Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia problemów rodzinnych i społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-D-SPR
Kod Erasmus / ISCED: 14.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia problemów rodzinnych i społecznych
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Obowiązkowe dla III roku - stacjonarne I stopnia
Specjalność: doradca i asystent rodzinny
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRM_W11,

NRM_U12,

NRM_U14,

NRM_K04


Skrócony opis:

Zakres przedmiotu ma pozwolić studentowi nabyć wiedzę na temat teorii problemów rodzinnych i społecznych. Student zdobywa wiedzę na temat strategie zapobiegania, minimalizacji i profilaktyki ukierunkowanej na te problemy na poziomie polityki społecznej, ruchów społecznych, rodzin i obywateli.

Pełny opis:

Po zakończeniu zajęć studenci potrafią:

- zdefiniować problemy rodzinne i społeczne, ich rodzaje oraz odróżnić je od problemów jednostek,

- wskazać i opisać podstawowe problemy społeczne rodzin w Polsce

- wskazać podstawowe sposoby rozwiązywania lub minimalizacji skutków problemów w ramach polityki społecznej.

Treści programowe:

Spis treści

1.Podstawowe informacje o rodzinie i społeczeństwie

2. Problemy społeczne: definicje i charakterystyka.

3. Problemy społeczne i i rodzinne – wybrane – analiza

A. Bezrobocie i ubóstwo

B. Bezdomność

C. Przemoc

D. Uzależnienia

E. Przestępczość

F. Niepełnosprawność

G. Rozwody

H. Kohabitacja

I. Małodzietność - demograficzna depopulacja

J. Osłabienie więzi małżeńsko-rodzinnej (migracja)

K. Sekularyzacja

Ł. Suicydalność

M. Starzenie się społeczeństwa

N. Migracja ekonomiczne i zarobkowe

O.Uchodźstwo

P. Sytuacje kryzysowe - epidemie, pandemia Covid 19

S. Kryzysy małżeńskie

Literatura:

Literatura podstawowa:

Majkowski W., Rodzina Polska w kontekście nowych uwarunkowań, Kraków 2010.

Rodzina - dobro zagrożone, red. W. Majkowski, Kraków 2015.

Młyński J., Polityka społeczna wobec rodziny w Polsce w latach 1990-2015, Kraków 2016.

Frysztacki K. (2009). Socjologia problemów społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Miś L. (2007). Problemy społeczne. Teoria, metodologia, badania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Literatura uzupełniająca:

Pospiszyl I. (2009), Patologie społeczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Rodzina dobro społeczne, red J. Młyński Trnava 2019.

Davies M. (red.) (1999), Socjologia pracy socjalnej, Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK_1 - student zna elementarną terminologię z socjologii problemów społecznych oraz jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin. Posiada podstawy teorii w zakresie diagnozy problemów społecznych.

EK_2 - student posiada elementarna wiedzę o różnych rodzajach problemów społecznych

Umiejętności

EK_3 -potrafi dokonać obserwacji i interpretacji problemów społecznych dotyczących funkcjonowania rodziny; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności z zakresu profilaktyki społecznej, polityki społecznej i pomocy rodzinie

EK_4 -posiada umiejętność szukania danych na temat problemów społecznych i ich zapobieganiu; potrafi oceniać procesy zachodzące w rzeczywistości społecznej oraz ich skutki społeczne oraz jednostkowe

Kompetencje

EK_5 - docenia znaczenie badań nad problemami społecznymi dla jakości życia społecznego. Potrafi prowadzić dyskusje w zakresie problemów społecznych związanych z rodziną

ETCS 4

udział w zajęciach 18/30

udział w dyskusji, debacie, aktywność na zajeciach

przygotowanie prezentacji

Metody i kryteria oceniania:

KRYTERIA OCENIANIA

WIEDZA

OCENA 2 (NDST) – student nie potrafi posługiwać się terminologią socjologiczną, nie definiuje problemów społecznych, , nie omawia wybranych problemów społecznych

OCENA 3 (DST) – student w ograniczonym stopniu zna teorie terminologię, teorie, zasady analiz problemów, charakteryzuje wybrane problemy społeczne. Tylko w pewnym zakresie prezentuje metody badania i rozwiązywania problemów społecznych.

