Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rodzina środowiskiem przygotowania do małżeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-1-RPM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rodzina środowiskiem przygotowania do małżeństwa
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Pełny opis:

Zagadnienia

1. Znaczenie wychowania w rodzinie dla rozwoju osobowego dziecka

2. Wychowanie personalistyczne wychowaniem chrześcijańskim

3. Współzależność wychowania i rozwoju dziecka

4. Rodzina środowiskiem pełnego rozwoju człowieka

5. Role wychowawcze rodziców

6. Wychowanie religijne w rodzinie

7. Wychowanie do miłości.

8. Rola rodziców w wychowaniu seksualnym młodzieży

9. Wychowanie do odpowiedzialnego rodzicielstwa

10. Wykorzystanie środków masowego przekazu w wychowaniu rodzinnym

Literatura:

Adamczyk S., Przygotowanie do małżeństwa w warunkach Kościoła w Polsce, Sandomierz 2001.

Arbaszewski P., Rodzina podmiotem przygotowania do sakramentu małżeństwa, Lublin 2009.

Malcher G., Wychowanie do miłości - rodzina szkołą miłości, w: Adamski F. (red.), Wychowanie w rodzinie, Kraków 2010, s. 175-192.

Mierzwiński B., Współpraca Kościoła i rodziny w przygotowaniu dzieci i młodzieży do życia w małżeństwie i rodzinie. „Studia nad Rodziną” 1(1998), s. 79-91.

Półtawska W., Przygotowanie do małżeństwa, Kraków 1993.

Pryba A., Przygotowanie do sakramentalnego małżeństwa, Kazimierz Biskupi 2006.

Ryś M., Wychowanie do miłości, w: Adamski F. (red.), Wychowanie osobowe, Kraków 2011, s. 164-181.

Sakowicz T., Polskie doświadczenia w przygotowaniu młodych do małżeństwa i życia w rodzinie. „Sprawy Rodziny” 2001, nr 57-58, s. 73-84.

Skreczko A. Przygotowanie do życia w rodzinie, w: R. Horodeński, E. Ozorowski (red.), Rodzina.Etyka.Ekonomia, Białystok 2005, s. 87-101.

Tomkiewicz A., Nerlo M.. Rodzina podstawowym środowiskiem przygotowania do życia małżeńsko-rodzinnego w świetle publikacji ks. Piotra Poręby. „Studia Warmińskie” 1995, nr 32, s. 215-236.

Metody i kryteria oceniania:

1. Uczestnictwo w zajęciach

2 nieobecności nieusprawiedliwione obniżają ocenę końcową

Uczestnictwo aktywne w dyskusji wpływa także na ocenę końcową

2. Opracowanie 3 stronicowego tekstu na obrany temat. Liczy sie dobrze dobrana literatura (5 pozycji, a w tym 3 naukowe, 2 popularnonaukowe np, artykuł w gazecie). Opracowania na nośniku lub wydrukowane będą archiwizowane.

3. Przedstawienie krótkie zagadnienia na zajęciach. Liczy się umiejętność syntezy, atrakcyjna forma przedstawienia (może być prezentacja), postawienie pytania problemowego, przeprowadzenie krótkiej dyskusji i podsumowanie.

4. Kowersatoryjna forma sprawdzenia zadanych na zajęcia treści

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)