Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teologia kobiety wg Jana Pawła II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-2-TK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teologia kobiety wg Jana Pawła II
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRM_W03, NRM_W05, NRM_U10, NRM_K02


Skrócony opis:

Uporządkowana wiedza na temat społeczno-kulturowych uwarunkowań funkcjonowania kobiet w Kościele i społeczeństwie

Zapoznanie się z rolą kobiety Bożym Planie Zbawienia oraz w pismach Jana Pawła II

Pełny opis:

1. Kobieta w teologii ST

2. Kobieta w nauczaniu Jezusa z Nazaretu

3. Kobieta w nauczaniu św. Pawła Apostoła

4. Rola kobiety w Kościele starożytnym

5. NMP wzorem dla kobiet

6. Personalizm chrześcijański Jana Pawła II

7. Godność kobiety w życiu świata i Kościoła według Jana Pawła II

8. Powołanie kobiety do doskonałości i świętości w życiu konsekrowanym

9. Geniusz kobiety w nauczaniu Jana Pawła II

10. Uczestnictwo kobiet w kapłaństwie wspólnym

11. Rola kobiety w przekazywaniu wiary i wychowaniu do wartości w rodzinie

12. Powołanie kobiety do macierzyństwa, jego godność i świętość.

13. Społeczna rola kobiety w świecie współczesnym według Jana Pawła II

Literatura:

Literatura:

Jan Paweł II, Adhortacja „Familiaris consortio”. O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, Watykan 1981

Jan Paweł II, List apostolski Mulieris dignitatem z okazji roku maryjnego o godności i powołaniu kobiety, Watykan 1988.

Jan Paweł II, List do rodzin „Gratissimam sane” z okazji Roku Rodziny 1994, Watykan 1994,

Jan Paweł II, Encyklika „Evangelium vitae”. O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, Watykan 1995

Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju „Kobieta wychowawczynią do życia w pokoju”, Watykan 1995

Budrowska B., Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety, Wrocław 2000.

Evdokimov P., Kobieta i zbawienie świata, tłum. E. Wolicka, Poznań 1991

Gawlina Z., Macierzyństwo jako wartość w kontekście przemian społecznych, w: Blaski i cienie życia rodzinnego, red. Z. Tyszka, „Roczniki Socjologii Rodziny”, Tom XV, Poznań 2003.

Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i w świecie, Rzym 2004,

Maliszewska A., „Nowy feminizm” Jana Pawła II. Krytyczna ocena z perspektywy katolicko-feministycznej, „Studia Bobolanum” 31 nr 1 (2020), s. 71-97

Mroczkowski I., Osoba i cielesność, Płock 1994

Radzimiński A., Kobieta w średniowiecznej Europie, Toruń 2012.

Strękowski S., Argumentacja apologetyczna koncepcji małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej w pierwszych trzech wiekach, Warszawa 2016.

Strękowski S., Wychowanie dzieci najważniejszym zadaniem rodziców według Jana Chryzostoma, „Vox Patrum” 29(2009), z. 53-54, s. 407-420.

Strękowski S., Odpowiedzialność rodziców za chrześcijańskie wychowanie dzieci w I-II wieku, „Civitas et Lex”4/12(2016), s. 55-66.

Szyran J., Szczególna rola i powołanie kobiety we współczesnych czasach, "Łódzkie Studia Teologiczne" 16(2007), s. 251-263.

