Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucjonalne wsparcie rodziny w systemie pomocy społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-1-IWR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instytucjonalne wsparcie rodziny w systemie pomocy społecznej
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W11, NRL_W15, NRL_U07, NRL_U12, NRL_K01, NRL_K03

Wiedza:

1 - ma elementarną wiedzę o polityce społecznej, o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego związanych ze służbą małżeństwu i rodzinie, w tym Kościoła katolickiego oraz prawnych i administracyjnych podstawach ich funkcjonowania;

2 - ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, o normach i procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności małżeńskiej i prorodzinnej

Umiejętności:

3 - potrafi wybrać i zastosować metody, procedury i dobre praktyki do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności na rzecz małżeństwa i rodziny;

4- posiada umiejętność wykorzystania form instytucjonalnej pomocy małżeństwu i rodzinie, identyfikowania placówek pomocy społecznej, rozumienia i stosowania prawa w zakresie opieki i pomocy rodzinie

Kompetencje społeczne:

5 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego;

6 - docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania zadań osobistych i zawodowych

Skrócony opis:

Przedmiotem prowadzonego przedmiotu jest ukazanie roli i analiza wsparcia rodziny w systemie pomocy społecznej realizowanej przez rożne instytucje pomocowe.

Pełny opis:

1. Rodzina, instytucja, pomoc społeczna - słowa klucze, definicje: analiza społeczna - wykład

2. Jednostki organizacji Pomocy Społecznej - wykład

3. Wsparcie społeczne - rodzaje, charakterystyka

4. Omówienie ustawy o pomocy społecznej z dn. 12. marca 2004 r. Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593

5. Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej: charakterystyka, znaczenie , cel - opis przykładowego OPS M/G.

6. Pracownik socjalny w OPS - a wsparcie rodziny: zadania, cele, funkcjonowanie

7. Asystent rodziny i jego rola we wsparciu rodziny w OPS (uwzględnienie ust. o pieczy zastępczej)

8. Analiza i omówienie zasiłków jako form wsparcia rodziny

9. Analiza i omówienie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych

10.OBSZARY WSPARCIA W OPS

10. Wsparcie dzieci: gmina, szkoła, dożywianie, poradnie

11. Wsparcie młodzieży dorastającej - problemy, pomoc, profilaktyka, ośrodki

12. Wsparcie rodziny z doświadczeniem dziecka z niepełnosprawnością

13. Wsparcie rodziny w trudnych sytuacjach: uzależnienia

14. Wsparcie rodziny w sytuacji przemocy

15. Wsparcie rodziny w sytuacji katastrof: powódź, ogień, epidemia

16. Wsparcie seniorów we wczesnej starości

17. Film – głęboka woda – po oglądnięciu analiza

18. Film – głęboka woda - po oglądnięciu analiza

19. Formy wsparcia rodziny w konkretnym przypadku (np. MOPS w Krakowie, Warszawie, gminie zamieszkania

20. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej - działania praktyczne

21. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

22. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

23. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

24. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

25. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

26. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

27. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

28. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

29. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

30. Zaliczenie ćwiczeń

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

J. Młyński, Polityka społeczna wobec rodziny w Polsce w latach 1990-2015, Kraków 2016

D. Smykowska, Instytucje wsparcia społecznego, Łódź 2007.

Literatura uzupełniająca:

System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania, red. B.Szatur-Jaworska, P. Błędowski, Warszawa 2016.

Wsparcie społeczne w działalności wybranych instytucji i pracowników służb społęcznych, red. J. Matejek, R. Spyrka-Chlipałą, B. Stańkowski, Kraków 2015

Nowa praca socjalna- wybrane tomy od 1 do 30, Warszawa 2014

Przegląd Czasopisma Praca Socjalna

Ustawa o pomocy społecznej 2004r

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1 - ma elementarną wiedzę o polityce społecznej, o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego związanych ze służbą małżeństwu i rodzinie, w tym Kościoła katolickiego oraz prawnych i administracyjnych podstawach ich funkcjonowania;

2 - ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, o normach i procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności małżeńskiej i prorodzinnej

Umiejętności:

3 - potrafi wybrać i zastosować metody, procedury i dobre praktyki do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności na rzecz małżeństwa i rodziny;

4- posiada umiejętność wykorzystania form instytucjonalnej pomocy małżeństwu i rodzinie, identyfikowania placówek pomocy społecznej, rozumienia i stosowania prawa w zakresie opieki i pomocy rodzinie

Kompetencje społeczne:

5 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego;

6 - docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania zadań osobistych i zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

Metody: wykład informacyjny, konwersatorium, dyskusja, pogadanka, case study, analiza przypadku

Metody realizacji i weryfikacji:

