Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-1-WPSx
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do pracy socjalnej
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o rodzinie

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:


NRL_W02, NRL_U04, NRL_K03

Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są prezentacji podstawowych zagadnień z zakresu pracy socjalnej: podstawowych pojęć, prekursorów, analizy naukowej, metod pracy socjalnej, narzędzi i technik badawczych, komponentów pracy socjalnej, adresatów, przedmiotu, społecznego funkcjonowania , świadczeń, indywidualnych predyspozycji pracownika socjalnego oraz Jego działalności zawodowej

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia pracy socjalnej i prekursorzy pracy socjalnej

2. Historia pracy socjalnej

3. Praca socjalna w analizie naukowej

4. Praca socjalna w rozumieniu potocznym i naukowym: definicje opisowe i klasyczne

5. Interdyscyplinarny charakter pracy socjalnej

6. Metody pracy socjalnej; klasyczne i współczesne

7. Podstawowe narzędzia i techniki badawcze

8. Narzędzia pozyskiwania informacji i wsparcia w pracy socjalnej

9. Modele i cele pracy socjalnej

10. Zadania i funkcje pracy socjalnej

11. Wartości w pracy socjalnej

12. Praca socjalna w uwarunkowaniach społecznych: adresaci i przedmiot: wsparcie, deprywacja, wykluczenie, wolontariat

13. Świadczenia pieniężne i niepieniężne

14. Pracownik socjalny: osobowość, profesjonalizm, służba, język, etyka

15. Działalność zawodowa: M/GOPS; CUS i charytatywne wsparcie kościoła katolickiego

16. Ustawa o pomocy społecznej z 2004 i aneksami

Literatura:

Lektura obowiązkowa:

J. Młyński, Podstawy pracy socjalnej. Od teorii do praktyki, Kraków 2023

J. Młyński, Praca socjalna w bezpieczeństwie społecznym, Kraków 2021

R.A. Skidmore, M.G. Thackeray, Wprowadzenie do pracy socjalnej, Katowice, 1998.

Lektura uzupełniająca:

B. DuBois, K.K. Miley, Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił, t. I i II, Katowice 1999.

M. Boryczko, A. Dunajska, S. Marek, Praca socjalna w środowisku lokalnym, Warszawa 2020.

B. DuBois, K.K. Miley K.K., Praca socjalna, t. I, II, Warszawa 1996.

E. Kantowicz, Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001.

C. de Robertis, Metodyka działania w pracy socjalnej, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 1998.

Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, red. M. Rymsza, Warszawa 2011.

Socjologia pracy socjalnej, red. M. Davies, Katowice 1999.

Praca socjalna. Teorie i metody. Podręcznik akademicki, red. M. Gray, S.A. Webb, Warszawa 2012.

Ch. Beckett, Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej, Warszawa 2011.

Czasopismo. Praca socjalna

Efekty kształcenia i opis ECTS:

NRL_W02,

Student definiuje, poznaje i rozumie w stopniu zaawansowanym znaczenie pojęć z zakresu nauk o rodzinie oraz dyscyplin pokrewnych z zakresie wsparcia życia rodzinnego, oraz form wsparcia rodziny

NRL_U04,

potrafi w stopniu zaawansowanym diagnozować oraz interpretować problemy rodziny (szczególnie w zakresie interakcji, ochrony zdrowia, uzależnień, potrafi w stopniu zaawansowanym wskazać rozwiązania prawne i instytucie wsparcia w sytuacjach kryzysu i zagrożeń, prawidłowo prognozować ich dynamikę i skutki zastosowanych celowościowych rozwiązań, a także dokonać oceny etycznej i ewaluacji podjętych działań

NRL_K03

jest w stopniu zaawansowanym gotów do wypełniania zobowiązań społecznych oraz współorganizowania działalności na rzecz rodziny, środowiska społecznego, wychowawczego i oferującego wsparcie rodzinie

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA:

Ocena 2 (ndst) – student/ka nie zna podstawowych pojęć z zakresu pracy socjalnej i wsparcia rodziny oraz nie rozumie ich źródeł, nie zna genezy i kolejnych etapów ewolucji działalności pomocowej, nie umie scharakteryzować pracy socjalnej jako działalności zawodowej, nie potrafi zidentyfikować podstawowych metod pracy socjalnej, nie umie wymienić i opisać obszarów praktyki pracy socjalnej, nie potrafi scharakteryzować sytuacji pracowników socjalnych we współczesnej Polsce, nie umie zdefiniować podstawowych problemów etycznych w pracy socjalnej, nie zna podstaw pomocy i wsparcia charytatywnego.

