Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka pracy naukowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-D-MPN
Kod Erasmus / ISCED: 14.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy naukowej
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Obowiązkowe dla I roku - stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W13; NRL_W14; NRL_W17; NRL_U03; NRL_U04; NRL_K02Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy metodyki pracy naukowej dostosowanej do aktualnie obowiązujących standardów PN-ISO i wymagań antyplagiatowych.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Mentalność człowieka pracującego naukowo - akribia

2. Pojęcie, istota i zasady badań naukowych

3. Geneza, istota i znaczenie metod badawczych

4. Organizacja i etapy badań naukowych

5. Prace naukowe: - wybór tematu, wybór metody, dokumentacja, opis bibliograficzny - na podstawie normy PN-ISO 690-2: 1999 i PN-ISO 690: 2002;

6. Ocena pracy: - regulacje regulaminowe;

7. Plagiat (przykłady i formy plagiatu; jak uniknąć plagiatu).

Literatura:

1. Antczak M., Nowacka A., Przypisy, Powołania, bibliografia załącznikowa, Warszawa 2008, ISBN 978-83-61464-03-07.

2. Apanowicz J. Metodologia ogólna. Gdynia 2002, ISBN 83-910869-9-3.

3. Grzechowiak S.: Wprowadzenie do pisania prac magisterskich z nauk teologicznych. Gniezno 1995, ISBN: 00-01-25846-X.

4. Kohtamäki N., Praktyczny Przewodnik Antyplagiatowy, [online] Warszawa 2014 [dostęp: 24.08.2014], Dostępny w Internecie: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1234.

5. Ozorowski M., Przewodnik pisania pracy naukowej, Warszawa 1997, ISBN brak.

6. Pieter J.: Zarys metodologii pracy naukowej. Warszawa 1975, ISBN brak.

7. Seweryniak H. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych z teologii, Płock 1997, ISBN brak.

8. Struzik,Z. Metodyka pisanie pracy naukowej, płyta DVD, wyd. IPJPII, Warszawa 2018.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK_1 - student objaśnia podstawowe elementy warsztatu naukowego;

EK_2 - student wymienia i charakteryzuje wybrane opisy bibliograficzne według aktualnie obowiązujących standardów PN-ISO oraz wytyczne antyplagiatowe.

Umiejętności:

EK_3 - student potrafi sklasyfikować literaturę naukową według rodzaju wydawnictwa (zwarte; ciągłe, prace niepublikowane, prawne, dostępne w internecie i na CD-ROM).

EK_4 - student potrafi sporządzić opis bibliograficzny poznanych wydawnictw na podstawie normy PN-ISO.

Kompetencje:

EK_5 - student postępuje zgodnie z wymaganiami uczciwości i profesjonalności naukowej.

ECTS

udział w zajęciach - 15

przygotowanie do zajęć lektura literatury przedmiotu - 10

wykonywanie zadań na e-learningu - 20

SUMA GODZIN 45 (45/30(25) ≈ 2)

LICZBA ECTS - 2

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza (EK 1-2):

Niezaliczenie - student nie potrafi objaśnić podstawowych elementów warsztatu naukowego, oraz wymienić i scharakteryzować wybranych opisów bibliograficznych według aktualnie obowiązujących standardów PN-ISO a także nie potrafi objaśnić wytycznych antyplagiatowych.

Zaliczenie - student potrafi objaśnić podstawowe elementy warsztatu naukowego, oraz wymienić i scharakteryzować wybrane opisy bibliograficzne według aktualnie obowiązujących standardów PN-ISO a także potrafi objaśnić wytyczne antyplagiatowe.

Umiejętności (EK 3-4):

Niezaliczenie - student nie potrafi sklasyfikować literatury naukowej według rodzaju wydawnictwa ani sporządzić opisu bibliograficznego poznanych wydawnictw na podstawie normy PN-ISO.

Zaliczenie - student potrafi sklasyfikować literaturę naukową według rodzaju wydawnictwa oraz sporządzić opis bibliograficzny poznanych wydawnictw na podstawie normy PN-ISO.

Kompetencje społeczne (EK 5):

Niezaliczenie - student nie postępuje zgodnie z wymaganiami uczciwości i profesjonalności naukowej.

Zaliczenie - student postępuje zgodnie z wymaganiami uczciwości i profesjonalności naukowej.

Do zaliczenia ćwiczeń wymagane jest:

1. obecność i aktywny udział w zajęciach - dopuszczalne są 2 nieobecności; każda kolejna nieobecność skutkuje dodatkowym zadaniem;

2. zaliczenie wszystkich zadań (ćwiczeń) na e-learningu.

Metody realizacji i weryfikacji:

Metody:

Efekty wiedzy (EK 1-2):

metoda dydaktyczna – wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu;

weryfikacja: ćwiczenia na e-learningu, testy (test wielokrotnego wyboru /MCQ/, test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/, test T/N , test uzupełniania odpowiedzi).

Efekty umiejętności (EK 3-4):

metody dydaktyczne – praca z tekstem, PN-ISO;

weryfikacja - bieżąca informacja zwrotna sprawdzenie przesłanych zadań dotyczących klasyfikacji literatury naukowej według rodzaju wydawnictwa oraz sporządzonych opisów bibliograficznych, obserwacja aktywności studentów.

Efekty kompetencji społecznych (EK 5):

metody dydaktyczne – analiza tekstów;

weryfikacja – bieżąca informacja zwrotna, sprawdzenie indywidualnych opracowań studentów w systemie antyplagiatowym OSA.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)