Efekty wiedzy

metoda dydaktyczna _ wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, lektura przedmiotu

weryfikacja: wykonanie i zaprezentowanie prezentacji, aktywny udział w zajedziach (dyskusja

Efekty umiejętności:

metody dydaktyczne - wykład konwersatoryjny, case study, analiza instytucji

weryfikacja: prezentacja prezentacji (Teams), obserwacja aktywności studentów, dyskusja, aktywne rozwiązywanie problemów

Efekty kompetencji społecznych:

metody dydaktyczne - analiza prezentacji, dyskusja, case study

weryfikacja - aktywność studentów, obserwacja zaprezentowania prezentacji, dyskusja, bieżąca informacja zawrotna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Roszkowski
Prowadzący grup: Marcin Roszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS: 3


Godziny kontaktowe: konwersatorium 30 godz.


Przygotowanie się do zajęć, lektura literatury przedmiotu: 25 godz.


Przygotowanie się do zaliczenia pisemnego i konsultacje: 25 godz.


Liczba godzin: 80 = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiotem prowadzonego przedmiotu jest ukazanie roli i analiza wsparcia rodziny w systemie pomocy społecznej realizowanej przez rożne instytucje pomocowe.

Pełny opis:

1. Rodzina, instytucja, pomoc społeczna - słowa klucze, definicje: analiza społeczna - wykład

2. Jednostki organizacji Pomocy Społecznej - wykład

3. Wsparcie społeczne - rodzaje, charakterystyka

4. Omówienie ustawy o pomocy społecznej z dn. 12. marca 2004 r. Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593

5. Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej: charakterystyka, znaczenie , cel - opis przykładowego OPS M/G.

6. Pracownik socjalny w OPS - a wsparcie rodziny: zadania, cele, funkcjonowanie

7. Asystent rodziny i jego rola we wsparciu rodziny w OPS (uwzględnienie ust. o pieczy zastępczej)

8. Analiza i omówienie zasiłków jako form wsparcia rodziny

9. Analiza i omówienie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych

10.OBSZARY WSPARCIA W OPS

10. Wsparcie dzieci: gmina, szkoła, dożywianie, poradnie

11. Wsparcie młodzieży dorastającej - problemy, pomoc, profilaktyka, ośrodki

12. Wsparcie rodziny z doświadczeniem dziecka z niepełnosprawnością

13. Wsparcie rodziny w trudnych sytuacjach: uzależnienia

14. Wsparcie rodziny w sytuacji przemocy

15. Wsparcie rodziny w sytuacji katastrof: powódź, ogień, epidemia

16. Wsparcie seniorów we wczesnej starości

17. Film – głęboka woda – po oglądnięciu analiza

18. Film – głęboka woda - po oglądnięciu analiza

19. Formy wsparcia rodziny w konkretnym przypadku (np. MOPS w Krakowie, Warszawie, gminie zamieszkania

20. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej - działania praktyczne

21. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

22. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

23. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

24. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

25. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

26. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

27. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

28. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

29. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

30. Zaliczenie ćwiczeń

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

J. Młyński, Polityka społeczna wobec rodziny w Polsce w latach 1990-2015, Kraków 2016

D. Smykowska, Instytucje wsparcia społecznego, Łódź 2007.

Literatura uzupełniająca:

System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania, red. B.Szatur-Jaworska, P. Błędowski, Warszawa 2016.

Wsparcie społeczne w działalności wybranych instytucji i pracowników służb społecznych, red. J. Matejek, R. Spyrka-Chlipałą, B. Stańkowski, Kraków 2015

Nowa praca socjalna- wybrane tomy od 1 do 30, Warszawa 2014

Przegląd Czasopisma Praca Socjalna

Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Pater
Prowadzący grup: Dariusz Pater
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS: 3


Godziny kontaktowe: konwersatorium 30 godz.


Przygotowanie się do zajęć, lektura literatury przedmiotu: 25 godz.


Przygotowanie się do zaliczenia pisemnego i konsultacje: 25 godz.


Liczba godzin: 80 = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiotem prowadzonego przedmiotu jest ukazanie roli i analiza wsparcia rodziny w systemie pomocy społecznej realizowanej przez rożne instytucje pomocowe.

Pełny opis:

1. Rodzina, instytucja, pomoc społeczna - słowa klucze, definicje: analiza społeczna - wykład

2. Jednostki organizacji Pomocy Społecznej - wykład

3. Wsparcie społeczne - rodzaje, charakterystyka

4. Omówienie ustawy o pomocy społecznej z dn. 12. marca 2004 r. Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593

5. Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej: charakterystyka, znaczenie , cel - opis przykładowego OPS M/G.

