Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo grup pierwotnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NRN-1-BGP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo grup pierwotnych
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W04

NRL_W12


NRL_U01

NRL_U02

NRL_U07

NRL_U14


NRL_K03

NRL_K06

NRL_K09

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami bezpieczeństwa grup pierwotnych.

Podkreślenie wagi procesu socjalizacji i więzi społecznych w grupach pierwotnych.

Omówienie procesów i relacji w grupach pierwotnych.

Ukazanie zagrożeń grup pierwotnych.

Wskazanie na sposoby przeciwdziałania zagrożeniom grup pierwotnych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

NRL_W01 - student ma podstawową wiedzę na temat grup pierwotnych (a więc rodzinie, grupie rówieśniczej, społeczności lokalnej) w kontekście innych nauk społecznych i humanistycznych.

NRL_W02 - student zna podstawowe teorie dotyczące zachowania w grupach pierwotnych, a także ma podstawową wiedzę

o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach zachodzących w grupach pierwotnych.

NRL_U01 - student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk społecznych i o rodzinie w celu rozpoznawania

problemów w grupach pierwotnych związanych z wychowaniem i opieką, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań w

grupach pierwotnych.

NRL_U02 - student potrafi - pod kierunkiem opiekuna - po rozpoznaniu sytuacji zagrożenia grup pierwotnych zaproponować

działania prewencyjne oraz pomocowe w przeciwdziałaniu zagrożeniom grup pierwotnych.

NRL_U03 - student potrafi wybrać i zastosować metody, procedury i dobre praktyki do realizacji zadań związanych z

działaniami prewencyjnymi przeciwdziałającymi zagrożeniom grup pierwotnych.

NRL_U04 - student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych oraz potrafi analizować sytuacje

wynikające z zagrożeń związanych z grupami pierwotnymi.

NRL_K01 - student docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny jako grupy pierwotnej,

odnosząc zdobytą wiedzę do projektowania zadań osobistych i zawodowych.

NRL_K02 - student docenia rolę współpracy międzyinstytucjonalnej w celu profesjonalizacji działań związanych ze służbą

grupom pierwotnym, a także jest przygotowany do uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących

działania prewencyjne i wykazuje zdolności do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w

danej dziedzinie.

NRL_K03 - student jest przygotowany do pełnienia roli asystenta rodzinnego, specjalisty pracy z rodziną, kuratora

społecznego, pracownika instytucji oraz członka organizacji społecznej realizującej zadania związane z przeciwdziałaniem

zagrożeniom grup pierwotnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Buller
Prowadzący grup: Leszek Buller
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:

Liczba punktów ECTS: 3

Udział w zajęciach: 18 godz.

Napisanie pracy semestralnej: 20 godz.

Przygotowanie do rozmowy zaliczeniowej: 20 godz.

Lektura literatury przedmiotu: 22 godz.


Suma godzin: 80 godz. = 3 ECTS

[1 ECTS = 30/25 godz.]

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami bezpieczeństwa grup pierwotnych.

Podkreślenie wagi procesu socjalizacji i więzi społecznych w grupach pierwotnych.

Omówienie procesów i relacji w grupach pierwotnych.

Ukazanie zagrożeń grup pierwotnych.

Wskazanie na sposoby przeciwdziałania zagrożeniom grup pierwotnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)