Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Style religijnego wychowania w kulturach starożytnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-2-SRW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Style religijnego wychowania w kulturach starożytnych
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W01, NRL_W02,;

NRL_W04, NRL_W05

NRM_U01 NRM_U06

NRM_K01 NRM_K04

Skrócony opis:

- Rozumienie jakie znaczenie miało wychowanie religijne w kulturach starożytnych

- Celem jest też uporządkowana wiedza na temat małżeństwa i rodziny w kwestii religijnego wychowania w starożytności, podstaw historycznych i społeczno-kulturowych.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Kalokagathia jako ideał wychowawczy w starożytnej Grecji

2. Wychowanie religijno-moralne w Sparcie i Atenach

3. Formacja intelektualna w Atenach

4. Poglądy filozofów greckich na wychowanie dzieci i młodzieży

5. Wychowanie religijno-moralne w rodzinach rzymskich

6. Poglądy Cycerona, Seneki i Kwintyliana na wychowanie dzieci i młodzieży

7. Wychowanie religijno-moralne w starożytnym Izraelu

8. Wychowanie religijno-moralne w pierwotnym chrześcijaństwie

9. Ojcowie Apostolscy i Apologeci o wychowaniu religijnym dzieci i młodzieży

10. Naśladowanie Chrystusa w formacji dzici i młodzieży

11. Kalos kai agathos w formacji młodzieży według Ojców Kapadockich

12. św. Augustyn o wychowaniu dzieci i młodzieży

13. św. Jan Chryzostom o wychowaniu dzieci i młodzieży

14. Męczeństwo i dziewictwo jako ideały wychowawcze we wczesnym chrześcijaństwie

Literatura:

Literatura:

Św. Jan Chryzostom, O małżeństwie, wychowaniu dzieci i ascezie, opr. J. Naumowicz, Kraków 2002.

Św. Augustyn, O kazaniu Pana na Górze, Do Symplicjana o różnych problemach, Problemy ewangeliczne, PSP 48, Warszawa 1989.

Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, tł. pol. A. Świderkówna, Kraków 1998.

Pseudo-Plutarch, Traktat o wychowaniu młodzieży, w: Historia wychowania. Wybór źródeł. Starożytność, oprac. S. Możdżeń, cz. I, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 1996.

Rodzina ani od świata zbyt oddzielona ani obca radości zbawienia, opr. E. Stanula, Warszawa 1995.

Tertulian, Wybór pism, t. III, PSP 65, Warszawa 2007.

W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka "Paideia", red. K. Bielawski, Bydgoszcz 1997;

B. Jedynak, S. Jedynak, K. Krusiński, Filozofia i wychowanie, Lublin 2010.

M. Krasnodębski, Zarys dziejów ateńskiej historii wychowania. Paideia od Sokratesa do Zenona, Difin, Warszawa 2011.

K. Sakowicz, Wychowanie młodego pokolenia w religii biblijnego Izraela, „Paedagogia Christiana”, 27(2011), nr 1, s. 25-47.

J. Sprutta, Rodzic jako wychowawca w starożytnej tradycji grecko-rzymskiej, Rozprawy i Artykuły Naukowe. Nauczyciel i Szkoła 61(2017), nr 1, s. 43-58.

S. Strękowski, Odpowiedzialność rodziców za chrześcijańskie wychowanie dzieci w I-II wieku, „Civitas et Lex”4/12(2016), s. 55-66.

S. Strękowski, Bojaźń Boża jako fundament relacji rodzinnych i wspólnotowych w świetle pisma Ojców Apostolskich, w: A. M. Filipowicz (red.), Bene merenti laus. Księdzu Infułatowi Janowi Sołowianiukowi w 70-tą rocznicę urodzin, Warszawa-Łomża 2015, s. 287-310.

S. Strękowski, Argumentacja apologetyczna koncepcji małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej w pierwszych trzech wiekach, Warszawa 2016.

S. Strękowski, Wychowanie dzieci najważniejszym zada niem rodziców według Jana Chryzostoma, „Vox Patrum” 29(2009), z. 53-54, s. 407-420.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

NRL_W01, NRL_W02, student zna podstawową terminologię używaną w naukach o rodzinie i pokrewnych dziedzinach naukowych;

NRL_W04, NRL_W05 student posiada uporządkowaną wiedzę na temat małżeństwa i rodziny, ich podstaw historycznych i społeczno-kulturowych w starożytności.

UMIEJETNOŚCI:

NRM_U01 student potrafi dokonać analizy tekstów klasycznych i patrystycznych o wychowaniu w rodzinie ich powiązań z różnymi obszarami działalności z zakresu nauk o rodzinie;

NRM_U06 student posiada w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i w piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu nauk o rodzinie, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

NRM_K01 student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali swoje umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

NRM_K04 student ma świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

udział w wykładzie 30

udział w ćwiczeniach

przygotowanie do ćwiczeń 30

konsultacje 5

czas na napisanie referatu/eseju/pracy 25

przygotowanie do egzaminu 20

SUMA GODZIN 110

LICZBA ECTS: 110 godz. = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

- na ocenę 2 (ndst..): nie wie czym jest wychowanie religijne w rodzinie, ani nie potrafi wskazać jakie są poglądy Ojców Kościoła na temat małżeństwa i rodziny, nie wie w czym przejawia się wkład starożytnego chrześcijaństwa do kultury.

- na ocenę 3 (dst.): wie czym jest wychowanie religijne w rodzinie, ale nie potrafi wskazać jakie są poglądy Ojców Kościoła na temat małżeństwa i rodziny oraz nie wie w czym przejawia się wkład starożytnego chrześcijaństwa do kultury.

