Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia problemów rodzinnych i społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-D-SPR
Kod Erasmus / ISCED: 14.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia problemów rodzinnych i społecznych
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Obowiązkowe dla III roku - stacjonarne I stopnia
Specjalność: doradca i asystent rodzinny
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRM_W11,

NRM_U12,

NRM_U14,

NRM_K04


Skrócony opis:

Zakres przedmiotu ma pozwolić studentowi nabyć wiedzę na temat teorii problemów rodzinnych i społecznych. Student zdobywa wiedzę na temat strategie zapobiegania, minimalizacji i profilaktyki ukierunkowanej na te problemy na poziomie polityki społecznej, ruchów społecznych, rodzin i obywateli.

Pełny opis:

Po zakończeniu zajęć studenci potrafią:

- zdefiniować problemy rodzinne i społeczne, ich rodzaje oraz odróżnić je od problemów jednostek,

- wskazać i opisać podstawowe problemy społeczne rodzin w Polsce

- wskazać podstawowe sposoby rozwiązywania lub minimalizacji skutków problemów w ramach polityki społecznej.

Treści programowe:

Spis treści

1.Podstawowe informacje o rodzinie i społeczeństwie

2. Problemy społeczne: definicje i charakterystyka.

3. Problemy społeczne i i rodzinne – wybrane – analiza

A. Bezrobocie i ubóstwo

B. Bezdomność

C. Przemoc

D. Uzależnienia

E. Przestępczość

F. Niepełnosprawność

G. Rozwody

H. Kohabitacja

I. Małodzietność - demograficzna depopulacja

J. Osłabienie więzi małżeńsko-rodzinnej (migracja)

K. Sekularyzacja

Ł. Suicydalność

M. Starzenie się społeczeństwa

N. Migracja ekonomiczne i zarobkowe

O.Uchodźstwo

P. Sytuacje kryzysowe - epidemie, pandemia Covid 19

S. Kryzysy małżeńskie

Literatura:

Literatura podstawowa:

Majkowski W., Rodzina Polska w kontekście nowych uwarunkowań, Kraków 2010.

Rodzina - dobro zagrożone, red. W. Majkowski, Kraków 2015.

Młyński J., Polityka społeczna wobec rodziny w Polsce w latach 1990-2015, Kraków 2016.

Frysztacki K. (2009). Socjologia problemów społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Miś L. (2007). Problemy społeczne. Teoria, metodologia, badania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Literatura uzupełniająca:

Pospiszyl I. (2009), Patologie społeczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Rodzina dobro społeczne, red J. Młyński Trnava 2019.

Davies M. (red.) (1999), Socjologia pracy socjalnej, Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK_1 - student zna elementarną terminologię z socjologii problemów społecznych oraz jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin. Posiada podstawy teorii w zakresie diagnozy problemów społecznych.

EK_2 - student posiada elementarna wiedzę o różnych rodzajach problemów społecznych

Umiejętności

EK_3 -potrafi dokonać obserwacji i interpretacji problemów społecznych dotyczących funkcjonowania rodziny; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności z zakresu profilaktyki społecznej, polityki społecznej i pomocy rodzinie

EK_4 -posiada umiejętność szukania danych na temat problemów społecznych i ich zapobieganiu; potrafi oceniać procesy zachodzące w rzeczywistości społecznej oraz ich skutki społeczne oraz jednostkowe

Kompetencje

EK_5 - docenia znaczenie badań nad problemami społecznymi dla jakości życia społecznego. Potrafi prowadzić dyskusje w zakresie problemów społecznych związanych z rodziną

ETCS 4

udział w zajęciach 18/30

udział w dyskusji, debacie, aktywność na zajeciach

przygotowanie prezentacji

Metody i kryteria oceniania:

KRYTERIA OCENIANIA

WIEDZA

OCENA 2 (NDST) – student nie potrafi posługiwać się terminologią socjologiczną, nie definiuje problemów społecznych, , nie omawia wybranych problemów społecznych

OCENA 3 (DST) – student w ograniczonym stopniu zna teorie terminologię, teorie, zasady analiz problemów, charakteryzuje wybrane problemy społeczne. Tylko w pewnym zakresie prezentuje metody badania i rozwiązywania problemów społecznych.

OCENA 4 (DB) – student poprawnie posługuje się terminologią socjologiczną, w pewnym stopniu (70%) poznał wiedzę dotyczącą wybranych problemów społecznych. Poprawnie charakteryzuje metody badań i konstruowania środków zaradczych w sektorze problemów społecznych.

OCENA 5 (BDB) – student dokładnie przedstawia teorie konieczne w analizach problemów społecznych, Właściwie (85-90%) poznał wiedzę dotyczącą wybranych problemów społecznych. Potrafi bardzo dobrze scharakteryzować metody badań i konstruowania środków zaradczych problemom społecznym. Poprawnie charakteryzuje badaczy zajmujących się socjologia problemów społecznych w Polsce.

UMIEJĘTNOŚCI

OCENA 2 (NDST) – student nie potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami i ujęciami teoretycznymi z zakresu socjologii problemów społecznych, nie nabył umiejętności wykorzystania wiedzy do analizy i rozwiązań problemów społecznych, nie potrafi właściwie ocenić działań zaradczych na poziomie polityki społecznej.

OCENA 3 (DST) - student w ograniczonym stopniu potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami i ujęciami teoretycznymi z zakresu socjologii problemów społecznych.

