Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie 2 - przedmiotowe z teologii małżeństwa i rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-MGR2-SzTMR1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie 2 - przedmiotowe z teologii małżeństwa i rodziny
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem seminarium jest usunięcie konkretnych wątpliwości oraz nauczenie opracowywania materiału, referowania go, dyskutowania, protokołowania, pisania recenzji, wygłaszania referatów, pogłębienie problematyki małżeństwa i rodziny.

Pełny opis:

Treści programowe:

1.Teologiczny system nauk o rodzinie. Zasada interdyscyplinarności.

2. Pochodzenie małżeństwa i rodziny - pierwotny zamysł Boży. Natura jedności dwojga (naturalna komplementarność, dzieło wolności w ustanowieniu jedności małżeńskiej, definicja małżeństwa).

3. Charakterystyka miłości małżeńskiej według: Miłości i odpowiedzialności (treść normy personalistycznej), KDK (kryteria negatywne i pozytywne) i HV.

4."Osoba - komunia" w nauczaniu Jana Pawła II.

5.Cele małżeństwa (błędne teorie XX w. - interwencje Piusa XII i Jana Pawła II)

6.Nauka II Soboru Watykańskiego o małżeństwie i rodzinie (treść: KK 11.35.41; DA 11; DWCH; KDK 47-52).

7.Profetyzm encykliki Pawła VI Humanae vitae. Ochrona godności osoby w podwójnej, nierozerwalnej funkcji znaku w zbliżeniu małżeńskim.

8.Zadania rodziny chrześcijańskiej w oparciu o Familiaris consortio. Zadania duszpasterskie wobec rodzin w sytuacjach trudnych i nieprawidłowych.

9.Geneza - prekursorzy, pojęcie i struktura duszpasterstwa rodzin w Polsce. Dokumenty Episkopatu Polski i Papieskiej Rady Rodziny. Wybitni obrońcy życia w Polsce i na świecie.

10.Obowiązki i prawa rodziny w oparciu o Kartę Praw Rodziny.

11.Małżeństwo i dziewictwo dwa sposoby realizacji powołania do miłości (Sacra Virginitas i Familiaris consortio). Podstawy duchowości rodziny.

12.Podstawowe dokumenty Magisterium Kościoła XXw. dotyczące bezpośrednio problematyki małżeństwa i rodziny.

Literatura:

1. Antczak M., Nowacka A., Przypisy, Powołania, bibliografia załącznikowa, Warszawa 2008, ISBN 978-83-61464-03-07.

2. Apanowicz J. Metodologia ogólna. Gdynia 2002, ISBN 83-910869-9-3.

3. Grzechowiak S.: Wprowadzenie do pisania prac magisterskich z nauk teologicznych. Gniezno 1995, ISBN: 00-01-25846-X.

4. Kohtamäki N., Praktyczny Przewodnik Antyplagiatowy, [online] Warszawa 2014 [dostęp: 24.08.2014], Dostępny w Internecie: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1234.

5. Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 2001.

6. Ozorowski M., Przewodnik pisania pracy naukowej, Warszawa 1997, ISBN brak.

7. Pieter J.: Zarys metodologii pracy naukowej. Warszawa 1975, ISBN brak.

8. Seweryniak H. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych z teologii, Płock 1997, ISBN brak.

9. Struzik Z. Metodyka pisanie pracy naukowej, płyta DVD, wyd. IPJPII, Warszawa 2018.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK_1 - definiuje i objaśnia usystematyzowaną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w naukach o rodzinie, a w szczególności o formułowaniu problemów badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych.

Umiejętności:

EK_2 - potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji zadań badawczych w służbie małżeństwu i rodzinie;

EK_3 - potrafi analizować i wyznaczać zadania; kalkuluje i konstruuje elementy organizacyjne.

Kompetencje społeczne:

EK_4 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; zachowuje krytycyzm w ocenie zjawisk;

EK_5 - jest wrażliwy na potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego oraz rozwoju osobistego (intelektualnego i duchowego).

ECTS: 2:

30 godzin - udział studenta w seminarium.

20 godzin - praca własna.

Metody i kryteria oceniania:

Metodą dydaktyczną jest: wykład konwersatoryjny, ale przede wszystkim dialog ze studentem na bazie postępów (etapów) w pisaniu przez niego pracy dyplomowej. Stawiane jest przed studentem zadanie (tj. projekt), który on sam, a następnie z pomocą wykładowcy i innych studentów - realizuje.

Weryfikacja efektów kształcenia dokonuje się natomiast na bazie oceny ciągłej, wykładowca spotykając na seminarium studenta (przy pomocy metod dydaktycznych) ma pełną świadomość tego, co zostało przez niego dokonane.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)