Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Formacja chrześcijańskich rodziców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-1-FCR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Formacja chrześcijańskich rodziców
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

(tylko po angielsku) enter learning outcome code/codes

Skrócony opis:

Cel wykładu jest zdobycie wiedzy w zakresie elementów pedagogizacji rodziców; poznanie stanu kultury pedagogicznej rodziców, zapoznanie z wiedzą konieczną dla rodziców do dobrego wychowania dziecka, poznanie roli różnych środowisk kształtujących kulturę pedagogiczną rodziców, a zwłaszcza roli jaką odgrywa Kościół katolicki; zapoznanie z literaturą i innymi pomocami w zdobywaniu wiedzy pedagogicznej.

Pełny opis:

Treści programowe:

1.Informacja w procesie pedagogizacji rodziców.

2.Znajomość: psychologii dziecka, zainteresowań, potrzeb, temperamentu, historii życia; właściwości dziecka odziedziczone, właściwości wrodzone dziecka.

3.Psychologia rodziców; jedność, spójność i trwałość struktury rodzinnej.

4.Znajomość: cech osobowościowych rodziców, warunków bytowych rodziny, nawyków kulturowych.

5.Świadomość wychowawcza rodziców; odniesienia rodziców do dziecka; wychowanie w grupie rodzinnej.

6.Propedeutyka wychowania; świadomy proces; wzory i modele; metody i środki; zasady.

7.Technika informacji (przedmiot informacji; gdzie, kiedy i jak informować? podmiot informacji).

8.Wychowanie osobowości rodziców (czynniki wychowawcze).

9.Metody wychowania osobowego rodziców.

10.Poradnie dla rodziców (cel poradni; organizacja i struktura poradni).

11.Działalność i funkcjonowanie poradni.

Literatura:

Cudak H., Rola ośrodków nieszkolonych w kształtowaniu kultury pedagogicznej rodziców, Kielce 1997, s. 103-137

Dziekoński S., Chrześcijańskie wychowanie dziecka podstawową funkcją rodziny, „Studia nad Rodziną” 2000, nr 1, s. 77-90.

Owsik M., Dzieci i ich rodzinne środowisko wychowawcze, w: B. Kwiatkowski, C. Sikorski (red.), Ku małżeństwu i rodzinie. Materiały pomocnicze do katechizacji przedmałżeńskiej, Płock 2004, s. 37-44.

Parysiewicz B., Wychowanie rodzinne do roli matki, w: M. Chymuk, D. Topa (red.), Edukacja prorodzinna, Kraków 2000, s. 205-212.

Poręba P., Pedagogizacja rodziców, „Studia Warmińskie” 1969, nr 6, s. 423-487.

Rak Z., Odpowiedzialność rodziny za przygotowanie do życia w rodzinie, „Homo Dei” 54(1985), nr 197, s. 194-199.

Skreczko A., Formacja sumienia w rodzinie, StTBł 30(2012), s. 93-109

Skreczko A., Pedagogizacja rodziców w zakresie wychowania prorodzinnego dziecka, „Studia nad Rodziną” 5(2001) nr 1, s. 175-182.

Skreczko A., Pedagogizacja rodziców w zakresie wychowania prorodzinnego dziecka, „Studia nad Rodziną” 5(2001) nr 1, s. 175-182.

Skreczko A., Rodzina szkołą „bogatszego człowieczeństwa”, WKAB 10(2001) nr 2, s. 171- 177.

Skreczko A., Rodzinne wychowanie nastolatka, „Studia nad Rodziną” 32(2013), s. 39-54.

Skreczko A., Świadectwo wiary w rodzinie, w: W. Guzewicz, M. Radziłowicz, S. Strękowski (red.), Świadectwo wiary w rodzinie, Ełk 2013, s. 265-276.

Skreczko A., Znaczenie świadectwa wiary rodziców w wychowaniu religijnym ich dzieci, „Studia Pastoralne” 2013, nr 9, s. 33–48.

Sławiński H., Problemy wychowania prorodzinnego w rodzinie katolickiej na przełomie tysiącleci. „Studia Włocławskie” 2000, nr 3, s. 274-288.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

-zna elementarną terminologię używaną w Pedagogizacji rodziny

- ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym, społecznym, moralnym i religijnym

= ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi rodzinnych, społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach

Umiejętności

- potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu Pedagogizacji rodziny w celu analizowania i interpretowania problemów małżeńskich i rodzinnych, wychowawczych i opiekuńczych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

- potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu Pedagogizacji rodziny

Kompetencje

- ma przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny

- ma świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

Opis ECTS: 3

Godziny kontaktowe: konwersatorium 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektura literatury przedmiotu: 25 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia pisemnego i konsultacje: 25 godz.

Liczba godzin: 80 = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody realizacji i weryfikacji:

Efekty wiedzy (EK 1-2): metoda dydaktyczna – wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu weryfikacja: kolokwium pisemne, przygotowanie do kolejnych zajęć oraz aktywny w nich udział Efekty umiejętności (EK 3-4): metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, case study, praca z tekstem weryfikacja - kolokwium pisemne - obserwacja aktywności studentów Efekty kompetencji społecznych (EK 5): metody dydaktyczne – dyskusja, case study, analiza tekstów

weryfikacja – obserwacja pracy i aktywności studentów podczas zajęć, bieżąca informacja zwrotna

Kryteria oceniania:

Do zaliczenia zajęć wymagane jest:

1. obecność i aktywny udział w zajęciach - dopuszczalne są 3 nieusprawiedliwione nieobecności (10 pkt); 2. praca semestralna - esej (25 pkt);

3. zaliczenie pisemne treści programowych - test w Moodle (65 pkt).

Zaliczenie przedmiotu na ocenę.

100-95 pkt – ocena 5,0

94-84 pkt – ocena 4,5

83-73 pkt – ocena 4,0

72-62 pkt – ocena 3,5

61-52 pkt - ocena 3,0 51 pkt i poniżej – ocena 2,0

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)