Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rodzina w kulturze polskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-1-RKP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rodzina w kulturze polskiej
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Przedmioty do wyboru - studia stacjonarne III rok I stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W11, NRL_U12, NRL_U14, NRL_K04

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi procesami i czynnikami wpływającymi na przemiany kulturowe w kręgu rodziny na przestrzeni wieków oraz ukazanie ideałów wychowawczych w rozwijającej się na przestrzeni wieków myśli pedagogicznej i ich recepcję w kręgu rodzin polskich; uporządkowana wiedza na temat małżeństwa i rodziny oraz zadań, które wypełniają w kształtowaniu kultury.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Chrzest Polski w 966 r.

2. Chrystianizacja tradycji rodzinnych w średniowieczu.

3. Ideał wychowawczy w średniowieczu.

4. Kulturotwórcza rola rodziny w epoce renesansu

5. Wychowanie dzieci i młodzieży w dobie humanizmu

6. Tradycje rodzinne w polskim wychowaniu szlacheckim (XVI i XVII wiek).

7. Kulturotwórcza rola rodziny w dobie oświecenia

8. Ideały wychowawcze w epoce Oświecenia (S. Konarski, S. Staszic)

9. Rola rodziny w zachowaniu kultury polskiej w epoce zaborów

10. Wychowanie dzieci w polskiej rodzinie ziemiańskiej w XIX wieku.

11. Wychowanie prorodzinne według pedagogów katolickich Drugiej Rzeczypospolitej.

12. Wychowanie do wartości w rodzinie

13. Znaczenie relacji rodzinnych w życiu osób starych i niepełnosprawnych

14. Rodzina wobec wyzwań kulturowych XX i XXI wieku

Literatura:

Literatura:

K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, Warszawa 2001.

A. Bołdyrew, Wzorce wychowania dzieci i młodzieży jako element integrujący kulturę życia rodzinnego polskiego ziemiaństwa w dobie zaborów, "Wychowanie w Rodzinie 1 (2011), s. 53-85.

K. Jakubiak, Życie i wychowanie w rodzinach polskich w XIX i na początku XX wieku, "Kultura -Przemiany-Edukacja" 5 (2017), s. 77-91.

K. Jakubiak (red.), Rodzina jako środowisko wychowawcze w czasach nowożytnych, Bydgoszcz 1995.

K. Jakubiak, W. Jamrożek (red.), Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. Dzieje nowożytne, Bydgoszcz 2002;

K. Jakubiak, A. Winiarz (red.), Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku, Bydgoszcz 2004.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, Rzym, 22 listopada 1981.

E. Kahl, Wychowanie dziecka w rodzinie szlacheckiej w XVI i XVII wieku, „Wychowanie w Rodzinie” 1 (2011), s. 19-38.

B. Klich-Kluczewska, Rodzina, tabu i komunizm w Polsce 1956-1989, Kraków 2015.

J. Korczak - Siedlecka, Model wychowania dziewcząt w szesnastowiecznej Polsce, w: „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 57(2014), s. 49-71.

S. Kot, Historia wychowania, t. 1: Od starożytnej Grecji do połowy wieku XVIII, Warszawa 1996.

M. Nawrot-Borowska, Nauczanie domowe na ziemiach polskich w II połowie XIX i na początku XX wieku – zapatrywania teoretyczne i praktyka, Bydgoszcz 2011.

A. Nowak, Dzieje Polski, t. 1: Do 1202. Skąd nasz ród, Kraków 2014 .

H. Sławiński, Wychowanie prorodzinne według pedagogów katolickich Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2000.

A., Smołalski, Ideały wychowawcze w polskiej myśli pedagogicznej od XVI w. do końca II Rzeczypospolitej, Opole 1994.

J. Strzelczyk, Mieszko I, Poznań 20 13.

S. Walasek, L. Albański, Przekaz tradycji i kultury na przestrzeni wieków, Jelenia Góra 2011.

J. Wilk, Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze w świetle doktryny wychowawczej Kościoła Katolickiego, w: J. Jundziłł (red.), Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX, Bydgoszcz 1994, s. 137-151.

