Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Formacja duchowa pracowników duszpasterstw rodzin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-1-FDP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Formacja duchowa pracowników duszpasterstw rodzin
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Pełny opis:

Osoby świeckie oprócz udziału we wprowadzaniu

Ewangelii w realia życia małżeńskiego i rodzinnego mogą służyć duszpasterzom

rodzin nieocenioną pomocą w przekazywaniu nauki Kościoła. Posługa ta jest ważna i wymaga od osób świeckich odpowiedniego przygotowania oraz nieustannej troski o własną formację.

Pracownicy duszpasterstwa rodzin, zarówno duchowni, jak i świeccy, aby

odpowiedzialnie wypełniać powierzoną im misję, potrzebują solidnej wiedzy

i ukierunkowanego przygotowania.Praca w duszpasterstwie rodzin zakłada również rzetelne metodyki jego prowadzenia, świadomość społecznego znaczenia tych obowiązków i ich wzajemnego powiązania. Tylko osoby znające swoje zadania względem rodziny, świadome ciążącej na nich odpowiedzialności i realizujące spoczywające na nich obowiązki, gwarantują oczekiwaną przez Kościół posługę urzeczywistniania planu zbawienia dotyczącego małżeństwa i rodziny.

Rozróżnia się kilka typów niezbędnej formacji: formacja: ludzka, której celem jest osiągnięcie przez osobę pełnej dojrzałości; duchowa, która usposabia człowieka do stałego pogłębiania więzi z Jezusem Chrystusem; intelektualna umożliwiającą zdobywanie wiedzy o małżeństwie i rodzinie oraz formacja pastoralna usposabiająca do działania.

Literatura:

Bieleń R., Duszpasterstwo rodzin we współczesnej Polsce. Uwarunkowania –

zadania – prognozy, Lublin 2001.

Kamiński R., Pyźlak G, Goleń J. (red.), Duszpasterstwo Rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, Lublin 2013

Pyźlak G., Formacja świeckich pracowników duszpasterstwa rodzin. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań doradców życia rodzinnego i absolwentów diecezjalnych studiów rodziny, Lublin 2013.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)