Żarnowska A., Praca zawodowa kobiet i ich aspiracje zawodowe w środowisku robotniczym i inteligenckim na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Kobieta i praca. Wiek XIX i XX, red. A. Żarnowska i P. Szwarc, Warszawa 2000, s. 27–52.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

ma uporządkowaną wiedzę z zakresu filozofii, teologii katolickiej, katolickiej nauki społecznej i prawa kanonicznego; na bazie w/w zakresów rozumie interakcje pomiędzy rozumem a wiarą

posiada rozszerzoną wiedzę na temat wybranych koncepcji człowieka: pedagogicznych, filozoficznych, teologicznych i społecznych stanowiących teoretyczne podstawy działalności na rzecz małżeństwa i rodziny

Umiejętności

posiada umiejętność rozumienia znaczenia wpływu czynników kulturowych na życie małżeńsko-rodzinne; rozumienia sakralnego i teologicznego wymiaru małżeństwa i rodziny

Kompetencje

posiada pogłębione przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą swoją i innych, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki; jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych

udział w wykładzie 30

udział w ćwiczeniach

przygotowanie do wykładu

konsultacje 10

czas na napisanie referatu/eseju/pracy 30

przygotowanie do egzaminu/kolokwium 20

SUMA GODZIN 90

LICZBA ECTS: 90 godz. = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

- na ocenę niedostateczną (2- ndst.): student nie posiada podstawowej wiedzy o procesach i głównych czynnikach decydujących o przemianach w kręgu rodziny i nie potrafi scharakteryzować własnymi słowami ideałów wychowawczych w poszczególnych epokach historycznych

- na ocenę dostateczną (3- dst.): student posiada podstawową wiedzę o procesach i głównych czynnikach decydujących o przemianach w kręgu rodziny i potrafi przynajmniej ogólnie scharakteryzować własnymi słowami ideały wychowawcze w poszczególnych epokach historycznych.

- na ocenę dobrą (4 -db.) student poprawnie ukazuje procesy i główne czynniki decydujące o przemianach zachodzących w kręgu rodziny w poszczególnych epokach historycznych potrafi scharakteryzować ideały wychowawcze w poszczególnych środowiskach kulturowych.

- na ocenę bardzo dobrą (5 - bdb) student doskonale w swobodnej wypowiedzi ukazuje procesy i główne czynniki decydujące o przemianach zachodzących w kręgu rodziny w poszczególnych epokach historycznych potrafi scharakteryzować ideały wychowawcze w poszczególnych środowiskach kulturowych.

Umiejętności:

- na ocenę niedostateczną (2- ndst.): student nie potrafi samodzielnie czytać i interpretować tekstów dotyczących problematyki rodziny w kontekście przemian kulturowych.

- na ocenę dostateczną (3- dst.): student słabo teksty dotyczące roli rodziny i problematyki przemian kulturowych w kręgu rodziny, nie potrafi jednak ocenić ich wartości poznawczej.

- na ocenę dobrą (4-db.): student poprawnie czyta i interpretuje teksty dotyczące problematyki historyczno-kulturowej i czynników wpływających na przemiany zachodzące w kręgu rodziny, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów dotyczących przemian kulturowych w rodzinie i potrafi docenić ich wartość merytoryczną.

- na ocenę bardzo dobrą (5- bdb): student doskonale i merytorycznie interpretuje przeczytane teksty dotyczące problematyki historyczno-kulturowej i czynników wpływających na przemiany w kręgu rodziny, zna i potrafi ocenić racjonalność i wartość poznawczą argumentów prezentowanych w mowie lub na piśmie dotyczących problematyki rodziny.

Kompetencje:

- ocenę niedostateczną (2-ndst) student nie posiada pogłębionego przekonania o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny; nie dostrzega i nie formułuje problemów moralnych i dylematów etycznych związanych z pracą swoją i innych, nie poszukuje optymalnych rozwiązań, nie postępuje zgodnie z zasadami etyki; nie jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych

-na ocenę dostateczną (3-dst.) student posiada przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny, lecz nie dostrzega i nie formułuje w sposób precyzyjny problemów moralnych i dylematów etycznych związanych z pracą swoją i innych, nie poszukuje optymalnych rozwiązań, nie postępuje zgodnie z zasadami etyki; nie jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych

-na ocenę dobrą (4-db.) student posiada pogłębione przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą swoją i innych, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki; jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych

- na ocenę bardzo dobrą (5-bdb.) student posiada pogłębione przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny; doskonale dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą swoją i innych, w sposób kreatywny poszukuje optymalnych rozwiązań, zawsze postępuje zgodnie z zasadami etyki; jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami jak wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja, indywidualna lektura tekstów a weryfikowane egzaminem (pisemnym-esej) lub kolokwium. Esej powinien być napisany samodzielnie na 5 stron standardowego maszynopisu z bibliografią i z zastosowaniem wymogów metodologicznych.

