Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-D-POSP1
Kod Erasmus / ISCED: 14.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka społeczna
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Obowiązkowe dla II roku - stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W11; NRL_U01; NRL_U14; NRL_K04; NRL_K06Skrócony opis:

Zdobycie wiedzy w zakresie podstawowych wiadomości o polityce społecznej. Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami polityki społecznej, celami, podmiotami, przedmiotami i adresatami. Implementowanie polityki społecznej do współczesnej rzeczywistości

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Pojęcie, przedmiot i geneza polityki społecznej

2. Podmioty polityki społecznej

3. Problemy polityki społecznej w encyklikach papieskich

4. Demograficzne aspekty polityki społecznej

5. Społeczne problemy rodziny

6. Polityka mieszkaniowa

7. Praca jako kategoria polityki społecznej

8. Ochrona pracy

9. Polityka oświatowa

10. Ochrona zdrowia

11. Zabezpieczenie społeczne

12. Problemy patologii społecznej

13. Praca socjalna jako element polityki społecznej

14. Samorząd terytorialny a polityka społeczna

15. Rola trzeciego sektora w polityce społecznej

16. Europejska Karta Społeczna

17. Karta Socjalna Unii Europejskiej

Literatura:

Literatura podstawowa:

K. Podolski, W. Turnowiecki, polityka społeczna, Gdańsk 2003

J. Mazur, Wybrane zagadnienia polityki społecznej, Kraków 2013.

Literatura uzupełniająca:

Jolanta Supińska, Dylematy polityki społecznej, instytut Polityki Społecznej UW, Warszawa 1991

A. Rajkiewicz (red.), Społeczeństwo polskie w latach 1990-95/96, IPS UW, Warszawa 1997

A. Rajkiewicz, M. Księzopolski, J. Supińska, Polityka społeczna, materiały do studiowania, IPS UW, Warszawa 1990

J. Auleyter, K. Głąbicka, Polityka Społeczna pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością, TWP, Warszawa 2000

L. Dziewiecka-Bakun, J. Kielecki, Wybrane problemy Polityki Społecznej, Wrocławski, 1998.

Głabicka, Polityka Społeczna UE, TWP, Warszawa 1998

Polityka społeczna , red. Grazyna Firlit-Fesnak, Małgorzta Szylko-Skoczny, Warszawa 2008.

J. Auleytner, Polityka społeczna, teoria i organizacja, TWP, Warszawa 2000

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK_1 - Student definiuje pojęcie polityki społecznej i identyfikuje jej obszary badawcze. Student potrafi opisać procesy: kulturę, socjalizacje i strukturę społeczna oraz zmiany i procesy w społeczeństwie. Ponadto dokonuje operacjonalizacji problemów rodizny w kontekście polityki społecznej.

Umiejętności:

EK_2 - Samodzielna wypowiedź studenta oraz percepcja i umiejętność zaimplementowania teorii w praktyce wykorzystując do tego celu opisy poszczególnych rządów w zakresie polityki społecznej.

Kompetencje społeczne

EK_3 - Student zastosuje uzyskana wiedzę w praktyce . Student wykazuje kreatywność w ogólnej znajomości polityki państwa w zakresie wsparcia rodziny oraz potrafi wskazać na jej blaski i cienie

ECST 1

udział w wykładzie 15

przygotowanie do przedmiotu, pisanie referatu lub prezentacji 15

Metody i kryteria oceniania:

METODY DYDAKTYCZNE I SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Metody ogólnie: wykład, dyskusja kontrolowana, praca indywidualna, dyskusja grupowa, obserwacja uczestnicząca

EFEKTY WIEDZY (1)

metoda dydaktyczna - wykład informacyjny, wykład problemowy, referat, lektura przedmiotu w zakresie omawianej teorii implikowana oceną pracy semestralnej, uczestnictwo w dyskusji

EFEKTY UMIEJĘTNOŚCI (2-3)

metoda dydaktyczna - wykład problemowy, konwersatorium, stosowanie metod dyskusji oraz oceny sytuacji, weryfikacja za pomocą oceny pracy semestralnej oraz przygotowanie dramy

EFEKTY KOMPETENCJI (4-5)

metoda dydaktyczna - samodzielny rozwój za pomocą lektury przedmiotu, ocena przygotowanej pracy semestralnej w formie problemu, wykład konwersacyjny, opis problemów i sytuacji społecznych

KRYTERIA OCENIANIA

WIEDZA (EK 1)

OCENA 2 (NDST) – student nie potrafi przedstawić teorii polityki społecznej, nie ma wiedzy co do jej definicji, modeli, celów, funkcji, nurtów, nie potrafi przedstawić ani też scharakteryzować problemów rodziny w polityce społecznej, nie potrafi przedstawić zagrożeń i patologii społecznych

OCENA 3 (DST) – student w ograniczonym stopniu zna teorie polityki społecznej, nie w pełni przyswoił wiedzę przedmiotu co do: historii powstania, definicji, modeli, celów, funkcji. Wykazuje ograniczony stopień charakteryzowania problemów rodziny w polityce społecznej. Tylko w pewnym zakresie analizuje aspekty prawne oraz role samorządu terytorialnego i lokalnej polityki w społeczeństwie

