Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System świadczeń pomocy społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-1-SSPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System świadczeń pomocy społecznej
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Obowiązkowe dla III roku - stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W15, NRL_U07 NRL_U13

NRL_U12, NRL_K03


Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie rozważań teoretycznych z zakresu pomocy społecznej oraz dokonanie analizy świadczeń, które pozwolą przybliżyć studentom podstawowe pojęcia omawianej dyscypliny, ocenić miejsce i znaczenie pomocy społecznej w systemie prawnym oraz wyposażyć studentów w wiedzę z zakresu socjalnej problematyki ochrony rodzinnej.

Pełny opis:

1. Pomoc społeczna – geneza pomocy społecznej, definicja, miejsce pomocy społecznej w systemie prawa polskiego

2. Cele pomocy społecznej

3. Zasady pomocy społecznej

4. Zadania samorządu terytorialnego w zakresie pomocy społecznej

5. Zadania administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej oraz podmiotów niepublicznych

6. Pozycja prawna świadczeniobiorcy, kryteria ustalania uprawnień do świadczeń

7. Świadczenia pieniężne

8. Świadczenia niepieniężne

9. Postępowanie administracyjne w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

10. Kryteria ustalania uprawnień do świadczenia

11. Zwrot świadczeń

12. Organizacja pomocy społecznej

13. Status zawodowy pracowników socjalnych

14. Opieka nad rodziną w systemie pomocy społecznej

15. Formy pomocy realizowane na podstawie przepisów odrębnych

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej

S. Nitecki, Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, Warszawa 2008.

S.Nitecki, Pomoc społeczna. Procedury i tryb przyznawania świadczeń. Wrocław 2010

I. Sierpowska, Prawo pomocy społecznej, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca

I. Sierpowska, Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Warszawa 2017.

B. Kołaczkowski, M. Ratajczak, Pomoc społeczna. Wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku, Warszawa 2013.

R. Krajewski, A. Mielczarek, Polskie prawo pomocy społecznej. Zarys problematyki, Kutno 2006

W.Maciejko, Instytucje pomocy społecznej, Warszawa 2009

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Ek 1 student ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, o normach i procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności promałżeńskiej i prorodzinnej

Umiejętności:

Ek 2 student potrafi wybrać i zastosować metody, procedury i dobre praktyki do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności na rzecz małżeństwa i rodziny

Ek 3 student posiada umiejętność wykorzystania form instytucjonalnej pomocy małżeństwu i rodzinie, identyfikowania placówek pomocy społecznej, rozumienia i stosowania prawa w zakresie opieki i pomocy rodzinie

Ek 4 student potrafi pod kierunkiem opiekuna nawiązać i utrzymać współpracę z różnymi podmiotami działalności prawnej, edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej, religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny

Kompetencje społeczne:

Ek 5 docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania zadań osobistych i zawodowych

ECTS:

Liczba ECTS: 3

udział w zajęciach: 30 godz.

przygotowanie do kolokwium pisemnego: 25 godz.

lektura literatury przedmiotu: 20 godz.

Suma godzin: 75 godz. = 3 ECTS

[1 ECTS = 30/25 godz.]

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

Efekty wiedzy (EK 1-3):

metoda dydaktyczna – wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

weryfikacja: kolokwium pisemne, przygotowanie do kolejnych zajęć oraz aktywny w nich udział

Efekty umiejętności (EK 4-5):

metody dydaktyczne – praca z tekstem, praca grupowa

weryfikacja - kolokwium pisemne, obserwacja aktywności studentów

Efekty kompetencji społecznych (EK 6-7):

metody dydaktyczne – dyskusja, analiza tekstów

weryfikacja – obserwacja pracy i aktywności studentów podczas ćwiczeń, bieżąca informacja zwrotna

Kryteria oceniania:

Do zaliczenia wymagane jest:

1. obecność i aktywny udział w zajęciach - dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności;

2. zaliczenie pisemne treści programowych - kolokwium pisemne składające się z testu jednokrotnego wyboru oraz pytań otwartych.

Zaliczenie przedmiotu na ocenę.

Ocena 2 (ndst)

Wiedza:

student nie ma podstawowej wiedzy o metodyce wykonywania typowych zadań, o normach i procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności promałżeńskiej i prorodzinnej

Umiejętności:

student nie potrafi wybrać i zastosować metody, procedury i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności na rzecz małżeństwa i rodziny, student nie posiada umiejętności wykorzystania form instytucjonalnej pomocy małżeństwu i rodzinie, identyfikowania placówek pomocy społecznej, rozumienia i stosowania prawa w zakresie opieki i pomocy rodzinie, student nie potrafi pod kierunkiem opiekuna nawiązać i utrzymać współpracy z różnymi podmiotami działalności prawnej, edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej, religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny

Kompetencje społeczne:

student nie docenia znaczenia nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny i nie odnosi zdobytej wiedzy do projektowania zadań osobistych i zawodowych

Ocena 3 (dst)

Wiedza:

student nie ma pełnej, podstawowej wiedzy o metodyce wykonywania typowych zadań, o normach i procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności promałżeńskiej i prorodzinnej

