Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cywilizacyjna rola rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NRN-1-CRR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cywilizacyjna rola rodziny
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRM_W04; NRM_W15; NRM_U10; NRM_K04

Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:

- Celem wykładu jest ukazanie roli rodziny w kształtowaniu cywilizacji chrześcijańskiej;

- Przedstawienie rodziny w uwarunkowaniach cywilizacyjnych określenie stosunku do zdrowia, choroby, prokreacji.

- Zaprezentowanie czym jest współczesna cywilizacja i jaki ma wpływ na przemiany dokonujące się w kręgu rodziny

- Wskazanie zagrożeń i szans, które niosą ze sobą zdobycze cywilizacyjne współczesnego świata.

- uporządkowana wiedza na temat roli małżeństwa i rodziny w upowszechnianiu wartości charakterystycznych dla współczesnej cywilizacji miłości.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Pojęcie i rodzaje cywilizacji

2. Miejsce i rola rodziny w cywilizacji chrześcijańskiej

3. Rola rodziny w "Cywilizacji miłości" według Jana Pawła II

4. Zagrożenia cywilizacyjne dla małżeństwa i rodziny

5. Model rodziny w wybranych cywilizacjach

6. Zdrowie rodziny: rodzina wobec przewlekle chorych (dzieci i starców).

7.Rodzina jako centrum formacji duchowej

Literatura:

Literatura

P. Błędowski, Potrzeby opiekuńcze osób starszych, w: M. Mossakowska, A.Więcek, P. Błędowski (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce,

Poznań 2012, s. 449–466

T. Buss, M. Lichodziejewska- Niemierko, Opieka paliatywna w Polsce – od idei do praktyki (również lekarza rodzinnego), "Forum Medycyny Rodzinnej" t. 2, nr 4, s. 277-285.

P. Czekanowski, Rodzina w życiu osób starszych i osoby starsze w rodzinie, w: B. Synaka (red.), Polska starość. Gdańsk 2002, s. 140–172.

Z. Frączek, Edukacja aksjologiczna wobec potrzeb współczesności, Rzeszów 2002.

- F. Koneczny, o wielości cywilizacyj, Warszawa 2002.

- F. Koneczny, O ład w historii. Zastosowanie biologii w medycynie a godność osoby ludzkiej, red. T. Mazurczak, Warszawa PWN 2004.

J. Kowalski, Cywilizacja miłości, w: Wielka encyklopedia nauczania Jana Pawła II, Radom 2014, s. 136-139.

M. Łobocki, Altruizm a wychowanie, Lublin 2002.

J. Malikowski, Wyzwania, szanse i zagrożenia niesione przez niektóre trendy

cywilizacyjne, "Podstawy Edukacji" 7(2014), s. 85-123.

Rozwój biologiczny człowieka, Wolański N., Warszawa PWN 2006.

H. Szmulewicz, „Cywilizacja miłości” nadzieją Kościoła, Kraków 2007.

W. Starnawski, Prawda jako zasada wychowania: podstawy pedagogii personalistycznej w nawiązaniu do myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Warszawa 2008.

E. Ziemann, Cywilizacja miłości i prawdy w nauczaniu papieży Pawła VI i Jana Pawła II, "Sympozjum" 19 (2015,) nr 1(28, s. 91-105.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

Student zna podstawową terminologię używaną w naukach o rodzinie i naukach o kulturze i posiada uporządkowaną wiedzę o uwarunkowaniach historyczno-kulturowych wpływających na przemiany w rodzinach.

Umiejętności

Potrafi analizować teksty źródłowe, integrować wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o rodzinie na przestrzeni wieków z praktyką współczesnych rodzin w celu rozpoznawania zjawisk, rozumie znaczenie wpływu czynników kulturowych na życie małżeńsko-rodzinne, rozumie sakralny i teologiczny wymiaru małżeństwa i rodziny

Kompetencje społeczne

student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego (intelektualnego i religijno-duchowego)

Student aktywnie uczestniczy w promocji i pomocy rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.

udział w wykładzie 8

udział w ćwiczeniach

przygotowanie do wykładu 25

konsultacje 22

czas na napisanie referatu/eseju/pracy 25

przygotowanie do egzaminu/kolokwium 25

SUMA GODZIN 90

LICZBA ECTS: 90 godz. = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

- na ocenę niedostateczną (2- ndst.): student nie posiada podstawowej wiedzy o procesach i głównych czynnikach decydujących o przemianach w kręgu rodziny i nie potrafi scharakteryzować własnymi słowami ideałów wychowawczych w poszczególnych epokach historycznych

- na ocenę dostateczną (3- dst.): student posiada podstawowej wiedzy o procesach i głównych czynnikach decydujących o przemianach w kręgu rodziny i potrafi przynajmniej ogólnie scharakteryzować własnymi słowami ideałów wychowawczych w poszczególnych epokach historycznych.

- na ocenę dobrą (4 -db.) student poprawnie ukazuje procesy i główne czynniki decydujące o przemianach zachodzących w kręgu rodziny w poszczególnych epokach historycznych potrafi scharakteryzować ideały wychowawcze w poszczególnych środowiskach kulturowych.

- na ocenę bardzo dobrą (5 - bdb) student doskonale w swobodnej wypowiedzi ukazuje procesy i główne czynniki decydujące o przemianach zachodzących w kręgu rodziny w poszczególnych epokach historycznych potrafi scharakteryzować ideały wychowawcze w poszczególnych środowiskach kulturowych.

Umiejętności:

- na ocenę niedostateczną (2- ndst.): student nie potrafi samodzielnie czytać i interpretować tekstów dotyczących problematyki rodziny w kontekście przemian kulturowych.

