Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rodzina w cywilizacji europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-S-REU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rodzina w cywilizacji europejskiej
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W01

NRL_W03

NRL_W04

NRL_W05

NRM_U01

NRM_U02

NRM_K01

NRM_K04

Skrócony opis:

Celem jest ukazanie podstawowych procesów i głównych czynników decydujących o przemianach w kręgu rodziny. Pokazuje ideały wychowawcze w rozwijającej się myśli pedagogicznej w społeczeństwie polskim. Student uzyskawszy ogólną orientację w problematyce historyczno-wychowawczej, może za pomocą samodzielnej lektury pogłębić problem, który go szczególnie zainteresuje.

- Celem jest również aby student potrafił wskazać zagrożenia i szanse dla chrześcijan płynące z kultury.

- Celem jest też uporządkowana wiedza na temat małżeństwa i rodziny, ich podstaw historycznych i społeczno-kulturowych.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Pojęcie i rodzaje cywilizacji

2. Miejsce i rola rodziny w cywilizacji chrześcijańskiej

3. Rola rodziny w "Cywilizacji miłości" według Jana Pawła II

4. Zagrożenia cywilizacyjne dla małżeństwa i rodziny

5. Szanse cywilizacyjne dla funkcjonowania rodziny

6. Model rodziny w wybranych cywilizacjach.

7. Postawy prokreacyjne w rodzinie.

8. Rodzina jako miejsce kształtowania postaw zdrowotnych

9. Zdrowie rodziny: rodzina wobec przewlekle chorych (dzieci i starców).

10. Opieka paliatywna w rodzinie

11. Ubóstwo, Rodzina i pomoc socjalna

12. Rodzina wobec problemów uzależnień (alkoholizm, markomania)

13. Rodzina wobec dóbr kultury

14. Rodzina w polityce społecznej państwa

15. Rodzina jako centrum formacji duchowej

Literatura:

Literatura

F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków 2002.

A. Andrzejewska, Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Warszawa 2014

P. Antab, Internet a dzieci. Uzależnienia i inne niebezpieczeństwa, Prószyński, Warszawa 2003.

T. Buss, M. Lichodziejewska- Niemierko, Opieka paliatywna w Polsce – od idei do praktyki (również lekarza rodzinnego), "Forum Medycyny Rodzinnej" t. 2, nr 4, s. 277-285.

M. Filipowicz, Rodzina jako pierwsze środowisko wychowawcze Zadania i ideał wychowawczy – z perspektywy nauczania Kościoła, "Łódzkie Studia Teologiczne" 26 (2017) nr 1, s. 127-146.

F. Koneczny, o wielości cywilizacyj, Warszawa 2002.

F. Koneczny, O ład w historii. Zastosowanie biologii w medycynie a godność osoby ludzkiej, red. T. Mazurczak, Warszawa PWN 2004.

P. Kossowski, Dziecko i reklama telewizyjna, Warszawa 1999.

M. Lisowska-Magdziarz, Pasażer z tylnego siedzenia. Media, reklama i wychowanie w społeczeństwie konsumpcyjnym, Warszawa 2010.

J. Nagórny, Wychowanie do wartości, Lublin 2012

M. Przybysz-Zaremba, Uzależnienie młodzieży od współczesnych mediów, Olsztyn 2008.

K. Pujer, Rodzina i szkoła wobec szans i zagrożeń społeczno-cywilizacyjnych, Wrocław 2016.

M. Skawińska, Rodzina w nauczaniu społecznym katolickiego kościoła, (1878–1968), Kielce 2001.

Rozwój biologiczny człowieka, Wolański N., Warszawa PWN 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA: student zna podstawową terminologię używaną w odniesieniu do współczesnej cywilizacji;

- ma podstawową wiedzę o potrzebie opieki paliatywnej i sposobach jej realizacji w życiu małżeńskim i rodzinnym

- posiada niezbędną wiedzę o problemach uzależnień

- student posiada uporządkowaną wiedzę na temat małżeństwa i rodziny, ich roli w korzystaniu z dobrodziejstw cywilizacyjnych oraz zagrożeń, które niesie współczesna cywilizacja poprawnemu funkcjonowaniu małżeństwa i rodziny.