- na ocenę 4 (db.): poprawnie ukazuje czym jest wychowanie religijne w rodzinie, potrafi wskazać jakie są poglądy Ojców Kościoła na temat małżeństwa i rodziny oraz wie w czym przejawia się wkład starożytnego chrześcijaństwa do kultury.

- na ocenę 5 (bdb.): doskonale orientuje się nie tylko czym jest wychowanie religijne w rodzinie, bardzo trafnie potrafi wskazać jakie są poglądy Ojców Kościoła na temat małżeństwa i rodziny oraz bardzo dobrze wie w czym przejawia się wkład starożytnego chrześcijaństwa do kultury.

Umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst..): student nie potrafi samodzielnie czytać i interpretować teksty z zakresu literatury klasycznej i chrześcijańskiej o wychowaniu dzieci.

na ocenę 3 (dst.): student słabo interpretuje teksty z zakresu literatury klasycznej i chrześcijańskiej o wychowaniu dzieci, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji, ale nie do końca potrafi ocenić ich wartość poznawczą.

- na ocenę 4 (db.): student poprawnie czyta i interpretuje teksty z zakresu literatury klasycznej i chrześcijańskiej o wychowaniu dzieci, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów, potrafi ocenić ich wartość poznawczą.

- na ocenę 5 (bdb.): student doskonale czyta i interpretuje teksty z literatury klasycznej i chrześcijańskiej o wychowaniu dzieci, potrafi ocenić ich wartość poznawczą. Umie bardzo dobrze uzasadnić racjonalność argumentacji prezentowanych w piśmie lub słowie.

Kompetencje:

Jest otwarty na dyskusję w kwestii wkładu starożytnego chrześcijaństwa w rozwój kultury.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Strękowski
Prowadzący grup: Stanisław Strękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Skrócony opis:

- Rozumienie jakie znaczenie miało wychowanie religijne w kulturach starożytnych

- Celem jest też uporządkowana wiedza na temat małżeństwa i rodziny w kwestii religijnego wychowania w starożytności, podstaw historycznych i społeczno-kulturowych.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Kalokagathia jako ideał wychowawczy w starożytnej Grecji

2. Wychowanie religijno-moralne w Sparcie i Atenach

3. Formacja intelektualna w Atenach

4. Poglądy filozofów greckich na wychowanie dzieci i młodzieży

5. Wychowanie religijno-moralne w rodzinach rzymskich

6. Poglądy Cycerona, Seneki i Kwintyliana na wychowanie dzieci i młodzieży

7. Wychowanie religijno-moralne w starożytnym Izraelu

8. Wychowanie religijno-moralne w pierwotnym chrześcijaństwie

9. Ojcowie Apostolscy i Apologeci o wychowaniu religijnym dzieci i młodzieży

10. Naśladowanie Chrystusa w formacji dzici i młodzieży

11. Kalos kai agathos w formacji młodzieży według Ojców Kapadockich

12. św. Augustyn o wychowaniu dzieci i młodzieży

13. św. Jan Chryzostom o wychowaniu dzieci i młodzieży

14. Męczeństwo i dziewictwo jako ideały wychowawcze we wczesnym chrześcijaństwie

Literatura:

Literatura:

Św. Jan Chryzostom, O małżeństwie, wychowaniu dzieci i ascezie, opr. J. Naumowicz, Kraków 2002.

Św. Augustyn, O kazaniu Pana na Górze, Do Symplicjana o różnych problemach, Problemy ewangeliczne, PSP 48, Warszawa 1989.

Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, tł. pol. A. Świderkówna, Kraków 1998.

Pseudo-Plutarch, Traktat o wychowaniu młodzieży, w: Historia wychowania. Wybór źródeł. Starożytność, oprac. S. Możdżeń, cz. I, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 1996.

Rodzina ani od świata zbyt oddzielona ani obca radości zbawienia, opr. E. Stanula, Warszawa 1995.

Tertulian, Wybór pism, t. III, PSP 65, Warszawa 2007.

W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka "Paideia", red. K. Bielawski, Bydgoszcz 1997;

B. Jedynak, S. Jedynak, K. Krusiński, Filozofia i wychowanie, Lublin 2010.

M. Krasnodębski, Zarys dziejów ateńskiej historii wychowania. Paideia od Sokratesa do Zenona, Difin, Warszawa 2011.

K. Sakowicz, Wychowanie młodego pokolenia w religii biblijnego Izraela, „Paedagogia Christiana”, 27(2011), nr 1, s. 25-47.

J. Sprutta, Rodzic jako wychowawca w starożytnej tradycji grecko-rzymskiej, Rozprawy i Artykuły Naukowe. Nauczyciel i Szkoła 61(2017), nr 1, s. 43-58.

S. Strękowski, Odpowiedzialność rodziców za chrześcijańskie wychowanie dzieci w I-II wieku, „Civitas et Lex”4/12(2016), s. 55-66.

S. Strękowski, Bojaźń Boża jako fundament relacji rodzinnych i wspólnotowych w świetle pisma Ojców Apostolskich, w: A. M. Filipowicz (red.), Bene merenti laus. Księdzu Infułatowi Janowi Sołowianiukowi w 70-tą rocznicę urodzin, Warszawa-Łomża 2015, s. 287-310.

S. Strękowski, Argumentacja apologetyczna koncepcji małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej w pierwszych trzech wiekach, Warszawa 2016.

S. Strękowski, Wychowanie dzieci najważniejszym zada niem rodziców według Jana Chryzostoma, „Vox Patrum” 29(2009), z. 53-54, s. 407-420.

Wymagania wstępne:

bez wymagań wstępnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)