Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy gerontologii społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-D-PGS
Kod Erasmus / ISCED: 14.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy gerontologii społecznej
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Obowiązkowe dla II roku - stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W04; NRL_W11; NRL_U01; NRL_U14; NRL_K03


Skrócony opis:

Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami gerontologii społecznej, celami, podmiotami, przedmiotami i adresatami. Poznanie podstawowych zagadnień i problemów dotyczących polityki senioralnej. Podkreślenie badan z zakresu gerontologii, kryzysów w fazie starości oraz aktywności i roli pracownika socjalnego. Nadto ukazanie polityki społecznej wobec ludzi starych i sieci ich bezpieczeństwa. Celem zajęć jest ukazanie sytuacji współczesnej seniorów oraz zapoznanie studentów z formami wsparcia społecznego tej grupy społecznej przez instytucje pomocy społecznej oraz inne instytucje non-profit. Praktyczne podejście do rozwiązywania problemów dotyczących okresów starości oraz form komunikacji z seniorami i osobami w chorobach przewlekłych

Pełny opis:

Przybliżenie studentom gerontologii społecznej, jako dyscypliny naukowej - z jej teoriami i metodami badawczymi. Scharakteryzowanie starości jako fazy w cyklu życia człowieka oraz ukazanie realizowanych różnych ról społecznych seniora jako - członka rodziny, konsumenta, pracownika, działacza, uczestnika życia kulturalnego. Podkreślenie środowiska życia osoby starszej w rodzinie, w organizacjach edukacyjnych, społecznych, instytucjach opiekuńczych

Wykład dotyczy zatem deskrypcji i teoretycznych podwalin gerontologii w zakresie socjologii, demografii, psychologii, pedagogiki, politologii. Jest forma omówienia i ukazania sytuacji seniorów oraz wsparcia ich w zakresie potrzebnej i oferowanej im pomocy z uwzględnieniem działań pracownika socjalnego na poziomie samorządu lokalnego. Jest to rodzaj sektorowego podejścia do zagadnień związanych z gerontologią społeczną w środowisku lokalnym.

TEMATY:

1. Gerontologia społeczna - charakterystyka dyscypliny i schematy badań

2. Faza starości w cyklu życia człowieka

3. Kryzysy w fazie starości

4. Człowiek stary a rodzina

5. Człowiek stary jako konsument

6. Aktywność ekonomiczna człowieka starego

7. Aktywność społeczna i edukacyjna w fazie starości

8. Praca socjalna z ludźmi starymi w środowisku zamieszkania

9. Starzenie się ludności - analiza demograficzna

10. Społeczne skutki starzenia się ludności

11. Sieć bezpieczeństwa socjalnego dla seniorów i ludzi starych w Polsce

12. Polityka społeczna wobec seniorów i ludzi starych i starości

13. Komunikacja z osobami starszymi i w chorobie

14. Opieka długoterminowa nad osobami starszymi w Polsce

15. Lokalna polityka społeczna na rzecz seniorów i ludzi starszych: Kluby seniorów, Rady Seniorów

Literatura:

Obowiązkowa:

B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska, Podstawy Gerontologii Społecznej, Warszawa 2006.

Uzupełniajaca:

1. A. Zych, Przekroczyć smugę cienia. Szkice z gerontologii i tanatologii, Katowice 2009.

2. M. Niezabitowski, Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej, Kraków 2007.

3. Senior i Rodzina red M. Banach, A. Szwedzik, Kraków 2013

4. D. Smykowska, Instytucje wsparcia społecznego, Łódź 2007.

5. J. Młyński, Człowiek wobec pomocy. Zarys pracy socjalnej, Tarnów 2009.

6. I. Krasiejko, Metodyka działania asystenta rodziny, Katowice 2010.

7. Czasopismo – Praca Socjalna – Instytut Służb Społecznych w Warszawie – regularna obserwacja artykułów.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK_1 - student definiuje pojęcie gerontologii społecznej identyfikuje jej obszary badawcze. Student potrafi opisać procesy: kulturę, socjalizacje i strukturę społeczna oraz zmiany i procesy w społeczeństwie na poziomie Państwa i samorządu lokalnego. Ponadto dokonuje operacjonalizacji problemów osób starszych w kontekście polityki społecznej.

EK_2 - student zna elementarna terminologie z gerontologii oraz jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin. Posiada podstawy teorii w zakresie gerontologii społecznej w ostatnim dwudziestoleciu.

