Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka rodzinna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-D-PORO2
Kod Erasmus / ISCED: 14.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka rodzinna
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Obowiązkowe dla II roku - stacjonarne II stopnia
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3atTOCPwv069Jlo7UV9hx3_j7Y_db22XsqhGVwaKkeDRw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6faca6cc-92a6-41d4-98cd-95a799527d4f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRM_W04; NRM_W11; NRM_U01; NRM_U14; NRM_K03

Skrócony opis:

Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami polityki rodzinnej, celami, podmiotami, przedmiotami i adresatami. Wiadomą rzeczą jest, jak wielką rolę pełni rodzina w życiu jednostki i społeczeństwa. Rodzina jest punktem wyjścia dla owocnego inwestowania w kapitał ludzki, gdyż jest podstawą dobrego społeczeństwa, integralnego rozwoju osoby ludzkiej i gospodarczego sukcesu.

Celem wykładu jest prezentacja założeń polityki rodzinnej jako programu wspomagania rodziny, uwzględniający ścisłe powiązania między osobą ludzką rodziną społeczeństwem państwem. Polityka rodzinna obejmuje te działania państwa, które ukierunkowane są na dobro i rozwój rodziny.

Pełny opis:

Zdobycie wiedzy w zakresie podstawowych wiadomości o polityce rodzinnej. Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami polityki rodizny, celami, podmiotami, przedmiotami i adresatami. Celem wykładu jest prezentacja założeń polityki rodzinnej jako programu wspomagania rodziny, uwzględniający ścisłe powiązania między osobą ludzką rodziną społeczeństwem państwem. Polityka rodzinna obejmuje te działania państwa, które ukierunkowane są na dobro i rozwój rodziny. Współczesne dokumenty nauki społecznej Kościoła akcentują uniwersalny i religijny charakter rodziny. Polityka państwa wobec rodziny ma mieć charakter wspomagający, pomocniczy oraz interwencyjny.

Treści programowe:

1. Podstawowe informacje o polityce

2. Podstawowe informacje o rodzinie

3. Definicje polityki rodzinnej

4. Polityka rodzinna – cele i funkcje

5. Wyzwania polityki rodzinnej

6. Instrumenty polityki rodzinnej

7. Wyzwania dla polityki rodzinnej w Polsce

8. Kierunki działania w polityce rodzinnej

8.1 Zmiany sytuacji demograficznej i struktury rodziny

8.2 Poprawa kondycji finansowej rodzin

8.3 Poprawa warunków mieszkaniowych

8.4 Edukacyjne wyzwania dla rodziny

9. Seniorzy w polityce rodzinnej

10. Rola pracy socjalnej w polityce rodzinnej

11. Lokalna polityka rodzinna

12. Polityka rodzinna w latach 2007-2015

13. Polityka rodzinna w latach 2015-2020

14. Przedstawienie i omówienie programów polityki rodzinnej w latach 2015 - 2020

15. Karta Praw Rodziny

Literatura:

G. Firlit-Fesak, Rodziny polskie i polityka rodzinna : stan i kierunki przemian, w: Polityka społeczna red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Warszawa PWN. 2008.

M. szyszka, Polityka rodzinna w Polsce w latach 1990-2004, Lublin 2008 KUL

B. Balcerzak-Paradowska, Polityka rodzinna w krajach wspólnoty Europejskiej i jej uwarunkowania, cz. I., IPiSS, Warszawa 1993.

B. Balcerzak-Paradowska, Rola państwa w kształtowaniu polityki rodzinnej w Polsce w okresie transformacji¸ w: D. Graniewska, Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce. Uwarunkowania demograficzne i społeczne, RRL, IPiSS, Warszawa 2004, s. 35-41.

Program polityki prorodzinnej, Pełnomocnik rządu ds. rodziny, Warszawa 1999. G. Becker, Rodzina jako podstawowa jednostka gospodarcza, "Społeczeństwo" VII (1997) nr 1-2, s. 39-46.

G. Becker, Znaczenie kapitału ludzkiego, "Społeczeństwo" VII (1997) nr 1-2, s. 51-57.

L. Dyczewski, Podstawy i postulaty polityki społecznej wobec rodziny, "Społeczeństwo" VII (1997) nr 3, s. 311-326.

G.-F. Dumond, Ekonomia, dobro wspólne i rodzina, "Społeczeństwo" VII (1997) nr 1-2, s. 209-225.

