Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rodzina w kulturze polskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NRN-1-RKP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rodzina w kulturze polskiej
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W01 P6S_WG

NRL_W04 P6S_WG

NRM_U01 P7S_UW

NRM_U02 P7S_UW

NRM_K01 P7U_K

NRM_K04 P7S_KOSkrócony opis:

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi procesami i czynnikami wpływającymi na przemiany kulturowe w kręgu rodziny na przestrzeni wieków oraz ukazanie ideałów wychowawczych w rozwijającej się na przestrzeni wieków myśli pedagogicznej i ich recepcję w kręgu rodzin polskich; uporządkowana wiedza na temat małżeństwa i rodziny oraz zadań, które wypełniają w kształtowaniu kultury.

Pełny opis:

1. Chrystianizacja tradycji rodzinnych w średniowieczu.

2. Ideały wychowawcze w średniowieczu.

3. Kulturotwórcza rola rodziny w epoce renesansu.

4. Wychowanie dzieci i młodzieży w dobie humanizmu.

5. Tradycje rodzinne w polskim wychowaniu szlacheckim (XVI i XVII wiek).

6. Kulturotwórcza rola rodziny w dobie oświecenia

7. Rola rodziny w zachowaniu kultury polskiej w epoce zaborów

8. Wychowanie dzieci w polskiej rodzinie ziemiańskiej w XIX wieku

9. Wychowanie prorodzinne według pedagogów katolickich Drugiej Rzeczypospolitej.

Literatura:

J. Wilk, Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze w świetle doktryny wychowawczej Kościoła Katolickiego, w: J. Jundziłł (red. ), Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX, Bydgoszcz 1994, s. 137-151.

K. Jakubiak (red.), Rodzina jako środowisko wychowawcze, Bydgoszcz 1995.

H. Skawiński, Wychowanie prorodzinne według pedagogów katolickich Drugiej Rzeczpospolitej, Warszawa 2000.

K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, Warszawa 2001.

A. Bołdyrew, Wzorce wychowania dzieci i młodzieży jako element integrujący kulturę życia rodzinnego polskiego ziemiaństwa w dobie zaborów, "Wychowanie w Rodzinie 1 (2011), s. 53-85.

S. Walasek, L. Albański, Przekaz tradycji i kultury na przestrzeni wieków, Jelenia Góra 2011.

K. Jakubiak, Życie i wychowanie w rodzinach polskich w XIX i na początku XX wieku, "Kultura -Przemiany-Edukacja" 5 (2017), s. 77-91.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

Student zna podstawową terminologię używaną w naukach o rodzinie i naukach o kulturze i posiada uporządkowaną wiedze o uwarunkowaniach historyczno-kulturowych wpływających na przemiany w rodzinach polskich.

Umiejętności

Potrafi integrować wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o rodzinie na przestrzeni wieków w celu rozpoznawania i analizowania problemów wychowawczych w rodzinach, ponadto potrafi samodzielnie rozpoznać i dokonać oceny sytuacji rodziny i zaproponować działania profilaktyczne i pomocowe.

Kompetencje społeczne

student ma pogłębiona świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego (intelektualnego i religijno-duchowego)

Student aktywnie uczestniczy w promocji i pomocy rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.

udział w wykładzie 30

udział w ćwiczeniach

przygotowanie do wykładu 30

konsultacje 5

czas na napisanie referatu/eseju/pracy 30

przygotowanie do egzaminu 15

SUMA GODZIN 110

LICZBA ECTS: 110 godz. = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

wychowawczych w poszczególnych epokach historycznych.

- na ocenę dobrą (4 -db.) student poprawnie ukazuje procesy i główne czynniki decydujące o przemianach zachodzących w kręgu rodziny w poszczególnych epokach historycznych potrafi scharakteryzować ideały wychowawcze w poszczególnych środowiskach kulturowych.

