Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza i terapia problemów w rodzinie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-2-DTP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza i terapia problemów w rodzinie
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Obowiązkowe dla I roku - stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o rodzinie

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRM_W01, NRM_W06, NRM_W20, NRM_U01, NRM_U02, NRM_U06, NRM_U07, NRM_K01, NRM_K03, NRM_K09

Wymagania wstępne:

Bez wstępnych wymagań

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie podstawowych zagadnień związanych z diagnozą i terapią problemów w rodzinie, a także prezentacja najważniejszych nurtów terapeutycznych wraz z ich założeniami teoretycznymi, tezami wyjaśniającymi zaburzenia, celami oraz technikami diagnozowania i terapii problemów rodzinnych.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Ogólna charakterystyka najważniejszych nurtów teoretycznych i szkół psychoterapii

2. Diagnoza terapeutyczna - definicja, rodzaje, metody

3. Pożądane cechy i predyspozycje w terapeutycznej pracy z rodziną

4. Terapia rodzin - wprowadzenie teoretyczne

5. Psychoanalityczna terapia rodzin: założenia teoretyczne, tezy wyjaśniające zaburzenia, cele oraz techniki terapii

6. Teoria analizy transakcyjnej jako klucz do zrozumienia problemów rodzinnych w zakresie komunikacji

7. Diagnoza, cel oraz metody terapii rodzinnej bazującej na doświadczeniu

8. Poznawczo-behawioralna terapia rodzin

9. Najczęstsze błędy popełniane przez terapeutów - analiza filmu "Praca z rodziną"

10. Terapia kontekstualna - etyka relacji i księga rodzinna

11. Etapy życia rodzinnego - kryzysy rozwojowe w rodzinie

12. Strukturalna terapia rodzinna

13. Komunikacyjna terapia rodzin

14. Podstawowe techniki usprawniające komunikację w rodzinie

15. Strategiczna terapia rodzin

Literatura:

I. Podstawowa:

- Goldenberg H., Goldenberg I. (2006), Terapia rodzin, Kraków: Wydawnictwo UJ.

- Grzesiuk L. (2006), Psychoterapia - praktyka, Warszawa: ENETEIA.

II. Uzupełniająca:

- De Barbaro. (1994), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Kraków: Collegium Medicum UJ.

- Plopa M. (2007), Psychologia rodziny: teoria i badania, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

- Kozdroń A. (2018), Trudne doświadczenia rodzinne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Difin.

- Plopa M. (2007b), Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1 - student zna rozszerzoną terminologię używaną w naukach o rodzinie oraz jej zastosowania;

EK 2 - student posiada pogłębioną wiedzę na temat psychologicznych podstaw rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie psychologicznym i rodzinnym;

EK 3 - student ma podstawową wiedzę dotyczącą zdrowia psychicznego, jego indywidualnych uwarunkowań oraz podstaw terapii.

Umiejętności:

EK 4 - student potrafi integrować wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o rodzinie w celu rozpoznawania, analizowania i interpretowania problemów małżeńskich i rodzinnych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań;

EK 5 - student potrafi samodzielnie rozpoznać i dokonać oceny sytuacji rodzinnej oraz zaproponować działania profilaktyczne i pomocowe;

EK 6 - student potrafi w sposób precyzyjny i spójny porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauk o rodzinie, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów;

EK 7 - student potrafi wybrać i zastosować metody, procedury i praktyki do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności na rzecz małżeństwa i rodziny.

Kompetencje:

EK 8 - student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego;

EK 9 - student docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny, ma pozytywne nastawienie do ustawicznego nabywania wiedzy z zakresu nauk o rodzinie i budowania warsztatu pracy specjalisty ds. małżeństwa i rodziny;

EK 10 - student jest przygotowany do pełnienia roli specjalisty do pracy z rodziną, pracownika poradni małżeńskich i rodzinnych.

ECTS:

Liczba ECTS: 3

Udział w zajęciach - 30

Przygotowanie do zajęć i lektura tekstów - 20

Przygotowanie pisemnej pracy zaliczeniowej (studium przypadku) - 20

Konsultacje - 5

W sumie:

Suma godzin: 75 godzin = 3 ECTS

[1 ECTS = 25 godzin]

Metody i kryteria oceniania:

Efekty wiedzy (EK 1-3):

metody dydaktyczne - wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, lektura literatury przedmiotu

Efekty umiejętności (EK 4-7):

metody dydaktyczne - praca z tekstem, dyskusja panelowa, wykład konwersatoryjny, studium przypadku

Efekty kompetencji (EK 8-10):

metody dydaktyczne - studium przypadku, dyskusja, giełda pomysłów

Metody oceniania:

- efektów wiedzy: praca pisemna;

- efektów umiejętności: praca pisemna, obserwacja aktywności studentów w czasie zajęć;

- efektów kompetencji: praca pisemna, obserwacja aktywności studentów w czasie zajęć.

Kryteria oceniania:

Do zaliczenia wymagane jest:

1. obecność (warunek przystąpienia do zaliczenia) - dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności;

2. pisemna praca (studium przypadku);

3. aktywny udział w zajęciach.

