Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo rodziny w ujęciu systemowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NRN-1-BR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo rodziny w ujęciu systemowym
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o bezpieczeństwie

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK 1. NRL_W01,

EK 2. NRL_W02,

EK 3. NRL_U03,

EK 4. NRL_K01,

EK 5. NRL_K03.

Skrócony opis:

Przedmiot przybliża wiedzę na temat badań naukowych prowadzonych w obszarze nauk o bezpieczeństwie i o rodzinie. Wskazuje główne

obszary systemu bezpieczeństwa państwa i jego roli w zapewnieniu bezpieczeństwa rodziny. Zapoznaje z głównymi problemami

społecznymi dzisiejszego świata i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa.

Pełny opis:

Przedmiot przybliża wiedzę na temat badań naukowych prowadzonych w obszarze nauk o bezpieczeństwie i o rodzinie. Wskazuje główne

obszary systemu bezpieczeństwa państwa i jego roli w zapewnieniu bezpieczeństwa rodziny. Zapoznaje z głównymi problemami

społecznymi dzisiejszego świata i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa. Szczegółowe zagadnienia przedmiotu dotyczą:

1. Pojęcie bezpieczeństwa i typologia bezpieczeństwa.

2. System bezpieczeństwa państwa.

3. Instytucje bezpieczeństwa państwa (RBN, Rada Ministrów, Działy Administracji).

4. Siły Zbrojne RP, relacja z rodziną.

5. Służby specjalne (AW, ABW, SWW, SKW, CBA).

6. Służby porządkowe a bezpieczeństwo rodziny (Policja, ŻW, SG, KAS).

7. System zarządzania kryzysowego w Polsce (RCB, PSP i OSP).

8. Ratownictwo medyczne.

9. WOPR i GOPR.

10. Straże i inspekcje.

11. Sądy i prokuratura wobec rodziny.

12. Rola policji w zapewnieniu bezpieczeństwa rodziny.

13. Władze samorządowe dla rodziny.

14. System opieki społecznej.

15. System ochrony zdrowia rodziny.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

EK 1. NRL_W01,

Student zna elementarną terminologię używaną w naukach o bezpieczeństwie i naukach o rodzinie oraz rozumie ich źródła

EU 2. NRL_W02,

Student ma podstawową wiedzę o systemie bezpieczeństwa państwa i jego roli w zapewnieniu bezpieczeństwa rodziny. Ma wiedzę o

naukach o rodzinie oraz o ich przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach w szczególności z

naukami o bezpieczeństwie.

UMIEJĘTNOŚCI:

EK 3. NRL_U03,

Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności,

korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa

rodziny.

KWALIFIKACJE:

EK 4. NRL_K01,

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności na temat bezpieczeństwa rodziny w ujęciu systemowym, rozumie potrzebę

ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego).

EK 5. NRL_K03

Student docenia znaczenie nauk o bezpieczeństwie i o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny i odnosi zdobytą wiedzę do

projektowania zadań osobistych i zawodowych.

Metody i kryteria oceniania:

Znajomość literatury przedmiotu.

Znajomość unormowań prawnych.

Poziom wiedzy nt. poszczególnych instytucji związanych z bezpieczeństwem rodziny.

Aktywność i prezentacja treści.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Buller
Prowadzący grup: Leszek Buller
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

konsultacje: 15 godz.

przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

suma godzin: [75/30(25)=3]

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)