M. Żyromski, Przemiany rodziny polskiej epoki odrodzenia i oświecenia, „Roczniki Socjologii Rodziny” 11(1999), s. 17-28.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

Student zna podstawową terminologię używaną w naukach o rodzinie i naukach o kulturze i posiada uporządkowaną wiedze o uwarunkowaniach historyczno-kulturowych wpływających na przemiany w rodzinach polskich.

Umiejętności

Potrafi integrować wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o rodzinie na przestrzeni wieków w celu rozpoznawania i analizowania problemów wychowawczych w rodzinach, ponadto potrafi samodzielnie rozpoznać i dokonać oceny sytuacji rodziny i zaproponować działania profilaktyczne i pomocowe.

Kompetencje społeczne

student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego (intelektualnego i religijno-duchowego)

Student aktywnie uczestniczy w promocji i pomocy rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.

udział w wykładzie 30

udział w ćwiczeniach

przygotowanie do wykładu 20

konsultacje 10

czas na napisanie referatu/eseju/pracy 30

przygotowanie do egzaminu/kolokwium 20

SUMA GODZIN 110

LICZBA ECTS: 110 godz. = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

- na ocenę niedostateczną (2- ndst.): student nie posiada podstawowej wiedzy o procesach i głównych czynnikach decydujących o przemianach w kręgu rodziny i nie potrafi scharakteryzować własnymi słowami ideałów wychowawczych w poszczególnych epokach historycznych

- na ocenę dostateczną (3- dst.): student posiada podstawowej wiedzy o procesach i głównych czynnikach decydujących o przemianach w kręgu rodziny i potrafi przynajmniej ogólnie scharakteryzować własnymi słowami ideałów wychowawczych w poszczególnych epokach historycznych.

- na ocenę dobrą (4 -db.) student poprawnie ukazuje procesy i główne czynniki decydujące o przemianach zachodzących w kręgu rodziny w poszczególnych epokach historycznych potrafi scharakteryzować ideały wychowawcze w poszczególnych środowiskach kulturowych.

- na ocenę bardzo dobrą (5 - bdb) student doskonale w swobodnej wypowiedzi ukazuje procesy i główne czynniki decydujące o przemianach zachodzących w kręgu rodziny w poszczególnych epokach historycznych potrafi scharakteryzować ideały wychowawcze w poszczególnych środowiskach kulturowych.

Umiejętności:

- na ocenę niedostateczną (2- ndst.): student nie potrafi samodzielnie czytać i interpretować tekstów dotyczących problematyki rodziny w kontekście przemian kulturowych.

- na ocenę dostateczną (3- dst.): student słabo teksty dotyczące roli rodziny i problematyki przemian kulturowych w kręgu rodziny, nie potrafi jednak ocenić ich wartości poznawczej.

- na ocenę dobrą (4-db.): student poprawnie czyta i interpretuje teksty dotyczące problematyki historyczno-kulturowej i czynników wpływających na przemiany zachodzące w kręgu rodziny, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów dotyczących przemian kulturowych w rodzinie i potrafi docenić ich wartość merytoryczną.

- na ocenę bardzo dobrą (5- bdb): student doskonale i merytorycznie interpretuje przeczytane teksty dotyczące problematyki historyczno-kulturowej i czynników wpływających na przemiany w kręgu rodziny, zna i potrafi ocenić racjonalność i wartość poznawczą argumentów prezentowanych w mowie lub na piśmie dotyczących problematyki rodziny.

Kompetencje:

- na ocenę niedostateczną (2-ndst) nie ma świadomości odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

- na ocenę dostateczną (3-dst) ma małą świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

- na ocenę dobrą (4-db) ma wystarczającą świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

na ocenę bardzo dobrą (5-bdb) ma wielką świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

Student jest otwarty na dyskusję w kwestii przemian kulturowych zachodzących w rodzinach polskich i znaczenia tych przemian w zachowaniu dziedzictwa kulturowego.

