Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-Z-SR
Kod Erasmus / ISCED: 14.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia rodziny
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Przedmioty dla I roku - niestacjonarne I stopnia
Przedmioty dla II roku - niestacjonarne I stopnia
Przedmioty dla III roku - niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W04; NRL_W10; NRL_U11; NRL_U14; NRL_K03


Skrócony opis:

Celem wykładu jest prezentacja podstawowych zagadnień z socjologii rodziny. Po ukazaniu procesu powstawania grupy małżeńsko-rodzinnej, jej instytucjonalizacji, czynników wpływających na wzajemne przystosowanie osobowości małżonków, wyznaczających wewnętrzną strukturę oraz funkcje rodziny, zostaną ukazane jej przeobrażenia, będące wynikiem procesu przemian w makrostrukturach społecznych. Na tle ogólnych przemian rodziny w społeczeństwie zostanie na koniec ukazana współczesna rodzina polska, jej sytuacja oraz kierunek przeobrażeń na przestrzeni drugiej połowy XX wieku.

Pełny opis:

Celem wykładu jest prezentacja podstawowych zagadnień z socjologii rodziny. Po ukazaniu procesu powstawania grupy małżeńsko-rodzinnej, jej instytucjonalizacji, czynników wpływających na wzajemne przystosowanie osobowości małżonków, wyznaczających wewnętrzną strukturę oraz funkcje rodziny, zostaną ukazane jej przeobrażenia, będące wynikiem procesu przemian w makrostrukturach społecznych. Na tle ogólnych przemian rodziny w społeczeństwie zostanie na koniec ukazana współczesna rodzina polska, jej sytuacja oraz kierunek przeobrażeń na przestrzeni drugiej połowy XX wieku.

Treści programowe:

1.Ogólna charakterystyka socjologicznych badań nad rodziną.

2.Małżeństwo podstawą rodziny.

3.Elementy konstytutywne, cechy społeczne, zachowania kulturowe i formy prawne, czynniki osobowościowe.

4.Rodzina grupą i instytucją społeczną.

5.Społeczna koncepcja małżeństwa i rodziny w doktrynie chrześcijańskiej.

6.Rodzina chrześcijańska i jej funkcjonowanie przez wieki.

7.Sekularyzacja małżeństwa i rodziny jako instytucji religijnej.

8.Laicki model małżeństwa i rodziny.

10.Wymiar teoretyczno-ideologiczny, podłoże praktycznej realizacji.

Literatura:

Lektury obowiązkowe: F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002. D. Tułowiecki, Kondycja społeczno-moralna współczesnej rodziny polskiej, "Studia Teologiczne Biał., Droh., Łom." 22 (2004) s. 193-219.

Literatura: F. Adamski, Kondycja społeczno-moralna rodziny, w: Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, pr. zb. pod red. J. Mariańskiego, Kraków 2002, s. 405-434. A. Kwak, Rodzina i jej przemiany, Warszawa 1994. G. Sołtyk, Społeczna kondycja rodziny polskiej, "Ethos" nr 1 (1995) s. 109-116. Z. Tyszka, Rodzina w świecie współczesnym jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa, "Roczniki Socjologii Rodziny" t. VI (1994) s. 23-39.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

EK 1 - student właściwie charakteryzuje rodzinę w jej problemach wskazując na podstawowe jej przyczyny. Posiada wiedzę z zakresy przeobrażeń oraz przemian w rodzinie

EK 2 - student opisuje funkcje, strukturę, cele, zadania i kierunki socjologii rodziny. Posiada podstawową wiedzę o metodach badawczych, kierunkach i zachowaniach kulturowych rodziny

UMIEJĘTNOŚCI

EK 3 - student posługuje się podstawowymi ujściami teoretycznymi w celu analizy rodziny określając jej problemy i trudności

EK 4 - student potrafi zastosować badani potrzebne do deskrypcji rodziny, nabył umiejętności ukazania właściwego obrazu rodziny we współczesnym świecie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

EK 5 - student potrafi podejmować rożne działania na rzecz rodziny w celu jej obrony. Potrafi współpracować z innymi środowiskami. Nade wszystko posiada kompetencje promocji rodziny w społeczeństwie

ECTS:

a) udział w zajęciach - 18 godzin

b) przygotowanie się do zajęć, zapoznanie z lekturami - 20 godzin

c) przygotowanie się do egzaminu, przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 30 godzin

d) zaliczenie materiału poprzez końcowe kolokwium - 2 godziny

Metody i kryteria oceniania:

