Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka szczegółowa - wychowanie do życia w rodzinie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NRN-1-DS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka szczegółowa - wychowanie do życia w rodzinie
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

WIEDZA: NRL_W01; NRL_W04; NRL_W10; NRL_14;

UMIEJĘTNOŚCI: NRL_U01; NRL_U08; NRL_U10;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: MRL_K01; NRL_K05; NRL_K06

Skrócony opis:

Dydaktyka, jako dział pedagogiki, analizuje zależności warunkujące przebieg i wyniki nauczania-uczenia (młodzież dorosła, narzeczeni, małżonkowie, członkowie rodziny) się, a także formułuje na tej podstawie odpowiednie prawidłowości oraz wskazuje metody, formy organizacyjne i środki pomocne w wywołaniu zamierzonych zmian u uczniów-uczestników-studentów. Spełnia ona funkcję teoretyczną i praktyczną, głównie o charakterze diagnostycznym, prognostycznym i instrumentalnym.

W wypadku Dydaktyki szczegółowej – wychowania do życia w rodzinie, działania wychowawcze będą polegać na stałym oddziaływaniu środowiska rodzin, nauki, (dydaktyki i pedagogiki) na proces przygotowania do życia, w małżeństwach i rodzinach, rodzin polskich

Pełny opis:

PLAN ZAJĘĆ

1. Wprowadzenie. Pojęcia ogólne przedmiotu -dydaktyka

2. Wprowadzenie. Pojęcia ogólne przedmiotu – pedagogika

3. Programy wychowawcze małżeństwa i rodziny.

4. Badanie stanu faktycznego rodzin polskich przy pomocy ankiet. (Ankieta dla rodzin, Ankieta dla małżeństw, Ankieta dla narzeczonych. (do pobrania na stronie internetowej Instytutu Papieża Jana Pawła II

5. Nauczanie papieskie (Kościoła) na temat małżeństwa i rodziny.

6. Ustawy i normy prawne Państwa na temat małżeństwa i rodziny.

7. Podobieństwa i różnice w Prawie państwowym (Kodeks Rodzinny i opiekuńczy, a Prawie Kanonicznym Kościoła katolickiego.

8. Programy wychowawcze na poziomie szkoły podstawowej, średniej i uniwersytetu.

9. Wartości podstawowe w małżeństwie i rodzinie według nauczania Jana Pawła II.

10. Współczesne wychowawcze zagrożenia dla małżeństw.

11. Współczesne zagrożenia wychowawcze dla rodzin.

12. Rola środków przekazu w wychowaniu do małżeństwa i rodziny.

13. Zderzenie tradycji z nowoczesnością w zakresie dydaktyki, wychowania i tradycji rodzin polskich.

14. Prognozowanie rozwoju moralnego i społecznego rodzin polskich.

15. Zalecenia dla edukacji młodzieży dorosłej w procesie przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie.

Literatura:

LITERATURA

-obowiązkowa

1. Kupisiewicz Cz.: Dydaktyka ogólna, Oficyna Wydawnicza Graf Punkt, Warszawa 2000.

2. Okoń W.: Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1984.

3. Sarmirnto, A., Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny, Kraków 2002.

4. Struzik Z., Narzeczeństwo, małżeństwo i rodzina w nauczaniu papieskim, wyd. IPJPI, Warszawa 2019.[dostęp: https://ipjp2.pl/pliki/Narzeczeństwo-małżeńśtwo-i-rodzina-w-nauczaniu-papieskim_repozytorium.pdf].

5. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołujący się do „Początku”. Chrystus odwołujący się do zmartwychwstania. Chrystus odwołujący się do „Serca”. Sakrament. O Janie Pawle II teologii ciała, Lublin 2001.

-uzupełniająca

1. Półturzycki J.: Dydaktyka dla nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock 2002.

2. Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa-Łomianki 1999.

3. Struzik Z., Znaczenie przesłania encykliki Jana Pawła II „Evangelium vitae” (25.03.1995) we współczesnej teologii życia. 20-lecie encykliki, Warszawa 2015.

4. Góralski W., Kościelne prawo małżeńskie, Warszawa 2006.

5. Struzik Z., Wartość i godność rodziny w nauczaniu Jana Pawła II, wyd. IPJPII, Warszaw 2017. [dostęp: https://ipjp2.pl/pliki/ipjp2-zeszyt-o-opatrznosci-05.pdf].

6. Struzik Z., Teologia ciała w nauczaniu Jana Pawła II, wyd. IPJPII, Warszawa 2018. [dostęp: https://ipjp2.pl/pliki/ipjp2-zeszyt-o-opatrznosci-10.pdf].

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

NRL_W04: ma podstawową interdyscyplinarną wiedzę na temat małżeństwa i rodziny, ich filozoficznych, teologicznych, historycznych, kulturowych, biomedycznych, psychologicznych i prawnych podstaw oraz uwarunkowań.