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami jak wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja, indywidualna lektura tekstów a weryfikowane egzaminem lub kolokwium.

Efekty w obszarze umiejętności są osiągane takimi jak samodzielna lektura tekstów z zakresu historii kultury, problematyki ideałów wychowawczych; wykład informacyjny, prezentacja, a weryfikowane ustnym lub pisemnym egzaminem.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych osiągane są za pomocą przygotowanych w grupach prezentacji o poszczególnych problemach o w dyskusji o aktualnych i historycznych problemach kultury chrześcijańskiej.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych są osiągane za pomocą dyskusji o aktualnych i historycznych problemach kultury chrześcijańskiej, a weryfikacją jest kolokwium.

Końcowa ocena jest uśrednioną z ocen w obszarze wiedzy (1/3), umiejętności (1/3) i kompetencji (1/3).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Strękowski
Prowadzący grup: Stanisław Strękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Celem jest ukazanie podstawowych procesów i głównych czynników decydujących o przemianach w kręgu rodziny. Pokazuje ideały wychowawcze w rozwijającej się myśli pedagogicznej w społeczeństwie polskim. Student uzyskawszy ogólną orientację w problematyce historyczno-wychowawczej, może za pomocą samodzielnej lektury pogłębić problem, który go szczególnie zainteresuje.

- Celem jest również aby student potrafił wskazać zagrożenia i szanse dla chrześcijan płynące z kultury.

- Celem jest też uporządkowana wiedza na temat małżeństwa i rodziny, ich podstaw historycznych i społeczno-kulturowych.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Chrystianizacja tradycji rodzinnych w średniowieczu.

2. Ideał wychowawczy w średniowieczu.

3. Kulturotwórcza rola rodziny w epoce renesansu

4. Wychowanie dzieci i młodzieży w dobie humanizmu

5. Tradycje rodzinne w polskim wychowaniu szlacheckim (XVI i XVII wiek).

6. Kulturotwórcza rola rodziny w dobie oświecenia (S. Konarski, S. Staszic)

7. Rola rodziny w zachowaniu kultury polskiej w epoce zaborów

8. Wychowanie dzieci w polskiej rodzinie ziemiańskiej w XIX wieku.

9. Wychowanie prorodzinne według pedagogów katolickich Drugiej Rzeczypospolitej.

Literatura:

Literatura:

J. Wilk, Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze w świetle doktryny wychowawczej Kościoła Katolickiego, w: J. Jundziłł (Red.), Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX, Bydgoszcz 1994, s. 137-151;

K. Jakubiak (red.), Rodzina jako środowisko wychowawcze w czasach nowożytnych, Bydgoszcz 1995;

H. Sławiński, Wychowanie prorodzinne według pedagogów katolickich Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2000;

K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, Warszawa 2001.

A. Bołdyrew, Wzorce wychowania dzieci i młodzieży jako element integrujący kulturę życia rodzinnego polskiego ziemiaństwa w dobie zaborów, "Wychowanie w Rodzinie 1 (2011), s. 53-85.

S. Walasek, L. Albański, Przekaz tradycji i kultury na przestrzeni wieków, Jelenia Góra 2011.

K. Jakubiak, Życie i wychowanie w rodzinach polskich w XIX i na początku XX wieku, "Kultura -Przemiany-Edukacja" 5 (2017), s. 77-91.

Wymagania wstępne:

bez wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Strękowski
Prowadzący grup: Stanisław Strękowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDFmNWEyOTUtMDUwZS00ODJmLWFhY2EtNGI4ZWVkYTgzMDc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%2249450cd2-b497-4c10-bf18-06f550894390%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem jest ukazanie podstawowych procesów i głównych czynników decydujących o przemianach w kręgu rodziny. Pokazuje ideały wychowawcze w rozwijającej się myśli pedagogicznej w społeczeństwie polskim. Student uzyskawszy ogólną orientację w problematyce historyczno-wychowawczej, może za pomocą samodzielnej lektury pogłębić problem, który go szczególnie zainteresuje.