OCENA 4 (DB) – student poprawnie posługuje się terminologią socjologiczną, w pewnym stopniu (70%) poznał wiedzę dotyczącą wybranych problemów społecznych. Poprawnie charakteryzuje metody badań i konstruowania środków zaradczych w sektorze problemów społecznych.

OCENA 5 (BDB) – student dokładnie przedstawia teorie konieczne w analizach problemów społecznych, Właściwie (85-90%) poznał wiedzę dotyczącą wybranych problemów społecznych. Potrafi bardzo dobrze scharakteryzować metody badań i konstruowania środków zaradczych problemom społecznym. Poprawnie charakteryzuje badaczy zajmujących się socjologia problemów społecznych w Polsce.

UMIEJĘTNOŚCI

OCENA 2 (NDST) – student nie potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami i ujęciami teoretycznymi z zakresu socjologii problemów społecznych, nie nabył umiejętności wykorzystania wiedzy do analizy i rozwiązań problemów społecznych, nie potrafi właściwie ocenić działań zaradczych na poziomie polityki społecznej.

OCENA 3 (DST) - student w ograniczonym stopniu potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami i ujęciami teoretycznymi z zakresu socjologii problemów społecznych.

OCENA 4 (DB) – student poprawnie potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami i ujęciami teoretycznymi z zakresu socjologii problemów społecznych, potrafi właściwie ocenić zakres wybranych problemów, poszukać diagnoz społecznych, wskazać aspekty politykę łagodzącej dewiacje.i

OCENA 5 (BDB) – student w pełni potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami i ujęciami teoretycznymi z zakresu socjologii problemów społecznych, potrafi właściwie i odpowiedzialnie oraz umiejętnie wykorzystać wiedzę do analizy patologii społecznych i generowania rozwiązań, całkowicie poprawnie wykazuje umiejętności szukania diagnoz społecznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

OCENA 2 (NDST) – student nie uznaje problemów społecznych jako elementu rzeczywistości społecznej.

OCENA 3 (DST) – student w ograniczonym stopniu uznaje wagę badań problemów społecznych na polu socjologii.

OCENA 4 (DB) – student uznaje wagę badań i diagnoz na polu socjologii problemów społecznych, tezę w zakresie ich rozwiązywania. angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, włącza się dyskusje

OCENA 5 (BDB) – student w pełni uznaje istnienie problemów społecznych i potrzeby ich rozwiązywania. W pełni docenia powiązania rodziny z sytuacjami dewiacyjnymi w życiu jednostek i społeczeństw. W pełni zdobył właściwe kompetencje do aplikacji dewiacji oraz poszukiwania ich rozwiązań w społeczeństwie. Często angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, podejmuje dyskusje

Na ocenę końcową składają się:

1. Obecność na zajęciach – dopuszczalne jedynie 1 nieobecność z przypadków losowych (czyli 90 min), pozostałe nieobecności muszą być usprawiedliwione (L-4)

Zaliczenia:

1. Obecność na zajęciach fizycznie lub w formie e-learning(zalogowanie w godzinach konwersatorium) – dopuszczalne jedynie 1 nieobecność z przypadków losowych (czyli 90 min),

2.3. Wykonanie prezentacji

5. Zaliczenie - obecność, czynny udział w zajedziach, przedstawienie prezentacji, przesyłanie zwrotnych zadań na platformie e-learning

Końcową ocenę z zaliczenia tworzą: prezentacja i zadania zwrotne (oceniane jednostkowo)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Młyński
Prowadzący grup: Józef Młyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zakres przedmiotu ma pozwolić studentowi nabyć wiedzę na temat teorii problemów rodzinnych i społecznych. Student zdobywa wiedzę na temat strategie zapobiegania, minimalizacji i profilaktyki ukierunkowanej na te problemy na poziomie polityki społecznej, ruchów społecznych, rodzin i obywateli.

