Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia norm i kontroli społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-2-SNK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia norm i kontroli społecznej
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W09 - studen ma wiedzę na temat zasad i norm społecznych (w tym moralnych i etycznych) oraz kontroli społecznej w odniesieniu do życia społecznego (w tym do życia małżeńsko-rodzinnego),

NRL_W15 - student ma podstawową wiedzę o normach społecznych i kontroli społęcznej w odniesieniu do procedur stosowanych w rożnych obszarach działalności społecznej (w tym promałżeńskiej i prorodzinnej),

NRL_U05 - student potrafi posługiwać się ogólnymi zasadami i normami społecznymi (w tym moralnymi i etycznymi) oraz kontroli społecznej w poszukiwaniu rozwiązań konkretnych problemów społecznych (w tym małżeńskich i rodzinnych),

NRL_K02 - student posiada przekonanie o konieczności postępowania w sposób zgodny z zasadami i normami społecznymi (w tym etycznie i profesjonalnie); dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą swoją i innych, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami i normami społecznymi (w tym moralnymi i etycznymi); jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych.

Skrócony opis:

Współczesne ujęcie problematyki norm społecznych i kontroli społecznej w socjologii i innych naukach społecznych. Przedstawienie kształtowania się norm społecznych w grupach społecznych, w szczególności w rodzinie w procesie socjalizacji. Ewolucja teoretycznych koncepcji natury ludzkiej, porządku społecznego, natężenia i rozprzestrzeniania się dewiacji w społeczeństwie i przeciwdziałaniu dewiacji. Strategie kontroli społecznej w perspektywie teoretycznej i empirycznej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)