Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia społeczno-rodzinna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NRN-1-ESR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia społeczno-rodzinna
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W04; NRL_W15; NRL_U04; NRL_U08; NRL_U10; NRL_U12; NRL_K01; NRL_K03; NRL_K05; NRL_K06

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta ze sferą ekonomii społecznej czyli wszelką działalnością skupioną wokół potrzeb społeczeństwa, rodziny i jej członków. Oznacza to, że dla podmiotów ekonomii społecznej istotne znaczenie, obok celu gospodarczego, ma misja społeczna.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia i opis ECTS:

NRL_W01 - student ma podstawową wiedzę dotyczącą małżeństwa i rodzin w kontekście innych nauk społecznych i

humanistycznych, a w szczególności na płaszczyźnie ekonomii społecznej.

NRL_W15 - student ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań związanych z działalnością w sferze

ekonomii społecznej.

NRL_U04 - student posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające analizować dobre praktyki w sferze ekonomii

społecznej.

NRL_U08 - student posiada umiejętności przygotowania i przedstawienia projektów dotyczących ekonomii społecznej.

NRL_U10 - student posiada umiejętności rozpoznawania problemów społeczno-ekonomicznych, ze szczególnym

uwzględnieniem osób z dysfunkcjami, niepełnosprawnością, chorych, wykluczonych i nieporadnych.

NRL_U12 - student posiada umiejętności wykorzystania form instytucjonalnej pomocy dla osób potrzebujących w ramach

działań ekonomii społecznej.

NRL_K01 - student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, a co za tym rozumie potrzebę ciągłego

dokształcania się zawodowego w obszarze ekonomii społecznej.

NRL_K03 - student docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny w kontekście ekonomii

społecznej.

NRL_K05 - student ma świadomość roli pracy zespołowej w instytucjach zajmujących się służbą rodzinie w obszarze

ekonomii społecznej.

NRL_K06 - student docenia rolę współpracy międzyinstytucjonalnej w celu profesjonalizacji działań związanych ze służbą

rodzinie w kontekście ekonomii społecznej.

Opis ECTS: 2

Godziny kontaktowe: wykład 12 godz.

Przygotowanie pracy egzaminacyjnej pisemnej: 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu pisemnego: 18 godz.

Liczba godzin: 50 = 2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Buller
Prowadzący grup: Leszek Buller
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)