Zaliczenie przedmiotu na ocenę

Na ocenę końcową składają się:

- ocena z pracy pisemnej (80% oceny końcowej);

- ocena z aktywnego udziału w zajęciach (20% oceny końcowej).

Kryteria oceniania pisemnej pracy:

bdb - brak błędów merytorycznych

db+ - 1 błąd merytoryczny

db - 2 błędy merytoryczne

dst+ - 3 błędy merytoryczne

dst - 4 błędy merytoryczne

ndst - 5 i więcej błędów merytorycznych

Kryteria oceniania aktywności i przygotowania do zajęć:

bdb - 5 aktywności

db+ - 4 aktywności

db - 3 aktywności

dst+ - 2 aktywności

dst - 1 aktywność

ndst - 0 aktywności

Ocena końcowa:

bdb - 100-91%

db+ - 90-81%

db - 80-71%

dst+ - 70-61%

dst - 60-51%

ndst - 50% i poniżej

Kryteria oceniania:

Ocena 2 (ndst)

- Wiedza (EK 1-3): student nie zna i nie rozumie rozszerzonej terminologii używanej w naukach o rodzinie oraz jej zastosowań; student nie posiada pogłębionej wiedzy na temat psychologicznych podstaw rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie psychologicznym i rodzinnym; student nie ma podstawowej wiedzy dotyczącej zdrowia psychicznego, jego indywidualnych uwarunkowań oraz podstaw terapii.

- Umiejętności (EK 4-7): student nie potrafi integrować wiedzy teoretycznej z zakresu nauk o rodzinie w celu rozpoznawania, analizowania i interpretowania problemów małżeńskich i rodzinnych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań; student nie potrafi samodzielnie rozpoznać i dokonać oceny sytuacji rodzinnej oraz zaproponować działań profilaktycznych i pomocowych; student nie potrafi w sposób precyzyjny i spójny porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauk o rodzinie, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów; student nie potrafi wybrać i zastosować metod, procedur i praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności na rzecz małżeństwa i rodziny.

- Kompetencje (EK 8-10): student nie ma pogłębionej świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności, nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; student nie docenia znaczenia nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny, nie ma pozytywnego nastawienia do ustawicznego nabywania wiedzy z zakresu nauk o rodzinie i budowania warsztatu pracy specjalisty ds. małżeństwa i rodziny; student nie jest przygotowany do pełnienia roli specjalisty do pracy z rodziną, pracownika poradni małżeńskich i rodzinnych.

Ocena 3 (dst)

- Wiedza (EK 1-3): student w ograniczonym stopniu zna i rozumie rozszerzoną terminologię używaną w naukach o rodzinie oraz jej zastosowania; student posiada podstawową wiedzę na temat psychologicznych podstaw rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie psychologicznym i rodzinnym; student ma podstawową wiedzę dotyczącą zdrowia psychicznego, jego indywidualnych uwarunkowań oraz podstaw terapii.

- Umiejętności (EK 4-7): student częściowo potrafi integrować wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o rodzinie w celu rozpoznawania, analizowania i interpretowania problemów małżeńskich i rodzinnych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań; student w ograniczonym stopniu potrafi samodzielnie rozpoznać i dokonać oceny sytuacji rodzinnej oraz zaproponować działania profilaktyczne i pomocowe; student częściowo potrafi w sposób precyzyjny i spójny porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauk o rodzinie, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów; student w podstawowym stopniu potrafi wybrać i zastosować metody, procedury i praktyki do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności na rzecz małżeństwa i rodziny.

- Kompetencje (EK 8-10): student w ograniczonym stopniu posiada pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, częściowo rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; student częściowo docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny, ma przeciętnie pozytywne nastawienie do ustawicznego nabywania wiedzy z zakresu nauk o rodzinie i budowania warsztatu pracy specjalisty ds. małżeństwa i rodziny; student w ograniczonym stopniu jest przygotowany do pełnienia roli specjalisty do pracy z rodziną, pracownika poradni małżeńskich i rodzinnych.

Ocena 4 (db)

-Wiedza (EK 1-3): student poprawnie rozumie rozszerzoną terminologię używaną w naukach o rodzinie oraz jej zastosowania; student posiada w znacznym stopniu (min. 70%) pogłębioną wiedzę na temat psychologicznych podstaw rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie psychologicznym i rodzinnym; student w znacznym stopniu (min. 70%) ma wiedzę dotyczącą zdrowia psychicznego, jego indywidualnych uwarunkowań oraz podstaw terapii.

-Umiejętności (EK 4-7): student potrafi poprawnie integrować wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o rodzinie w celu rozpoznawania, analizowania i interpretowania problemów małżeńskich i rodzinnych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań; student potrafi poprawnie (przy popełnieniu max. dwóch błędów merytorycznych) samodzielnie rozpoznać i dokonać oceny sytuacji rodzinnej oraz zaproponować działania profilaktyczne i pomocowe; student potrafi w dobry sposób, tzn. precyzyjnie i spójnie porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauk o rodzinie, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów; student potrafi poprawnie (przy popełnieniu max. dwóch błędów merytorycznych) wybrać i zastosować metody, procedury i praktyki do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności na rzecz małżeństwa i rodziny.