EK_3 - student posiada elementarna wiedzę w zakresie terminologii dotyczącej gerontologii , fazy starości, kryzysów w fazie starości oraz innych aspektów na poziomie interdyscyplinarnym oraz znajomość samorządowych działań wobec seniorów i osób starszych zawierających się w polityce sektorowej

Umiejętności:

EK_4 - samodzielna wypowiedź studenta oraz percepcja i umiejętność zaimplementowania teorii w praktyce wykorzystując do tego sytuacje bytowania seniorów w przestrzeni środowiska lokalnego i nie tylko

EK_5 - potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych dotyczących funkcjonowania seniorów i osób starszych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności z zakresu nauk o rodzinie i polityki senioralnej.

EK_6 - posiada umiejętność rozumienia kryzysów z jakimi spotykają się osoby starsze, nabywa umiejętności komunikowania się z seniorami, wsparcia ich i udzielenia pomocy na poziomie środowiska lokalnego. Wie i zna sytuacje osób starszych i potrafi im udzielić pomocy i wsparcia przynajmniej na poziomie podstawom, szczególnie w samotności, w żałobie, oraz w zakresie opieki społecznej.

Kompetencje społeczne

EK_7 - student zastosuje uzyskana wiedzę w praktyce . Student wykazuje kreatywność w ogólnej znajomości gerontologii i polityki senioralnej w zakresie wsparcia rodziny oraz potrafi wskazać na jej blaski i cienie.

EK_8 - docenia znaczenie wartości gerontologii dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny i odnosi zdobyta wiedzę do projektowania zadań osobistych i zawodowych związanych z udzielenie pomocy i wsparcia. Wie jak to zrobić, gdzie się udać, z jaką skontaktować instytucją. Potrafi prowadzić dyskusje w zakresie trudnej sytuacji seniorów i osób starszych, oraz potrafi tworzyć i wdrażać swoich bliskich w proces edukacyjny i aktywności społecznej. Tworzy właściwy familiocentryzm

ECST 2

udział w wykładzie 18 godzin

przygotowanie do przedmiotu, pisanie referatu/prezentacji 25 godzin

przygotowanie do kolokwium końcowego/egzaminu/testu 15 godzin

Metody i kryteria oceniania:

EFEKTY WIEDZY (1-2)

metoda dydaktyczna - wykład informacyjny, wykład problemowy, referat lub prezentacja, uczestnictwo w dyskusji,

EFEKTY UMIEJĘTNOŚCI (3-4)

metoda dydaktyczna - wykład problemowy, konwersatorium, stosowanie metod dyskusji oraz oceny sytuacji, weryfikacja za pomocą oceny pracy semestralnej oraz przygotowanie

EFEKTY KOMPETENCJI (5)

metoda dydaktyczna - samodzielny rozwój za pomocą lektury przedmiotu, ocena przygotowanej pracy semestralnej w formie problemu, wykład konwersacyjny, opis problemów i sytuacji społecznych

KRYTERIA OCENIANIA

WIEDZA (EK 1-2)

OCENA 2 (NDST) – student nie potrafi przedstawić teorii z zakresu gerontologii społecznej, nie ma wiedzy co do jej definicji, charakterystyki, statystyki, ogólnej sytuacji osób starszych. Nie potrafi przedstawić ani tez scharakteryzować problemów seniorów i osób starszych w fazie kryzysów i na poziomie polityki samorządu lokalnego. Nie potrafi wskazać tez instytucji odpowiedzialnych za udzielenie pomocy i wsparcia rodzinie z osoba starszą

OCENA 3 (DST) – student w ograniczonym stopniu zna teorię podstaw gerontologii społecznej, nie w pełni przyswoił wiedzę przedmiotu co do: definicji, i innych terminologii. Wykazuje ograniczony stopień charakteryzowania okresu starości i seniorów związanych z ich bytowaniem.

OCENA 4 (DB) – student poprawnie przedstawia teorie podstaw gerontologii społecznej, w pewnym stopniu (70%) poznał wiedzę dotyczącą zakresów deskrypcji przedmiotu szczególnie na poziomie definicyjnym, kryzysów,relacji w rodzinie, aktywności społecznej , bezpieczeństwa socjalnego i polityki samorządowej .

OCENA 5 (BDB) – student dokładnie przedstawia teorie przedmiotu, Właściwie (85-90%) poznał wiedzę dotyczącą zakresów deskrypcji gerontologii społecznej. Potrafi bardzo dobrze scharakteryzować sytuacje seniorów i osób starszych na poziomie interdyscyplinarnym. Poprawnie charakteryzuje i ujmuje role gerontologi a w niej podmiotów państwa odpowiedzialnych za realizacje pomocy i wsparcia na rzecz seniorów i osób starszych.

