student zna podstawowe programy ( Word, Excel) do zapisu elektronicznego określonego tekstu. ćwiczenia.

2. Student potrafi przesyłać zadany materiał (tekst, ćwiczenia) drogą elektroniczną na program Moodle (lub na inny adres) wskazany przez Prowadzącego.

3. Student potrafi w Internecie odnaleźć wskazana literaturę Przedmiotu

KRYTERIA OCENIANIA

Sposób weryfikacji efektów kształcenia: ocenianie ciągłe

-obecność na zajęciach: lista obecności będzie sprawdzana na każdych zajęciach; dopuszczalne są 2 nieobecności, każda kolejna nieobecność skutkuje obniżeniem oceny końcowej o 0,5 stopnia.

-aktywność na zajęciach

-wykonanie zadanych ćwiczeń i przesłanie ich w wyznaczonym terminie na platformę Moodle lub w inny uzgodniony ze studentami sposób; zadania przesłane po terminie będą miały ocenę obniżoną o 0,5 stopnia. Każde ćwiczenie będzie ewaluowane zgodnie z ocenami stosowanymi w Protokołach (2,3,3+,4,4+,5). Suma ocen będzie dzielona na ilość ćwiczeń (6).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Struzik
Prowadzący grup: Zdzisław Struzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie zadań zaliczeniowych: 25 godz.

lektura literatury przedmiotu: 15 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 20 godz.

konsultacje: 15 godz.

SUMA GODZIN 105

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Dydaktyka, jako dział pedagogiki, analizuje zależności warunkujące przebieg i wyniki nauczania-uczenia (młodzież dorosła, narzeczeni, małżonkowie, członkowie rodziny) się, a także formułuje na tej podstawie odpowiednie prawidłowości oraz wskazuje metody, formy organizacyjne i środki pomocne w wywołaniu zamierzonych zmian u uczniów-uczestników-studentów. Spełnia ona funkcję teoretyczną i praktyczną, głównie o charakterze diagnostycznym, prognostycznym i instrumentalnym.

W wypadku Dydaktyki szczegółowej – wychowania do życia w rodzinie, działania wychowawcze będą polegać na stałym oddziaływaniu środowiska rodzin, nauki, (dydaktyki i pedagogiki) na proces przygotowania do życia, w małżeństwach i rodzinach, rodzin polskich.

Pełny opis:

Pełny opis:

1. Wprowadzenie. Pojęcia ogólne przedmiotu -dydaktyk

2. Wprowadzenie. Pojęcia ogólne przedmiotu – pedagogika

3. Programy wychowawcze małżeństwa i rodziny.

4. Badanie stanu faktycznego rodzin polskich przy pomocy ankiet. (Ankieta dla rodzin, Ankieta dla małżeństw, Ankieta dla narzeczonych. (do pobrania na stronie internetowej Instytutu Papieża Jana Pawła II

5. Nauczanie papieskie (Kościoła) na temat małżeństwa i rodziny.

6. Ustawy i normy prawne Państwa na temat małżeństwa i rodziny.

7. Podobieństwa i różnice w Prawie państwowym (Kodeks Rodzinny i opiekuńczy, a Prawie Kanonicznym Kościoła katolickiego

8. Programy wychowawcze na poziomie szkoły podstawowej, średniej i uniwersytetu.

9. Wartości podstawowe w małżeństwie i rodzinie według nauczania Jana Pawła II.

10. Współczesne wychowawcze zagrożenia dla małżeństw.

11. Współczesne zagrożenia wychowawcze dla rodzin.

12. Rola środków przekazu w wychowaniu do małżeństwa i rodziny.

13. Zderzenie tradycji z nowoczesnością w zakresie dydaktyki, wychowania i tradycji rodzin polskich.

14. Prognozowanie rozwoju moralnego i społecznego rodzin polskich.

15. Zalecenia dla edukacji młodzieży dorosłej w procesie przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie.

Literatura:

LITERATURA

-obowiązkowa:

1. Kupisiewicz Cz.: Dydaktyka ogólna, Oficyna Wydawnicza Graf Punkt, Warszawa 2000.

2. Okoń W.: Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1984.

3. Sarmirnto, A., Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny, Kraków 2002.

4. Struzik Z., Narzeczeństwo, małżeństwo i rodzina w nauczaniu papieskim, wyd. IPJPI, Warszawa 2019.[dostęp: https://ipjp2.pl/pliki/Narzeczeństwo-małżeńśtwo-i-rodzina-w-nauczaniu-papieskim_repozytorium.pdf].

5. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołujący się do „Początku”. Chrystus odwołujący się do zmartwychwstania. Chrystus odwołujący się do „Serca”. Sakrament. O Janie Pawle II teologii ciała, Lublin 2001.

-uzupełniająca

1. Półturzycki J.: Dydaktyka dla nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock 2002.

2. Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa-Łomianki 1999.

3. Struzik Z., Znaczenie przesłania encykliki Jana Pawła II „Evangelium vitae” (25.03.1995) we współczesnej teologii życia. 20-lecie encykliki, Warszawa 2015.

4. Góralski W., Kościelne prawo małżeńskie, Warszawa 2006.

5. Struzik Z., Wartość i godność rodziny w nauczaniu Jana Pawła II, wyd. IPJPII, Warszaw 2017. [dostęp: https://ipjp2.pl/pliki/ipjp2-zeszyt-o-opatrznosci-05.pdf].

6. Struzik Z., Teologia ciała w nauczaniu Jana Pawła II, wyd. IPJPII, Warszawa 2018. [dostęp: https://ipjp2.pl/pliki/ipjp2-zeszyt-o-opatrznosci-10.pdf].

Wymagania wstępne:

1. Student zna podstawowe programy ( Word, Excel) do zapisu elektronicznego określonego tekstu. ćwiczenia.

2. Student potrafi przesyłać zadany materiał (tekst, ćwiczenia) drogą elektroniczną na program Moodle (lub na inny adres) wskazany przez Prowadzącego.

3. Student potrafi w Internecie odnaleźć wskazana literaturę Przedmiotu

KRYTERIA OCENIANIA

Sposób weryfikacji efektów kształcenia: ocenianie ciągłe

-obecność na zajęciach: lista obecności będzie sprawdzana na każdych zajęciach; dopuszczalne są 2 nieobecności, każda kolejna nieobecność skutkuje obniżeniem oceny końcowej o 0,5 stopnia.

-aktywność na zajęciach

-wykonanie zadanych ćwiczeń i przesłanie ich w wyznaczonym terminie na platformę Moodle lub w inny uzgodniony ze studentami sposób; zadania przesłane po terminie będą miały ocenę obniżoną o 0,5 stopnia. Każde ćwiczenie będzie ewaluowane zgodnie z ocenami stosowanymi w Protokołach (2,3,3+,4,4+,5). Suma ocen będzie dzielona na ilość ćwiczeń (6).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Struzik
Prowadzący grup: Zdzisław Struzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)