Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modele wychowania w średniowieczu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-1-MWŚ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modele wychowania w średniowieczu
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza

NRL_W01 P6S_WG

NRL_W02 P6S_WG

NRL_W04 P6S_WG

NRL_W05 P6S_WG

Umiejętności

NRM_U01 P7S_UW

NRM_U06 P7S_UK

Kompetencje społeczne

NRM_K01 P7U_K

NRM_K04 P7S_KO

Skrócony opis:

Celem wykładu jest ukazanie w szerokim kontekście kulturowym specyfiki wychowania w średniowiecznej Europie oraz osiągnięcie uporządkowanej wiedzy na temat małżeństwa i rodziny w aspekcie wychowania dzieci i młodzieży w średniowiecznej Polsce i Europie.

Pełny opis:

1. Recepcja starożytnych wzorów wychowawczych w średniowiecznej Europie.

2. Mit recesji w pedagogice średniowiecznej

3. Szkoły w okresie wędrówek ludów

4. Alquin i tzw. "renesans karoliński"

5. Wychowanie w rodzinach w epoce średniowiecza

6. Szkoły w średniowieczu (klasztorne, parafialne, katedralne, kolegiackie).

7. Powstanie Uniwersytetów i rozwój scholastyki w średniowieczu.

8. Ideały wychowawcze w średniowieczu.

9. Wychowanie rycerskie

10. Wychowanie młodzieży do wykonywania prac rzemieślniczych.

11. Wychowanie według św. Bernarda z Clairvaux, Hugona do św. Wiktora i Wincentego z Beauvais.

12. Wychowanie według św. Tomasza z Akwinu.

13. Pedagogowie u schyłku średniowiecza.

14. Wychowanie w rodzinie w średniowiecznej Polsce

15. Powstanie i działalność Akademii Krakowskiej

Literatura:

R. Barber, Rycerze i rycerskość, Warszawa 2003.

J. Chelini Dzieje religijności w Europie Zachodniej w średniowieczu, Warszawa 1996.

G.K. Chesterton, Św. Tomasz z Akwinu, Warszawa 1995.

A. Fijałkowski Wincenty Beauvais OP (ok. 1194-1264), Warszawa 2001.

J. Le Goff, Człowiek średniowiecza, Warszawa 1996.

W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka "paideia", Bydgoszcz 1997.

B. Jedynak, S. Jedynak, K. Krusiński, Filozofia i wychowanie, Lublin 2010.

S. I. Możdzeń, Historia wychowania do 1795, Sandomierz 2006.

J. Ptasnik, Życie żaków krakowskich, Warszawa 1957.

K. Stopka, Szkoły katedralne metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu, Krków 1994.

Z. Tokarski, Uniwersytety w Polsce, Warszawa 1970.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

Student zna podstawową terminologię używaną w naukach o wychowaniu i o rodzinie i rozumie jej źródła oraz ma podstawową wiedzę o miejscu nauk o rodzinie w systemie nauk a także o ich przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z szczególności z pedagogiką.

Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat małżeństwa i rodziny w kontekście innych nauk społecznych, zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, teologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności na rzecz małżeństwa i rodziny.

Umiejętności:

Student potrafi dokonać analizy tekstów źródłowych, integrować wiedze teoretyczną z zakresu nauk o rodzinie w celu rozpoznawania, analizowania i interpretowania problemów małżeńskich i rodzinnych, wychowawczych i opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań.

Student posiada umiejętność wypowiadania się w sposób spójny i precyzyjny w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu nauk o rodzinie z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych.

Kompetencje społeczne

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego).

Student aktywnie uczestniczy w promocji i pomocy rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy.

Ilość godzin

30

30

5

25

20

110

110 godz. = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie wie na czym polega wychowanie w rodzinie, ani nie potrafi wskazać jak wyglądało w średniowieczu, nie wie jaki był system szkolnictwa w średniowieczu, nie wie w czym przejawia się wkład średniowiecza w przechowaniu dziedzictwa kulturowego starożytności.

- na ocenę 3 (dst.): student wie na czym polega wychowanie w rodzinie, potrafi wskazać jak wyglądało wychowanie rodzinne i edukacja szkolna w średniowieczu, ale nie wie w czym przejawia się wkład średniowiecza w przechowaniu dziedzictwa kulturowego starożytności.

- na ocenę 4 (db.): student wie jaki był system szkolnictwa w średniowieczu, potrafi poprawnie scharakteryzować wychowanie w rodzinie oraz w ogólnym zarysie wie jaki był wkład średniowiecza w zachowaniu dziedzictwa kulturowego starożytności.