-Kompetencje (EK 8-10): student ma w znacznym stopniu pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; student w ogólnym zakresie docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny, ma pozytywne nastawienie do ustawicznego nabywania wiedzy z zakresu nauk o rodzinie i budowania warsztatu pracy specjalisty ds. małżeństwa i rodziny; student w ogólnym zakresie jest przygotowany do pełnienia roli specjalisty do pracy z rodziną, pracownika poradni małżeńskich i rodzinnych.

Ocena 5 (bdb)

-Wiedza (EK 1-3): student doskonale zna i rozumie rozszerzoną terminologię używaną w naukach o rodzinie oraz jej zastosowania; student posiada pogłębioną wiedzę na temat psychologicznych podstaw rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie psychologicznym i rodzinnym; student ma podstawową wiedzę dotyczącą zdrowia psychicznego, jego indywidualnych uwarunkowań oraz podstaw terapii.

-Umiejętności (EK 4-7): student potrafi w pełni integrować wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o rodzinie w celu rozpoznawania, analizowania i interpretowania problemów małżeńskich i rodzinnych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań; student doskonale potrafi samodzielnie rozpoznać i dokonać oceny sytuacji rodzinnej oraz zaproponować działania profilaktyczne i pomocowe; student bardzo dobrze potrafi w sposób precyzyjny i spójny porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauk o rodzinie, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów; student bezbłędnie potrafi wybrać i zastosować metody, procedury i praktyki do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności na rzecz małżeństwa i rodziny.

- Kompetencje (EK 8-10): student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, bardzo dobrze rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; student docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny, ma bardzo pozytywne nastawienie do ustawicznego nabywania wiedzy z zakresu nauk o rodzinie i budowania warsztatu pracy specjalisty ds. małżeństwa i rodziny; student jest przygotowany do pełnienia roli specjalisty do pracy z rodziną, pracownika poradni małżeńskich i rodzinnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Grabowski
Prowadzący grup: Adam Grabowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aM3eEe-kj8AikXOPEjjiLQbPmriquOD34NKggEUfWCUw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=797b1de5-78d6-4525-bbb7-63d25984968d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Grabowski
Prowadzący grup: Adam Grabowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aM3eEe-kj8AikXOPEjjiLQbPmriquOD34NKggEUfWCUw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=797b1de5-78d6-4525-bbb7-63d25984968d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:

Liczba ECTS: 3

Udział w zajęciach - 30

Przygotowanie do zajęć i lektura tekstów - 20

Przygotowanie pisemnej pracy zaliczeniowej (studium przypadku) - 20

Konsultacje - 5

W sumie:

Suma godzin: 75 godzin = 3 ECTS

[1 ECTS = 25 godzin]

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie podstawowych zagadnień związanych z diagnozą i terapią problemów w rodzinie, a także prezentacja najważniejszych nurtów terapeutycznych wraz z ich założeniami teoretycznymi, tezami wyjaśniającymi zaburzenia, celami oraz technikami diagnozowania i terapii problemów rodzinnych.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Ogólna charakterystyka najważniejszych nurtów teoretycznych i szkół psychoterapii

2. Diagnoza terapeutyczna - definicja, rodzaje, metody

3. Pożądane cechy i predyspozycje w terapeutycznej pracy z rodziną

4. Terapia rodzin - wprowadzenie teoretyczne

5. Psychoanalityczna terapia rodzin: założenia teoretyczne, tezy wyjaśniające zaburzenia, cele oraz techniki terapii

6. Teoria analizy transakcyjnej jako klucz do zrozumienia problemów rodzinnych w zakresie komunikacji

7. Diagnoza, cel oraz metody terapii rodzinnej bazującej na doświadczeniu

8. Poznawczo-behawioralna terapia rodzin

9. Najczęstsze błędy popełniane przez terapeutów - analiza filmu "Praca z rodziną"

10. Terapia kontekstualna - etyka relacji i księga rodzinna

11. Etapy życia rodzinnego - kryzysy rozwojowe w rodzinie

12. Strukturalna terapia rodzinna

13. Komunikacyjna terapia rodzin

14. Podstawowe techniki usprawniające komunikację w rodzinie

15. Strategiczna terapia rodzin

Literatura:

I. Podstawowa:

- Goldenberg H., Goldenberg I. (2006), Terapia rodzin, Kraków: Wydawnictwo UJ.

- Grzesiuk L. (2006), Psychoterapia - praktyka, Warszawa: ENETEIA.

II. Uzupełniająca:

- De Barbaro. (1994), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Kraków: Collegium Medicum UJ.

- Plopa M. (2007), Psychologia rodziny: teoria i badania, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

- Kozdroń A. (2018), Trudne doświadczenia rodzinne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Difin.

- Plopa M. (2007b), Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)