J.-D. Lecaillon, Rodzina źródłem dobrobytu, Warszawa 2004.

W. M. Murphy, Rodzina i ekonomia w nauczaniu społecznym Kościoła, "Społeczeństwo" VII (1997) nr 1-2, s. 171-189.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK_1 - student definiuje pojęcie polityki rodzinnej i identyfikuje jej obszary badawcze. Student potrafi opisać procesy: kulturę, socjalizacje i strukturę społeczna oraz zmiany i procesy w społeczeństwie. Ponadto dokonuje operacjonalizacji problemów rodziny w kontekście polityki.

EK_2 - student zna elementarna terminologie z polityki rodzinnej oraz jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin. Posiada podstawy teorii w zakresie polityki prorodzinnej w ostatnim dwudziestoleciu.

EK_3 - student posiada elementarna wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach społecznych oraz zachodzących

miedzy nimi relacjach dla działań rodzinnych i prorodzinnych.

Umiejętności:

EK_4 - samodzielna wypowiedź studenta oraz percepcja i umiejętność zaimplementowania teorii w praktyce wykorzystując do tego celu opisy poszczególnych rządów w zakresie polityki rodzinnej.

EK_5 - potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych dotyczących funkcjonowania rodziny; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności z zakresu nauk o rodzinie.

EK_6 - posiada umiejętność opracowywania i wdrażania polityki rodzinnej w życie społeczne i wychowawcze; potrafi oceniać życie rodziny poprzez znajomość procesów w polityce.

Kompetencje społeczne

EK_7 - student zastosuje uzyskana wiedzę w praktyce . Student wykazuje kreatywność w ogólnej znajomości polityki państwa w zakresie wsparcia rodziny oraz potrafi wskazać na jej blaski i cienie.

EK_8 - docenia znaczenie polityki rodzinnej dla tworzenia i rozwoju funkcjonowania rodziny i odnosi zdobyta wiedzę do projektowania zadań osobistych i zawodowych związanych ze społeczeństwem. Potrafi prowadzić dyskusje w zakresie problemów związanych z rodziną.

ECST 2

- udział w wykładzie 24 godzin

- przygotowanie do przedmiotu, pisanie referatu/prezentacji 45 godzin

- przygotowanie do kolokwium końcowego/egzaminu/testu 25 godzin

Metody i kryteria oceniania:

EFEKTY WIEDZY (1-2)

metoda dydaktyczna - wykład informacyjny, wykład problemowy, referat, lektura przedmiotu w zakresie omawianej teorii implikowanej oceną pracy semestralnej, uczestnictwo w dyskusji

EFEKTY UMIEJĘTNOŚCI (3-4)

metoda dydaktyczna - wykład problemowy, konwersatorium, stosowanie metod dyskusji oraz oceny sytuacji, weryfikacja za pomocą oceny pracy semestralnej oraz przygotowanie

EFEKTY KOMPETENCJI (5)

metoda dydaktyczna - samodzielny rozwój za pomocą lektury przedmiotu, ocena przygotowanej pracy semestralnej w formie problemu, wykład konwersacyjny, opis problemów i sytuacji społecznych .

KRYTERIA OCENIANIA

WIEDZA (EK 1-2)

OCENA 2 (NDST) – student nie potrafi przedstawić teorii polityki rodziny, nie ma wiedzy co do jej definicji, modeli, celów, funkcji, nie potrafi przedstawić ani tez scharakteryzować problemów rodziny w demograficznym ujęciu oraz scharakteryzować tez rządów po transformacji ustrojowej, które przyczyniły się do trudności bytowania rodziny

OCENA 3 (DST) – student w ograniczonym stopniu zna teorie polityki rodziny, nie w pełni przyswoił wiedzę przedmiotu co do: definicji, celów, funkcji. Wykazuje ograniczony stopień charakteryzowania problemów demograficznych w rodzinie. Tylko w pewnym zakresie analizuje tezy rządów dotyczących funkcjonowania rodziny

