Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie do małżeństwa wg Jana Pawła II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-2-PMJP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie do małżeństwa wg Jana Pawła II
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRM_W03, NRM_W05, NRM_U10, NRM_K02

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zaprezentowanie ogólnych i szczegółowych treści z zakresu przygotowania bliższego, które ubogaca i ożywa pracę z narzeczonymi.

Znaczącym elementem bliższego przygotowania do małżeństwa sakramentalnego jest kurs przedmałżeński oraz katechezy przedślubne.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Zagadnienia wstępne. Małżeństwo darem i zobowiązaniem. Przegląd nauczania Kościoła odnośnie formacji osobistej i formacji wiary.

2. Powołanie do małżeństwa

3. Zadania narzeczeństwa.

4. Kto może zawrzeć małżeństwo.

5. Małżeństwo według zamysłu Bożego.

6. Cele małżeństwa. Miłość, odpowiedzialność, prokreacja

7. Czynności prawno-duszpasterskie przed zawarciem małżeństwa.

8. Treść przysięgi małżeńskiej. Przymioty małżeństwa.

9. Odpowiedzialne rodzicielstwo.

10. Wspólnota małżeńska i rodzinna wspólnotą miłości i życia

11. Sztuka harmonijnego życia w małżeństwie i rodzinie.

12. Komunikacja w rodzinie.

13. Wzajemne relacje członków rodziny.

14. Kształtowanie chrześcijańskiego modelu małżeństwa i rodziny.

15. Duchowość małżeństwa i rodziny.

Literatura:

Braun-Gałkowska M., Miłość aktywna. Psychiczne uwarunkowania powodzenia w małżeństwie, Warszawa 1985.

Chlewiński Z., Dojrzałość: osobowość, sumienie, religijność, Poznań 1991.

Fischaleck F., Uczciwa kłótnia małżeńska, Warszawa 1990.

Ryś M., Ku dojrzałej osobowości w małżeństwie, Warszawa 1997.

Wilk J., Pedagogika rodziny, Lublin 2002.

Struzik Z., Przewodnik dla narzeczonych i małżeństw. Narzeczeństwo jako przygotowanie do małżeństwa i rodziny w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 2010

Struzik Z., Narzeczeństwo małżeństwo i rodzina w nauczaniu papieskim, wyd.IPJPII, Warszawa 2019.

M. Tatar, Duchowość małżeństwa i rodziny dzisiaj, Radom 2013.

M. Ozorowski, Naturalne i nadprzyrodzone argumenty za zawarciem małżeństwa kościelnego, Teologia i moralność 12(2012) s. 37-48;

M. Ozorowski, Prawa rodziny w nauczaniu papieża Jana Pawła II, w: Zadania rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, red. Z. Struzik, Instytut papieża Jana Pawła II, Warszawa 2012, s. 107-117.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po pozytywnym zakończeniu zajęć student potrafi:

- określić cele i zadania małżeństwa i rodziny,

- posiada umiejętność rozpoznawania czynników wpływających na trwałość małżeństwa i rodziny ,

- posiada pogłębione przekonanie o konieczności właściwego postępowania prowadzącego do trwałości małżeństwa i rodziny.

wiedza: EK_1 student definiuje, czym jest małżeństwo, narzeczeństwo, małżeństwa i narzeczeństwa; student charakteryzuje cele i zadania przygotowania do małżeństwa; EK_2 student identyfikuje różne problemy związane z formacją przygotowujących się do małżeństwa narzeczonych i małżeństw;

umiejętności: EK_3 student posiada umiejętność rozumienia ludzkiego, sakralnego i sakramentalnego wymiaru małżeństwa i rodziny oraz konieczności odpowiedniego przygotowania do zawarcia małżeństwa. .

(

kompetencje: EK_4 student ma świadomość potrzeby stałej formacji w przygotowaniu do małżeństwa oraz ma pogłębione przekonanie o konieczności postępowania etycznego, zgodnego z wartościami chrześcijańskimi w życiu małżeńskim i rodzinnym.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w zajęciach: 30 godz.

zaznajomienie z literaturą: 15 godz.

przygotowanie pracy pisemnej (eseju): 30 godz.

liczba ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

W okresie pandemii zajęcia prowadzone są metodą e-learningu przy pomocy programu MS teams.

Zastosowane metody:

- w obszarze wiedzy takie jak: wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja, indywidualna lektura tekstów, a weryfikowane pracą pisemną na wybrany temat.

