Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Demografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-2-D
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Demografia
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRM_W11,

NRM_U12,

NRM_U14,

NRM_K04


Wymagania wstępne:

Znajomość życia rodzinnego i społecznego na poziomie zaliczonego I semestru studiów II stopnia - kierunek nauki o rodzinie.

Skrócony opis:

Student/ka poznaje czym jest demografia jako nauka, zna pojęcia uzywane w demografii, zna podstawowe procesy demograficzne, zna i interpretuje przemiany ludnościowe.

Pełny opis:

Student/ka wie czym jest demografia jako nauka, zna pojęcia uzywane w demografii, zna podstawowe procesy demogrtaficzne, poznaje charakterystykę procesów ludnościowych, zna oraz interpretuje zachodzące współcześnie przemiany ludnościowe.

Literatura:

M. Okólski, Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznycm zarysie, Scholar, Warszawa 2004.

M. Okólski, A. Fihel, Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Scholar, Warszawa 2012.

A. Rossa, Podstawy demometrii, Wydawnictwo UŁ, Łodź 2019.

Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Demograficzny 2021, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2021.

J.Z. Holzer, Demografia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.

J. Balicki, E. Frątczak, Ch.B. Nam, Przemiany ludnościowe. Fakty - interpretacje - opinie, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2007.

D. Tułowiecki, Problemy rodzin jako źródła zagrożeń bezpieczeństwa socjalanego. Studium wybranych zagrożeń, "Studia nad Rodzina" 2018, nr 2 (47), s. 17-51.

D. Svyrydenko, D. Tułowiecki, Family policy of the state as a response to social security threats. Selected Problems, "Future Human Image" 2018, v. 10, p. 92-102.

Przemiany demografioczne w Polsce i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje, red. B. Kłos, P. Russel, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.

Sytuacja demograficzna w Polsce. Aspekty politologiczno-etyczne, red. M. Pawlus, M, Chamarczuk, TNFS, Warszawa 2015.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

NRM_W11,

Student/Studentka - posiada usystematyzowaną wiedzę o polityce społecznej, o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego

związanych ze służbą małżeństwu i rodzinie w tym Kościoła katolickiego oraz prawnych i administracyjnych podstawach ich funkcjonowania

NRM_U12,

Student/ka - posiada pogłębioną umiejętność wykorzystania form instytucjonalnej pomocy małżeństwu i rodzinie; rozumienia i stosowania prawa w zakresie opieki i pomocy rodzinie

NRM_U14,

Student/ka - posiada pogłębioną umiejętność obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów małżeńsko-rodzinnych; posiada umiejętność rozumienia tendencji występujących w zmianach ludnościowych; analizy danych demograficznych i na jej tle rozumienia procesów zachodzących w rodzinie

NRM_K04.

Student/ka - aktywnie uczestniczy w promocji i pomocy rodzinie jako

podstawowej komórce społecznej która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.

WIEDZA:

Student/Studentka - ma wiedzę o procesach ludnościowych.

UMIEJETNOŚCI:

Student/ka - posiada umiejętność obserwacji, rozumienia i analiz procesów demograficznych. Potrafii wiazać procesy ludnosciowe z jakoscią życia rodzinnego.

KOMPETENCJE:

Student/ka - ma świadomość powiązań między procesami demograficznymi a jakością życia społecznego.

1 ECTS:

15 godz - konwersatorium

20 godz - przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego lub pisanie prac/y zaliczeniowych/ej (demokratyczny wybór studentów)

Metody i kryteria oceniania:

KRYTERIA OCENIANIA

WIEDZA

OCENA 2 (NDST) – student/ka nie opanował/a na wystarczającym poziomie wiedzy z zakresu: demografia jako nauka, metody w demografii, podstawowe zjawiska procesach ludnościowych, podstawowe teorie demograficzne, procesy ludnościowe w Polsce.

OCENA 3 (DST) – student/ka opanował/a na wystarczającym poziomie (powyżej 50 %) wiedzę z zakresu: demografia jako nauka, metody w demografii, podstawowe zjawiska procesach ludnościowych, podstawowe teorie demograficzne, procesy ludnościowe w Polsce.

OCENA 4 (DB) – student/ka w znacznej części opanował/a wiedzę z zakresu: demografia jako nauka, metody w demografii, podstawowe zjawiska procesach ludnościowych, podstawowe teorie demograficzne, procesy ludnościowe w Polsce.

OCENA 5 (BDB) – student/ka na wysokim poziomie opanował/a wiedzę z zakresu: demografia jako nauka, metody w demografii, podstawowe zjawiska procesach ludnościowych, podstawowe teorie demograficzne, procesy ludnościowe w Polsce.

UMIEJĘTNOŚCI (EK 3-4)

OCENA 2 (NDST) – student/ka nie posiada elementarnej umiejętności obserwacji, rozumienia i analiz procesów demograficznych. Nie potrafi wiązać procesów ludnościowych z jakością życia rodzinnego i społecznego.

OCENA 3 (DST) - student/ka posiada podstawowe umiejętności obserwacji, rozumienia i analiz procesów demograficznych. Potrafi na podstawowym poziomie wiązać procesy ludnościowe z jakością życia rodzinnego i społecznego.

OCENA 4 (DB) – student/ka posiada umiejętności obserwacji, rozumienia i analiz procesów demograficznych. Potrafi na dobrym poziomie wiązać procesy ludnościowe z jakością życia rodzinnego i społecznego.

OCENA 5 (BDB) – student/ka posiada wysokie umiejętności obserwacji, rozumienia i analiz procesów demograficznych. Potrafi na wysokim poziomie wiązać procesy ludnościowe z jakością życia rodzinnego i społecznego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (EK 5)

OCENA 2 (NDST) – student/ka nie posiada świadomości powiązań pomiędzy procesami demograficznymi a jakością życia społecznego.

