Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie z historii i etologii rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-D-SEM-L9
Kod Erasmus / ISCED: 14.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie z historii i etologii rodziny
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W01; NRL_W02; NRL_W14; NRL_W17; NRL_U03; NRL_U04; NRML_U05; NRL_K02; NRL_K08

Skrócony opis:

Celem jest przygotowanie rozpraw licencjackich koniecznych do ukończenia

studiów pierwszego stopnia. Napisanie prac ma nauczyć studentów samodzielnej pracy badawczej, wstępnie przygotować do pisania publikacji naukowych. Celem seminarium licencjackiego jest przygotowanie pracy licencjackiej (na koniec semestru letniego) poprzedzone etapem zbierania, selekcji i nterpretacji źródeł oraz pozyskanie umiejętności

krytycznego korzystania z literatury naukowej.

Pełny opis:

Zapoznanie z punktami Regulaminu Studiów dotyczącymi pracy dyplomowej i jej obrony.

Wprowadzenie w tematykę seminarium, cel przygotowania pracy dyplomowej, prezentacja

(potencjalnych) tematów prac dyplomowych, organizacja wykonania pracy dyplomowej,

warunki zaliczenia seminarium.

Omówienie formalnych i merytorycznych wymogów pracy dyplomowej. Określenie zakresu

tematycznego pracy, wybór/ sformułowanie tematu, podstawowe zasady konstrukcji prac

dyplomowych, specyfika prac teologicznych i kulturoznawczych

Zdefiniowanie celów, problemów i wybór metody badawczej, materiał

i zakres badań.

Prezentacja i omówienie czasopism polskich stosownie do profilu pracy

dyplomowej.

Literatura przedmiotu, wskazówki dotyczące poszukiwania i wyboru niezbędnej literatury,

korzystanie z różnych źródeł, zapis bibliograficzny. Redakcja tekstu naukowego parafrazowanie, cytowanie wypowiedzi innych autorów; stawianie tez i ich argumentowanie;

sporządzanie wniosków.

Tekst naukowy w języku polskim – analiza porównawcza pod względem

terminologicznym.

Kompozycja pracy. Część teoretyczna vs. część empiryczna pracy naukowej.

Planowanie, przebieg badań empirycznych i ewaluacja zebranych danych.

Opracowanie przez studentów tematu pracy, planu pracy i bibliografii oraz jednego rozdziału pracy licencjackiej zgodnie z terminarzem podanym przez promotora.

Literatura:

Lindsay D. Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław:1995..

Olivier P. 1999. Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, Kraków 1999.

Eco, U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów. Warszawa 2007.

Kaczmarek T., Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską., Warszawa: 2005

Literatura specjalistyczna dotycząca tematyki poszczególnych seminariów oraz prac dyplomowych,

podana przez promotora na początku cyklu zajęć oraz zaakceptowana przez promotora w trakcie semestru

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Student uzyskuje wiedzę z wybranego działu archeologii, zapoznaje się z metodami pracy nad zabytkami, uzyskuje wiedzę dotyczącą dyskursu naukowego z poszanowaniem norm etycznych, .uzyskuje wiedzę o gromadzeniu zasobów źródłowych i pracy nad nimi

Umiejętności:

Zdobywanie umiejętności wyszukiwania, analizowania, oceniania i selekcjonowania informacji z wykorzystaniem różnorodnych źródeł i metod

Zdobywanie umiejętności merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków, zdobycie umiejętności poprawnego redagowania, komentowania i opatrywania

przypisami tekstów zgodnie z kanonami przyjętymi w dziedzinach nauk historycznych

Kompetencje

-Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące do realizacji określonego przez siebie zadania,

-wykazuje samodzielność w myśleniu, rozumiejąc i szanując jednocześnie prawo innych osób do tego samego

-Student wykazuje podstawową odpowiedzialność i odwagę cywilną w przedstawianiu obrazu dziejów, zgodnego z aktualnym stanem wiedzy.

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami jak:Wykład, konwersatorium, analiza tekstów, dyskusja, indywidualna praca samodzielna, konsultacje indywidualne. przygotowana przez studentów, indywidualna lektura tekstów, a weryfikowane dyskusją i częścią pracy dyplomowej lub pracą zaliczeniową.

Efekty w obszarze umiejętności są osiągane takimi jak samodzielna lektura tekstów z zakresu historii kultury, wykład informacyjny, prezentacja, a weryfikowane dyskusją i częścią pracy dyplomowej lub pracą zaliczeniową.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych są osiągane za pomocą dyskusji o aktualnych i historycznych problemach kultury chrześcijańskiej, a weryfikacją jest praca pisemna złożona na zakończenie każdego semestru.

Zaliczenie na zakończenie semestru

ECTS:

udział w seminarium - 18

przygotowanie do seminarium i lektura tekstów – 30

prezentacja własnych badań: 25

Liczba ECTS - 2

Metody i kryteria oceniania:

regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach, przedkładanie w ustalonych terminach poszczególnych fragmentów pracy dyplomowej obserwacja podczas zajęć, regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach, przedkładanie w ustalonych terminach poszczególnych fragmentów pracy dyplomowej konsultacje z promotorem, przedkładanie w ustalonych terminach poszczególnych fragmentów pracy dyplomowej, obserwacja w trakcie zajęć

konsultacje z promotorem, udział w dyskusji na seminarium, przedkładanie w ustalonych terminach poszczególnych fragmentów pracy dyplomowej

sprawozdanie dotyczące stopnia zaawansowania w opracowaniu poszczególnych rozdziałów pracy licencjackiej, przedkładanie w ustalonych terminach poszczególnych fragmentów pracy dyplomowej,

konsultacje z promotorem

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)