METODY DYDAKTYCZNE I SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

EFEKTY WIEDZY (1-2)

metoda dydaktyczna - wykład informacyjny, wykład problemowy, referat, lektura przedmiotu w zakresie omawianej teorii implikowana oceną pracy semestralnej, uczestnictwo w dyskusji

EFEKTY UMIEJĘTNOŚCI (3-4)

metoda dydaktyczna - wykład problemowy, konwersatorium, stosowanie metod dyskusji oraz oceny sytuacji, weryfikacja za pomocą oceny pracy semestralnej oraz przygotowanie i udział w ćwiczeniach

EFEKTY KOMPETENCJI (5)

metoda dydaktyczna - samodzielny rozwój za pomocą lektury przedmiotu, ocena przygotowanej pracy semestralnej w formie problemu, wykład konwersacyjny, opis problemów i sytuacji społecznych oraz udział w ćwiczeniach

KRYTERIA OCENIANIA

WIEDZA (EK 1-2)

OCENA 2 (NDST) – student nie opanował podstawowych wiadomości z socjologii rodziny w zakresie principiów: historia powstania, pojecie, nauka. Nie opanował wiedzy w zakresie teorii badawczych. Nie potrafi opisać podstawowych funkcji w rodzinie, wymienić przynajmniej podstawowych nurtów i teorii, Nie potrafi przedstawić przedstawicieli socjologii rodziny. Nie potrafi określić ani przedstawić w ujęciu teoretyczno-badawczym alternatywnych form i problemów życia małżeńsko-rodzinnego, odnieść się do demograficznej struktury rodziny oraz jej procesów sekularyzacji. Egzamin lub kolokwium napisany na mniej niż 50 %

OCENA 3 (DST) – student w części (55 %) opanował teorie z zakresu historii i podstawowych pojęć. Potrafi wymienić i opisać w części zagadnienia dotycząc deskrypcji rodziny w jej problemach i trudnościach. Potrafi zdefiniować i wskazać na alternatywne formy życia małżeńskiego. Tylko w części opanował metody badania rodziny. W części opisuje podstawowe funkcje i uwarunkowania współczesnej rodziny. Ćwiczenia zaliczone na 55 % kolokwium/egzamin napisany co najmniej na 55 % w systemie punktowym.

OCENA 4 (DB) – student w części (75 %) opanował teorie z zakresu historii i podstawowych pojęć socjologii rodziny. Potrafi wymienić i opisać w dużej części zagadnienia dotycząc deskrypcji rodziny w jej problemach i trudnościach. Potrafi zdefiniować i wskazać na alternatywne formy życia małżeńskiego. Opanował metody badania rodziny. Potrafi opisać podstawowe funkcje i uwarunkowania współczesnej rodziny oraz jej strukturę. Ćwiczenia zaliczone na 70%, w których student poznał formy życia małżeńsko rodzinnego w różnych kulturach. Kolokwium/egzamin napisany co najmniej na 80 % w systemie punktowym.

OCENA 5 (BDB) - student bardzo dobrze opanował teorie z zakresu historii i podstawowych pojęć socjologii rodziny. Potrafi wymienić i opisać w dużej części zagadnienia dotycząc deskrypcji rodziny w jej problemach i trudnościach. Potrafi zdefiniować i wskazać na alternatywne formy życia małżeńskiego. Opanował metody badania rodziny. Potrafi opisać podstawowe funkcje i uwarunkowania współczesnej rodziny oraz jej strukturę. Ćwiczenia zaliczone na 85%, w których student poznał formy życia małżeńsko rodzinnego w różnych kulturach. Dobrze porusza się w literaturze przedmiotu. Potrafi bardzo dobrze scharakteryzować kierunki socjologii rodziny. Kolokwium/egzamin napisany co najmniej na 95 % w systemie punktowym

UMIEJĘTNOŚCI (EK 3-4)

OCENA 2 (NDST) – student nie potrafi zastosować zdobytej wiedzy oraz posługiwać się podstawowymi pojęciami, w odniesieniu do podstawowych zagadnień socjologii rodziny. Nie potrafi zastosować teoretycznych jej podstaw w przestrzeni społecznej. Nie potrafi zastosować teorii do rozwiązywania problemów małżeńsko-rodzinnych. Nie rozumie rzeczywistości społecznej implikującej destrukcje rodziny we współczesnym świecie.