Efekty w obszarze umiejętności są osiągane takimi jak samodzielna lektura tekstów z zakresu historii kultury, problematyki ideałów wychowawczych; wykład informacyjny, prezentacja, a weryfikowane ustnym lub pisemnym kolokwium/egzaminem.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych osiągane są za pomocą przygotowanych w grupach prezentacji o poszczególnych problemach o w dyskusji o aktualnych i historycznych problemach kultury chrześcijańskiej, a weryfikacją jest kolokwium.

Końcowa ocena jest uśrednioną z ocen w obszarze wiedzy (1/3), umiejętności (1/3) i kompetencji (1/3).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Strękowski
Prowadzący grup: Stanisław Strękowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a52161cd7b37a44c4842180cf5780471f%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=f0de9bae-03d8-46a6-b8d4-cf2bd4f2e3b3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Skrócony opis:

Teologia kobiety jest częścią Teologii Małżeństwa i Rodziny i znajduje się na etapie rozwoju, w relacji do historii teologii w ogóle. Jan Paweł II przez swoje nauczania przyczynił się znacznie do rozwoju takiej teologii. Powstały dokumenty w nauczaniu, takie jak: „Audiencje środowe” (w latach 1979–1984), „Mężczyzną i kobietą stworzył ich” , „List do kobiet ”. Teologia kobiety podkreśla specyficzna godność kobiety, w narzeczeństwie, małżeństwie i rodzinie. Przykładem doskonałej Kobiety jest Najświętsza Maryja Panna

Pełny opis:

1. Wprowadzenie. Zakresy teologicznego nauczania Jan Pawła II

2. Podstawy antropologii Jana Pawła II

3. Personalizm jako podstawa filozofii i teologii w nauczaniu Jana Pawła II. Teologia ciała

4. Kobieta w tekstach Starego Testamentu w interpretacji Jana Pawła II

5. Kobieta w tekstach Nowego Testamentu w interpretacji Jana Pawła II

6. Godność i zadania kobiety w nauczaniu Katechizmu Kościoła Katolickiego

7. Godność i zadania w przekazie Prawa Kanonicznego

8. Godność i znaczenie kobiety w małżeństwie

9. Godność i znaczenie kobiety w rodzinie. Godność macierzyństwa

10. Role społeczne kobiety w Kościele

11. Role społeczne kobiety w rodzinie i narodzie (Państwie)

12. Najświętsza Pana Maryja wzorem dla kobiety

13. Powołania kobiet, w tym powołanie do życia zakonnego

14. Współczesne zagrożenia dla godności powołań kobiet

15. Główne zadania wychowawcze kobiet, w tym autentyczne przekazywanie wiary.

Literatura:

Bibliografia

Podstawowa

1. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa. Katechezy wygłoszone przez papieża w czasie audiencji środowych w latach 1979–1984, wydane w pierwotnej, niepełnej wersji przez T. Stycznia w Lublinie (1981), a później w Rzymie przez S. Dziwsza, J. Kowalczyka, T. Rakoczego (1986). Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiasta stworzył ich, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.

2. Jan Paweł II, List do kobiet Jana Pawła II, ogłoszony 10 lipca 1995 roku, w związku z IV międzynarodową konferencją ONZ na temat kobiet.

3. Struzik Z., Narzeczeństwo, małżeństwo i rodzina w nauczaniu papieskim, wyd. IPJPII, Warszawa 2019.

4. Struzik Z., Wartość i godność rodziny w nauczaniu Jana Pawła II. Zeszyt o Opatrzności Bożej nr 5., wyd. IPJPII, Warszawa 2017.