- na ocenę 5 (bdb): student doskonale wie jaki był system szkolnictwa w średniowieczu, potrafi wyczerpująco scharakteryzować wychowanie w rodzinie oraz wskazać osoby i instytucje, które przyczyniły się do zachowania i przekazania potomnym dziedzictwa kulturowego starożytności.

Umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst): student nie potrafi integrować wiedzy teoretycznej z zakresu nauk o rodzinie w celu rozpoznawania, analizowania i interpretowania problemów małżeńskich i rodzinnych, wychowawczych i opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań, ani nie potrafi samodzielnie rozpoznać i dokonać oceny sytuacji rodziny.

- na ocenę 3 (dost.) student nie potrafi integrować wiedzy teoretycznej z zakresu nauk o rodzinie w celu rozpoznawania, analizowania i interpretowania problemów małżeńskich i rodzinnych, wychowawczych i opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań, ale potrafi samodzielnie rozpoznać i dokonać oceny sytuacji rodziny.

- na ocenę 4 (db.):student potrafi integrować wiedzy teoretycznej z zakresu nauk o rodzinie w celu rozpoznawania, analizowania i interpretowania problemów małżeńskich i rodzinnych, wychowawczych i opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań, potrafi w sposób ogólny rozpoznać i dokonać oceny sytuacji rodziny i zaproponować niektóre działania profilaktyczne.

- na ocenę 5 (bdb.): student doskonale potrafi integrować wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o rodzinie w celu rozpoznawania, analizowania i interpretowania problemów małżeńskich i rodzinnych, wychowawczych i opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań, potrafi w sposób trafny i precyzyjny rozpoznać i dokonać oceny sytuacji rodziny i zaproponować niektóre działania profilaktyczne.

efekty w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami jak wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja a weryfikowane egzaminem ustnym lub pisemnym.

Efekty w obszarze umiejętności osiągane są takimi metodami jak dyskusja problemowa, analiza poszczególnych przypadków rodzinnych doświadczeń a weryfikowana przez egzamin lub kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Strękowski
Prowadzący grup: Stanisław Strękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Celem wykładu jest ukazanie w szerokim kontekście kulturowym specyfiki wychowania w średniowiecznej Europie oraz osiągnięcie uporządkowanej wiedzy na temat małżeństwa i rodziny w aspekcie wychowania dzieci i młodzieży w średniowiecznej Polsce i Europie.

Pełny opis:

1. Recepcja starożytnych wzorów wychowawczych w średniowiecznej Europie.

2. Mit recesji w pedagogice średniowiecznej

3. Szkoły w okresie wędrówek ludów

4. Alquin i tzw. "renesans karoliński"

5. Wychowanie w rodzinach w epoce średniowiecza

6. Szkoły w średniowieczu (klasztorne, parafialne, katedralne, kolegiackie).

7. Powstanie Uniwersytetów i rozwój scholastyki w średniowieczu.

8. Ideały wychowawcze w średniowieczu.

9. Wychowanie rycerskie

10. Wychowanie młodzieży do wykonywania prac rzemieślniczych.

11. Wychowanie według św. Bernarda z Clairvaux, Hugona do św. Wiktora i Wincentego z Beauvais.

12. Wychowanie według św. Tomasza z Akwinu.

13. Pedagogowie u schyłku średniowiecza.

14. Wychowanie w rodzinie w średniowiecznej Polsce

15. Powstanie i działalność Akademii Krakowskiej

Literatura:

R. Barber, Rycerze i rycerskość, Warszawa 2003.

J. Chelini Dzieje religijności w Europie Zachodniej w średniowieczu, Warszawa 1996.

G.K. Chesterton, Św. Tomasz z Akwinu, Warszawa 1995.

A. Fijałkowski Wincenty Beauvais OP (ok. 1194-1264), Warszawa 2001.

J. Le Goff, Człowiek średniowiecza, Warszawa 1996.

W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka "paideia", Bydgoszcz 1997.

B. Jedynak, S. Jedynak, K. Krusiński, Filozofia i wychowanie, Lublin 2010.

S. I. Możdzeń, Historia wychowania do 1795, Sandomierz 2006.

J. Ptasnik, Życie żaków krakowskich, Warszawa 1957.

K. Stopka, Szkoły katedralne metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu, Krków 1994.

Z. Tokarski, Uniwersytety w Polsce, Warszawa 1970.

Wymagania wstępne:

bez wymagań wstępnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)