Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rodzina w różnych kulturach i religiach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-1-RKR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rodzina w różnych kulturach i religiach
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Przedmioty do wyboru - studia stacjonarne III rok I stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W05,

NRL_W10,

NRL_W12,

NRL_W19,

NRL_K03,

NRL_K04.

Skrócony opis:

Celem przedmiuotu jest zapoznanie Studentów/ek z zasadmi funkcjonowania rodzin w różnych kulturach i religiach.

Pełny opis:

W czase zajęć Student/ka poznają rodzinę w różnych kulturach i religiach: pozycje kobiety i meżczyzny, dziecka, sposoby zawiązywania małzeństwa, isntytucje rozwodów, opiekę nad starszymi, intymnmośc w związkach.

4 ECTS

Literatura:

F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002.

Rodzina w wielkich religiach świata, red. Z.J. Kijas, Kraków 1999.

M.J. Żmichrowska, Małzeństwo i rodzina w chrześcijaństwie i islamie. Wspólne tradycje, Czestochowa 2007.

A. Unterman, Żydzi - wiara i życiue, Warszawa 2015.Z. Wróbel, Erotyzm w religiach swiata, Łodź 1990.

Zawieranie małzeństwa w różnych systemeach prawnych, religiach i kulturach, red. R. Sztychmiler, Olsztyn2009.

Literatura do pracy pisemnej:

B. Malinowski, Życie seksualne dzikich, Warszawa 1957.

D.A. Sikorski, Religie dawnych Słowian, Poznań 2018.

W. Dworczyk, My, dzicy Papuasi, Warszawa 1985.

I. Przewłocka, Czcicierla Kojota i kruka, Gdynia 1968.

A. Fidler, kanada pachnaca żywicą, Pelplin 2009.

J. Ganecki, Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 2011.

K. Szwob, Kultury i religie świata w opowieściach, mitach i faktach, Kraków 2014.

R.H. Nocuń, Kobieta w życiu Indian Ameryki Południowej, Katowice 1967.

M. paradowska, Wśród Indian i Metysów, Wrocław 1989.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

NRL_W05,

Student/Studentka - zna elementarną terminologię używaną w naukach o rodzinie i rozumie jej źródła

NRL_W10,

- zna rodzaje więzi rodzinnych i społecznych, posiada elementarną wiedzę dotyczącą psychologicznych procesów i mechanizmów komunikowania, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w małżeństwie i rodzinie, ich prawidłowości i zakłóceń.

NRL_W12,

- zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, ma podstawową wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących.

NRL_K03,

- docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania zadań osobistych i zawodowych.

NRL_K04.

- ma świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.

WIEDZA:

Student zna miejsce rodziny/rodzin i życia rodzinnego w systemach społecznych wybranych kultur i religii.

Zna elementarną terminologię służącą ww. kulturach i religiach do opisu rytuałów, znaczeń i mechanizmów życia rodzinnego.

Zna usytuowanie kobiety, meżczyzny, dziecka w systemie społecznym w ww. kulturach i religiach.

KOMPETENCJE:

Ma świadomość róznorodnosci form życia rodzinnego.

Ma swaidomość zmian zachodzących w życiu rodzinnym w perspektywie historycznej i kulturowej.

Ma szacunek do innych kultur i religii.

ECTS=4 pkt

1. Wykład - 30 godz

2. Przygotowanie do egzaminu - 30 godz.

3. Samodzielna lektura wybranej literatury - 30 godz.

4. Pisanie eseju - 10godz.

5. Egzamnin - 3 godz.

6. Konsultacje - 2 godz.

SUMA - 105 godz = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe ustne lub pisemne - wedle decyzji ze studentami.

Esej nt wybranej rodziny w wybranej kulturze (zagadnienie poza temetami podejmowanymi na zajęciach) - na podstawie dodatkowej literatury.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Tułowiecki
Prowadzący grup: Dariusz Tułowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Celem przedmiuotu jest zapoznanie Studentów/ek z zasadmi funkcjonowania rodzin w strukturach społecznych różnych kulturh i religii.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Strękowski
Prowadzący grup: Stanisław Strękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

1. Kultura grecka

2.Kultura rzymska

3.kultura judaistyczna

4.. Nowy Testament

5. Chrześcijaństwo pierwotne

6. Prawosławie

7. Anglikanizm

8. Chrześcijaństwo reformowane

9. Islam

10. Konfucjanizm

11. Taoizm

12. Buddyzm

13. Hinduizm

14. Wybrane religie afrykańskie

15. Szintoizm

Literatura:

Literatura

R. Bartnicki, Będą dwoje jednym ciałem. Małżeństwo w świetle Nowego Testamentu, Warszawa 2007.

J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 2007, s. 47-254.

A. Eckmann, Starożytna rodzina grecka i rzymska, „Vox Patrum” 8-9(1985), s. 29-50.

P. Evdokimov, Prawosławie, Warszawa 2003, s. 51-126; 311-317.

J. Grzywaczewski, Małżeństwo chrześcijańskie na tle kultury antycznej, „Ateneum Kapłańskie” 162(2014) z. 2, s. 221-239.

K. Fijałkowski, Małżeństwo i rodzina w kulturach afrykańskich, „Przegląd Powszechny” 113(1996) nr 7-8, s. 135-138.

J. Jundziłł, Modele małżeństwa w Rzymie pogańskim a chrześcijańskim, w: Społeczeństwo i kultura do XVI w., red. J. Śliwiński, Olsztyn 1992, s. 9-18.

A Khurshid, Rodzina w islamie, Wrocław 2002.

Th. Kierman, Wedyjska koncepcja rodziny, „Przegląd Religioznawczy” (1994) nr 2, s. 109-115.

Z.J. Kijas [red.], Rodzina w wielkich religiach świata, Kraków 1999.

M. Kudelska, Hinduizm, Kraków 2006.

S. Jakobschy, Małżeństwo i rodzina w buddyzmie therawada, w: Buddyzm, red. J. Drabina, Kraków 2004, s. 113-124.

O. Jurewicz, L. Winniczuk, Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym, Warszawa 1970.

W. Pałubicki, Małżeństwo i rodzina w świetle Talmudu, Gdańsk 2002.

W. Pałubicki, Rola kobiety w małżeństwie i rodzinie starożytnych Hebrajczyków, „Przegląd

Orientalistyczny” 3(1975), s. 255-267.

A M Piwko, Małżeństwo i rodzina w hinduizmie, „Nurt SVD” 47(2013) z. 2, s. 215-239.

E. Słuszkiewicz, Państwo i społeczeństwo w dawnych Indiach, Warszawa 1949.

J. Thaje, Krąg ochronny dla nienarodzonych. Buddyjski pogląd na powstawanie życia, Kraków 1994.

A.I. Wójcik,, Konfucjanizm, w: B. Szymańska, Filozofia Wschodu, Kraków 2001, s. 347-364.

M.J. Żmichrowska, Małżeństwo i rodzina w chrześcijaństwie i islamie, Wspólne tradycje, Wałbrzych 2017.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Strękowski
Prowadzący grup: Stanisław Strękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)