OCENA 3 (DST) -student w ograniczonym stopniu potrafi zastosować zdobytą wiedzę w odniesieniu do podstawowych pojęć i zagadnień socjologii rodziny. Potrafi w minimalnym stopniu zastosować teoretyczne podstawy socjologii rodziny w przestrzeni społecznej. Pozyskał minimalne umiejętności korzystania z wiedzy by przygotować i przeprowadzić różne rodzaje badań z zakresu rodziny, np. ankietę. Potrafi po części obserwować rzeczywistość i tworzyć obraz ludzkiego bytowania rodziny w społeczeństwie

OCENA 4 (DB) – student właściwie posługuje się podstawową wiedzę w zakresie pojęciowania oraz naukowego spojrzenia na socjologię rodziny. Potrafi właściwe zaimplementować teoretyczne podstawy socjologii rodziny w przestrzeni społecznej. Potrafi w zadawalającym stopniu zastosować teorie do rozwiązywania problemów małżeńsko-rodzinnych. Potrafi w właściwym stopniu obserwować rzeczywistość i tworzyć obraz ludzkiego bytowania w społeczeństwie. Umie i potrafi w miarę możliwości zastosować badania do weryfikacji problemów rodziny.

OCENA 5 (BDB) – student bardzo dobrze posługuje się podstawową wiedzą w zakresie pojęciowania oraz naukowego spojrzenia na socjologię rodziny. Właściwe ujmuje i stosuje teoretyczne podstawy socjologii rodziny w przestrzeni społecznej. Potrafi zastosować teorie do rozwiązywania problemów małżeńsko-rodzinnych. Potrafi w zaawansowanym stopniu obserwować rzeczywistość i tworzyć obraz ludzkiego bytowania rodziny w społeczeństwie. Umie i potrafi bardzo dobrze wybrać oraz zastosować właściwe narzędzie badawcze do weryfikacji problemów rodziny i małżeństwa. Nabył umiejętności podejmowania dyskusji dotyczące implikacji familio logicznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (EK 5)

OCENA 2 (NDST) – student nie potrafi zastosować wiedzy i wykorzystać jej w warunkach opisu rodziny. Nie potrafi zastosować uzyskanych informacji w dyskusji z innymi studentami oraz w społeczeństwie oraz nie wykazuje kompetencji w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia badań, przy użyciu właściwej metody. Nie widzi również potrzeby wykorzystania wiedzy do analizy rodziny w zakresie dyskusji.

OCENA 3 (DST) – student w ograniczonym stopniu potrafi zastosować wiedzę oraz wykorzystać ją w warunkach opisu rodziny w społeczeństwie. W ograniczonym stopniu potrafi zastosować uzyskane informacje w dyskusji z innymi studentami oraz wykazuje minimalne kompetencje w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia badań, przy użyciu właściwej metody. Potrafi w ograniczonym stopniu wykorzystać zjawiska socjologiczne do analizy rodziny we współczesnej rzeczywistości.

OCENA 4 (DB) – student potrafi zastosować wiedzę oraz wykorzystać ją w warunkach opisu rodziny. W pewnym stopniu potrafi zastosować uzyskane informacje w dyskusji z innymi studentami oraz w społeczeństwie. Wykazuje kompetencje w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia badań, przy użyciu właściwej metody. Potrafi w pewnym stopniu wykorzystać zjawiska socjologiczne do analizy rodziny w zakresie dyskusji. Angażuje się w przebieg zajęć i żywo interesuje się problemami małżeńsko-rodzinnymi.

OCENA 5 (BDB) – student w pełni uznaje i potrafi zastosować wiedzę oraz wykorzystać ją w warunkach opisu rodziny. W bardzo dobrym stopniu potrafi zastosować uzyskane informacje w dyskusji z innymi studentami oraz w społeczeństwie. Wykazuje kompetencje w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia badań, przy użyciu właściwej metody oraz dokonać ich weryfikacji według zmiennych: jakościowych i ilościowych. Potrafi właściwie wykorzystać zjawiska socjologiczne do analizy rodziny w zakresie dyskusji. Angażuje się w przebieg zajęć i żywo interesuje się problemami małżeńsko-rodzinnymi. Jest aktywny, formuje wypowiedzi konstruktywne i posiada właściwy aparat krytyczny. Zauważa formy deprecjacji rodziny i potrafi jej bronić.

Na ocenę końcową składają się

1. Obecność na zajęciach – dopuszczalne jedynie 1 nieobecność z przypadków losowych (czyli 90 min), pozostałe nieobecności musza być usprawiedliwione (L-4)

2. W ramach ćwiczeń obecność obowiązkowa. Uzyskanie 95 % punktów z wejściówek zwalnia z egzaminu lub kolokwium

3. Przygotowuje samodzielne prace zaliczeniową na wybrany temat lub inne zlecone zadanie badawcze

4. Aktywny udział w zajęciach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)