Ocena 3 (dst) – student/ka w podstawowym zakresie zna podstawowe pojęcia z zakresu pracy socjalnej i wsparcia rodziny oraz ma elementarne rozumienie ich źródeł, elementarnie zna niektóre fakty z zakresu genezy i ewolucji działalności pomocowej, pobieżnie charakteryzuje pracę socjalną jako działalność zawodową, potrafi bardzo ogólnie zidentyfikować podstawowe metody pracy socjalnej, umie wymienić i pobieżnie opisać kilka obszarów praktyki pracy socjalnej, potrafi w stopniu ogólnym scharakteryzować sytuację pracowników socjalnych we współczesnej Polsce, umie zdefiniować kilka podstawowych problemów etycznych w pracy socjalnej, zna podstawy pomocy i wsparcia charytatywnego.

Ocena 4 (db) - student/ka na dobrym poziomie zna podstawowe pojęcia z zakresu pracy socjalnej i wsparcia rodziny oraz ma poprawne rozumienie ich źródeł, zna istotne fakty z zakresu genezy i ewolucji działalności pomocowej, poprawnie charakteryzuje pracę socjalną jako działalność zawodową, potrafi zidentyfikować podstawowe metody pracy socjalnej, umie wymienić i opisać obszary praktyki pracy socjalnej, potrafi samodzielnie scharakteryzować sytuację pracowników socjalnych we współczesnej Polsce, umie poprawnie zdefiniować podstawowe problemy etyczne w pracy socjalnej, zna dobrze pomocy i wsparcia charytatywnego.

Ocena 5 (bdb) - student/ka na wysokim poziomie zna podstawowe pojęcia z zakresu pracy socjalnej i wsparcia rodziny oraz ma poprawne rozumienie ich źródeł, swobodnie porusza się w faktach z zakresu genezy i ewolucji działalności pomocowej, wyczerpująco charakteryzuje pracę socjalną jako działalność zawodową, bezbłędnie identyfikuje podstawowe metody pracy socjalnej, wymienia i opisuje tradycyjne i nowe obszary praktyki, charakteryzuje aktualną sytuację polskich pracowników socjalnych oraz bezbłędnie definiuje podstawowe problemy etyczne w pracy socjalnej, zna bardzo dobrze pomocy i wsparcia charytatywnego.

UMIEJĘTNOŚCI:

Ocena ndst (2) – student/ka nie umie posługiwać się terminologią z zakresu pracy socjalnej, nie potrafi przyporządkować właściwych instytucji i form wsparcia rodziny do określonych kategorii osób potrzebujących.

Ocena dst (3) – student/ka posługuje się podstawowymi terminami z zakresu pracy socjalnej i potrafi przyporządkować niektóre instytucje i formy wsparcia rodziny do wybranych kategorii osób potrzebujących.

Ocena db (4) – student/ka poprawnie posługuje się większością terminów fachowych z zakresu pracy socjalnej, a także w większości przypadków umie właściwie przyporządkować instytucje i formy wsparcia rodziny do określonych kategorii osób potrzebujących.

Ocena bdb (5) – student/ka biegle posługuje się całą poznaną na zajęciach terminologia z zakresu pracy socjalnej i potrafi bezbłędnie przyporządkować formy wsparcia rodziny do określonych kategorii osób potrzebujących.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Ocena 2 (ndst) – student/ka nie docenia wiedzy z zakresu pracy socjalnej w zakresie wspierania rodzin w jej funkcjonowaniu i rozwiazywaniu problemów, nie rozumie znaczenia działań socjalnych na rzecz pomocy rodzinie socjalnej

Ocena 3 (dst) – student/ka w ograniczonym stopniu docenia wiedzę z zakresu pracy socjalnej w zakresie wspierania rodzin w jej funkcjonowaniu i rozwiazywaniu problemów, rozumie na elementarnym poziomie znaczenie działań socjalnych na rzecz pomocy rodzinie socjalnej

Ocena 4 (db) – student/ka docenia wiedzę z zakresu pracy socjalnej w zakresie wspierania rodzin w jej funkcjonowaniu i rozwiazywaniu problemów, rozumie na znaczącym poziomie znaczenie działań socjalnych na rzecz pomocy rodzinie socjalnej.