6. Pracownik socjalny w OPS - a wsparcie rodziny: zadania, cele, funkcjonowanie

7. Asystent rodziny i jego rola we wsparciu rodziny w OPS (uwzględnienie ust. o pieczy zastępczej)

8. Analiza i omówienie zasiłków jako form wsparcia rodziny

9. Analiza i omówienie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych

10.OBSZARY WSPARCIA W OPS

10. Wsparcie dzieci: gmina, szkoła, dożywianie, poradnie

11. Wsparcie młodzieży dorastającej - problemy, pomoc, profilaktyka, ośrodki

12. Wsparcie rodziny z doświadczeniem dziecka z niepełnosprawnością

13. Wsparcie rodziny w trudnych sytuacjach: uzależnienia

14. Wsparcie rodziny w sytuacji przemocy

15. Wsparcie rodziny w sytuacji katastrof: powódź, ogień, epidemia

16. Wsparcie seniorów we wczesnej starości

17. Film – głęboka woda – po oglądnięciu analiza

18. Film – głęboka woda - po oglądnięciu analiza

19. Formy wsparcia rodziny w konkretnym przypadku (np. MOPS w Krakowie, Warszawie, gminie zamieszkania

20. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej - działania praktyczne

21. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

22. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

23. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

24. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

25. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

26. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

27. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

28. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

29. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

30. Zaliczenie ćwiczeń

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

J. Młyński, Polityka społeczna wobec rodziny w Polsce w latach 1990-2015, Kraków 2016

D. Smykowska, Instytucje wsparcia społecznego, Łódź 2007.

Literatura uzupełniająca:

System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania, red. B.Szatur-Jaworska, P. Błędowski, Warszawa 2016.

Wsparcie społeczne w działalności wybranych instytucji i pracowników służb społecznych, red. J. Matejek, R. Spyrka-Chlipałą, B. Stańkowski, Kraków 2015

Nowa praca socjalna- wybrane tomy od 1 do 30, Warszawa 2014

Przegląd Czasopisma Praca Socjalna

Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Pater
Prowadzący grup: Dariusz Pater
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS: 3


Godziny kontaktowe: konwersatorium 30 godz.


Przygotowanie się do zajęć, lektura literatury przedmiotu: 25 godz.


Przygotowanie się do zaliczenia pisemnego i konsultacje: 25 godz.


Liczba godzin: 80 = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiotem prowadzonego przedmiotu jest ukazanie roli i analiza wsparcia rodziny w systemie pomocy społecznej realizowanej przez rożne instytucje pomocowe.

Pełny opis:

1. Rodzina, instytucja, pomoc społeczna - słowa klucze, definicje: analiza społeczna - wykład

2. Jednostki organizacji Pomocy Społecznej - wykład

3. Wsparcie społeczne - rodzaje, charakterystyka

4. Omówienie ustawy o pomocy społecznej z dn. 12. marca 2004 r. Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593

5. Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej: charakterystyka, znaczenie , cel - opis przykładowego OPS M/G.

6. Pracownik socjalny w OPS - a wsparcie rodziny: zadania, cele, funkcjonowanie

7. Asystent rodziny i jego rola we wsparciu rodziny w OPS (uwzględnienie ust. o pieczy zastępczej)

8. Analiza i omówienie zasiłków jako form wsparcia rodziny

9. Analiza i omówienie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych

10.OBSZARY WSPARCIA W OPS

10. Wsparcie dzieci: gmina, szkoła, dożywianie, poradnie

11. Wsparcie młodzieży dorastającej - problemy, pomoc, profilaktyka, ośrodki

12. Wsparcie rodziny z doświadczeniem dziecka z niepełnosprawnością

13. Wsparcie rodziny w trudnych sytuacjach: uzależnienia

14. Wsparcie rodziny w sytuacji przemocy

15. Wsparcie rodziny w sytuacji katastrof: powódź, ogień, epidemia

16. Wsparcie seniorów we wczesnej starości

17. Film – głęboka woda – po oglądnięciu analiza

18. Film – głęboka woda - po oglądnięciu analiza

19. Formy wsparcia rodziny w konkretnym przypadku (np. MOPS w Krakowie, Warszawie, gminie zamieszkania

20. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej - działania praktyczne

21. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

22. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

23. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

24. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

25. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

26. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

27. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

28. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

29. Analiza instytucji działających w ramach systemu pomocy społecznej

30. Zaliczenie ćwiczeń

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

J. Młyński, Polityka społeczna wobec rodziny w Polsce w latach 1990-2015, Kraków 2016

D. Smykowska, Instytucje wsparcia społecznego, Łódź 2007.

Literatura uzupełniająca:

System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania, red. B.Szatur-Jaworska, P. Błędowski, Warszawa 2016.

Wsparcie społeczne w działalności wybranych instytucji i pracowników służb społecznych, red. J. Matejek, R. Spyrka-Chlipałą, B. Stańkowski, Kraków 2015

Nowa praca socjalna- wybrane tomy od 1 do 30, Warszawa 2014

Przegląd Czasopisma Praca Socjalna

Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)