Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka i organizacja pracy asystenta rodzinnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-Z-MAR2
Kod Erasmus / ISCED: 14.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka i organizacja pracy asystenta rodzinnego
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W07, NRL_W11, NRL_W17, NRL_U14, NRL_K04; NRL_K07

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy metod i organizacji pracy asystenta rodziny w systemie pomocy społecznej.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Struktura i organizacja systemu pomocy społecznej w Polsce

2. Cele i zadania pomocy społecznej

3. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej

4. Podstawowe formy wsparcia rodziny w obszarze pomocy społecznej

5. Praca socjalna z rodziną

16. Regulacje prawne i wymagania kwalifikacyjne wobec asystentów rodzinnych

7. Role, funkcje i zadania asystenta rodzinnego

8. Środowisko pracy asystenta - rodziny z wieloma problemami

9. Organizacja pracy asystenta rodziny

10. Praca socjalna, wychowawcza i terapeutyczna asystenta z rodziną

11. Wzmacnianie roli i funkcji rodziny

12. Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych

13. Integracja rodziny i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

14. Wybrane modele metodycznego działania asystenta rodziny

15. Etyka pracy asystenta rodziny.

Literatura:

I. Podstawowa

- Asystent rodzinny. Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin. Od opieki do wsparcia, (red.) A. Żukiewicz, Wyd. Impuls, Kraków 2011.

- Dunajska A., Dunajska D., Klein B., Asystentura w pomocy społecznej, Wyd. Verlag Dashofer, Warszawa 2011.

- Krasiejko I., Metodyka działania asystenta rodziny: podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy socjalnej, Wyd. Śląsk, Katowice 2011.

II. Uzupełniająca

- Asystentura rodziny - nowatorska metoda pomocy społecznej w Polsce, (red.) M. Szpunar, Wyd. MGT, Gdynia 2010.

- Krasiejko I., Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny, Wyd. Śląsk, Katowice 2011.

- Rodzina – polityka społeczna – pomoc społeczna – praca socjalna. Między teorią a praktyką

pomagania, (red.) D. Trawkowska, Wyd. Akapit, Toruń 2011.

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1 – student charakteryzuje strukturę i organizację systemu pomocy społecznej oraz wskazuje podstawowe formy wsparcia rodziny;

EK 2 – student opisuje funkcje systemu rodzinnego oraz wymienia cel i zadania instytucji zajmujących się wsparciem rodziny.

EK 3 – student ma podstawową wiedzę o zadaniach i metodach pracy asystenta rodziny.

Umiejętności:

EK 4 – student posługuje się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania i generowania rozwiązań konkretnych problemów małżeńskich i rodzinnych.

EK 5 – student potrafi analizować i prezentować zastosowanie przez asystenta różnych form wsparcia rodziny w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

EK 6 – student posiada umiejętność korzystania z pomocy instytucji na rzecz wsparcia małżeństwa i rodziny.

Kompetencje społeczne:

EK 7 – student jest przekonany o wartości i potrzebie podejmowania działań na rzecz małżeństwa i rodziny.

EK 8 – student docenia rolę współpracy pomiędzy specjalistami i instytucjami w systemie pomocy społecznej dla profesjonalizacji działań związanych ze służbą rodzinie.

ECTS:

a) wysłuchanie wykładu - 18 godzin

b) przygotowanie się do zajęć, zapoznanie z lekturami - 20 godzin

c) przygotowanie się do egzaminu, przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 30 godzin

d) zaliczenie materiału poprzez końcowe kolokwium - 2 godziny

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Wiedza (EK 1-3):

Ocena 2 (ndst) – student nie potrafi scharakteryzować struktury i organizacji systemu pomocy społecznej, nie ma wiedzy na temat celów i zadań instytucji zajmujących się wsparciem rodziny oraz na temat zadań i metod pracy asystenta rodziny.

Ocena 3 (dst) – student w ograniczonym stopniu charakteryzuje strukturę i organizację systemu pomocy społecznej, nie w pełni wyjaśnia cele i zadania instytucji zajmujących się wsparciem rodziny, w ograniczonym stopniu charakteryzuje zadania i metody pracy asystenta rodziny.

