Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie z teologii małżeństwa i rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-Z-SLIC1-2
Kod Erasmus / ISCED: 14.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie z teologii małżeństwa i rodziny
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Seminaria licencjackie
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W01; NRL_W02; NRL_W19; NRL_U04; NRL_U05; NRL_U06; NRL_K01

Skrócony opis:

Celem seminarium jest usunięcie konkretnych wątpliwości oraz nauczenie opracowywania materiału, referowania go, dyskutowania, protokołowania, pisania recenzji, wygłaszania referatów, pogłębienie problematyki małżeństwa i rodziny.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Określanie problematyki badawczej i tematu pracy.

2. Zasady formułowania celu pracy i pytań badawczych.

3. Metodologia pisania pracy.

4. Techniki poszukiwania literatury przedmiotu i źródeł.

5. Zbieranie i porządkowanie materiału.

6. Konstrukcja pracy - zasady opracowania koncepcji i planu pracy.

7. Przedstawianie planów pracy i referowanie koncepcji, oraz dyskusja.

Literatura:

Ks. Mieczysław Ozorowski, Przewodnik pisania pracy naukowej, Warszawa 1997.

J.E. Bielecki, Metodologia Seminaryjne i dyplomowe prace z teologii. Praktyczne wskazówki metodologiczne, Kraków 1993.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK_1 - definiuje i objaśnia usystematyzowaną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w naukach o rodzinie, a w szczególności o formułowaniu problemów badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych.

Umiejętności:

EK_2 - potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji zadań badawczych w służbie małżeństwu i rodzinie; potrafi analizować i wyznaczać zadania; kalkuluje i konstruuje elementy organizacyjne.

Kompetencje społeczne:

EK_3 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; zachowuje krytycyzm w ocenie zjawisk;

EK_4 - jest wrażliwy na potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego oraz rozwoju osobistego (intelektualnego i duchowego).

ECTS

udział w zajęciach - 18 godz.

samodzielne opracowanie literatury - 12 godz.

przygotowanie projektu określonej części pracy dyplomowej - 30 godz.

Metody i kryteria oceniania:

Metodą dydaktyczną jest: wykład konwersatoryjny, ale przede wszystkim dialog ze studentem na bazie postępów (etapów) w pisaniu przez niego pracy dyplomowej. Stawiane jest przed studentem zadanie (tj. projekt), który on sam, a następnie z pomocą wykładowcy i innych studentów - realizuje.

Weryfikacja efektów kształcenia dokonuje się natomiast na bazie oceny ciągłej, wykładowca spotykając na seminarium studenta (przy pomocy metod dydaktycznych) ma pełną świadomość tego, co zostało przez niego dokonane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Struzik
Prowadzący grup: Zdzisław Struzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Struzik
Prowadzący grup: Zdzisław Struzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)