Ocena 5 (bdb) – student/ka w wysokim stopniu docenia wiedzę z zakresu pracy socjalnej w zakresie wspierania rodzin w jej funkcjonowaniu i rozwiazywaniu problemów, ma wysokie zrozumienie znaczenie działań socjalnych na rzecz pomocy rodzinie socjalnej

Na ocenę końcową składają się:

1. Obecność na zajęciach – dopuszczalne jedynie 1 nieobecność z przypadków losowych (czyli 90 min), pozostałe nieobecności musza być usprawiedliwione (L-4).

2. Aktywny udział w zajęciach (70%).

4. Wykonanie prezentacji - (TEMATY PODANE - demokratyczny wybór studentów) (30%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Młyński
Prowadzący grup: Józef Młyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 pkt. ECTS

udział w konwersatorium: 12 godz.

- przygotowanie prezentacji: 10 godz.

- konsultacje: 1 godz.

- prezentacje i dyskusja (jeśli nie uzgodniono innej formy zaliczenia ze studentami) -3godz.


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są prezentacji podstawowych zagadnień z zakresu pracy socjalnej: podstawowych pojęć, prekursorów, analizy naukowej, metod pracy socjalnej, narzędzi i technik badawczych, komponentów pracy socjalnej, adresatów, przedmiotu, społecznego funkcjonowania , świadczeń, indywidualnych predyspozycji pracownika socjalnego oraz Jego działalności zawodowej

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia pracy socjalnej i prekursorzy pracy socjalnej

2. Historia pracy socjalnej

3. Praca socjalna w analizie naukowej

4. Praca socjalna w rozumieniu potocznym i naukowym: definicje opisowe i klasyczne

5. Interdyscyplinarny charakter pracy socjalnej

6. Metody pracy socjalnej; klasyczne i współczesne

7. Podstawowe narzędzia i techniki badawcze

8. Narzędzia pozyskiwania informacji i wsparcia w pracy socjalnej

9. Modele i cele pracy socjalnej

10. Zadania i funkcje pracy socjalnej

11. Wartości w pracy socjalnej

12. Praca socjalna w uwarunkowaniach społecznych: adresaci i przedmiot: wsparcie, deprywacja, wykluczenie, wolontariat

13. Świadczenia pieniężne i niepieniężne

14. Pracownik socjalny: osobowość, profesjonalizm, służba, język, etyka

15. Działalność zawodowa: M/GOPS; CUS i charytatywne wsparcie kościoła katolickiego

16. Ustawa o pomocy społecznej z 2004 i aneksami

Literatura:

Lektura obowiązkowa:

J. Młyński, Podstawy pracy socjalnej. Od teorii do praktyki, Kraków 2023

J. Młyński, Praca socjalna w bezpieczeństwie społecznym, Kraków 2021

R.A. Skidmore, M.G. Thackeray, Wprowadzenie do pracy socjalnej, Katowice, 1998.

Lektura uzupełniająca:

B. DuBois, K.K. Miley, Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił, t. I i II, Katowice 1999.

M. Boryczko, A. Dunajska, S. Marek, Praca socjalna w środowisku lokalnym, Warszawa 2020.

B. DuBois, K.K. Miley K.K., Praca socjalna, t. I, II, Warszawa 1996.

E. Kantowicz, Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001.

C. de Robertis, Metodyka działania w pracy socjalnej, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 1998.

Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, red. M. Rymsza, Warszawa 2011.

Socjologia pracy socjalnej, red. M. Davies, Katowice 1999.

Praca socjalna. Teorie i metody. Podręcznik akademicki, red. M. Gray, S.A. Webb, Warszawa 2012.

Ch. Beckett, Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej, Warszawa 2011

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)