Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obrzędowość w rodzinie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-D-RLIT1
Kod Erasmus / ISCED: 14.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obrzędowość w rodzinie
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Obowiązkowe dla II roku - stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRM_W04; NRM_W15; NRM_U10; NRM_K04


Skrócony opis:

- Rozumienie czym są obrzędy, zwyczaje i obyczaje oraz jaki mają wpływ na rodzinę.

- Celem jest również aby student potrafił wskazać zagrożenia i szanse dla chrześcijan płynące z niewłaściwego rozumienia obrzędów w życiu rodziny i wspólnoty.

- Celem jest też uporządkowana wiedza na temat roli obrzędów w przekazywaniu i pielęgnowaniu wiary w rodzinie, ich podstaw historycznych i społeczno-kulturowych.

Pełny opis:

Treści programowe:

1.Nauczanie Jana Pawła II na temat wiary i kultury.

2. Okoliczności narodzin i znamiona polskiej kultury chrześcijańskiej.

3. Rozwój kultury chrześcijańskiej w poszczególnych okresach jej rozwoju (problemy kulturowe i obyczajowe).

4. Współczesna rzeczywistość rodzinna. elementy stylów życia ludności miejskiej i wiejskiej.

5. Obyczaj w historii.

6. Przemiany obyczaju we współczesnej Polsce.

7. Formy towarzyskie w życiu społecznym i towarzyskim.

8. Polskie zwyczaje i obrzędy rodzinne na tle roku kalendarzowego i liturgicznego.

9. Znaczenie adwentu w życiu Kościoła i rodziny.

10. Rodzinny charakter Świąt Bożego Narodzenia. Zwyczaje związane z Wigilią i Świętami Bożego Narodzenia.

11. Zwyczaje zapustne.

12. Zwyczaje związane z Wielkim Postem i Wielkanocą (Popielec, Niedziela Kwietna, Groby Pańskie, święcenie pokarmów).

13. Zwyczaje ludowe związane z Zielonymi Świętami.

14. Wzory osobowe niektórych świętych, czczonych w ciągu roku liturgicznego.

15. Organizowanie codziennych zajęć i spędzanie wolnego czasu w rodzinie. Uroczystości i święta rodzinne. Tworzenie rodzinnej tradycji (albumy, zdjęcia rodzinne, archiwa). Znaczenie obchodów świąt, gier, zabaw itp. dla tworzenia komunii życia w rodzinie.

Literatura:

Literatura:

1. Jan Paweł II, Wiara i kultura, Rzym-Lublin 1988.

2. J. St. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, Warszawa 1976, t. 1 i 2.

3. Z. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie, Łódź 1975.

4. M. Czerwiński, Przemiany obyczaju, Warszawa l972.

5. N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, Warszawa l980.

6. K. Żygulski, Święto i kultura, Warszawa l981.

7. J. Jaworski, Świąteczne zwyczaje, Londyn 1962.

8. E. Ferenc-Szydłowska, Rok kościelny, a polskie tradycje, Poznań 1988.

9. J. Szczypka, Kalendarz Polski, Warszawa l979.

10. Ks. W. Zaleski, Rok Kościelny, Warszawa l989.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat małżeństwa i rodziny w kontekście innych nauk społecznych i humanistycznych a w szczególności na uwarunkowania pedagogiczne i psychologiczne

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat historycznych i kulturowych uwarunkowań wychowania do życia małżeńskiego i rodzinnego

UMIEJĘTNOŚCI:

posiada umiejętność rozumienia znaczenia wpływu czynników kulturowych na życie małżeńsko-rodzinne; rozumienia sakralnego i teologicznego wymiaru małżeństwa i rodziny

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

aktywnie uczestniczy w promocji i pomocy rodzinie jako podstawowej komórce społecznej która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

ECTS :

Udział w wykładzie – 30 godz.

Konsultacje i napisanie referatu – 10 godz.

Przygotowanie do egzaminu (wykład) – 15 godz.

Liczba ECTS – 2

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

- na ocenę niedostateczną (2- ndst.): student nie posiada podstawowej wiedzy o procesach i głównych czynnikach decydujących o przemianach w kręgu rodziny i nie potrafi scharakteryzować własnymi słowami ideałów wychowawczych w poszczególnych epokach historycznych

- na ocenę dostateczną (3- dst.): student posiada podstawowej wiedzy o procesach i głównych czynnikach decydujących o przemianach w kręgu rodziny i potrafi przynajmniej ogólnie scharakteryzować własnymi słowami ideałów wychowawczych w poszczególnych epokach historycznych.

- na ocenę dobrą (4 -db.) student poprawnie ukazuje procesy i główne czynniki decydujące o przemianach zachodzących w kręgu rodziny w poszczególnych epokach historycznych potrafi scharakteryzować ideały wychowawcze w poszczególnych środowiskach kulturowych.

- na ocenę bardzo dobrą (5 - bdb) student doskonale w swobodnej wypowiedzi ukazuje procesy i główne czynniki decydujące o przemianach zachodzących w kręgu rodziny w poszczególnych epokach historycznych potrafi scharakteryzować ideały wychowawcze w poszczególnych środowiskach kulturowych.

Umiejętności:

- na ocenę niedostateczną (2- ndst.): student nie potrafi samodzielnie czytać i interpretować tekstów dotyczących problematyki rodziny w kontekście przemian kulturowych.

- na ocenę dostateczną (3- dst.): student słabo teksty dotyczące roli rodziny i problematyki przemian kulturowych w kręgu rodziny, nie potrafi jednak ocenić ich wartości poznawczej.

- na ocenę dobrą (4-db.): student poprawnie czyta i interpretuje teksty dotyczące problematyki historyczno-kulturowej i czynników wpływających na przemiany zachodzące w kręgu rodziny, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów dotyczących przemian kulturowych w rodzinie i potrafi docenić ich wartość merytoryczną.

- na ocenę bardzo dobrą (5- bdb): student doskonale i merytorycznie interpretuje przeczytane teksty dotyczące problematyki historyczno-kulturowej i czynników wpływających na przemiany w kręgu rodziny, zna i potrafi ocenić racjonalność i wartość poznawczą argumentów prezentowanych w mowie lub na piśmie dotyczących problematyki rodziny.

Kompetencje:

- na ocenę niedostateczną (2-ndst) nie ma świadomości odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

- na ocenę dostateczną (3-dst) ma małą świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

- na ocenę dobrą (4-db) ma wystarczającą świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

na ocenę bardzo dobrą (5-bdb) ma wielką świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

Student jest otwarty na dyskusję w kwestii przemian kulturowych zachodzących w rodzinach polskich i znaczenia tych przemian w zachowaniu dziedzictwa kulturowego.

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami jak wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja, indywidualna lektura tekstów a weryfikowane egzaminem lub kolokwium.

Efekty w obszarze umiejętności są osiągane takimi jak samodzielna lektura tekstów z zakresu historii kultury, problematyki ideałów wychowawczych; wykład informacyjny, prezentacja, a weryfikowane ustnym lub pisemnym egzaminem.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych osiągane są za pomocą przygotowanych w grupach prezentacji o poszczególnych problemach o w dyskusji o aktualnych i historycznych problemach kultury chrześcijańskiej.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych są osiągane za pomocą dyskusji o aktualnych i historycznych problemach kultury chrześcijańskiej, a weryfikacją jest kolokwium.

Końcowa ocena jest uśrednioną z ocen w obszarze wiedzy (1/3), umiejętności (1/3) i kompetencji (1/3).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)