UMIEJĘTNOŚCI: student potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; potrafi dokonać analizy ich powiązań z różnymi obszarami działalności z zakresu nauk o rodzinie;

- posiada umiejętność w sposób precyzyjny i spójny wypowiadania się w mowie i w piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu nauk o rodzinie, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych dotyczących cywilizacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali swoje umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

- student ma świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

udział w wykładzie 30

udział w ćwiczeniach

przygotowanie do wykładu 30

konsultacje 5

czas na napisanie referatu/eseju/pracy 25

przygotowanie do egzaminu

SUMA GODZIN 90

LICZBA ECTS: 90 godz. = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

- na ocenę niedostateczną (2- ndst.): student nie posiada podstawowej wiedzy o procesach i głównych czynnikach decydujących o przemianach w kręgu rodziny i nie potrafi scharakteryzować własnymi słowami ideałów wychowawczych w poszczególnych epokach historycznych

- na ocenę dostateczną (3- dst.): student posiada podstawowej wiedzy o procesach i głównych czynnikach decydujących o przemianach w kręgu rodziny i potrafi przynajmniej ogólnie scharakteryzować własnymi słowami ideałów wychowawczych w poszczególnych epokach historycznych.

- na ocenę dobrą (4 -db.) student poprawnie ukazuje procesy i główne czynniki decydujące o przemianach zachodzących w kręgu rodziny w poszczególnych epokach historycznych potrafi scharakteryzować ideały wychowawcze w poszczególnych środowiskach kulturowych.

- na ocenę bardzo dobrą (5 - bdb) student doskonale w swobodnej wypowiedzi ukazuje procesy i główne czynniki decydujące o przemianach zachodzących w kręgu rodziny w poszczególnych epokach historycznych potrafi scharakteryzować ideały wychowawcze w poszczególnych środowiskach kulturowych.

Umiejętności:

- na ocenę niedostateczną (2- ndst.): student nie potrafi samodzielnie czytać i interpretować tekstów dotyczących problematyki rodziny w kontekście przemian kulturowych.

- na ocenę dostateczną (3- dst.): student słabo teksty dotyczące roli rodziny i problematyki przemian kulturowych w kręgu rodziny, nie potrafi jednak ocenić ich wartości poznawczej.

- na ocenę dobrą (4-db.): student poprawnie czyta i interpretuje teksty dotyczące problematyki historyczno-kulturowej i czynników wpływających na przemiany zachodzące w kręgu rodziny, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów dotyczących przemian kulturowych w rodzinie i potrafi docenić ich wartość merytoryczną.

- na ocenę bardzo dobrą (5- bdb): student doskonale i merytorycznie interpretuje przeczytane teksty dotyczące problematyki historyczno-kulturowej i czynników wpływających na przemiany w kręgu rodziny, zna i potrafi ocenić racjonalność i wartość poznawczą argumentów prezentowanych w mowie lub na piśmie dotyczących problematyki rodziny.

Kompetencje:

- na ocenę niedostateczną (2-ndst) nie ma świadomości odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

- na ocenę dostateczną (3-dst) ma małą świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

- na ocenę dobrą (4-db) ma wystarczającą świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

na ocenę bardzo dobrą (5-bdb) ma wielką świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

Student jest otwarty na dyskusję w kwestii przemian kulturowych zachodzących w rodzinach polskich i znaczenia tych przemian w zachowaniu dziedzictwa kulturowego.

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami jak wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja, indywidualna lektura tekstów a weryfikowane egzaminem lub kolokwium.

Efekty w obszarze umiejętności są osiągane takimi jak samodzielna lektura tekstów z zakresu historii kultury, problematyki ideałów wychowawczych; wykład informacyjny, prezentacja, a weryfikowane ustnym lub pisemnym egzaminem.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych osiągane są za pomocą przygotowanych w grupach prezentacji o poszczególnych problemach o w dyskusji o aktualnych i historycznych problemach kultury chrześcijańskiej.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych są osiągane za pomocą dyskusji o aktualnych i historycznych problemach kultury chrześcijańskiej, a weryfikacją jest kolokwium.

Końcowa ocena jest uśrednioną z ocen w obszarze wiedzy (1/3), umiejętności (1/3) i kompetencji (1/3).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)