UMIEJĘTNOŚCI (EK 3-4)

OCENA 2 (NDST) – student nie potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami i ujęciami teoretycznymi z zakresu gerontologii społecznej, nie nabył umiejętności wykorzystania wiedzy do analizy i generowania rozwiązań problemów rodziny z osoba starsza, w fazie kryzysu, nie potrafi właściwie ocenić roli instytucji udzielających pomocy i wsparcia wobec seniorów i osób starszych , nie posiada umiejętności korzystania z wiedzy dla celów wykorzystania jej w własnym środowisku lokalnym.

OCENA 3 (DST) - student w ograniczonym stopniu potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami i ujęciami teoretycznymi z zakresu semantyki przedmiotu, nabył niekompletne umiejętności wykorzystania wiedzy do analizy i zarządzania zasobami seniorów,w zakresie ich funkcjonowania w społeczeństwie, częściowo potrafi właściwie sytuacje seniorów i osób starszych szczególnie w zakresie pracy socjalnej, bezpieczeństwa socjalnego i polityki senioralnej, wykazuje małe umiejętności korzystania z wiedzy dla celów wykorzystania jej w zakresie umiejętności radzenia sobie z seniorami w fazie kryzysów i wspólnego i sytuacji rodzinnej ludzi starszych w Polsce.

OCENA 4 (DB) – student poprawnie potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami i ujęciami teoretycznymi z zakresu przedmiotu, potrafi umiejętnie wykorzystać wiedzę do analizy i generowania rozwiązań problemów rodziny, potrafi właściwie ocenić sytuacje seniorów i osób starszych, wykazuje zadowalające umiejętności korzystania z wiedzy dla celów pomocy i wsparcia seniorów przez pracowników socjalnych, rodzinę i samorząd lokalny.

OCENA 5 (BDB) – student w pełni potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami i ujęciami teoretycznymi z zakresu gerontologii społecznej, potrafi właściwie i odpowiedzialnie oraz umiejętnie wykorzystać wiedzę do rozwiązań problemów seniorów i osób starszych, potrafi szczegółowo ocenić sytuacje seniorów, całkowicie poprawnie wykazuje umiejętności korzystania z wiedzy dla celów dyskusji na rzecz funkcjonowania seniorów w przestrzeni społecznej. Student potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz potrafi aktywizować seniorów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (EK 5)

OCENA 2 (NDST) – student nie uznaje potrzeby właściwej gerontologii społecznej, nie docenia roli współpracy rodziny z odpowiednimi instytucjami działającymi na rzecz funkcjonowania seniorów i osób starszych,, nie jest kompetentny do aplikacji gerontologii społecznej w zakresie realizacji jej w środowisku lokalnym.

OCENA 3 (DST) – student w ograniczonym stopniu uznaje role gerontologii społecznej, w pewnym tylko zakresie docenia i widzi rolę współpracy instytucjonalnej i i rodzinnej z odpowiednimi dykasteriami samorządu lokalnego odpowiedzialnego za bezpieczeństwo socjalne, nie w pełni zdobył właściwe kompetencje do realizacji gerontologii społecznej i rodzinnej w środowisku lokalnym.

OCENA 4 (DB) – student uznaje wartości gerontologii potrzebnej dla rozwoju i funkcjonowania seniorów i osób starszych w społeczeństwie, angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, włączając się w dyskusje i ukazując zdrowy rozsadek co do oceny i sytuacji os ob starszych. Poskreśla wartość pokoleniowego dziedzictwa wartości babci i dziadka, jako przekazu tradycji, obyczajów w rodzinie

OCENA 5 (BDB) – student w pełni uznaje i widzi wartości osób starszych w rodzinie oraz potrzebę prowadzenia polityki senioralnej, w pełni zdobył właściwe kompetencje do aplikacji podstaw gerontologii w środowisku lokalnym poprzez wskazywanie aktywności seniorów i osób starszych, komunikacji z nimi oraz umiejętnego wsparcia, bardzo często angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, podejmuje dyskusje

Na ocenę końcową składają się:

1. Obecność na zajęciach – dopuszczalne jedynie 1 nieobecność z przypadków losowych (czyli 90 min), pozostałe nieobecności muszą być usprawiedliwione (L-4)

2 Przygotowanie przez studenta samodzielnej pracy zaliczeniowej na podany lub wybrany temat(prezentacja lub referat przedstawione na forum)

4.Aktywny udział w zajęciach

5. Kolokwium końcowe

Ocena końcowa będzie obliczona jako średnia arytmetyczna ocen z kolokwium jednostkowego (3 razy - X,XI, XII) plus ocena końcowa kolokwium zaliczeniowe). (prezentacja/pisemna na zaliczenie uczestnictwa na wykładzie).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)