Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-S-AK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia kulturowa
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza

NRL_W01 P6S_WG

NRL_W04 P6S_WG

NRL_W05 P6S_WG

Umiejętności

NRM_U01 P7S_UW

NRM_U06 P7S_UK

Kompetencje społeczne

NRM_K01 P7U_K

NRM_K04 P7S_KO

Skrócony opis:

Celem jest zapoznanie studentów z podstawową problematyką antropologii teologicznej z odniesieniami do przemian kulturowych dokonujących się we współczesnym świecie. Student uzyskawszy ogólną wiedzę dotyczącą problematyki teologicznej i kulturowej, może za pomocą samodzielnej lektury pogłębić zagadnienia z zakresu antropologii, które go szczególnie zainteresują.

- Celem wykładu jest również to, aby student potrafił wskazać zagrożenia i szanse dla chrześcijan płynące z kultury.

- Celem jest też uporządkowana wiedza na temat antropologii teologiczno-kulturowej.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Ontologiczna struktura człowieka w ujęciu biblijnym i teologicznym

2. Prawda o człowieku w historii i kulturze. Immanencja i transcendencja osoby.

3. Godność człowieka (Obraz i podobieństwo Boże). Człowiek jako istota wolna (determinizm, indeterminizm).

4. Przyjaźń z Bogiem – grzech i odkupienie

5. Natura i kultura.

6. Popularne i naukowe rozumienie kultury. Myślenie pierwotne, myślenie naukowe. Obrzędy, symbole, znaki. Świat symboli. Religia.

7. Sztuka, literatura, architektura. Kultura wysoka, niska. Kultura ludowa, kultura popularna. Subkultury.

8. Treści kultury. Wartości, normy, sankcje. Kręgi cywilizacyjne

9. Antropologia przebóstwienia (ujęcie prawosławne)

10. Soborowy wymiar antropologii (Konstytucja Gaudium et spes)

11. Jana Pawła II nauka o człowieku jako „drodze Kościoła”

12. Chrystocentryzm antropologii teologicznej

13. Nadprzyrodzony cel człowieka i jego realizacja w życiu doczesnym i wiecznym (usynowienie Boże)

14. Związek osób w miłości ostatecznym celem człowieka. Rodzina i społeczeństwo. Płeć osobnicza, płeć „mózgu”. Relatywizm kulturowy. Style życia.

15. Eschatologiczny wymiar antropologii teologicznej

(ostateczna przemiana: pełnia dzieła Boga i pełnia człowieka).

Literatura:

Literatura:

Magisterium Kościoła:

Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, Rzym 1979.

Literatura:

1. Balter L. (Red.)  – Zło w świecie. Kolekcja Communio 7, Pallottinum 1992

2. Balter L. (Red.) Radość życia. Communio 24(2004) nr 6 – wybrane artykuły

3. Balter L. (Red.) – Osoba we wspólnocie – Kościół Chrystusowy. Kolekcja Communio 16, Pallottinum, Poznań 2004.

4. Ewartowska J., Szukając prawdy o człowieku.

Antropologia teologiczna Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wyd. UKSW, Warszawa 2010.

5. Gacka B., Znaczenie osoby w teologii Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, wyd. UKSW, Warszawa 2010.

6. Góźdź K., Teologia człowieka, Lublin 2006.

7. Gryz K. (Red.), Człowiek droga Kościoła, Kraków 2004.

8. Gryz K., Antropologia przebóstwienia. Obraz człowieka w teologii prawosławnej, Kraków 2009.

9. Ladaria L. F., Wprowadzenie do antropologii teologicznej, WAM,     Kraków 1997.

10. Perzyński A., Włoska antropologia teologiczna, Łódź 2012.

12. Santorski A., Dar łaski, Warszawa 2011.

13. Scola kard. Angelo, Osoba ludzka – Antropologia teologiczna. Podręczniki AMATECA nr 15, Pallottinum, Poznań 2005.

14. Warzeszak J., Człowiek w obliczu Boga i pośród stworzenia,      Warszawa 2005.

15. Zuberbier A., Olejnik S., Żurowski M., (Red.), Studia z antropologii       teologicznej, Warszawa 1978.

16. Z. J. Zdybicka, Człowiek i religia, Lublin 2006

17. K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1985

18. H. Kiereś, Człowiek i sztuka, Lublin 2006; Człowiek i

cywilizacja, Lublin 2007

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA: student zna podstawową terminologię używaną w naukach o człowieku, kulturze i pokrewnych dziedzinach naukowych;

- student posiada uporządkowaną wiedzę na temat małżeństwa i rodziny, ich podstaw historycznych i społeczno-kulturowych.

