Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przestępczość nieletnich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-2-PN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przestępczość nieletnich
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o rodzinie

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRM_W02, NRM_W11, NRM_W13, NMR_U01


Obecnie:

NRL_W05, NRL_W07, NRL_W09

NRL_U01, NRL_U02

Wymagania wstępne:

Poziom wiedzy z zakresu szkoły średniej.

Skrócony opis:

Przedmiot skupia się na przedstawieniu podstawowych pojęć z zakresu przestępczości nieletnich oraz o zagrożeniach związanych z problematyką nieletnich, a także o systemie utrzymania bezpieczeństwa w tym obszarze. Przybliża zasady organizacji i zadania podmiotów odpowiedzialnych za działania profilaktyczne i zwalczanie przestępczości nieletnich.

Pełny opis:

Przedmiot skupia się na przedstawieniu podstawowych pojęć z zakresu przestępczości nieletnich oraz o zagrożeniach związanych z problematyką nieletnich, a także o systemie utrzymania bezpieczeństwa w tym obszarze. Przybliża zasady organizacji i zadania podmiotów odpowiedzialnych za działania profilaktyczne i zwalczanie przestępczości nieletnich. Szczegółowe treści przedmiotu dotyczą problematyki przestępczości i zjawisk patologicznych wśród nieletnich, skupiając się na następujących zagadnieniach:

1. Akty prawne i publikacje dotyczące problematyki nieletnich.

2. Pojęcia związane z przestępczością, małoletnimi i nieletnimi.

3. Definicja przestępstwa i przestępczości. Charakterystyka, struktura i dynamika przestępczości.

4. Rodzaje statystyk przestępczości w Polsce (sądowa, prokuratorska, policyjna - ujawniona, stwierdzona i osądzona).

5. Postępowanie w sprawach nieletnich. Środki zapobiegawcze stosowane wobec nieletnich. Zatrzymanie a ujęcie nieletniego sprawcy czynu karalnego oraz stosowanie środków przymusu bezpośredniego.

6. Mediacja w sprawach nieletnich.

7. Odpowiedzialność karna nieletnich.

8. Odpowiedzialność za wykroczenia nieletnich.

9. Odpowiedzialność za demoralizację (Zjawiska patologiczne śród nieletnich: wagary, nikotynizm, alkoholizm, narkomania, prostytucja, subkultury młodzieżowe, nienawiść i agresja, cyberuzależnienia).

10. Dane statystyczne na temat przestępczości nieletnich w Polsce.

14. Nieletni sprawcy i ofiary przemocy w rodzinie, procedura NK.

15. Wykorzystanie nieletnich przez grupy przestępcze o charakterze zorganizowanym.

Literatura:

• Gulla Bożena, Wysocka-Pleczyk Małgorzata, Przestępczośc nieletnich. Kraków 2009.

• Hołyst Brunon, Kryminologia. Warszawa 2009.

• Hołyst Brunon, Psychologia kryminalistyczna. Warszawa 2009.

• Hołyst Brunon, Socjologia kryminalistyczna. Warszawa 2007.

• Kołakowska-Przełomiec Helena, Przestępczośc i nieprzystosowanie społeczne nieletnich w genezie przestępczości dorosłych. Wrocław 1977.

• Lipka Marian, Przestępczość nieletnich w Polsce. Warszawa 1971.

• Mikołajczyk Zbigniew, Wolność źle zagospodarowana – zjawiska patologiczne wśród młodzieży. W: Młodzież w przestrzeni wolności. W poszukiwaniu odpowiedzi na zmiany ustrojowe po roku 1989. Warszawa 2014, s. 109-152.

• Opora Robert, Resocjalizacja wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie. Kraków 2013;

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wykroczeń. Dz. U. z 2013 r. poz. 482.

• Pawełczyńska Anna, Przestępczość grup nieletnich. Warszawa 1964;

• Pytka Lesław, Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa 2011;

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii. Dz. U. nr 178, poz. 1833, ze zmianami w 2011 r. nr 9, poz. 41 z dn. 12.01.2011 r.

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Dz.

U. z 2010 r. nr 33, poz. 178 z późn. zm.

• Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Dz.U. 2005 Nr 179 poz. 1485 z późn. zm.

• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.

• Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks wykroczeń. Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, z późn. zm.

• Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.

• Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Dz. U. z 2011 r. nr 287, poz. 1687 z późn. zm.

• Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Dz. U. z 2013 r. poz. 628, 1165, z 2014 r. poz. 24, 1199.

• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 654 z późn. zm.

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dz. U. z 2013 r., poz. 135, z późn. zm.

• Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.

• Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o zmianie ustaw Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 1999 nr 52 poz. 532 z późn. zm.

• Wieczorek Leszek, Przestępczość i demoralizacja nieletnich w Polsce w okresie transformacji ustrojowej. Katowice 2006.

• Zarządzenie Komendanta Głównego Policji Nr 1619 z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich. Dz. U. KGP z 12 listopada 2010 r. nr 11, poz. 64.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

NRM_W02, Student zna rozszerzoną terminologię używaną w naukach o rodzinie oraz jej zastosowanie z uwzględnieniem problematyki nieletnich

NRM_W11, Student posiada usystematyzowaną wiedzę o polityce społecznej , o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego związanych ze służbą małżeństwu i rodzinie w tym Kościoła katolickiego oraz prawnych i administracyjnych podstawach ich funkcjonowania w odniesieniu do małoletnich i nieletnich.

NRM_W13, Student ma pogłębioną wiedzę o etapach uczenia się i edukacji, rozumie i potrafi uwzględnić różnorodne uwarunkowania tych procesów w zakresie problematyki przestępczości i nieletnich.

Umiejętności:

NMR_U01 Student potrafi interpretować wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o rodzinie w celu rozpoznawania, analizowania i interpretacji problemów małżeńskich i rodzinnych, wychowawczych i opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań związanych z problematyką małoletnich i nieletnich.

Opis efektów kształcenia obowiązujących od czerwca 2023 r.

WIEDZA

EK nr 1. NRL_W05.

Student zna i rozumie w stopniu pogłębionym terminologię dotyczącą przestępczości nieletnich, rodziny i życia rodzinnego stosowaną w naukach o rodzinie i kryminologii.

EK nr 2. NRL_W07.

Student zna i rozumie w stopniu pogłębionym społeczne przemiany i przesłanki przestępczości nieletnich, uwarunkowania sytuacji dziecka i rodziców w rodzinie oraz społeczeństwie, zagrożenia i dysfunkcje życia rodzinnego oraz zjawiska patologiczne wśród dzieci i młodzieży.

EK nr 3. NRL_W09.

Student zna i rozumie w stopniu zaawansowanym struktury, funkcje, cele, modele i zasady działania instytucji związanych z przeciwdziałaniem przestępczości i patologii wśród nieletnich.

UMIEJĘTNOŚCI:

EK nr 4. NRL_U01.

Student potrafi w stopniu zaawansowanym obserwować różnorodne zjawiska społeczne związane z życiem nieletnich;, w szczególności przestępczością i patologiami; wyszukiwać, gromadzić, przetwarzać informacje na ich temat odwołując się do różnych źródeł i przyjmować różne kryteria ich interpretacji

EK nr 5. NRL_U02.

Student potrafi w stopniu zaawansowanym integrować wiedzę teoretyczną nauk o rodzinie i kryminologii; analizować, diagnozować oraz projektować rozwiązania praktyczne na rzecz przeciwdziałania przestępczości i patologii wśród nieletnich.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny.

Znajomość literatury przedmiotu.

Znajomość aktów prawnych.

Obecność na zajęciach.

Jakość przygotowywanych materiałów i prezentacji.

Jakość prezentacji treści.

Praktyki zawodowe:

Według wymogów WSR.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Mikołajczyk
Prowadzący grup: Zbigniew Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

konsultacje: 5 godz.

przygotowanie zaliczenia: 40 godz.

suma godzin: [75/30(25)=3]


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot skupia się na przedstawieniu podstawowych pojęć z zakresu przestępczości nieletnich oraz o zagrożeniach związanych z problematyką nieletnich, a także o systemie utrzymania bezpieczeństwa w tym obszarze. Przybliża zasady organizacji i zadania podmiotów odpowiedzialnych za działania profilaktyczne i zwalczanie przestępczości nieletnich.