Po zakończeniu zajęć studenci potrafią:

- zdefiniować problemy rodzinne i społeczne, ich rodzaje oraz odróżnić je od problemów jednostek,

- wskazać i opisać podstawowe problemy społeczne rodzin w Polsce

- wskazać podstawowe sposoby rozwiązywania lub minimalizacji skutków problemów w społecznościach lokalnych.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Mapa myśli - pojęcia kluczowe

2. Podstawowe informacje o rodzinie i społeczeństwie

2.1 Rodzina jako podstawowa forma życia społecznego

2.2 Uwarunkowania życia rodzinnego

3. Problemy społeczne i rodzinne (wybrane) - analiza

A. Starzenie się społeczeństwa

B. Emigracja i Migracja

C. Sekularyzacja: (nie)symbiotyczny układ instytucji: religia i rodzina

D. Socjalizacja

E. Bezrobocie i ubóstwo

F. Bezdomność

G. Przemoc

H. Uzależnienia

I. Przestępczość

J. Niepełnosprawność

K. Rozwód

L. Kohabitacja

M. Małodzietność

N. Osłabienie więzi małżeńsko rodzinnej

4.Polityka lokalna (praca socjalna(bezpieczeństwo socjalne) jako odpowiedzi na problemy społeczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Majkowski W., Rodzina Polska w kontekście nowych uwarunkowań, Kraków 2010.

Rodzina - dobro zagrożone, red. W. Majkowski, Kraków 2015.

Młyński J., Polityka społeczna wobec rodziny w Polsce w latach 1990-2015, Kraków 2016.

Frysztacki K. (2009). Socjologia problemów społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Miś L. (2007). Problemy społeczne. Teoria, metodologia, badania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Literatura uzupełniająca:

Pospiszyl I. (2009), Patologie społeczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Rodzina dobro społeczne, red J. Młyński Trnava 2019.

Davies M. (red.) (1999), Socjologia pracy socjalnej, Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk.

Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Młyński
Prowadzący grup: Józef Młyński
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3awKXINN5sZlPtVDbG3ya9R8fJQhtbsjjo95ruip7XO4U1%40thread.tacv2/conversations?groupId=527a9575-b38e-4877-bbfc-c07ae7c13664&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S2 - obszar nauk społecznych - II stopień

Skrócony opis:

Zakres przedmiotu ma pozwolić studentowi nabyć wiedzę na temat teorii problemów rodzinnych i społecznych. Student zdobywa wiedzę na temat strategie zapobiegania, minimalizacji i profilaktyki ukierunkowanej na te problemy na poziomie polityki społecznej, ruchów społecznych, rodzin i obywateli.

Po zakończeniu zajęć studenci potrafią:

- zdefiniować problemy rodzinne i społeczne, ich rodzaje oraz odróżnić je od problemów jednostek,

- wskazać i opisać podstawowe problemy społeczne rodzin w Polsce

- wskazać podstawowe sposoby rozwiązywania lub minimalizacji skutków problemów w ramach polityki społecznej.

Pełny opis:

Po zakończeniu zajęć studenci potrafią:

- zdefiniować problemy rodzinne i społeczne, ich rodzaje oraz odróżnić je od problemów jednostek,

- wskazać i opisać podstawowe problemy społeczne rodzin w Polsce

- wskazać podstawowe sposoby rozwiązywania lub minimalizacji skutków problemów w ramach polityki społecznej.

Spis treści

1.Podstawowe informacje o rodzinie i społeczeństwie

2. Problemy społeczne: definicje i charakterystyka.

3. Problemy społeczne i i rodzinne – wybrane – analiza

A. Bezrobocie i ubóstwo

B. Bezdomność

C. Przemoc

D. Uzależnienia

E. Przestępczość

F. Niepełnosprawność

G. Rozwody

H. Kohabitacja

I. Małodzietność - demograficzna depopulacja

J. Osłabienie więzi małżeńsko-rodzinnej (migracja)

K. Sekularyzacja

Ł. Suicydalność

M. Starzenie się społeczeństwa

N. Migracja ekonomiczne i zarobkowe

O.Uchodźstwo

P. Sytuacje kryzysowe - epidemie, pandemia Covid 19

S. Kryzysy małżeńskie

Literatura:

Literatura podstawowa:

Majkowski W. (2010) Rodzina Polska w kontekście nowych uwarunkowań, Kraków.