- Celem jest również aby student potrafił wskazać zagrożenia i szanse dla chrześcijan płynące z kultury.

- Celem jest też uporządkowana wiedza na temat małżeństwa i rodziny, ich podstaw historycznych i społeczno-kulturowych.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Chrzest Polski w 966 r.

2. Chrystianizacja tradycji rodzinnych w średniowieczu.

3. Ideał wychowawczy w średniowieczu.

4. Kulturotwórcza rola rodziny w epoce renesansu

5. Wychowanie dzieci i młodzieży w dobie humanizmu

6. Tradycje rodzinne w polskim wychowaniu szlacheckim (XVI i XVII wiek).

7. Kulturotwórcza rola rodziny w dobie oświecenia

8. Ideały wychowawcze w epoce Oświecenia (S. Konarski, S. Staszic)

9. Rola rodziny w zachowaniu kultury polskiej w epoce zaborów

10. Wychowanie dzieci w polskiej rodzinie ziemiańskiej w XIX wieku.

11. Wychowanie prorodzinne według pedagogów katolickich Drugiej Rzeczypospolitej.

12. Wychowanie religijne w rodzinie w PRL

13. Znaczenie relacji rodzinnych w życiu osób starych

Literatura:

Literatura:

K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, Warszawa 2001.

A. Bołdyrew, Wzorce wychowania dzieci i młodzieży jako element integrujący kulturę życia rodzinnego polskiego ziemiaństwa w dobie zaborów, "Wychowanie w Rodzinie 1 (2011), s. 53-85.

K. Jakubiak, Życie i wychowanie w rodzinach polskich w XIX i na początku XX wieku, "Kultura -Przemiany-Edukacja" 5 (2017), s. 77-91.

K. Jakubiak (red.), Rodzina jako środowisko wychowawcze w czasach nowożytnych, Bydgoszcz 1995.

K. Jakubiak, W. Jamrożek (red.), Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. Dzieje nowożytne, Bydgoszcz 2002;

K. Jakubiak, A. Winiarz (red.), Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku, Bydgoszcz 2004.

E. Kahl, Wychowanie dziecka w rodzinie szlacheckiej w XVI i XVII wieku, „Wychowanie w Rodzinie” 1 (2011), s. 19-38,

J. Korczak - Siedlecka, Model wychowania dziewcząt w szesnastowiecznej Polsce, w: „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 57(2014), s. 49-71.

S. Kot,Historia wychowania, t. 1: Od starożytnej Grecji do połowy wieku XVIII, Warszawa 1996.

M. Nawrot-Borowska, Nauczanie domowe na ziemiach polskich w II połowie XIX i na początku XX wieku – zapatrywania teoretyczne i praktyka, Bydgoszcz 2011.

A. Nowak, Dzieje Polski, t. 1: Do 1202. Skąd nasz ród, Kraków 2014 .

H. Sławiński, Wychowanie prorodzinne według pedagogów katolickich Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2000.

A., Smołalski, Ideały wychowawcze w polskiej myśli pedagogicznej od XVI w. do końca II Rzeczypospolitej, Opole 1994.

J. Strzelczyk, Mieszko I, Poznań 20 13.

S. Walasek, L. Albański, Przekaz tradycji i kultury na przestrzeni wieków, Jelenia Góra 2011.

J. Wilk, Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze w świetle doktryny wychowawczej Kościoła Katolickiego, w: J. Jundziłł (red.), Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX, Bydgoszcz 1994, s. 137-151.