OCENA 4 (DB) – student poprawnie przedstawia teorie polityki rodziny, w pewnym stopniu (70%) poznał wiedzę dotyczącą zakresów deskrypcji polityki prorodzinnej. Potrafi scharakteryzować, przynajmniej w znacznej części demograficzne cechy w rodzinie. Poprawnie charakteryzuje treści tez rządowych na rzecz rodziny i polityki prorodzinnej

OCENA 5 (BDB) – student dokładnie przedstawia teorie polityki rodziny, Właściwie (85-90%) poznał wiedzę dotyczącą zakresów deskrypcji polityki prorodzinnej. Potrafi bardzo dobrze scharakteryzować demograficzne cechy w rodzinie. Poprawnie charakteryzuje treści tez rządowych na rzecz rodziny i polityki prorodzinnej oraz odczytuje je i weryfikuje z rzeczywistością.

UMIEJĘTNOŚCI (EK 3-4)

OCENA 2 (NDST) – student nie potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami i ujęciami teoretycznymi z zakresu polityki rodziny, nie nabył umiejętności wykorzystania wiedzy do analizy i generowania rozwiązań problemów rodziny, nie potrafi właściwie ocenić polityki rządu na rzecz rodziny, nie posiada umiejętności korzystania z wiedzy dla celów obrony rodziny.

OCENA 3 (DST) - student w ograniczonym stopniu potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami i ujęciami teoretycznymi z zakresu polityki rodziny, nabył niekompletne umiejętności wykorzystania wiedzy do analizy i generowania rozwiązań problemów rodziny, częściowo potrafi właściwie ocenić politykę rządu na rzecz rodziny, wykazuje małe umiejętności korzystania z wiedzy dla celów obrony rodziny.

OCENA 4 (DB) – student poprawnie potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami i ujęciami teoretycznymi z zakresu polityki rodziny, potrafi umiejętnie wykorzystać wiedzę do analizy i generowania rozwiązań problemów rodziny, potrafi właściwie ocenić politykę rządu na rzecz rodziny, wykazuje zadowalające umiejętności korzystania z wiedzy dla celów obrony rodziny.

OCENA 5 (BDB) – student w pełni potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami i ujęciami teoretycznymi z zakresu polityki rodzinyj, potrafi właściwie i odpowiedzialnie oraz umiejętnie wykorzystać wiedzę do analizy i generowania rozwiązań problemów rodziny, potrafi szczegółowo ocenić politykę rządu na rzecz rodziny, całkowicie poprawnie wykazuje umiejętności korzystania z wiedzy dla celów obrony rodziny.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (EK 5)

OCENA 2 (NDST) – student nie uznaje wartości rodziny i potrzeby właściwej polityki rodziny dla jej funkcjonowania, nie docenia roli współpracy rodziny z odpowiednimi dykasteriami politycznymi w Państwie, nie jest kompetentny do aplikacji polityki rodzinnej w środowisku lokalnym.

OCENA 3 (DST) – student w ograniczonym stopniu uznaje wartości rodziny i potrzeby właściwej polityki rodziny dla jej funkcjonowania, w pewnym zakresie docenia rolę współpracy rodziny z odpowiednimi dykasteriami politycznymi w Państwie, nie w pełni zdobył właściwe kompetencje do aplikacji polityki rodzinnej w środowisku lokalnym.

OCENA 4 (DB) – student uznaje wartości rodziny i potrzeby właściwej polityki rodziny dla jej funkcjonowania, docenia rolę współpracy rodziny z odpowiednimi dykasteriami politycznymi w Państwie, zdobył właściwe kompetencje do aplikacji polityki rodzinnej w środowisku lokalnym. angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, włącza się w dyskusje

OCENA 5 (BDB) – student w pełni uznaje wartości rodziny i potrzeby właściwej polityki rodziny dla jej funkcjonowania,w pełni docenia rolę współpracy rodziny z odpowiednimi dykasteriami politycznymi w Państwie, w pełni zdobył właściwe kompetencje do aplikacji polityki rodzinnej w środowisku lokalnym. bardzo często angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, podejmuje dyskusje

Na ocenę końcową składają się:

1. Obecność na zajęciach – dopuszczalne jedynie 1 nieobecność z przypadków losowych (czyli 90 min), pozostałe nieobecności muszą być usprawiedliwione (L-4)

