Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teologia małżeństwa i rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-D-TMR3
Kod Erasmus / ISCED: 14.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teologia małżeństwa i rodziny
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Obowiązkowe dla I roku - stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W03; NRL_W04; NRL_U05; NRL_K02; NRL_K03Skrócony opis:

Małżeństwo naturalne pomiędzy mężczyzną i kobietą jest wspólnotą miłości i życia. Wobec społeczeństwa i wobec Kościoła przybiera ono charakter instytucji.

Celem wykładu jest prezentacja i analiza rzeczywistości życia małżeńskiego jako naturalnego powołania człowieka, które ma się realizować pomiędzy mężczyzną i kobietą, poprzez miłość ludzką i rodzicielstwo. Związek małżeński ochrzczonych przybiera postać sakramentu, który ma utwierdzać i uświęcać małżeństwo i rodzinę, poprzez miłość, jedność i nierozerwalność.

Pełny opis:

Treści programowe:

1.O miłości chrześcijańskiej. Analiza Encykliki Benedykta XVI Deus Caritas est.

2.Miłość ludzka. Miłość małżeńska.

3.Obrona dobra małżeństwa w epoce patrystycznej i na Soborach.

4.Ustanowienie małżeństwa.

5.Małżeństwo u hebrajczyków, greków i rzymian.

6.Małżeństwo w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.

7.Miejsce zgody małżeńskiej w ukonstytuowaniu się małżeństwa.

8.Zgoda małżeńska jako element konstytucyjny sakramentu małżeństwa.

9.Materia i forma oraz szafarz jako element konstytuujący sakrament małżeństwa.

10.Wspólnota miłości w relacji do małżeństwa instytucji.

11.Przymioty małżeństwa: niepodzielna jedność i nierozerwalna wspólnota.

12.Tradycja Kościoła na temat jedności i nierozerwalności małżeństwa doktryna i praktyka. Stosowanie przywileju św. Pawła i "przywileju wiary".

13.Separacja małżeńska: stała czasowa. Sytuacja katolików po rozwodzie cywilnym.

14.Rozwiedzieni, którzy zawarli nowe związki cywilne. Połączeni tyko małżeństwem na próbę. Rzeczywiste wolne związki.

15.Celowość albo racja bytu małżeństwa. Podwójny cel małżeństwa.

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

1. Paweł VI, Enc. Humanae vitae, 25.07.1968.

2. Jan Paweł II, Adh. Familiaris consortio, 22.11.1981.

3. Benedykt XVI, Enc. Deus Caritas est, 2006.

4. Majdański K., abp. Wspólnota życia i miłości: zarys teologii małżeństwa i rodziny Poznań-Warszawa 1983.

5. Adamski F., Małżeństwo i rodzina, Lublin 1980.

6. Sarmirnto A., Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny, Kraków 2002.

Lektury uzupełniające:

1. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołujący się do "Początku". Chrystus odwołujący się do zmartwychwstania. Chrystus odwołujący się do "Serca". Sakrament. O Jana Pawła II teologii ciała, Lublin 2001.

2. Kłys J., Rodzina dziedzictwem ludzkości. Zarys etologii, Szczecin 1995.

3. Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie, red. K. Lubowicki OMI, T. I, II., Kraków 1999.

4. Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, abp. Warszawa-Łomianki 1999.

5. Wolski K., ks., Nazaret źródło świętości, Łomianki 2001.

6. Struzik,Z. Metodyka pisania pracy naukowej, płyta DVD,wyd. IPJPII, Warszawa 2018.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK_1 - student ma uporządkowaną wiedzę o miejscu nauk o rodzinie w systemie nauk oraz o ich przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi.

Umiejętności:

EK_2 - student potrafi posługiwać się znakami i normami etycznymi w podejmowanej działalności na rzecz rodziny dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań w sferze życia małżeńskiego, rodzinnego i społecznego.

EK_3 - student potrafi prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi, normami i regułami Kościoła katolickiego w celu rozwiązywania konkretnych problemów małżeńskich i rodzinnych.

Kompetencje:

EK_4 - student ma przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny.

EK_5 - student dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą swoją i innych, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki; jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych.

ECTS:

udział w wykładach - 15 godzin

udział w ćwiczeniach - 15 godzin

konsultacje i czas na napisanie pracy - 25 godzin

przygotowanie do kolokwium - 25 godzin

LICZBA ECTS - 3

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia wykładu wymagane jest:

1. obecność i aktywny udział w zajęciach – dopuszczalna jest 1 nieusprawiedliwiona nieobecność;

2. zaliczenie pisemne treści programowych.

Zaliczenie przedmiotu na ocenę.

Kryteria zaliczenia treści programowych:

Poprawne odpowiedzi na min. 55% pytań odnoszących się do efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności.

Metody realizacji i weryfikacji:

Efekty wiedzy

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

weryfikacja: kolokwium ustne

Efekty umiejętności

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, praca z tekstem

weryfikacja - obserwacja aktywności studentów

Efekty kompetencji społecznych

Realizacja: metody dydaktyczne – dyskusja, analiza tekstów

weryfikacja – obserwacja pracy i aktywności studentów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)