UMIEJĘTNOŚCI: student potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; potrafi dokonać analizy ich powiązań z różnymi obszarami działalności z zakresu nauk o rodzinie;

- posiada w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i w piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu nauk o rodzinie, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali swoje umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

- student ma świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

OPIS ECTS:

Aktywność studenta

Ilość godzin

udział w wykładzie

Ilość godzin 30

udział w ćwiczeniach

przygotowanie do wykładu

Ilość godzin

konsultacje

Ilość godzin 5

czas na napisanie referatu/eseju/pracy

Ilość godzin 25

przygotowanie do egzaminu

Ilość godzin

SUMA GODZIN 60

LICZBA ECTS: 60 godz. = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

- na ocenę niedostateczną (2- ndst.): student nie posiada podstawowej wiedzy o procesach i głównych czynnikach decydujących o przemianach w kręgu rodziny i nie potrafi scharakteryzować własnymi słowami ideałów wychowawczych w poszczególnych epokach historycznych

- na ocenę dostateczną (3- dst.): student posiada podstawowej wiedzy o procesach i głównych czynnikach decydujących o przemianach w kręgu rodziny i potrafi przynajmniej ogólnie scharakteryzować własnymi słowami ideałów wychowawczych w poszczególnych epokach historycznych.

- na ocenę dobrą (4 -db.) student poprawnie ukazuje procesy i główne czynniki decydujące o przemianach zachodzących w kręgu rodziny w poszczególnych epokach historycznych potrafi scharakteryzować ideały wychowawcze w poszczególnych środowiskach kulturowych.

- na ocenę bardzo dobrą (5 - bdb) student doskonale w swobodnej wypowiedzi ukazuje procesy i główne czynniki decydujące o przemianach zachodzących w kręgu rodziny w poszczególnych epokach historycznych potrafi scharakteryzować ideały wychowawcze w poszczególnych środowiskach kulturowych.

Umiejętności:

- na ocenę niedostateczną (2- ndst.): student nie potrafi samodzielnie czytać i interpretować tekstów dotyczących problematyki rodziny w kontekście przemian kulturowych.

- na ocenę dostateczną (3- dst.): student słabo teksty dotyczące roli rodziny i problematyki przemian kulturowych w kręgu rodziny, nie potrafi jednak ocenić ich wartości poznawczej.

- na ocenę dobrą (4-db.): student poprawnie czyta i interpretuje teksty dotyczące problematyki historyczno-kulturowej i czynników wpływających na przemiany zachodzące w kręgu rodziny, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów dotyczących przemian kulturowych w rodzinie i potrafi docenić ich wartość merytoryczną.

- na ocenę bardzo dobrą (5- bdb): student doskonale i merytorycznie interpretuje przeczytane teksty dotyczące problematyki historyczno-kulturowej i czynników wpływających na przemiany w kręgu rodziny, zna i potrafi ocenić racjonalność i wartość poznawczą argumentów prezentowanych w mowie lub na piśmie dotyczących problematyki rodziny.

Kompetencje:

- na ocenę niedostateczną (2-ndst) nie ma świadomości odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

- na ocenę dostateczną (3-dst) ma małą świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

- na ocenę dobrą (4-db) ma wystarczającą świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

na ocenę bardzo dobrą (5-bdb) ma wielką świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

Student jest otwarty na dyskusję w kwestii przemian kulturowych zachodzących w rodzinach polskich i znaczenia tych przemian w zachowaniu dziedzictwa kulturowego.

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami jak wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja, indywidualna lektura tekstów a weryfikowane egzaminem lub kolokwium.

Efekty w obszarze umiejętności są osiągane takimi jak samodzielna lektura tekstów z zakresu historii kultury, problematyki ideałów wychowawczych; wykład informacyjny, prezentacja, a weryfikowane ustnym lub pisemnym egzaminem.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych osiągane są za pomocą przygotowanych w grupach prezentacji o poszczególnych problemach o w dyskusji o aktualnych i historycznych problemach kultury chrześcijańskiej.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych są osiągane za pomocą dyskusji o aktualnych i historycznych problemach kultury chrześcijańskiej, a weryfikacją jest kolokwium.

Końcowa ocena jest uśrednioną z ocen w obszarze wiedzy (1/3), umiejętności (1/3) i kompetencji (1/3).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)