2. Kolokwium ustne,lub pisemne po wyłożeniu części materiału (2 x w semestrze)

3. Przygotowanie przez studenta samodzielnej pracy zaliczeniowej na podany lub wybrany temat

4.Aktywny udział w zajęciach

5. Kolokwium końcowe (ustne lub pisemne - do wyboru studentów).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Młyński
Prowadzący grup: Józef Młyński
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3atTOCPwv069Jlo7UV9hx3_j7Y_db22XsqhGVwaKkeDRw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6faca6cc-92a6-41d4-98cd-95a799527d4f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami polityki rodzinnej, celami, podmiotami, przedmiotami i adresatami. Wiadomą rzeczą jest, jak wielką rolę pełni rodzina w życiu jednostki i społeczeństwa. Rodzina jest punktem wyjścia dla owocnego inwestowania w kapitał ludzki, gdyż jest podstawą dobrego społeczeństwa, integralnego rozwoju osoby ludzkiej i gospodarczego sukcesu.

Celem wykładu jest prezentacja założeń polityki rodzinnej jako programu wspomagania rodziny, uwzględniający ścisłe powiązania między osobą ludzką rodziną społeczeństwem państwem. Polityka rodzinna obejmuje te działania państwa, które ukierunkowane są na dobro i rozwój rodziny.

Pełny opis:

dobycie wiedzy w zakresie podstawowych wiadomości o polityce rodzinnej. Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami polityki rodizny, celami, podmiotami, przedmiotami i adresatami. Celem wykładu jest prezentacja założeń polityki rodzinnej jako programu wspomagania rodziny, uwzględniający ścisłe powiązania między osobą ludzką rodziną społeczeństwem państwem. Polityka rodzinna obejmuje te działania państwa, które ukierunkowane są na dobro i rozwój rodziny. Współczesne dokumenty nauki społecznej Kościoła akcentują uniwersalny i religijny charakter rodziny. Polityka państwa wobec rodziny ma mieć charakter wspomagający, pomocniczy oraz interwencyjny.

Treści programowe:

1. Podstawowe informacje o polityce

2. Podstawowe informacje o rodzinie

3. Definicje polityki rodzinnej

4. Polityka rodzinna – cele i funkcje

5. Wyzwania polityki rodzinnej

6. Instrumenty polityki rodzinnej

7. Wyzwania dla polityki rodzinnej w Polsce

8. Kierunki działania w polityce rodzinnej

8.1 Zmiany sytuacji demograficznej i struktury rodziny

8.2 Poprawa kondycji finansowej rodzin

8.3 Poprawa warunków mieszkaniowych

8.4 Edukacyjne wyzwania dla rodziny

9. Seniorzy w polityce rodzinnej

10. Rola pracy socjalnej w polityce rodzinnej

11. Lokalna polityka rodzinna

12. Polityka rodzinna w latach 2007-2015

13. Polityka rodzinna w latach 2015-2020

14. Polityka rodzinna a rola kościoła

14. Przedstawienie i omówienie programów polityki rodzinnej w latach 2015 - 2020

15. Karta Praw Rodziny

Literatura:

G. Firlit-Fesak, Rodziny polskie i polityka rodzinna : stan i kierunki przemian, w: Polityka społeczna red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Warszawa PWN. 2008.

M. szyszka, Polityka rodzinna w Polsce w latach 1990-2004, Lublin 2008 KUL

B. Balcerzak-Paradowska, Polityka rodzinna w krajach wspólnoty Europejskiej i jej uwarunkowania, cz. I., IPiSS, Warszawa 1993.

B. Balcerzak-Paradowska, Rola państwa w kształtowaniu polityki rodzinnej w Polsce w okresie transformacji¸ w: D. Graniewska, Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce. Uwarunkowania demograficzne i społeczne, RRL, IPiSS, Warszawa 2004, s. 35-41.

Program polityki prorodzinnej, Pełnomocnik rządu ds. rodziny, Warszawa 1999. G. Becker, Rodzina jako podstawowa jednostka gospodarcza, "Społeczeństwo" VII (1997) nr 1-2, s. 39-46.

G. Becker, Znaczenie kapitału ludzkiego, "Społeczeństwo" VII (1997) nr 1-2, s. 51-57.

L. Dyczewski, Podstawy i postulaty polityki społecznej wobec rodziny, "Społeczeństwo" VII (1997) nr 3, s. 311-326.

G.-F. Dumond, Ekonomia, dobro wspólne i rodzina, "Społeczeństwo" VII (1997) nr 1-2, s. 209-225.

