Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoretyczne podstawy wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-1-TPW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne podstawy wychowania
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Obowiązkowe dla I roku - stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

pedagogika

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W05;

NRL_W12;

NRL_W10;

NRL_U03;

NRL_U08;

NRL_K01;

NRL_K08;

Skrócony opis:

Cykl wykładów wprowadza studenta w problematykę ważniejszych zagadnień współczesnych teorii wychowania. Przedstawiona zostaje również perspektywa teorii wychowania jako subdyscypliny nauk pedagogicznych – jej rozumienia, znaczenie, funkcje i rozwój. Studenci zapoznani zostają z wybranymi kierunkami myślenia, pojęciami, definicjami i koncepcjami obecnymi w teoretycznej refleksji nad wychowaniem.

Pełny opis:

(1) Zajęcia organizacyjne – zapoznanie z celami/założeniami zajęć oraz ich organizacją. Omówienie i przedstawienie szczegółowych treści zajęciowych oraz metod dydaktycznych. Prezentacja wymagań i warunków dotyczących zaliczenia oraz sposobów weryfikacji efektów kształcenia. Omówienie literatury przedmiotu.

(2) Wychowanie – zbliżenie definicyjne – pojęcie wychowania i jego rozumienia. Istota wychowania i właściwości oddziaływań wychowawczych.

(3) Teoria i teorie wychowania – teoretyczne orientacje w naukach o wychowaniu, naukowe podejścia do wychowania. Multidyscyplinarny charakter wiedzy o wychowaniu.

(4) Pedagogika jako nauka o wychowaniu – pedagogiczne koncepcje wychowania, pedagogika jako dyscyplina naukowa

(5) Teoria wychowania jako dyscyplina pedagogiczna – konteksty, rozumienia, granice i pogranicza

(6) Wybrane orientacje i nurty teoretyczne w naukach o wychowaniu I

(7) Wybrane orientacje i nurty teoretyczne w naukach o wychowaniu II

(8) Antropologiczne podstawy wychowania – teoretyczne koncepcje i wizje człowieka jako podstawa organizacji oddziaływań wychowawczych

(9) Teleologia wychowania – cele wychowania i ich źródła. Klasyfikacje celów wychowania.

(10) Wartości w wychowaniu – rola/funkcje wartości w wychowaniu, wartości a cele wychowania, wartości i wartościowanie w wychowaniu, wychowanie do wartości, moralność a wychowanie

(11) Metodyczne aspekty wychowania – pojęcie metod wychowawczych i możliwości ich definiowania. Klasyfikowanie metod wychowania. Metody a środki, techniki i formy wychowania

(12) Struktura procesu wychowawczego – wychowanie jako proces, wychowanek, wychowawca, sytuacja wychowawcza, oddziaływania wychowawcze

(13) Dziedziny wychowania – rozumienie dziedziny wychowania, klasyfikacje dziedzin wychowania, charakterystyka wybranych dziedzin wychowania

(14) Środowisko wychowawcze – pojęcie środowiska wychowawczego, charakterystyka podstawowych środowisk wychowawczych

(15) Podsumowanie materiału – powtórzenie, dyskusja podsumowująca, informacja zwrotna, przygotowanie do egzaminu.

Literatura:

PODSTAWOWA

• Nowak, M. (2008) Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa.

• Łobocki, M. (2009) Teoria wychowania w zarysie. Impuls, Kraków.

• Śliwerski, B. (2005) Współczesne teorie i nurty wychowania. Impuls, Kraków.

• Śliwerski, B. (2012) Pedagogika jako (nie-)gorsza inna nauka. Studia Edukacyjne, 28/2013.

• Zarzecki, L. (2012) Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie. KPSW, Jelenia Góra.

• De Tchórzewski, A. M. (2012) Wstęp do teorii wychowania. Ignatianum, Kraków.

UZUPEŁNIAJĄCA

Kwieciński Z., Śliwerski B.,(2005), Pedagogika – podręcznik akademicki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Okoń W., (2004), „Nowy Słownik Pedagogiczny” Wyd. Akademickie „ŻAK”, Warszawa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W_1 Student posiada w stopniu zaawansowanym wiedzę na temat teoretycznych podstaw wychowania, socjalizacji i uspołeczniania, a także ich roli w kontekście pracy społeczno-wychowawczej z rodziną. Potrafi analizować związki między teorią a praktyką w obszarze wychowania, znać i nazywać podstawowe nurty teoretyczne w naukach o wychowaniu.

U_1 Student potrafi w stopniu zaawansowanym konceptualizować problemy wychowania i opieki w rodzinie i poza nią, wykorzystując terminologię naukową oraz współczesne teorie z zakresu pedagogiki.

K_1 Student jest gotów do poszukiwania i zgłębiania wiedzy na temat znaczenia teorii w opisywaniu i wyjaśnianiu sytuacji wychowawczych i opiekuńczych w rodzinie i poza nią

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wymaga:

1. Aktywnego uczestnictwa w zajęciach i przygotowania na zajęcia

2. Pozytywnej oceny egzaminu w formie testu wielokrotnego wyboru (min. 50% punktów)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest

(1) Pozytywna ocena aktywności podczas zajęć (kryteria: obecność, przygotowanie się, częstość i trafność wypowiedzi, aktywność)

EGZAMIN (stacjonarnie, pisemny). Ocena na podstawie liczby punktów:

50% - 3,0

60% - 3,5

70% - 4,0

80% - 4,5

85% - 5,0

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nowakowski
Prowadzący grup: Piotr Nowakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kulesza
Prowadzący grup: Marek Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)