Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-1-OWI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W12, NRL_W17, NRL_U05, NRL_U08, NRL_K01, NRL_K02.


Skrócony opis:

Podczas zajęć poruszone zostaną zagadnienia z zakresu prawa własności intelektualnej obejmujące podstawowe zagadnienia dotyczące prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Prawo własności intelektualnej - informacje wprowadzające, źródła prawa

2. Prawo autorskie - źródła prawa, utwór - przesłanki uznania, twórca

3. Prawa majątkowe i osobiste

4. Dozwolony użytek prywatny i publiczny

5. Prawo cytatu, plagiat

6. Prawa pokrewne - pojęcie, katalog i charakter praw pokrewnych

7. Prawo własności przemysłowej

8. Odpowiedzialność prawna za naruszenia praw własności intelektualnej

Literatura:

J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Wyd. Wolters- Kluwer, Warszawa

E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2011, wyd. 5

M. du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2008

D. Flisak (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne- komentarz, Wyd. Wolters- Kluwer, Warszawa 2015.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia

Wiedza:

Ek-1 - student charakteryzuje podstawową wiedzę dotyczącą prawa ochrony własności intelektualnej oraz wskazuje podstawowe akty prawne regulujące problematykę własności intelektualnej

Ek- 2 - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej

Umiejętności:

Ek - 3 - posiada umiejętność przygotowania i przedstawienia projektów swojej

działalności twórczej z poszanowaniem praw wynikających z ochrony własności intelektualnej

Ek - 4 - potrafi posługiwać się ogólnymi zasadami i normami etycznymi z zakresie korzystania z dorobku intelektualnego osób trzecich

Kompetencje społecznej:

Ek - 5 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

Ek - 6 - posiada przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny podczas wykonywania pracy. Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych i szacunku dla osiągnięć i rezultatów pracy innych osób.

ECTS:

Liczba ECTS: 2

udział w zajęciach: 15 godz.

przygotowanie do kolokwium pisemnego: 25 godz.

lektura literatury przedmiotu: 20 godz.

Suma godzin: 60 godz. = 2 ECTS

[1 ECTS = 30/25 godz.]

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

Efekty wiedzy (EK 1-2):

metoda dydaktyczna – wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

weryfikacja: kolokwium pisemne, przygotowanie do kolejnych zajęć oraz aktywny w nich udział

Efekty umiejętności (EK 3-4):

metody dydaktyczne – praca z tekstem, praca grupowa

weryfikacja - kolokwium pisemne, obserwacja aktywności studentów

Efekty kompetencji społecznych (EK 5-6):

metody dydaktyczne – dyskusja, analiza tekstów

weryfikacja – obserwacja pracy i aktywności studentów podczas ćwiczeń, bieżąca informacja zwrotna

Kryteria oceniania:

Do zaliczenia wymagane jest:

1. obecność i aktywny udział w zajęciach - dopuszczalna jest 1 nieusprawiedliwiona nieobecność;

2. zaliczenie pisemne treści programowych - kolokwium pisemne w formie testu

Zaliczenie przedmiotu na ocenę.

Kryteria oceniania:

Ocena 2 (ndst)

– Wiedza (EK 1-2): student nie potrafi scharakteryzować podstawowej wiedzy dotyczącej ochrony własności intelektualnej, zarówno w odniesieniu do prawa autorskiego i praw pokrewnych, jak również w odniesieniu do prawa własności przemysłowej; student nie posiada podstawowej wiedzy na temat prawa plagiatu, ani nie posiada wiedzy na temat prawa cytatu, jak również nie potrafi wskazać żadnego aktu prawnego regulującego problematykę ochrony własności intelektualnej

- Umiejętności (EK 3-4): student nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej z zakresu ochrony własności intelektualnej w celu przygotowania i przedstawienia projektów swojej działalności twórczej z poszanowaniem praw wynikających z ochrony własności intelektualnej, nie potrafi posługiwać się ogólnymi zasadami i normami etycznymi z zakresie korzystania z dorobku intelektualnego osób trzecich

- Kompetencje społeczne (EK 5-6): student nie posiada świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności, nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, zwłaszcza w kontekście ochrony własności intelektualnej, student nie posiada przekonania o konieczności postępowania w sposób etyczny podczas wykonywania pracy, nie jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych i szacunku dla osiągnięć i rezultatów pracy innych osób.

