Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Autoprezentacja - warsztaty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-D-WIZ
Kod Erasmus / ISCED: 14.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Autoprezentacja - warsztaty
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Fakultatywne na I roku - stacjonarne II stopnia
Przedmioty monograficzne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRM_W04; NRM_U02; NRM_K01

NRM_W18; NRM_U04; NRM_U06; NRM_K01; NRM_K05; NRM_K08


Skrócony opis:

Celem zajęć jest rozwój umiejętności autoprezentacji: budowanie poczucia własnej wartości, przyswojenie podstawowej wiedzy związanej z komunikacją interpersonalną, wystąpieniami publicznymi oraz praktyczne ćwiczenia technik i taktyk autoprezentacji.

Pełny opis:

Zajęcie te mają charakter warsztatowy. Z uwagi na małą liczbę godzin kurs jest intensywny i wymaga od słuchaczy pełnego uczestnictwa i uwagi.

Na warsztaty składać się będą następujące bloki tematyczne:

1. Wprowadzenie do autoprezentacji - czym jest autoprezentacja, co stoi na przeszkodzie dobrej autoprezentacji, etc.

2. Budowanie poczucia własnej wartości - wzmocnienie poczucia własnej wartości, odkrycie naszych traum, zranień jest drogą do wzmocnienia wartości siebie, uzyskania pełniejszego obrazu samego siebie, swoich mocnych i słabych stron.

3. Komunikacja - znaczenie komunikacji, jej modele, techniki skutecznego słuchania, komunikacja werbalna i niewerbalna, etc.

4. Techniki i taktyki autoprezentacji - jak się skutecznie prezentować, jak sobie radzić ze stresem, potknięciami, trudnymi pytaniami, etc.

5. Zajęcia praktyczne - ćwiczymy autoprezentację.

Literatura:

1. Aronson E., Psychologia społeczna.

2. Beck G., Zakazana retoryka, Helion.

3. Cialdini R., Wywieranie wpływu na innych, GWP.

4. Detz J. Sztuka przemawiania, Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne, Gdańsk 2007.

5. Leary M., Wywieranie wrażenia na innych.

6. Murdoch A. Prezentacje i wystąpienia publiczne, Poltext.

7. Spillane M., Zaprezentuj siebie. Poradnik dla nowoczesnego mężczyzny, Muza 2003.

8. Spillane M., Zaprezentuj siebie. Poradnik dla nowoczesnej kobiety, Muza 2003.

9. Szmajke A., Autoprezentacja. MAski. Pozy. Miny, Wydawnictwo URSA Consulting, 1999.

10. Wiszniewski, Sztuka mówienia i porad, Videograf 2003.

11. Wojcieszke B., Człowiek wśród ludzi.

12. Wystąpienia publiczne, Studio Emka.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA: NRM_W04 z zakresu lingwistyki absolwent posiada pogłębioną wiedz z fonetyki i fonologii

UMIEJĘTNOŚCI: NRM_U02 rozpoznaje, różnicuje i diagnozuje zaburzenia mowy

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA: NRM_K01 Potrafi ocenić adekwatnie poziom swojej wiedzy, dostrzega potrzeb

uczenia si, rozwoju osobistego przez całe życie, potrafi inspirować

do tego inne osoby

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywność na warsztatach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)