OCENA 4 (DB) – student poprawnie przedstawia teorie polityki społecznej , w pewnym stopniu (70%) poznał wiedzę dotyczącą zakresów deskrypcji polityki społecznej w zakresie: historii, definicji, modeli, funkcji, nurtów. Potrafi scharakteryzować, przynajmniej w znacznej części problemy rodziny w polityce społecznej. Dobrze analizuje aspekty prawne oraz role samorządu terytorialnego i lokalnej polityki w społeczeństwie

OCENA 5 (BDB) – student dokładnie przedstawia teorie polityki społecznej, Właściwie (85-90%) poznał wiedzę dotyczącą zakresów deskrypcji polityki prorodzinnej w zakresie: historii, definicji, modeli, funkcji, nurtów. Potrafi bardzo dobrze scharakteryzować problemy rodziny w polityce społecznej. Bardzo dobrze analizuje aspekty prawne oraz role samorządu terytorialnego i lokalnej polityki w społeczeństwie

UMIEJĘTNOŚCI (EK 3-4)

OCENA 2 (NDST) – student nie potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami i ujęciami teoretycznymi z zakresu polityki społecznej, nie nabył umiejętności wykorzystania wiedzy do analizy i generowania rozwiązań problemów rodziny, nie potrafi właściwie ocenić polityki rządu na rzecz rodziny, nie potrafi analizować aspektów prawnych i polityki lokalnej na rzecz rodziny i społeczeństwa

OCENA 3 (DST) - student w ograniczonym stopniu potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami i ujęciami teoretycznymi z zakresu polityki społecznej, nabył niekompletne umiejętności wykorzystania wiedzy do analizy i generowania rozwiązań problemów w społeczeństwie, częściowo analizuje aspekty prawne oraz role samorządu terytorialnego i lokalnej polityki w społeczeństwie

OCENA 4 (DB) – student poprawnie potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami i ujęciami teoretycznymi z zakresu polityki społecznej, potrafi umiejętnie wykorzystać wiedzę do analizy i generowania rozwiązań problemów społecznych, potrafi właściwie ocenić i analizować aspekty prawne oraz role samorządu terytorialnego i lokalnej polityki w społeczeństwie

OCENA 5 (BDB) – student w pełni potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami i ujęciami teoretycznymi z zakresu polityki społecznej, potrafi właściwie i odpowiedzialnie oraz umiejętnie wykorzystać wiedzę do analizy i generowania rozwiązań problemów w społeczeństwie, potrafi szczegółowo ocenić politykę rządu na rzecz społeczeństwa oraz bardzo dobrze analizować aspekty prawne oraz role samorządu terytorialnego i lokalnej polityki w społeczeństwie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (EK 5)

OCENA 2 (NDST) – student nie uznaje wartości rodziny i potrzeby właściwej polityki społecznej dla funkcjonowania ludzi w społeczeństwie, nie docenia roli współpracy przedstawicieli samorządu i gminy z odpowiednimi dykasteriami politycznymi w Państwie, nie jest kompetentny do aplikacji polityki społecznej w środowisku lokalnym.

OCENA 3 (DST) – student w ograniczonym stopniu uznaje wartości rodziny i potrzeby właściwej polityki społecznej dla funkcjonowania państwa, w pewnym zakresie docenia rolę współpracy z przedstawicieli samorządu i gmin z odpowiednimi dykasteriami politycznymi w Państwie, nie w pełni zdobył właściwe kompetencje do aplikacji polityki społecznej w środowisku lokalnym.

OCENA 4 (DB) – student uznaje wartości rodziny i potrzeby właściwej polityki społecznej dla funkcjonowania państwa, docenia rolę współpracy z przedstawicieli samorządu i gmin z odpowiednimi dykasteriami politycznymi w Państwie, zdobył właściwe kompetencje do aplikacji polityki społecznej w środowisku lokalnym, angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, podejmuje dyskusje

OCENA 5 (BDB) - student w pełni uznaje wartości rodziny i potrzeby właściwej polityki społecznej dla funkcjonowania państwa, w pełni docenia rolę współpracy z przedstawicieli samorządu i gmin z odpowiednimi dykasteriami politycznymi w Państwie, zdobył właściwe kompetencje do aplikacji polityki społecznej w środowisku lokalnym, bardzo często angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, podejmuje dyskusje, jest krytyczny, ale w ocenie sprawiedliwy

Na ocenę końcową składają się:

1. Obecność na zajęciach – dopuszczalne jedynie 1 nieobecność z przypadków losowych (czyli 90 min), pozostałe nieobecności muszą być usprawiedliwione (L-4)

2. Możliwe kolokwium ustne, po wyłożeniu części materiału

3. Czynny udział w dyskusji dotyczących problemów społecznych w zakresie polityki społecznej

4.Aktywny udział w zajęciach

5. Kolokwium końcowe( pisemne lub ustne) - zaliczeniowe

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)