Majkowski j red. (2015) Rodzina - dobro zagrożone, Kraków

Młyński J.(2016), Polityka społeczna wobec rodziny w Polsce w latach 1990-2015, Kraków.

Frysztacki K. (2009). Socjologia problemów społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Miś L. (2007). Problemy społeczne. Teoria, metodologia, badania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Literatura uzupełniająca:

Pospiszyl I. (2009), Patologie społeczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Rodzina dobro społeczne, red J. Młyński Trnava 2019.

Davies M. (red.) (1999), Socjologia pracy socjalnej, Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Młyński
Prowadzący grup: Józef Młyński
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aaqDvAXCJucR70HhOxCVP0HexuG330OEBYHd38QcLnfA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ab62fdf7-70cf-44d9-a063-08dd0f0e1cb9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Student po wysłuchaniu wykładu wprowadzającego w przedmiot na tema problemów społecznych, problemów rodzinnych ich wpływu i konsekwencji na funkcjonowanie jednostki przygotowuje samodzielnie prezentacje na wybrany problem. Prezentacja jest kreatywna, przejrzysta, wyjaśniająca podstawowe zagadnienia dotyczącego omawianego problemu: teoria, praktyka - przyczyny, konsekwencje , eksploracja zjawiska. Istotnym jest wskazanie i odpowiedz na pytanie: gdzie szukać pomocy w związku z przedstawionym problemem. Prezentację kończą pytania do grupy i bibliografia.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zakres przedmiotu ma pozwolić studentowi nabyć wiedzę na temat teorii problemów rodzinnych i społecznych. Student zdobywa wiedzę na temat strategie zapobiegania, minimalizacji i profilaktyki ukierunkowanej na te problemy na poziomie polityki społecznej, ruchów społecznych, rodzin i obywateli.

Pełny opis:

Po zakończeniu zajęć studenci potrafią:

- zdefiniować problemy rodzinne i społeczne, ich rodzaje oraz odróżnić je od problemów jednostek,

- wskazać i opisać podstawowe problemy społeczne rodzin w Polsce

- wskazać podstawowe sposoby rozwiązywania lub minimalizacji skutków problemów w ramach polityki społecznej.

Spis treści

1.Podstawowe informacje o rodzinie i społeczeństwie

2. Problemy społeczne: definicje i charakterystyka.

3. Problemy społeczne i i rodzinne – wybrane – analiza

A. Bezrobocie i ubóstwo

B. Bezdomność

C. Przemoc

D. Uzależnienia

E. Przestępczość

F. Niepełnosprawność

G. Rozwody

H. Kohabitacja

I. Małodzietność - demograficzna depopulacja

J. Osłabienie więzi małżeńsko-rodzinnej (migracja)

K. Sekularyzacja

Ł. Suicydalność

M. Starzenie się społeczeństwa

N. Migracja ekonomiczne i zarobkowe

O.Uchodźstwo

P. Sytuacje kryzysowe - epidemie, pandemia Covid 19

S. Kryzysy małżeńskie

Literatura:

Literatura podstawowa:

Majkowski W., Rodzina Polska w kontekście nowych uwarunkowań, Kraków 2010.

Rodzina - dobro zagrożone, red. W. Majkowski, Kraków 2015.

Młyński J., Polityka społeczna wobec rodziny w Polsce w latach 1990-2015, Kraków 2016.

Frysztacki K. (2009). Socjologia problemów społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Miś L. (2007). Problemy społeczne. Teoria, metodologia, badania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Literatura uzupełniająca:

Pospiszyl I. (2009), Patologie społeczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Rodzina dobro społeczne, red J. Młyński Trnava 2019.

Davies M. (red.) (1999), Socjologia pracy socjalnej, Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk.

Wymagania wstępne:

BRAK UWAG

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Młyński
Prowadzący grup: Józef Młyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)