Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zagrożenia współczesnej rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-S-ZWSR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagrożenia współczesnej rodziny
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W04

NRL_W12


NRL_U01

NRL_U02

NRL_U07

NRL_U10


NRL_K03

NRL_K06

NRL_K09

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie wiedzy o zagrożeniach na jakie w dzisiejszym świecie narażona jest współczesna rodzina. Studenci w trakcie zajęć uzyskają informacje o typowych współczesnych zagrożeniach rodziny oraz sposobach przeciwdziałania tym zjawiskom.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

NRL_W04 - student ma podstawową wiedzę na temat rodziny w kontekście innych nauk społecznych i humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań społeczno-psychologicznych oraz wynikających z tego zagrożeń dla współczesnej rodziny.

NRL_W12 - student zna podstawowe teorie dotyczące prawidłowego funkcjonowania i wychowania w rodzinie, a także ma podstawową wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach zachodzących w nich w kontekście współczesnych zagrożeń.

NRL_U01 - student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o rodzinie w celu rozpoznania problemów małżeńskich i rodzinnych, wychowawczych, opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkiego zachowania w kontekście współczesnych zagrożeń.

NRL_U02 - student potrafi, przy pomocy wykładowcy, wskazać działania profilaktyczne i pomocowe w sytuacji poszczególnych zagrożeń współczesnej rodziny.

NRL_U07 - student potrafi, przy pomocy wykładowcy, wybrać i zastosować różne sposoby przeciwdziałania zjawiskom zagrażającym współczesnej rodzinie.

NRL_U10 - student posiada umiejętności rozpoznania problemów związanych z zagrożeniami współczesnej rodziny.

NRL_K03 - student docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny i odnosi zdobytą wiedzę do przeciwdziałania zagrożeniom współczesnej rodziny.

NRL_K06 - student docenia rolę współpracy różnych instytucji mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom współczesnej rodziny.

NRL_K09 - student jest przygotowany do pełnienia roli asystenta rodzinnego, pracownika poradni rodzinnych, kuratora społecznego, pracownika w instytucjach opiekuńczych czy nauczyciela wychowania do życia w rodzinie.

ECTS:

Liczba punktów ECTS: 3

Udział w zajęciach: 30 godz.

Napisanie pracy semestralnej: 20 godz.

Przygotowanie do rozmowy zaliczeniowej: 20 godz.

Lektura literatury przedmiotu: 20 godz.

Suma godzin: 90 godz. = 3 ECTS

[1 ECTS = 30/25 godz.]

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)