5. Żukowska -Gardzińska, D., Problemy ciała w nauczaniu Jana Pawła II w dialogu wiary i kultury, wyd. Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018.

Bibliografia

Uzupełniająca

1. Struzik Z., red. Personalne relacje miłości małżeńskiej i rodzinnej w nauczaniu św. Jana Pawła II, w: Struzik Z., Dusza i ciało. Szkice o ludzkiej cielesności, wychowaniu i życiu, wyd. IPJPII, Warszawa 2017, s. 101-130.

2. Struzik Z., Wartość i ważność wieku dojrzałego. Zeszyt o Opatrzności Bożej nr 12.wyd. IPJPII, Warszawa 2019.

3. Struzik Z., Duszpasterska troska o rodziców w nauczaniu Jana Pawła II i kard. S. Wyszyńskiego, w: Brzeziński M., red. nauk. W dialogu z młodymi o rodzicielstwie i życiu, wyd. IPJPII, Warszawa 2017. S. 11-22.

Wymagania wstępne:

bez wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Strękowski
Prowadzący grup: Stanisław Strękowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ampc5s1O-Y9T52oY_mBUNNV_41UexFQggvu222qrMnyw1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=4c54f7bf-f479-4b2e-a92b-84b58c58f58d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

1. Kobieta w teologii ST

2. Kobieta w nauczaniu Jezusa z Nazaretu

3. Kobieta w nauczaniu św. Pawła Apostoła

4. Rola kobiety w Kościele starożytnym

5. NMP wzorem dla kobiet

6. Personalizm chrześcijański Jana Pawła II

7. Godność kobiety w życiu świata i Kościoła według Jana Pawła II

8. Powołanie kobiety do doskonałości i świętości w życiu konsekrowanym

9. Geniusz kobiety w nauczaniu Jana Pawła II

10. Uczestnictwo kobiet w kapłaństwie wspólnym

11. Rola kobiety w przekazywaniu wiary i wychowaniu do wartości w rodzinie

12. Powołanie kobiety do macierzyństwa, jego godność i świętość.

13. Społeczna rola kobiety w świecie współczesnym według Jana Pawła II

Literatura:

Literatura:

Jan Paweł II, Adhortacja „Familiaris consortio”. O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, Watykan 1981

Jan Paweł II, List apostolski Mulieris dignitatem z okazji roku maryjnego o godności i powołaniu kobiety, Watykan 1988.

Jan Paweł II, List do rodzin „Gratissimam sane” z okazji Roku Rodziny 1994, Watykan 1994,

Jan Paweł II, Encyklika „Evangelium vitae”. O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, Watykan 1995

Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju „Kobieta wychowawczynią do życia w pokoju”, Watykan 1995

Budrowska B., Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety, Wrocław 2000.

Evdokimov P., Kobieta i zbawienie świata, tłum. E. Wolicka, Poznań 1991

Gawlina Z., Macierzyństwo jako wartość w kontekście przemian społecznych, w: Blaski i cienie życia rodzinnego, red. Z. Tyszka, „Roczniki Socjologii Rodziny”, Tom XV, Poznań 2003.

Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i w świecie, Rzym 2004,

Maliszewska A., „Nowy feminizm” Jana Pawła II. Krytyczna ocena z perspektywy katolicko-feministycznej, „Studia Bobolanum” 31 nr 1 (2020), s. 71-97

Mroczkowski I., Osoba i cielesność, Płock 1994

Radzimiński A., Kobieta w średniowiecznej Europie, Toruń 2012.

Strękowski S., Argumentacja apologetyczna koncepcji małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej w pierwszych trzech wiekach, Warszawa 2016.

Strękowski S., Wychowanie dzieci najważniejszym zadaniem rodziców według Jana Chryzostoma, „Vox Patrum” 29(2009), z. 53-54, s. 407-420.

