Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie 1 - dyplomowe z historii i etologii rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-D-STH1
Kod Erasmus / ISCED: 14.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie 1 - dyplomowe z historii i etologii rodziny
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRM_W01; NRM_W02; NRM_W14; NRM_W17; NRM_U03; NRM_U04; NRM_U05; NRM_K02; NRM_K08

Skrócony opis:

Celem jest ukazanie podstawowych procesów i głównych czynników decydujących o przemianach w kręgu rodziny na podstawie samodzielnej pracy studentów prowadzonej pod nadzorem wykładowcy.

- Celem jest również aby student potrafił wskazać zagrożenia i szanse dla chrześcijan płynące z kultury dzięki samodzielnej lekturze pism patrystycznych i dokumentów Kościoła.

- Celem jest też uporządkowana wiedza na temat małżeństwa i rodziny, ich podstaw historycznych i społeczno-kulturowych.

Pełny opis:

1. Maryja jako wzór życia ascetycznego w pismach św. Ambrożego z Mediolanu.

2. Rola Maryi w „nowej ewangelizacji”

3. Rodzina w pismach bpa Tadeusza Płoskiego

4. Duszpasterstwo rodzin w parafii NSJ w Piszu w latach 1997-2012

5. Integralność wychowania żołnierza według bpa Tadeusza Płoskiego

6. Wychowanie w rodzinie w pismach św. Augustyna

7. Wychowanie integralne dzieci i młodzieży w pismach Ks. Szymańskiego

8. Koncepcja wychowania religijnego w pismach Ks. Kazimierza Hamerszmita

Literatura:

J. Wilk, Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze w świetle doktryny wychowawczej Kościoła Katolickiego, w: J. Jundziłł (Red.), Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX, Bydgoszcz 1994, s. 137-151;

J. Jundziłł (red.), Rodzina w starożytnym Rzymie, Bydgoszcz 1993;

K. Jakubiak (red.), Rodzina jako środowisko wychowawcze w czasach nowożytnych, Bydgoszcz 1995;

H. Sławiński, Wychowanie prorodzinne według pedagogów katolickich Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2000;

K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, Warszawa 2001.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK_1 - definiuje i objaśnia usystematyzowaną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w naukach o rodzinie, a w szczególności o formułowaniu problemów badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych.

Umiejętności:

EK_2 - potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji zadań badawczych w służbie małżeństwu i rodzinie; potrafi analizować i wyznaczać zadania; kalkuluje i konstruuje elementy organizacyjne.

Kompetencje społeczne:

EK_3 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; zachowuje krytycyzm w ocenie zjawisk;

EK_4 - jest wrażliwy na potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego oraz rozwoju osobistego (intelektualnego i duchowego).

ECTS:

udział w seminarium - 30

przygotowanie do seminarium i lektura tekstów – 30

prezentacja własnych badań: 45

LICZBA ECTS - 4

Metody i kryteria oceniania:

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami jak: wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja przygotowana przez studentów, indywidualna lektura tekstów, a weryfikowane dyskusją i częścią pracy dyplomowej lub pracą zaliczeniową.

Efekty w obszarze umiejętności są osiągane takimi jak samodzielna lektura tekstów z zakresu historii kultury, wykład informacyjny, prezentacja, a weryfikowane dyskusją i częścią pracy dyplomowej lub pracą zaliczeniową.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych są osiągane za pomocą dyskusji o aktualnych i historycznych problemach kultury chrześcijańskiej, a weryfikacją jest praca pisemna złożona na zakończenie każdego semestru.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)