M. Żyromski, Przemiany rodziny polskiej epoki odrodzenia i oświecenia, „Roczniki Socjologii Rodziny” 11(1999), s. 17-28.

Wymagania wstępne:

bez wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Strękowski
Prowadzący grup: Stanisław Strękowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aFj7FdoM3vE3T2h8mX4qGEjZM7pXF5qqVW3goW_2by5k1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=9f80c066-787d-4a2f-b6e9-9fb56714cfde&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Chrzest Polski w 966 r.

2. Chrystianizacja tradycji rodzinnych w średniowieczu.

3. Ideał wychowawczy w średniowieczu.

4. Kulturotwórcza rola rodziny w epoce renesansu

5. Wychowanie dzieci i młodzieży w dobie humanizmu

6. Tradycje rodzinne w polskim wychowaniu szlacheckim (XVI i XVII wiek).

7. Kulturotwórcza rola rodziny w dobie oświecenia

8. Ideały wychowawcze w epoce Oświecenia (S. Konarski, S. Staszic)

9. Rola rodziny w zachowaniu kultury polskiej w epoce zaborów

10. Wychowanie dzieci w polskiej rodzinie ziemiańskiej w XIX wieku.

11. Wychowanie prorodzinne według pedagogów katolickich Drugiej Rzeczypospolitej.

12. Wychowanie do wartości w rodzinie

13. Znaczenie relacji rodzinnych w życiu osób starych i niepełnosprawnych

14. Rodzina wobec wyzwań kulturowych XX i XXI wieku

Literatura:

Literatura:

K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, Warszawa 2001.

A. Bołdyrew, Wzorce wychowania dzieci i młodzieży jako element integrujący kulturę życia rodzinnego polskiego ziemiaństwa w dobie zaborów, "Wychowanie w Rodzinie 1 (2011), s. 53-85.

K. Jakubiak, Życie i wychowanie w rodzinach polskich w XIX i na początku XX wieku, "Kultura -Przemiany-Edukacja" 5 (2017), s. 77-91.

K. Jakubiak (red.), Rodzina jako środowisko wychowawcze w czasach nowożytnych, Bydgoszcz 1995.

K. Jakubiak, W. Jamrożek (red.), Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. Dzieje nowożytne, Bydgoszcz 2002;

K. Jakubiak, A. Winiarz (red.), Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku, Bydgoszcz 2004.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, Rzym, 22 listopada 1981.

E. Kahl, Wychowanie dziecka w rodzinie szlacheckiej w XVI i XVII wieku, „Wychowanie w Rodzinie” 1 (2011), s. 19-38.

B. Klich-Kluczewska, Rodzina, tabu i komunizm w Polsce 1956-1989, Kraków 2015.

J. Korczak - Siedlecka, Model wychowania dziewcząt w szesnastowiecznej Polsce, w: „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 57(2014), s. 49-71.

S. Kot, Historia wychowania, t. 1: Od starożytnej Grecji do połowy wieku XVIII, Warszawa 1996.

M. Nawrot-Borowska, Nauczanie domowe na ziemiach polskich w II połowie XIX i na początku XX wieku – zapatrywania teoretyczne i praktyka, Bydgoszcz 2011.

A. Nowak, Dzieje Polski, t. 1: Do 1202. Skąd nasz ród, Kraków 2014 .

H. Sławiński, Wychowanie prorodzinne według pedagogów katolickich Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2000.

A., Smołalski, Ideały wychowawcze w polskiej myśli pedagogicznej od XVI w. do końca II Rzeczypospolitej, Opole 1994.

J. Strzelczyk, Mieszko I, Poznań 20 13.

S. Walasek, L. Albański, Przekaz tradycji i kultury na przestrzeni wieków, Jelenia Góra 2011.

J. Wilk, Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze w świetle doktryny wychowawczej Kościoła Katolickiego, w: J. Jundziłł (red.), Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX, Bydgoszcz 1994, s. 137-151.

