Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Influencja w bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-1-IB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Influencja w bezpieczeństwie
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W06 - student ma podstawową wiedzę na temat psychologicznych podstaw rozwoju człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem osobowości, w aspekcie społecznym,

NRL_U06 - student posiada umiejętności w zakresie komunikacji treści perswazyjnych i rozpoznawania sposobów nieuprawnionego oddziaływania manipulacyjnego, co ma niewątpliwie duży wpływ na poczucie własnego bezpieczeństwa osobistego,

NRL_U07 - student potrafi wybrać i zastosować odpowiednie strategie związane z różnymi sferami oddziaływania na ludzi (w tym członków rodziny), co ma niewątpliwie duży wpływ na poczucie własnego bezpieczeństwa osobistego,

NRL_K01 - student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności dotyczących działań influencyjnych; rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania (dokształcania) oraz rozwoju osobistego z obszaru tematyki działań influencyjnych.

Skrócony opis:

Wskazanie studentom czynników i procesów społecznych kształtujących odpowiednie sposoby zachowania drugiego człowieka.

Omówienie problemów związanych z kwestiami manipulacji.

Zapoznanie studentów ze sposobami wywierania wpływu na innych.

Zwrócenie uwagi studentów na stronę etyczną wywierania wpływu na innych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)