Ocena 4 (db) – student poprawnie charakteryzuje strukturę i organizację systemu pomocy społecznej, potrafi wskazać i ogólnie omówić najważniejsze (min. 50%) cele i zadania instytucji zajmujących się wsparciem rodziny oraz scharakteryzować zadania i metody pracy asystenta rodziny.

Ocena 5 (bdb) – student dokładnie charakteryzuje strukturę i organizację systemu pomocy społecznej, potrafi wskazać i szczegółowo omówić najważniejsze (min. 80%) cele i zadania instytucji zajmujących się wsparciem rodziny oraz dokonać pełnej charakterystyki zadań i metod pracy asystenta rodziny.

Umiejętności (EK 4-6):

Ocena 2 (ndst) – student nie potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania i generowania rozwiązań konkretnych problemów małżeńskich i rodzinnych; nie potrafi analizować i prezentować zastosowanie przez asystenta różnych form wsparcia rodziny; nie posiada umiejętności korzystania z pomocy instytucji na rzecz wsparcia małżeństwa i rodziny.

Ocena 3 (dst) – student w ograniczonym stopniu posługuje się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania i generowania rozwiązań konkretnych problemów małżeńskich i rodzinnych; niekompletnie analizuje i prezentuje zastosowanie przez asystenta różnych form wsparcia rodziny; częściowo wykazuje umiejętność korzystania z pomocy instytucji na rzecz wsparcia małżeństwa i rodziny.

Ocena 4 (db) – student poprawnie posługuje się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania i generowania rozwiązań konkretnych problemów małżeńskich i rodzinnych; potrafi analizować i prezentować zastosowanie przez asystenta różnych form wsparcia rodziny; w większości prawidłowo wykazuje umiejętność korzystania z pomocy instytucji na rzecz wsparcia małżeństwa i rodziny.

Ocena 5 (bdb) – student w pełni posługuje się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania i generowania rozwiązań konkretnych problemów małżeńskich i rodzinnych; potrafi szczegółowo analizować i prezentować zastosowanie przez asystenta różnych form wsparcia rodziny; całkowicie poprawnie wykazuje umiejętność korzystania z pomocy instytucji na rzecz wsparcia małżeństwa i rodziny.

Kompetencje społeczne (EK 7-8):

Ocena 2 (ndst) – student nie uznaje wartości i potrzebie podejmowania działań na rzecz małżeństwa i rodziny, student nie docenia roli współpracy pomiędzy specjalistami i instytucjami w systemie pomocy społecznej.

Ocena 3 (dst) – student w ograniczonym stopniu uznaje wartość i potrzebę podejmowania działań na rzecz małżeństwa i rodziny, student nie w pełnym zakresie docenia rolę współpracy pomiędzy specjalistami i instytucjami w systemie pomocy społecznej;

Ocena 4 (db) – student uznaje wartość i potrzebę podejmowania działań na rzecz małżeństwa i rodziny, student docenia rolę współpracy pomiędzy specjalistami i instytucjami w systemie pomocy społecznej, angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach.

Ocena 5 (bdb) – student w pełni uznaje wartość i potrzebę podejmowania działań na rzecz małżeństwa i rodziny, student w pełni docenia rolę współpracy pomiędzy specjalistami i instytucjami w systemie pomocy społecznej, bardzo często angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułuje własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

Na ocenę końcową składają się:

1. obecność na zajęciach - dopuszczalne są 3 nieusprawiedliwione nieobecności; każda kolejna nieobecność skutkuje obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia;

2. ocena z pracy semestralnej;

3. aktywny udział w zajęciach.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty wiedzy (EK 1-3):

metoda dydaktyczna – wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

weryfikacja: ocena pracy semestralnej, przygotowanie do kolejnych ćwiczeń oraz aktywny udział w ćwiczeniach

Efekty umiejętności (EK 4-6):

metoda dydaktyczna – wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metody problemowe i sytuacyjne

weryfikacja - ocena pracy semestralnej oraz przygotowanie do kolejnych ćwiczeń

Efekty kompetencji (EK 7-8):

metoda dydaktyczna – indywidualna lektura literatury przedmiotu, ocena pracy semestralnej wykład konwersatoryjny, metody problemowe i sytuacyjne

weryfikacja – ocena pracy semestralnej, aktywny udział w ćwiczeniach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)