NRL_W10: zna rodzaje więzi rodzinnych i społecznych, posiada elementarną wiedzę dotyczącą procesów i mechanizmów komunikowania, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w małżeństwie i rodzinie, ich prawidłowości i zakłóceń.

NRL_W14: ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w naukach o rodzinie, a w szczególności formułowania problemów badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych.

UMIEJĘTNOŚCI

NRL-U01: potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o rodzinie w celu rozpoznania problemów małżeńskich i rodzinnych, wychowawczych, opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań.

NRL_U08: posiada umiejętność przygotowania i przedstawienia projektów działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej

NRL_U10: posiada umiejętność rozpoznawania problemow psychicznych, społecznych, duchowych i religijnych członków rodzony, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością, chorych i ich rodzin.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

NRL_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się zawodowego i rozwoju osobowego (intelektualnego i religijno-duchowego).

NRL_K05: ma świadomość roli pracy zespołowej w instytucjach zajmujących się służbą rodzinie; potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania; wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań na rzecz małżeństwa i rodziny.

NRL-K06: docenia role współpracy międzyinstytucjonalnej w celu profesjonalizacji działań związanych ze służbą rodzinie.

Metody i kryteria oceniania:

Efekt kształcenia:

nr 1. nie zna podstawowych pojęć z dydaktyki i aksjologii małżeństwa i rodziny.

nr 2. potrafi odnaleźć odpowiednią literaturę przedmiotu

nr 3. potrafi porównywać poszczególne zjawiska społeczne, gospodarcze i polityczne odnoszące się do rodzin

nr 4. zna podstawowe dokumenty odnoszące się do kształtowania polityki prorodzinnej

nr 5. potrafi dyskutować i proponować nowe rozwiązania dla konfliktów małżeńskich i rodzin.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Struzik
Prowadzący grup: Zdzisław Struzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Struzik
Prowadzący grup: Zdzisław Struzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

NRL_W01

NRL_W02

NRL_W04

NRL_W06

NRL_W12

NRL_U11

NRL_K09

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Dydaktyka, jako dział pedagogiki, analizuje zależności warunkujące przebieg i wyniki nauczania-uczenia (młodzież dorosła, narzeczeni, małżonkowie, członkowie rodziny) się, a także formułuje na tej podstawie odpowiednie prawidłowości oraz wskazuje metody, formy organizacyjne i środki pomocne w wywołaniu zamierzonych zmian u uczniów-uczestników-studentów. Spełnia ona funkcję teoretyczną i praktyczną, głównie o charakterze diagnostycznym, prognostycznym i instrumentalnym.

W wypadku Dydaktyki szczegółowej – wychowania do życia w rodzinie, działania wychowawcze będą polegać na stałym oddziaływaniu środowiska rodzin, nauki, (dydaktyki i pedagogiki) na proces przygotowania do życia, w małżeństwach i rodzinach, rodzin polskich

Literatura:

LITERATURA

-obowiązkowa

1. Kupisiewicz Cz.: Dydaktyka ogólna, Oficyna Wydawnicza Graf Punkt, Warszawa 2000.

2. Okoń W.: Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1984.

3. Sarmirnto, A., Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny, Kraków 2002.

4. Struzik Z., Narzeczeństwo, małżeństwo i rodzina w nauczaniu papieskim, wyd. IPJPI, Warszawa 2019.[dostęp: https://ipjp2.pl/pliki/Narzeczeństwo-małżeńśtwo-i-rodzina-w-nauczaniu-papieskim_repozytorium.pdf].

5. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołujący się do „Początku”. Chrystus odwołujący się do zmartwychwstania. Chrystus odwołujący się do „Serca”. Sakrament. O Janie Pawle II teologii ciała, Lublin 2001.

-uzupełniająca

1. Półturzycki J.: Dydaktyka dla nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock 2002.

2. Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa-Łomianki 1999.

3. Struzik Z., Znaczenie przesłania encykliki Jana Pawła II „Evangelium vitae” (25.03.1995) we współczesnej teologii życia. 20-lecie encykliki, Warszawa 2015.

4. Góralski W., Kościelne prawo małżeńskie, Warszawa 2006.

5. Struzik Z., Wartość i godność rodziny w nauczaniu Jana Pawła II, wyd. IPJPII, Warszaw 2017. [dostęp: https://ipjp2.pl/pliki/ipjp2-zeszyt-o-opatrznosci-05.pdf].

6. Struzik Z., Teologia ciała w nauczaniu Jana Pawła II, wyd. IPJPII, Warszawa 2018. [dostęp: https://ipjp2.pl/pliki/ipjp2-zeszyt-o-opatrznosci-10.pdf].

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)