Umiejętności:

student nie potrafi w pełni wybrać i zastosować metody, procedury i dobre praktyki do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności na rzecz małżeństwa i rodziny, student nie posiada pełnych umiejętności wykorzystania form instytucjonalnej pomocy małżeństwu i rodzinie, identyfikowania placówek pomocy społecznej, rozumienia i stosowania prawa w zakresie opieki i pomocy rodzinie, student nie potrafi w pełni pod kierunkiem opiekuna nawiązać i utrzymać współpracy z różnymi podmiotami działalności prawnej, edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej, religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny

Kompetencje społeczne:

student nie docenia w pełni znaczenia nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny i nie odnosi w pełni zdobytej wiedzy do projektowania zadań osobistych i zawodowych

Ocena 4 (db)

Wiedza:

student ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, o normach i procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności promałżeńskiej i prorodzinnej

Umiejętności:

student potrafi wybrać i zastosować metody, procedury i dobre praktyki do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności na rzecz małżeństwa i rodziny, student posiada umiejętności wykorzystania form instytucjonalnej pomocy małżeństwu i rodzinie, identyfikowania placówek pomocy społecznej, rozumienia i stosowania prawa w zakresie opieki i pomocy rodzinie, student potrafi pod kierunkiem opiekuna nawiązać i utrzymać współpracy z różnymi podmiotami działalności prawnej, edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej, religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny

Kompetencje społeczne:

student docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny i odnosi zdobytej wiedzy do projektowania zadań osobistych i zawodowych

Ocena 5 (bdb)

Wiedza:

student ma pełną, podstawową wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, o normach i procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności promałżeńskiej i prorodzinnej

Umiejętności:

student potrafi w pełni wybrać i zastosować metody, procedury i dobre praktyki do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności na rzecz małżeństwa i rodziny, student posiada pełne umiejętności wykorzystania form instytucjonalnej pomocy małżeństwu i rodzinie, identyfikowania placówek pomocy społecznej, rozumienia i stosowania prawa w zakresie opieki i pomocy rodzinie, student potrafi w pełni pod kierunkiem opiekuna nawiązać i utrzymać współpracy z różnymi podmiotami działalności prawnej, edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej, religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny

Kompetencje społeczne:

student docenia w pełni znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny i odnosi w pełni zdobytą wiedzę do projektowania zadań osobistych i zawodowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Roszkowski
Prowadzący grup: Marcin Roszkowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac37ffd14aa5040388b7b095770ed53bd%40thread.tacv2/conversations?groupId=25bb3759-c89f-4231-8bd3-fb3ee2a2703b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie rozważań teoretycznych z zakresu pomocy społecznej oraz dokonanie analizy świadczeń, które pozwolą przybliżyć studentom podstawowe pojęcia omawianej dyscypliny, ocenić miejsce i znaczenie pomocy społecznej w systemie prawnym oraz wyposażyć studentów w wiedzę z zakresu socjalnej problematyki ochrony rodzinnej.

Pełny opis:

1. Pomoc społeczna – geneza pomocy społecznej, definicja, miejsce pomocy społecznej w systemie prawa polskiego

2. Cele pomocy społecznej

3. Zasady pomocy społecznej

4. Zadania samorządu terytorialnego w zakresie pomocy społecznej

5. Zadania administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej oraz podmiotów niepublicznych

6. Pozycja prawna świadczeniobiorcy, kryteria ustalania uprawnień do świadczeń

7. Świadczenia pieniężne

8. Świadczenia niepieniężne

9. Postępowanie administracyjne w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

10. Kryteria ustalania uprawnień do świadczenia

11. Zwrot świadczeń

12. Organizacja pomocy społecznej

13. Status zawodowy pracowników socjalnych

14. Opieka nad rodziną w systemie pomocy społecznej

15. Formy pomocy realizowane na podstawie przepisów odrębnych

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej

S. Nitecki, Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, Warszawa 2008.

S.Nitecki, Pomoc społeczna. Procedury i tryb przyznawania świadczeń. Wrocław 2010

I. Sierpowska, Prawo pomocy społecznej, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca

I. Sierpowska, Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Warszawa 2017.

B. Kołaczkowski, M. Ratajczak, Pomoc społeczna. Wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku, Warszawa 2013.

R. Krajewski, A. Mielczarek, Polskie prawo pomocy społecznej. Zarys problematyki, Kutno 2006

W.Maciejko, Instytucje pomocy społecznej, Warszawa 2009

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

Wymagania wstępne:

Zaliczenie w semestrze zimowym 2020/2021 odbywa się w formie dwóch cząstkowych kolokwiów. Pierwsze składa się z testu jednokrotnego wyboru, drugie kolokwium składa się z testu jednokrotnego wyboru połączonego z pytaniami otwartymi. Punkty z pierwszego i drugiego kolokwium są sumowane i decydują o ostatecznej punktacji zdobytej przez studenta w ramach zaliczenia przedmiotu. Na podstawie zsumowanych punktów z pierwszego i drugiego kolokwium wystawiana jest ocena końcowa z przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Roszkowski
Prowadzący grup: Marcin Roszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Młyński
Prowadzący grup: Józef Młyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)