- na ocenę bardzo dobrą (5 - bdb) student doskonale w swobodnej wypowiedzi ukazuje procesy i główne czynniki decydujące o przemianach zachodzących w kręgu rodziny w poszczególnych epokach historycznych potrafi scharakteryzować ideały wychowawcze w poszczególnych środowiskach kulturowych.

Umiejętności:

- na ocenę niedostateczną (2- ndst.): student nie potrafi samodzielnie czytać i interpretować tekstów dotyczących problematyki rodziny w kontekście przemian kulturowych.

- na ocenę dostateczną (3- dst.): student słabo teksty dotyczące roli rodziny i problematyki przemian kulturowych w kręgu rodziny, nie potrafi jednak ocenić ich wartości poznawczej.

- na ocenę dobrą (4-db.): student poprawnie czyta i interpretuje teksty dotyczące problematyki historyczno-kulturowej i czynników wpływających na przemiany zachodzące w kręgu rodziny, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów dotyczących przemian kulturowych w rodzinie i potrafi docenić ich wartość merytoryczną.

- na ocenę bardzo dobrą (5- bdb): student doskonale i merytorycznie interpretuje przeczytane teksty dotyczące problematyki historyczno-kulturowej i czynników wpływających na przemiany w kręgu rodziny, zna i potrafi ocenić racjonalność i wartość poznawczą argumentów prezentowanych w mowie lub na piśmie dotyczących problematyki rodziny.

Kompetencje:

- na ocenę niedostateczną (2-ndst) nie ma świadomości odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

- na ocenę dostateczną (3-dst) ma małą świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

- na ocenę dobrą (4-db) ma wystarczającą świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

na ocenę bardzo dobrą (5-bdb) ma wielką świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

Student jest otwarty na dyskusję w kwestii przemian kulturowych zachodzących w rodzinach polskich i znaczenia tych przemian w zachowaniu dziedzictwa kulturowego.

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami jak wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja, indywidualna lektura tekstów a weryfikowane egzaminem lub kolokwium.

Efekty w obszarze umiejętności są osiągane takimi jak samodzielna lektura tekstów z zakresu historii kultury, problematyki ideałów wychowawczych; wykład informacyjny, prezentacja, a weryfikowane ustnym lub pisemnym egzaminem.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych osiągane są za pomocą przygotowanych w grupach prezentacji o poszczególnych problemach o w dyskusji o aktualnych i historycznych problemach kultury chrześcijańskiej.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych są osiągane za pomocą dyskusji o aktualnych i historycznych problemach kultury chrześcijańskiej, a weryfikacją jest kolokwium.

Końcowa ocena jest uśrednioną z ocen w obszarze wiedzy (1/3), umiejętności (1/3) i kompetencji (1/3).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Strękowski
Prowadzący grup: Stanisław Strękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem jest ukazanie podstawowych procesów i głównych czynników decydujących o przemianach w kręgu rodziny. Pokazuje ideały wychowawcze w rozwijającej się myśli pedagogicznej w społeczeństwie polskim. Student uzyskawszy ogólną orientację w problematyce historyczno-wychowawczej, może za pomocą samodzielnej lektury pogłębić problem, który go szczególnie zainteresuje.

- Celem jest również aby student potrafił wskazać zagrożenia i szanse dla chrześcijan płynące z kultury.

- Celem jest też uporządkowana wiedza na temat małżeństwa i rodziny, ich podstaw historycznych i społeczno-kulturowych.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Chrystianizacja tradycji rodzinnych w średniowieczu.

