Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rodzina w popkulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-1-RwP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rodzina w popkulturze
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpNRL_W01

NRL_W03

NRL_W04

NRL_W05

NRM_U01

NRM_U02

NRM_K01

NRM_K04

NRM_K06

Skrócony opis:

- Rozumienie czym jest kultura popularna i jaki ma wpływ na przemiany dokonujące się w kręgu rodziny

- Celem jest również to, aby student potrafił wskazać zagrożenia i szanse, które niesie ze sobą kultura popularna.

- uporządkowana wiedza na temat małżeństwa i rodziny, ich podstaw historycznych i społeczno-kulturowych.

Pełny opis:

1. Pojęcie i rodzaje kultury (2 godz.)

2. Kultura w życiu człowieka i rodziny (3 godz.)

3. Pojęcie kultury popularnej (2 godz.)

4. Kultura popularna, kultura masowa, kultura globalna. (4 godz.)

5. Rodzina a przemysł kulturalny (2 godz.)

6. Rodzina, Mity i kultura popularna (2 godz.)

7. Rodzina, Feminizm i kultura popularna (2 godz.)

8. Rodzina, Ideologie i kultura popularna (5 godz.)

9. Rodzina, Postmodernizm i kultura popularna (2 godz.)

10. Rodzina, Kultura popularna i media (2 godz.)

11. Wyzwania edukacyjne wobec kultury popularnej (2 godz.)

12. Wychowanie w rodzinie i kultura popularna (2 godz.)

Literatura:

Literatura

S. Czarnowski, Kultura, Warszawa 2005.

J. Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, Kraków 2010.

M. Jeziorański, M. Wincławska, B. Brodzińska (red.), Konteksty kultury popularnej, Toruń 2010.

D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA: student zna podstawową terminologię używaną w naukach o kulturze i pokrewnych dziedzinach naukowych;

- student posiada uporządkowaną wiedzę na temat małżeństwa i rodziny, ich podstaw historycznych i społeczno-kulturowych.

UMIEJETNOŚCI: student potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; potrafi dokonać analizy ich powiązań z różnymi obszarami działalności z zakresu nauk o rodzinie;

- posiada umiejetność w sposób precyzyjny i spójny wypowiadania się w mowie i w piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu nauk o rodzinie, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali swoje umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

- student ma świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.

udział w wykładzie 30

udział w ćwiczeniach, przygotowanie do wykładu 30

konsultacje 5

czas na napisanie referatu/eseju/pracy 15

przygotowanie do egzaminu 10

SUMA GODZIN 90

LICZBA ECTS: 90 godz. = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

- na ocenę 2 (ndst..): nie wie czym jest dyscyplina kultura popularna, ani jakie są jej wytwory, nie wie jakie zagrożenia i możliwości prezentuje kultura popularna dla rodziny.

- na ocenę 3 (dst.): wie czym jest dyscyplina kultura i jakie są jej wytwory, ale nie wie jakie zagrożenia i możliwości dla rodziny prezentuje kultura popularna.

- na ocenę 4 (db.): poprawnie ukazuje czym kultura popularna i jakie są jej wytwory i wie jakie zagrożenia i możliwości dla rodziny prezentuje kultura popularna.

- na ocenę 5 (bdb.): doskonale orientuje się nie tylko czym kultura popularna, ludowa i masowa i jakie są jej wytwory, lecz także potrafi obszernie ukazać jakie zagrożenia i możliwości dla rodziny prezentuje kultura popularna.

Umiejętności:

- na ocenę 2 (nast..): student nie potrafi samodzielnie czytać i interpretować teksty dotyczące kultury popularnej.

na ocenę 3 (dst.): student słabo interpretuje teksty dotyczące kultury popularnej, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji, ale nie do końca potrafi ocenić ich wartość poznawczą.

- na ocenę 4 (db.): student poprawnie czyta i interpretuje teksty dotyczące kultury popularnej, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów, potrafi ocenić ich wartość poznawczą.

- na ocenę 5 (bdb.): student doskonale czyta i interpretuje teksty z zakresu historii kultury, zna argumenty filozoficzne i społeczne, potrafi ocenić ich wartość poznawczą. Umie bardzo dobrze uzasadnić racjonalność prezentowanych w piśmie lub słowie argumentacji.

Kompetencje:

Jest otwarty na dyskusję w kwestii charakterystyki, zagrożeń i możliwości prezentowanych przez kulturę popularną i roli i zadań rodziny w kulturze popularnej.

Na ocenę końcową składają się:

1. obecność na zajęciach - dopuszczalne są 3 nieusprawiedliwione nieobecności; każda ponad dopuszczalna nieobecność skutkuje obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia

2. ocena z kolokwium pisemnego;

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Strękowski
Prowadzący grup: Stanisław Strękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

- Rozumienie czym jest kultura popularna i jaki ma wpływ na przemiany dokonujące się w kręgu rodziny

- Celem jest również to, aby student potrafił wskazać zagrożenia i szanse, które niesie ze sobą kultura popularna.

- uporządkowana wiedza na temat małżeństwa i rodziny, ich podstaw historycznych i społeczno-kulturowych.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Pojęcie i rodzaje kultury (2 godz.)

2. Kultura w życiu człowieka i rodziny (3 godz.)

3. Pojęcie kultury popularnej (2 godz.)

4. Kultura popularna, kultura masowa, kultura globalna. (4 godz.)

5. Rodzina a przemysł kulturalny (2 godz.)

6. Rodzina, Mity i kultura popularna (2 godz.)

7. Rodzina, Feminizm i kultura popularna (2 godz.)

8. Rodzina, Ideologie i kultura popularna (5 godz.)

9. Rodzina, Postmodernizm i kultura popularna (2 godz.)

10. Rodzina, Kultura popularna i media (2 godz.)

11. Wyzwania edukacyjne wobec kultury popularnej (2 godz.)

12. Wychowanie w rodzinie i kultura popularna (2 godz.)

Literatura:

Literatura

S. Czarnowski, Kultura, Warszawa 2005.

J. Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, Kraków 2010.

M. Jeziorański, M. Wincławska, B. Brodzińska (red.), Konteksty kultury popularnej, Toruń 2010.

M. Krajewski, Kultury kultury popularnej, Poznań 2005.

Mitologie popularne. Szkice z antropologii współczesności, D. Czaja (red.), Kraków 1994

G. Ritzer, Magiczny świat konsumpcji, Warszawa 2001

D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998.

W. Sofsky, Traktat o przemocy, Wrocław 1999

K. T. Toeplitz, Wszystko dla wszystkich. Kultura masowa i człowiek współczesny, Warszawa 1981

Zachowanie konsumenckie. Koncepcje i badania europejskie, M. Lambkin, G. Foxall, F. van Raaij, B. Heilbrunn (red.), W arszawa 2001.

A. Zybertowicz, Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy, Toruń 1995

Wymagania wstępne:

bez wymagań wstępnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)