Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie 1 - dyplomowe z pedagogiki i teologii pastoralnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-D-SEM1
Kod Erasmus / ISCED: 14.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie 1 - dyplomowe z pedagogiki i teologii pastoralnej
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRM_W01; NRM_W02; NRM_W14; NRM_W17; NRM_U03; NRM_U04; NRM_U05; NRM_K02; NRM_K08


Pełny opis:

Przypomnienie zasad poprawnego pisania pracy magisterskiej.

Analiza: wstępu pracy magisterskiej, jej struktury i zakończenia.

Konwencje dotyczące przepisów.

Układ bibliografi.

Dyskusja dotycząca tematów prac magisterskich.

Indywidualna pomoc w pisaniu pracy.

Kontrola nad tokiem pisania pracy naukowej.

Literatura:

Ks. Mieczysław Ozorowski Przewodnik pisania pracy naukowej Warszawa 1997.

J.E. Bielecki Metodologia Seminaryjne i dyplomowe prace z teologii. Praktyczne wskazówki metodologiczne. Kraków 1993.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK_1 - wymienia formalne i merytoryczne wymogi do pisania pracy magisterskiej.

EK_2 - określa wybrany typ pracy i ogólne wymagania do jej struktury.

EK_3 - wymienia zasady cytowania i parafrazowania literatury naukowej.

Umiejętności:

EK_4 - umie sprecyzować tytuł pracy magisterskiej; napisać wstęp, sformułować jej cel, aktualność.

EK_5 - umie ukształtować metodologiczną koncepcje badań własnych.

EK_6 - umie dobrać, zreferować i przeanalizować podstawową literaturę przedmiotu, dotyczącą określonej problematyki i metodologii i prawidłowo zastosować zasady cytowania źródeł naukowych.

Kompetencje:

EK_7 - jest zorientowany na systematyczną, sumienną i twórczą pracę.

EK_8 - jest zdolny zarówno do samodzielnych poszukiwań naukowych, jak i do ścisłej współpracy z promotorem.

EK_9 - est świadom odpowiedzialności dotyczącej korzystania ze źródeł, stanowiących intelektualną własność innych autorów.

ECTS:

udział w seminarium - 30

przygotowanie do seminarium i lektura tekstów – 30

prezentacja własnych badań: 45

LICZBA ECTS - 4

Metody i kryteria oceniania:

Metodą dydaktyczną jest: wykład konwersatoryjny, ale przede wszystkim dialog ze studentem na bazie postępów (etapów) w pisaniu przez niego pracy dyplomowej. Stawiane jest przed studentem zadanie (tj. projekt), który on sam, a następnie z pomocą wykładowcy i innnych studentów - realizuje.

Weryfikacja efektów kształcenia dokunuje się natomiast na bazie oceny ciągłej, wykładowca spotykając na seminarium studenta (przy pomocy metod dydaktycznych) ma pełną świadomość tego, co zostało przez niego dokonane.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)