OCENA 4 (DB) – student poprawnie potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami i ujęciami teoretycznymi z zakresu socjologii problemów społecznych, potrafi właściwie ocenić zakres wybranych problemów, poszukać diagnoz społecznych, wskazać aspekty politykę łagodzącej dewiacje.i

OCENA 5 (BDB) – student w pełni potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami i ujęciami teoretycznymi z zakresu socjologii problemów społecznych, potrafi właściwie i odpowiedzialnie oraz umiejętnie wykorzystać wiedzę do analizy patologii społecznych i generowania rozwiązań, całkowicie poprawnie wykazuje umiejętności szukania diagnoz społecznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

OCENA 2 (NDST) – student nie uznaje problemów społecznych jako elementu rzeczywistości społecznej.

OCENA 3 (DST) – student w ograniczonym stopniu uznaje wagę badań problemów społecznych na polu socjologii.

OCENA 4 (DB) – student uznaje wagę badań i diagnoz na polu socjologii problemów społecznych, tezę w zakresie ich rozwiązywania. angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, włącza się dyskusje

OCENA 5 (BDB) – student w pełni uznaje istnienie problemów społecznych i potrzeby ich rozwiązywania. W pełni docenia powiązania rodziny z sytuacjami dewiacyjnymi w życiu jednostek i społeczeństw. W pełni zdobył właściwe kompetencje do aplikacji dewiacji oraz poszukiwania ich rozwiązań w społeczeństwie. Często angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, podejmuje dyskusje

Na ocenę końcową składają się:

1. Obecność na zajęciach – dopuszczalne jedynie 1 nieobecność z przypadków losowych (czyli 90 min), pozostałe nieobecności muszą być usprawiedliwione (L-4)

Zaliczenia:

1. Obecność na zajęciach fizycznie lub w formie e-learning(zalogowanie w godzinach konwersatorium) – dopuszczalne jedynie 1 nieobecność z przypadków losowych (czyli 90 min),

2.3. Wykonanie prezentacji

5. Zaliczenie - obecność, czynny udział w zajedziach, przedstawienie prezentacji, przesyłanie zwrotnych zadań na platformie e-learning

Końcową ocenę z zaliczenia tworzą: prezentacja i zadania zwrotne (oceniane jednostkowo)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Młyński
Prowadzący grup: Józef Młyński
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aaqDvAXCJucR70HhOxCVP0HexuG330OEBYHd38QcLnfA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ab62fdf7-70cf-44d9-a063-08dd0f0e1cb9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Student po wysłuchaniu wykładu wprowadzającego w przedmiot na tema problemów społecznych, problemów rodzinnych ich wpływu i konsekwencji na funkcjonowanie jednostki przygotowuje samodzielnie prezentacje na wybrany problem. Prezentacja jest kreatywna, przejrzysta, wyjaśniająca podstawowe zagadnienia dotyczącego omawianego problemu: teoria, praktyka - przyczyny, konsekwencje , eksploracja zjawiska. Istotnym jest wskazanie i odpowiedz na pytanie: gdzie szukać pomocy w związku z przedstawionym problemem. Prezentację kończą pytania do grupy i bibliografia.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zakres przedmiotu ma pozwolić studentowi nabyć wiedzę na temat teorii problemów rodzinnych i społecznych. Student zdobywa wiedzę na temat strategie zapobiegania, minimalizacji i profilaktyki ukierunkowanej na te problemy na poziomie polityki społecznej, ruchów społecznych, rodzin i obywateli.

Pełny opis:

Po zakończeniu zajęć studenci potrafią:

- zdefiniować problemy rodzinne i społeczne, ich rodzaje oraz odróżnić je od problemów jednostek,

- wskazać i opisać podstawowe problemy społeczne rodzin w Polsce

- wskazać podstawowe sposoby rozwiązywania lub minimalizacji skutków problemów w ramach polityki społecznej.

Spis treści

1.Podstawowe informacje o rodzinie i społeczeństwie

2. Problemy społeczne: definicje i charakterystyka.

3. Problemy społeczne i i rodzinne – wybrane – analiza

A. Bezrobocie i ubóstwo

B. Bezdomność

C. Przemoc

D. Uzależnienia

E. Przestępczość

F. Niepełnosprawność

G. Rozwody

H. Kohabitacja

I. Małodzietność - demograficzna depopulacja

J. Osłabienie więzi małżeńsko-rodzinnej (migracja)

K. Sekularyzacja

Ł. Suicydalność

M. Starzenie się społeczeństwa

N. Migracja ekonomiczne i zarobkowe

O.Uchodźstwo

P. Sytuacje kryzysowe - epidemie, pandemia Covid 19

S. Kryzysy małżeńskie

Literatura:

Literatura podstawowa:

Majkowski W., Rodzina Polska w kontekście nowych uwarunkowań, Kraków 2010.

Rodzina - dobro zagrożone, red. W. Majkowski, Kraków 2015.

Młyński J., Polityka społeczna wobec rodziny w Polsce w latach 1990-2015, Kraków 2016.

Frysztacki K. (2009). Socjologia problemów społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Miś L. (2007). Problemy społeczne. Teoria, metodologia, badania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Literatura uzupełniająca:

Pospiszyl I. (2009), Patologie społeczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Rodzina dobro społeczne, red J. Młyński Trnava 2019.

Davies M. (red.) (1999), Socjologia pracy socjalnej, Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk.

Wymagania wstępne:

BRAK UWAG

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Młyński
Prowadzący grup: Józef Młyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)