OCENA 3 (DST) – student/ka posiada elementarną świadomości powiązań pomiędzy procesami demograficznymi a jakością życia społecznego.

OCENA 4 (DB) – student/ka posiada świadomości powiązań pomiędzy procesami demograficznymi a jakością życia społecznego.

OCENA 5 (BDB) – student/ka posiada wysoką świadomości powiązań pomiędzy procesami demograficznymi a jakością życia społecznego.

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA:

1. Udział w zajeciach.

2. Aktywny udział w zajeciach. (+ 20%)

3. Kolokwium ustne / pisemne.

lub

3. Realizacja zadań po zajęciach: Pisemna odpowiedź na pytania tyczące się głownego temetu dyskusji prowadzonej w trakcie zajęć na podstawie przygotowanego tekstu (poziom merytoryczny, terminowość, poprawność edycji tekstów. W sytuacji nieobecności na zajęciach: pisemna odpowiedź na szczególowe pytania do treści analizowanego w trakcie zajęć tekstu.

Ocena końcowa: suma czynników 1-3 z podkreśleniem 3.

Raporty z zajęć - krytreria oceniania:

- Merytoryczność.

- Terminologia.

- Umiejetnośc analizy zjawisk ludnościowych.

- Terminowość.

- Poprawnośc edycji tekstu i plików.

W sytuacji braku przygotowań studentów do zajęć lub po odbyciu zajęć niesynchronicznych w postaci zadaniowej, wykładowca może zastosować kolokwia wejściowe z materiału poleconego do przygotowania w ramach studium indywidulanego lub inne metody weryfikacji zrealizowanych zadań. Brak zaliczenia takiego kolokwium oznacza konieczność zaliczenia danego materiału na konsultacjach w postaci ustnej wypowiedzi; w innej sytuacji brak realizacji takiego zadania oznacza niemożność uzyskania zaliczenia na poziomie oceny pozytywnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Tułowiecki
Prowadzący grup: Dariusz Tułowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ECTS:

15 godz - konwersatorium

20 godz - przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego lub lektura tekstów wraz z pisaniem prac/y zaliczeniowych/ej (demokratyczny wybór studentów)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student/ka poznaje czym jest demografia jako nauka, zna pojęcia uzywane w demografii, zna podstawowe procesy demograficzne, zna i interpretuje przemiany ludnościowe zachodzące w Polsce i świecie.

Pełny opis:

Student/ka poznaje czym jest demografia jako nauka, zna pojęcia uzywane w demografii, zna podstawowe procesy demograficzne, zna i interpretuje przemiany ludnościowe zachodzące w Polsce i świecie.

Literatura:

M. Okólski, Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznycm zarysie, Scholar, Warszawa 2004.

M. Okólski, A. Fihel, Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Scholar, Warszawa 2012.

A. Rossa, Podstawy demometrii, Wydawnictwo UŁ, Łodź 2019.

Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Demograficzny 2021, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2021.

J.Z. Holzer, Demografia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.

J. Balicki, E. Frątczak, Ch.B. Nam, Przemiany ludnościowe. Fakty - interpretacje - opinie, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2007.

D. Tułowiecki, Problemy rodzin jako źródła zagrożeń bezpieczeństwa socjalanego. Studium wybranych zagrożeń, "Studia nad Rodzina" 2018, nr 2 (47), s. 17-51.

D. Svyrydenko, D. Tułowiecki, Family policy of the state as a response to social security threats. Selected Problems, "Future Human Image" 2018, v. 10, p. 92-102.

Przemiany demografioczne w Polsce i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje, red. B. Kłos, P. Russel, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.

Sytuacja demograficzna w Polsce. Aspekty politologiczno-etyczne, red. M. Pawlus, M, Chamarczuk, TNFS, Warszawa 2015.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Tułowiecki
Prowadzący grup: Dariusz Tułowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ECTS:

15 godz - konwersatorium

20 godz - przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego lub lektura tekstów wraz z pisaniem prac/y zaliczeniowych/ej (demokratyczny wybór studentów)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student/ka poznaje czym jest demografia jako nauka, zna pojęcia uzywane w demografii, zna podstawowe procesy demograficzne, zna i interpretuje przemiany ludnościowe zachodzące w Polsce i świecie.

Pełny opis:

Student/ka poznaje czym jest demografia jako nauka, zna pojęcia uzywane w demografii, zna podstawowe procesy demograficzne, zna i interpretuje przemiany ludnościowe zachodzące w Polsce i świecie.

Literatura:

M. Okólski, Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznycm zarysie, Scholar, Warszawa 2004.

M. Okólski, A. Fihel, Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Scholar, Warszawa 2012.

A. Rossa, Podstawy demometrii, Wydawnictwo UŁ, Łodź 2019.

Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Demograficzny 2021, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2021.

J.Z. Holzer, Demografia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.

J. Balicki, E. Frątczak, Ch.B. Nam, Przemiany ludnościowe. Fakty - interpretacje - opinie, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2007.

D. Tułowiecki, Problemy rodzin jako źródła zagrożeń bezpieczeństwa socjalanego. Studium wybranych zagrożeń, "Studia nad Rodzina" 2018, nr 2 (47), s. 17-51.

D. Svyrydenko, D. Tułowiecki, Family policy of the state as a response to social security threats. Selected Problems, "Future Human Image" 2018, v. 10, p. 92-102.

Przemiany demografioczne w Polsce i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje, red. B. Kłos, P. Russel, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.

Sytuacja demograficzna w Polsce. Aspekty politologiczno-etyczne, red. M. Pawlus, M, Chamarczuk, TNFS, Warszawa 2015.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)