- w obszarze umiejętności są osiągane takimi jak: samodzielna lektura tekstów z zakresu przygotowania do małżeństwa; wykład informacyjny: prezentacja, . Są one weryfikowane przez obserwację aktywności studentów,; sprawozdanie z lektury.

w obszarze kompetencji społecznych są osiągane za pomocą dyskusji o aktualnych problemach związanych z procesem przygotowania do małżeństwa; studium przypadku; esej refleksyjny.

na ocenę 2 (ndst) wiedza, umiejętności i kompetencje studenta nie pozwalają mu uczestniczyć w dyskusji o zagadnieniach małżeństwa i rodziny.

na ocenę 3 (dst) wiedza, umiejętności i kompetencje studenta pozwalają mu na udział w dyskusji o małżeństwie i rodzinie, nadto student samodzielnie przygotowuje i prowadzi taką dyskusję.

na ocenę 4 (db) wiedza studenta pozwala posługiwać się specjalistycznym słownictwem, umiejętności pozwalają dostrzegać specyfikę problemów małżonków i rodziców, a kompetencje umożliwiają krytyczną ocenę materiałów i samodzielne tworzenie zajęć.

na ocenę 5 (bdb) wiedza, umiejętności i kompetencje studenta pozwalają nie tylko rzeczowo dyskutować o małżeństwie i rodzinie, ale dostrzegać aktualne problemy związane z życiem rodzinnym oraz wynajdować nowe formy skutecznego dotarcia do odbiorców i przeciw-działać różnym problemom

Student do zaliczenia końcowego musi wybrać jeden temat, napisać esej na ok 5 stron tekstu, według wymagań metodologicznych oraz przesłać go na platformie Moodle.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Struzik
Prowadzący grup: Zdzisław Struzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Ozorowski
Prowadzący grup: Mieczysław Ozorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zaprezentowanie ogólnych i szczegółowych treści z zakresu przygotowania bliższego, które ubogaca i ożywa pracę z narzeczonymi.

Znaczącym elementem bliższego przygotowania do małżeństwa sakramentalnego jest kurs przedmałżeński oraz katechezy przedślubne.

W okresie pandemii zajęcia prowadzone są za pośrednictwem MS Teams

Kod dostępu: pos58fy

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Zagadnienia wstępne. Małżeństwo darem i zobowiązaniem. Przegląd nauczania Kościoła odnośnie formacji osobistej i formacji wiary.

2. Powołanie do małżeństwa

3. Zadania narzeczeństwa.

4. Kto może zawrzeć małżeństwo.

5. Małżeństwo według zamysłu Bożego.

6. Cele małżeństwa. Miłość, odpowiedzialność, prokreacja

7. Czynności prawno-duszpasterskie przed zawarciem małżeństwa.

8. Treść przysięgi małżeńskiej. Przymioty małżeństwa.

9. Odpowiedzialne rodzicielstwo.

10. Wspólnota małżeńska i rodzinna wspólnotą miłości i życia

11. Sztuka harmonijnego życia w małżeństwie i rodzinie.

12. Komunikacja w rodzinie.

13. Wzajemne relacje członków rodziny.

14. Kształtowanie chrześcijańskiego modelu małżeństwa i rodziny.

15. Duchowość małżeństwa i rodziny.

Literatura:

Braun-Gałkowska M., Miłość aktywna. Psychiczne uwarunkowania powodzenia w małżeństwie, Warszawa 1985.

Chlewiński Z., Dojrzałość: osobowość, sumienie, religijność, Poznań 1991.

Fischaleck F., Uczciwa kłótnia małżeńska, Warszawa 1990.

Ryś M., Ku dojrzałej osobowości w małżeństwie, Warszawa 1997.

Wilk J., Pedagogika rodziny, Lublin 2002.

Struzik Z., Przewodnik dla narzeczonych i małżeństw. Narzeczeństwo jako przygotowanie do małżeństwa i rodziny w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 2010

Struzik Z., Narzeczeństwo małżeństwo i rodzina w nauczaniu papieskim, wyd.IPJPII, Warszawa 2019.

M. Tatar, Duchowość małżeństwa i rodziny dzisiaj, Radom 2013.

M. Ozorowski, Naturalne i nadprzyrodzone argumenty za zawarciem małżeństwa kościelnego, Teologia i moralność 12(2012) s. 37-48;

M. Ozorowski, Prawa rodziny w nauczaniu papieża Jana Pawła II, w: Zadania rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, red. Z. Struzik, Instytut papieża Jana Pawła II, Warszawa 2012, s. 107-117.

Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Ozorowski
Prowadzący grup: Mieczysław Ozorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Ozorowski
Prowadzący grup: Mieczysław Ozorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)