Ocena 3 (dst)

– Wiedza (EK 1-2): student w ograniczonym stopniu potrafi scharakteryzować podstawową wiedzę dotyczącą ochrony własności intelektualnej, zarówno w odniesieniu do prawa autorskiego i praw pokrewnych, jak również w odniesieniu do prawa własności przemysłowej; student w ograniczonym stopniu posiada wiedzę na temat prawa plagiatu, prawa cytatu; nie w pełni posiadł wiedzę z obszarzu źródeł prawa regulującego problematykę ochrony własności intelektualnej

- Umiejętności (EK 3-4): student w ograniczonym stopniu potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu ochrony własności intelektualnej w celu przygotowania i przedstawienia projektów swojej działalności twórczej z poszanowaniem praw wynikających z ochrony własności intelektualnej, częściowo potrafi posługiwać się ogólnymi zasadami i normami etycznymi z zakresie korzystania z dorobku intelektualnego osób trzecich

- Kompetencje społeczne (EK 5-6): student w niepełnym zakresie posiada świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, w ograniczonym stopniu rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, zwłaszcza w kontekście ochrony własności intelektualnej, student w ograniczonym stopniu posiada przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny podczas wykonywania pracy, w ograniczonym stopniu jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych i szacunku dla osiągnięć i rezultatów pracy innych osób.

Ocena 4 (db)

– Wiedza (EK 1-2): student poprawnie potrafi scharakteryzować podstawową wiedzę dotyczącą ochrony własności intelektualnej, zarówno w odniesieniu do prawa autorskiego i praw pokrewnych, jak również w odniesieniu do prawa własności przemysłowej; student potrafi wskazać i przedstawić wiedzę na temat prawa plagiatu, prawa cytatu, jak również potrafi przedstawić wiedzę z obszaru źródeł prawa regulującego problematykę ochrony własności intelektualnej

- Umiejętności (EK 3-4): student poprawnie potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu ochrony własności intelektualnej w celu przygotowania i przedstawienia projektów swojej działalności twórczej z poszanowaniem praw wynikających z ochrony własności intelektualnej, poprawnie posługuje się ogólnymi zasadami i normami etycznymi z zakresie korzystania z dorobku intelektualnego osób trzecich

- Kompetencje społeczne (EK 5-6): student posiada ogólną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, w ogólnym stopniu rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, zwłaszcza w kontekście ochrony własności intelektualnej, student w ogólnym zakresie posiada przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny podczas wykonywania pracy, a także w stopniu ogólnym jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych i szacunku dla osiągnięć i rezultatów pracy innych osób.

Ocena 5 (bdb)

– Wiedza (EK 1-2): student dokładnie potrafi scharakteryzować podstawową wiedzę dotyczącą ochrony własności intelektualnej, zarówno w odniesieniu do prawa autorskiego i praw pokrewnych, jak również w odniesieniu do prawa własności przemysłowej; student potrafi wskazać i szczegółowo przedstawić wiedzę na temat prawa plagiatu, prawa cytatu, jak również potrafi precyzyjnie przedstawić wiedzę z obszaru źródeł prawa regulującego problematykę ochrony własności intelektualnej

- Umiejętności (EK 3-4): student w sposób całkowicie poprawny potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu ochrony własności intelektualnej w celu przygotowania i przedstawienia projektów swojej działalności twórczej z poszanowaniem praw wynikających z ochrony własności intelektualnej, bardzo dobrze posługuje się ogólnymi zasadami i normami etycznymi z zakresie korzystania z dorobku intelektualnego osób trzecich

- Kompetencje społeczne (EK 5-6): student posiada pełną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, w pełnym stopniu rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, zwłaszcza w kontekście ochrony własności intelektualnej, student posiada przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny podczas wykonywania pracy, a także jest całkowicie świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych i szacunku dla osiągnięć i rezultatów pracy innych osób.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Świerczyński
Prowadzący grup: Marek Świerczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)