J.-D. Lecaillon, Rodzina źródłem dobrobytu, Warszawa 2004.

W. M. Murphy, Rodzina i ekonomia w nauczaniu społecznym Kościoła, "Społeczeństwo" VII (1997) nr 1-2, s. 171-189.

Wymagania wstępne:

Podstawowe inf. o rodzinie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Młyński
Prowadzący grup: Józef Młyński
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aU3kgSYp4AYUf9JjN7N_2EZY3YZlLdr5dbZohjGPLvPk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=53372156-1f37-4970-a4cb-deda43d738ea&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami polityki rodzinnej, celami, podmiotami, przedmiotami i adresatami. Wiadomą rzeczą jest, jak wielką rolę pełni rodzina w życiu jednostki i społeczeństwa. Rodzina jest punktem wyjścia dla owocnego inwestowania w kapitał ludzki, gdyż jest podstawą dobrego społeczeństwa, integralnego rozwoju osoby ludzkiej i gospodarczego sukcesu.

Celem wykładu jest prezentacja założeń polityki rodzinnej jako programu wspomagania rodziny, uwzględniający ścisłe powiązania między osobą ludzką rodziną społeczeństwem państwem. Polityka rodzinna obejmuje te działania państwa, które ukierunkowane są na dobro i rozwój rodziny.Realizacja programów plus

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Podstawowe informacje o polityce

2. Podstawowe informacje o rodzinie

3. Definicje polityki rodzinnej

4. Polityka rodzinna – cele i funkcje

4. Wyzwania polityki rodzinnej

6. Instrumenty polityki rodzinnej

7. Modele polityki rodzinnej

8. Polityka rodzinna w UE (przypadek Francja)

9 Seniorzy w polityce rodzinnej

10 Rola pracy socjalnej w polityce rodzinnej

11 Lokalna polityka rodzinna

12 Polityka rodzinna w latach 2007-2015

13 Polityka rodzinna w latach 2016 - do dzisiaj

14 Program 500+ a polityka rodzinna

Działania praktyczne:

Omówienie ustawy o pomocy społecznej

Omówienie Karty Praw Rodziny

Polityka rodzinna w latach 2000-2007

Polityka rodzinna w latach 2008-2015

Polityka rodzinna w latach 2016-2021

Polityka rodzinna w samorządzie terytorialnym – gmina

Realizacja polityki mieszkaniowej

Realizacja polityki zdrowia

Realizacja polityki względem osób z niepełnosprawnością

Realizacja polityki w zakresie opieki nad dzieckiem: adopcja, przysposobienie

Realizacja polityki względem rodzin socjalnych (zagrożonych)

Omówieni polityki rodzinnej w Niemczech

Omówienie zasiłków i świadczeń na rzecz rodziny

Wymagania wstępne:

Literatura podstawowa:

Szyszka M. , Polityka rodzinna w Polsce 1990-2004, Lublin 2008.

Młyński j., Polityka społeczna wobec rodziny w Polsce w latach 1990-2015, Kraków 2016.

Szczudlińska-Kanoś A., Polska polityka rodzinna w okresie przemian, Kraków 2019.

Literatura uzupełniająca:

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Programy i projekty: https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-i-projekty

B. Balcerzak-Paradowska, Polityka rodzinna w krajach wspólnoty Europejskiej i jej uwarunkowania, cz. I., IPiSS, Warszawa 1993.

B. Balcerzak-Paradowska, Rola państwa w kształtowaniu polityki rodzinnej w Polsce w okresie transformacji¸ w: D. Graniewska, Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce. Uwarunkowania demograficzne i społeczne, RRL, IPiSS, Warszawa 2004, s. 35-41.

Program polityki prorodzinnej, Pełnomocnik rządu ds. rodziny, Warszawa 1999. G. Becker, Rodzina jako podstawowa jednostka gospodarcza, "Społeczeństwo" VII (1997) nr 1-2, s. 39-46.

L. Dyczewski, Podstawy i postulaty polityki społecznej wobec rodziny, "Społeczeństwo" VII (1997) nr 3, s. 311-326.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Młyński
Prowadzący grup: Józef Młyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)