Strękowski S., Odpowiedzialność rodziców za chrześcijańskie wychowanie dzieci w I-II wieku, „Civitas et Lex”4/12(2016), s. 55-66.

Szyran J., Szczególna rola i powołanie kobiety we współczesnych czasach, "Łódzkie Studia Teologiczne" 16(2007), s. 251-263.

Żarnowska A., Praca zawodowa kobiet i ich aspiracje zawodowe w środowisku robotniczym i inteligenckim na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Kobieta i praca. Wiek XIX i XX, red. A. Żarnowska i P. Szwarc, Warszawa 2000, s. 27–52.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Strękowski
Prowadzący grup: Stanisław Strękowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ampc5s1O-Y9T52oY_mBUNNV_41UexFQggvu222qrMnyw1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=4c54f7bf-f479-4b2e-a92b-84b58c58f58d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

1. Kobieta w teologii ST

2. Kobieta w nauczaniu Jezusa z Nazaretu

3. Kobieta w nauczaniu św. Pawła Apostoła

4. Rola kobiety w Kościele starożytnym

5. NMP wzorem dla kobiet

6. Personalizm chrześcijański Jana Pawła II

7. Godność kobiety w życiu świata i Kościoła według Jana Pawła II

8. Powołanie kobiety do doskonałości i świętości w życiu konsekrowanym

9. Geniusz kobiety w nauczaniu Jana Pawła II

10. Uczestnictwo kobiet w kapłaństwie wspólnym

11. Rola kobiety w przekazywaniu wiary i wychowaniu do wartości w rodzinie

12. Powołanie kobiety do macierzyństwa, jego godność i świętość.

13. Społeczna rola kobiety w świecie współczesnym według Jana Pawła II

Literatura:

Literatura:

Jan Paweł II, Adhortacja „Familiaris consortio”. O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, Watykan 1981

Jan Paweł II, List apostolski Mulieris dignitatem z okazji roku maryjnego o godności i powołaniu kobiety, Watykan 1988.

Jan Paweł II, List do rodzin „Gratissimam sane” z okazji Roku Rodziny 1994, Watykan 1994,

Jan Paweł II, Encyklika „Evangelium vitae”. O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, Watykan 1995

Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju „Kobieta wychowawczynią do życia w pokoju”, Watykan 1995

Budrowska B., Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety, Wrocław 2000.

Evdokimov P., Kobieta i zbawienie świata, tłum. E. Wolicka, Poznań 1991

Gawlina Z., Macierzyństwo jako wartość w kontekście przemian społecznych, w: Blaski i cienie życia rodzinnego, red. Z. Tyszka, „Roczniki Socjologii Rodziny”, Tom XV, Poznań 2003.

Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i w świecie, Rzym 2004,

Maliszewska A., „Nowy feminizm” Jana Pawła II. Krytyczna ocena z perspektywy katolicko-feministycznej, „Studia Bobolanum” 31 nr 1 (2020), s. 71-97

Mroczkowski I., Osoba i cielesność, Płock 1994

Radzimiński A., Kobieta w średniowiecznej Europie, Toruń 2012.

Strękowski S., Argumentacja apologetyczna koncepcji małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej w pierwszych trzech wiekach, Warszawa 2016.

Strękowski S., Wychowanie dzieci najważniejszym zadaniem rodziców według Jana Chryzostoma, „Vox Patrum” 29(2009), z. 53-54, s. 407-420.

Strękowski S., Odpowiedzialność rodziców za chrześcijańskie wychowanie dzieci w I-II wieku, „Civitas et Lex”4/12(2016), s. 55-66.

Szyran J., Szczególna rola i powołanie kobiety we współczesnych czasach, "Łódzkie Studia Teologiczne" 16(2007), s. 251-263.

Żarnowska A., Praca zawodowa kobiet i ich aspiracje zawodowe w środowisku robotniczym i inteligenckim na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Kobieta i praca. Wiek XIX i XX, red. A. Żarnowska i P. Szwarc, Warszawa 2000, s. 27–52.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)