M. Żyromski, Przemiany rodziny polskiej epoki odrodzenia i oświecenia, „Roczniki Socjologii Rodziny” 11(1999), s. 17-28.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Strękowski
Prowadzący grup: Stanisław Strękowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3av9MLczx9NKC110tL_X_nsIOSiVgUUZfUXIHi1R2h8WI1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=2c37de9a-5a34-4a7a-b20e-bc82d6bea5be&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Chrzest Polski w 966 r.

2. Chrystianizacja tradycji rodzinnych w średniowieczu.

3. Ideał wychowawczy w średniowieczu.

4. Kulturotwórcza rola rodziny w epoce renesansu

5. Wychowanie dzieci i młodzieży w dobie humanizmu

6. Tradycje rodzinne w polskim wychowaniu szlacheckim (XVI i XVII wiek).

7. Kulturotwórcza rola rodziny w dobie oświecenia

8. Ideały wychowawcze w epoce Oświecenia (S. Konarski, S. Staszic)

9. Rola rodziny w zachowaniu kultury polskiej w epoce zaborów

10. Wychowanie dzieci w polskiej rodzinie ziemiańskiej w XIX wieku.

11. Wychowanie prorodzinne według pedagogów katolickich Drugiej Rzeczypospolitej.

12. Wychowanie do wartości w rodzinie

13. Znaczenie relacji rodzinnych w życiu osób starych i niepełnosprawnych

14. Rodzina wobec wyzwań kulturowych XX i XXI wieku

Literatura:

Literatura:

K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, Warszawa 2001.

A. Bołdyrew, Wzorce wychowania dzieci i młodzieży jako element integrujący kulturę życia rodzinnego polskiego ziemiaństwa w dobie zaborów, "Wychowanie w Rodzinie 1 (2011), s. 53-85.

K. Jakubiak, Życie i wychowanie w rodzinach polskich w XIX i na początku XX wieku, "Kultura -Przemiany-Edukacja" 5 (2017), s. 77-91.

K. Jakubiak (red.), Rodzina jako środowisko wychowawcze w czasach nowożytnych, Bydgoszcz 1995.

K. Jakubiak, W. Jamrożek (red.), Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. Dzieje nowożytne, Bydgoszcz 2002;

K. Jakubiak, A. Winiarz (red.), Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku, Bydgoszcz 2004.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, Rzym, 22 listopada 1981.

E. Kahl, Wychowanie dziecka w rodzinie szlacheckiej w XVI i XVII wieku, „Wychowanie w Rodzinie” 1 (2011), s. 19-38.

B. Klich-Kluczewska, Rodzina, tabu i komunizm w Polsce 1956-1989, Kraków 2015.

J. Korczak - Siedlecka, Model wychowania dziewcząt w szesnastowiecznej Polsce, w: „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 57(2014), s. 49-71.

S. Kot, Historia wychowania, t. 1: Od starożytnej Grecji do połowy wieku XVIII, Warszawa 1996.

M. Nawrot-Borowska, Nauczanie domowe na ziemiach polskich w II połowie XIX i na początku XX wieku – zapatrywania teoretyczne i praktyka, Bydgoszcz 2011.

A. Nowak, Dzieje Polski, t. 1: Do 1202. Skąd nasz ród, Kraków 2014 .

H. Sławiński, Wychowanie prorodzinne według pedagogów katolickich Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2000.

A., Smołalski, Ideały wychowawcze w polskiej myśli pedagogicznej od XVI w. do końca II Rzeczypospolitej, Opole 1994.

J. Strzelczyk, Mieszko I, Poznań 20 13.

S. Walasek, L. Albański, Przekaz tradycji i kultury na przestrzeni wieków, Jelenia Góra 2011.

J. Wilk, Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze w świetle doktryny wychowawczej Kościoła Katolickiego, w: J. Jundziłł (red.), Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX, Bydgoszcz 1994, s. 137-151.

M. Żyromski, Przemiany rodziny polskiej epoki odrodzenia i oświecenia, „Roczniki Socjologii Rodziny” 11(1999), s. 17-28.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)