2. Ideał wychowawczy w średniowieczu.

3. Kulturotwórcza rola rodziny w epoce renesansu

4. Wychowanie dzieci i młodzieży w dobie humanizmu

5. Tradycje rodzinne w polskim wychowaniu szlacheckim (XVI i XVII wiek).

6. Kulturotwórcza rola rodziny w dobie oświecenia

7. Rola rodziny w zachowaniu kultury polskiej w epoce zaborów

8. Wychowanie dzieci w polskiej rodzinie ziemiańskiej w XIX wieku.

9. Wychowanie prorodzinne według pedagogów katolickich Drugiej Rzeczypospolitej.

Literatura:

Literatura:

J. Wilk, Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze w świetle doktryny wychowawczej Kościoła Katolickiego, w: J. Jundziłł (Red.), Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX, Bydgoszcz 1994, s. 137-151;

K. Jakubiak (red.), Rodzina jako środowisko wychowawcze w czasach nowożytnych, Bydgoszcz 1995;

H. Sławiński, Wychowanie prorodzinne według pedagogów katolickich Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2000;

K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, Warszawa 2001.

A. Bołdyrew, Wzorce wychowania dzieci i młodzieży jako element integrujący kulturę życia rodzinnego polskiego ziemiaństwa w dobie zaborów, "Wychowanie w Rodzinie 1 (2011), s. 53-85.

S. Walasek, L. Albański, Przekaz tradycji i kultury na przestrzeni wieków, Jelenia Góra 2011.

K. Jakubiak, Życie i wychowanie w rodzinach polskich w XIX i na początku XX wieku, "Kultura -Przemiany-Edukacja" 5 (2017), s. 77-91.

Wymagania wstępne:

bez wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Strękowski
Prowadzący grup: Stanisław Strękowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aFj7FdoM3vE3T2h8mX4qGEjZM7pXF5qqVW3goW_2by5k1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=9f80c066-787d-4a2f-b6e9-9fb56714cfde&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem jest ukazanie podstawowych procesów i głównych czynników decydujących o przemianach w kręgu rodziny. Pokazuje ideały wychowawcze w rozwijającej się myśli pedagogicznej w społeczeństwie polskim. Student uzyskawszy ogólną orientację w problematyce historyczno-wychowawczej, może za pomocą samodzielnej lektury pogłębić problem, który go szczególnie zainteresuje.

- Celem jest również aby student potrafił wskazać zagrożenia i szanse dla chrześcijan płynące z kultury.

- Celem jest też uporządkowana wiedza na temat małżeństwa i rodziny, ich podstaw historycznych i społeczno-kulturowych.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Chrystianizacja tradycji rodzinnych w średniowieczu.

2. Ideał wychowawczy w średniowieczu.

3. Kulturotwórcza rola rodziny w epoce renesansu

4. Wychowanie dzieci i młodzieży w dobie humanizmu

5. Tradycje rodzinne w polskim wychowaniu szlacheckim (XVI i XVII wiek).

6. Kulturotwórcza rola rodziny w dobie oświecenia

7. Rola rodziny w zachowaniu kultury polskiej w epoce zaborów

8. Wychowanie dzieci w polskiej rodzinie ziemiańskiej w XIX wieku.

9. Wychowanie prorodzinne według pedagogów katolickich Drugiej Rzeczypospolitej.

Literatura:

Literatura:

J. Wilk, Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze w świetle doktryny wychowawczej Kościoła Katolickiego, w: J. Jundziłł (Red.), Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX, Bydgoszcz 1994, s. 137-151;

K. Jakubiak (red.), Rodzina jako środowisko wychowawcze w czasach nowożytnych, Bydgoszcz 1995;

H. Sławiński, Wychowanie prorodzinne według pedagogów katolickich Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2000;

K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, Warszawa 2001.

A. Bołdyrew, Wzorce wychowania dzieci i młodzieży jako element integrujący kulturę życia rodzinnego polskiego ziemiaństwa w dobie zaborów, "Wychowanie w Rodzinie 1 (2011), s. 53-85.

S. Walasek, L. Albański, Przekaz tradycji i kultury na przestrzeni wieków, Jelenia Góra 2011.

K. Jakubiak, Życie i wychowanie w rodzinach polskich w XIX i na początku XX wieku, "Kultura -Przemiany-Edukacja" 5 (2017), s. 77-91.

Wymagania wstępne:

bez wymagań wstępnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)