- na ocenę dostateczną (3- dst.): student słabo teksty dotyczące roli rodziny i problematyki przemian kulturowych w kręgu rodziny, nie potrafi jednak ocenić ich wartości poznawczej.

- na ocenę dobrą (4-db.): student poprawnie czyta i interpretuje teksty dotyczące problematyki historyczno-kulturowej i czynników wpływających na przemiany zachodzące w kręgu rodziny, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów dotyczących przemian kulturowych w rodzinie i potrafi docenić ich wartość merytoryczną.

- na ocenę bardzo dobrą (5- bdb): student doskonale i merytorycznie interpretuje przeczytane teksty dotyczące problematyki historyczno-kulturowej i czynników wpływających na przemiany w kręgu rodziny, zna i potrafi ocenić racjonalność i wartość poznawczą argumentów prezentowanych w mowie lub na piśmie dotyczących problematyki rodziny.

Kompetencje:

- na ocenę niedostateczną (2-ndst) nie ma świadomości odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

- na ocenę dostateczną (3-dst) ma małą świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

- na ocenę dobrą (4-db) ma wystarczającą świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

na ocenę bardzo dobrą (5-bdb) ma wielką świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

Student jest otwarty na dyskusję w kwestii przemian kulturowych zachodzących w rodzinach polskich i znaczenia tych przemian w zachowaniu dziedzictwa kulturowego.

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami jak wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja, indywidualna lektura tekstów a weryfikowane egzaminem lub kolokwium.

Efekty w obszarze umiejętności są osiągane takimi jak samodzielna lektura tekstów z zakresu historii kultury, problematyki ideałów wychowawczych; wykład informacyjny, prezentacja, a weryfikowane ustnym lub pisemnym egzaminem.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych osiągane są za pomocą przygotowanych w grupach prezentacji o poszczególnych problemach o w dyskusji o aktualnych i historycznych problemach kultury chrześcijańskiej.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych są osiągane za pomocą dyskusji o aktualnych i historycznych problemach kultury chrześcijańskiej, a weryfikacją jest kolokwium.

Końcowa ocena jest uśrednioną z ocen w obszarze wiedzy (1/3), umiejętności (1/3) i kompetencji (1/3).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Strękowski
Prowadzący grup: Stanisław Strękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w wykładzie 8


udział w ćwiczeniach


przygotowanie do wykładu 25

konsultacje 22


czas na napisanie referatu/eseju/pracy 25


przygotowanie do egzaminu/kolokwium 25


SUMA GODZIN 90


LICZBA ECTS: 90 godz. = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

- Celem wykladu jest ukazanie roli rodziny w kształtowaniu cywilizacji chrześcijańskiej;

- Przedstawienie rodziny w uwarunkowaniach cywilizacyjnych określenie stosunku do zdrowia, choroby, prokreacji.

- Zaprezentowanie czym jest współczesna cywilizacja i jaki ma wpływ na przemiany dokonujące się w kręgu rodziny

- Wskazanie zagrożeń i szans, które niosą ze sobą zdobycze cywilizacyjne współczesnego świata.

- uporządkowana wiedza na temat roli małżeństwa i rodziny w upowszechnianiu wartości charakterystycznych dla współczesnej cywilizacji miłości.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Pojęcie i rodzaje cywilizacji

2. Miejsce i rola rodziny w cywilizacji chrześcijańskiej

3. Rola rodziny w "Cywilizacji miłości" według Jana Pawła II

4. Zagrożenia cywilizacyjne dla małżeństwa i rodziny

5. Model rodziny w wybranych cywilizacjach

6. Zdrowie rodziny: rodzina wobec przewlekle chorych (dzieci i starców).

7.Rodzina jako centrum formacji duchowej

Literatura:

Literatura

P. Błędowski, Potrzeby opiekuńcze osób starszych, w: M. Mossakowska, A.Więcek, P. Błędowski (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce,

Poznań 2012, s. 449–466

T. Buss, M. Lichodziejewska- Niemierko, Opieka paliatywna w Polsce – od idei do praktyki (również lekarza rodzinnego), "Forum Medycyny Rodzinnej" t. 2, nr 4, s. 277-285.

P. Czekanowski, Rodzina w życiu osób starszych i osoby starsze w rodzinie, w: B. Synaka (red.), Polska starość. Gdańsk 2002, s. 140–172.

Z. Frączek, Edukacja aksjologiczna wobec potrzeb współczesności, Rzeszów 2002.

- F. Koneczny, o wielości cywilizacyj, Warszawa 2002.

- F. Koneczny, O ład w historii. Zastosowanie biologii w medycynie a godność osoby ludzkiej, red. T. Mazurczak, Warszawa PWN 2004.

J. Kowalski, Cywilizacja miłości, w: Wielka encyklopedia nauczania Jana Pawła II, Radom 2014, s. 136-139.

M. Łobocki, Altruizm a wychowanie, Lublin 2002.

J. Malikowski, Wyzwania, szanse i zagrożenia niesione przez niektóre trendy

cywilizacyjne, "Podstawy Edukacji" 7(2014), s. 85-123.

Rozwój biologiczny człowieka, Wolański N., Warszawa PWN 2006.

H. Szmulewicz, „Cywilizacja miłości” nadzieją Kościoła, Kraków 2007.

W. Starnawski, Prawda jako zasada wychowania: podstawy pedagogii personalistycznej w nawiązaniu do myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Warszawa 2008.

E. Ziemann, Cywilizacja miłości i prawdy w nauczaniu papieży Pawła VI i Jana Pawła II, "Sympozjum" 19 (2015,) nr 1(28, s. 91-105.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)