Pełny opis:

Przedmiot skupia się na przedstawieniu podstawowych pojęć z zakresu przestępczości nieletnich oraz o zagrożeniach związanych z problematyką nieletnich, a także o systemie utrzymania bezpieczeństwa w tym obszarze. Przybliża zasady organizacji i zadania podmiotów odpowiedzialnych za działania profilaktyczne i zwalczanie przestępczości nieletnich. Szczegółowe treści przedmiotu dotyczą problematyki przestępczości i zjawisk patologicznych wśród nieletnich, skupiając się na następujących zagadnieniach:

1. Akty prawne i publikacje dotyczące problematyki nieletnich.

2. Pojęcia związane z przestępczością, małoletnimi i nieletnimi.

3. Definicja przestępstwa i przestępczości. Charakterystyka, struktura i dynamika przestępczości.

4. Rodzaje statystyk przestępczości w Polsce (sądowa, prokuratorska, policyjna - ujawniona, stwierdzona i osądzona).

5. Postępowanie w sprawach nieletnich. Środki zapobiegawcze stosowane wobec nieletnich. Zatrzymanie a ujęcie nieletniego sprawcy czynu karalnego oraz stosowanie środków przymusu bezpośredniego.

6. Mediacja w sprawach nieletnich.

7. Odpowiedzialność karna nieletnich.

8. Odpowiedzialność za wykroczenia nieletnich.

9. Odpowiedzialność za demoralizację (Zjawiska patologiczne śród nieletnich: wagary, nikotynizm, alkoholizm, narkomania, prostytucja, subkultury młodzieżowe, nienawiść i agresja, cyberuzależnienia).

10. Dane statystyczne na temat przestępczości nieletnich w Polsce.

14. Nieletni sprawcy i ofiary przemocy w rodzinie, procedura NK.

15. Wykorzystanie nieletnich przez grupy przestępcze o charakterze zorganizowanym.

Literatura:

• Gulla Bożena, Wysocka-Pleczyk Małgorzata, Przestępczośc nieletnich. Kraków 2009.

• Hołyst Brunon, Kryminologia. Warszawa 2009.

• Hołyst Brunon, Psychologia kryminalistyczna. Warszawa 2009.

• Hołyst Brunon, Socjologia kryminalistyczna. Warszawa 2007.

• Kołakowska-Przełomiec Helena, Przestępczośc i nieprzystosowanie społeczne nieletnich w genezie przestępczości dorosłych. Wrocław 1977.

• Lipka Marian, Przestępczość nieletnich w Polsce. Warszawa 1971.

• Mikołajczyk Zbigniew, Wolność źle zagospodarowana – zjawiska patologiczne wśród młodzieży. W: Młodzież w przestrzeni wolności. W poszukiwaniu odpowiedzi na zmiany ustrojowe po roku 1989. Warszawa 2014, s. 109-152.

• Opora Robert, Resocjalizacja wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie. Kraków 2013;

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wykroczeń. Dz. U. z 2013 r. poz. 482.

• Pawełczyńska Anna, Przestępczość grup nieletnich. Warszawa 1964;

• Pytka Lesław, Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa 2011;

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii. Dz. U. nr 178, poz. 1833, ze zmianami w 2011 r. nr 9, poz. 41 z dn. 12.01.2011 r.

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Dz.

U. z 2010 r. nr 33, poz. 178 z późn. zm.

• Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Dz.U. 2005 Nr 179 poz. 1485 z późn. zm.

• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.

• Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks wykroczeń. Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, z późn. zm.

• Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.

• Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Dz. U. z 2011 r. nr 287, poz. 1687 z późn. zm.

• Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Dz. U. z 2013 r. poz. 628, 1165, z 2014 r. poz. 24, 1199.

• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 654 z późn. zm.

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dz. U. z 2013 r., poz. 135, z późn. zm.

• Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.

• Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o zmianie ustaw Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 1999 nr 52 poz. 532 z późn. zm.

• Wieczorek Leszek, Przestępczość i demoralizacja nieletnich w Polsce w okresie transformacji ustrojowej. Katowice 2006.

• Zarządzenie Komendanta Głównego Policji Nr 1619 z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich. Dz. U. KGP z 12 listopada 2010 r. nr 11, poz. 64.

Wymagania wstępne:

W przypadku potrzeby prowadzenia zajęć w formie on-line link do zespołu na platformie MsTimes:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3awKrAwuRxEXWedw9s9zxu3NSuTKrZge_g-rEkYwzyf-o1%40thread.tacv2/conversations?groupId=760ac6ba-eeed-4053-ade5-4949faf91223&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Prowadzący: dr hab. Zbigniew Mikołajczyk

tel. 780073292 e-mail: z.mikolajczyk@uksw.pl

Dyżur: środa, godz. 8:00-9:30 pok. 208, bud. 23

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)