Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rodzina w różnych kulturach i religiach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NRN-1-RKR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rodzina w różnych kulturach i religiach
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W05,

NRL_W10,

NRL_W12,

NRL_W19,

NRL_K03,

NRL_K04.

Skrócony opis:

Celem przedmiuotu jest zapoznanie Studentów/ek z zasadmi funkcjonowania rodzin w różnych kulturach i religiach.

Pełny opis:

W czase zajęć Student/ka poznają rodzinę w różnych kulturach i religiach: pozycje kobiety i meżczyzny, dziecka, sposoby zawiązywania małzeństwa, isntytucje rozwodów, opiekę nad starszymi, intymnmośc w związkach.

4 ECTS

Literatura:

F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002.

Rodzina w wielkich religiach świata, red. Z.J. Kijas, Kraków 1999.

M.J. Żmichrowska, Małzeństwo i rodzina w chrześcijaństwie i islamie. Wspólne tradycje, Czestochowa 2007.

A. Unterman, Żydzi - wiara i życiue, Warszawa 2015.Z. Wróbel, Erotyzm w religiach swiata, Łodź 1990.

Zawieranie małzeństwa w różnych systemeach prawnych, religiach i kulturach, red. R. Sztychmiler, Olsztyn2009.

Literatura do pracy pisemnej:

B. Malinowski, Życie seksualne dzikich, Warszawa 1957.

D.A. Sikorski, Religie dawnych Słowian, Poznań 2018.

W. Dworczyk, My, dzicy Papuasi, Warszawa 1985.

I. Przewłocka, Czcicierla Kojota i kruka, Gdynia 1968.

A. Fidler, kanada pachnaca żywicą, Pelplin 2009.

J. Ganecki, Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 2011.

K. Szwob, Kultury i religie świata w opowieściach, mitach i faktach, Kraków 2014.

R.H. Nocuń, Kobieta w życiu Indian Ameryki Południowej, Katowice 1967.

M. paradowska, Wśród Indian i Metysów, Wrocław 1989.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

NRL_W05,

Student/Studentka - zna elementarną terminologię używaną w naukach o rodzinie i rozumie jej źródła

NRL_W10,

- zna rodzaje więzi rodzinnych i społecznych, posiada elementarną wiedzę dotyczącą psychologicznych procesów i mechanizmów komunikowania, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w małżeństwie i rodzinie, ich prawidłowości i zakłóceń.

NRL_W12,

- zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, ma podstawową wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących.

NRL_K03,

- docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania zadań osobistych i zawodowych.

NRL_K04.

- ma świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.

WIEDZA:

Student zna miejsce rodziny/rodzin i życia rodzinnego w systemach społecznych wybranych kultur i religii.

Zna elementarną terminologię służącą ww. kulturach i religiach do opisu rytuałów, znaczeń i mechanizmów życia rodzinnego.

Zna usytuowanie kobiety, meżczyzny, dziecka w systemie społecznym w ww. kulturach i religiach.

KOMPETENCJE:

Ma świadomość róznorodnosci form życia rodzinnego.

Ma swaidomość zmian zachodzących w życiu rodzinnym w perspektywie historycznej i kulturowej.

Student/ka ma szacunek do innych kultur i religii.

ECTS=4 pkt

1. Wykład - 30 godz

2. Przygotowanie do egzaminu - 30 godz.

3. Samodzielna lektura wybranej literatury - 30 godz.

4. Pisanie eseju - 10godz.

5. Egzamnin - 3 godz.

6. Konsultacje - 2 godz.

SUMA - 105 godz = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe ustne lub pisemne - wedle decyzji ze studentami. (70% oceny)

Esej nt wybranej rodziny w wybranej kulturze (zagadnienie poza temetami podejmowanymi na zajęciach) - na podstawie dodatkowej literatury.(30% oceny)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Tułowiecki
Prowadzący grup: Dariusz Tułowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiuotu jest zapoznanie Studentów/ek z zasadmi funkcjonowania rodzin w strukturach społecznych różnych kultur i religii.

Pełny opis:

1. Ogólne wiadoimosci o rodzinie.

2. Rodzina w Japonii.

3. Rodzina w Chinach.

4. Rodzina w starożytenej Gracji

5. Rodzina w starożytnym Rzymie.

6. Rodzina dawnych Słiowian.

7. Rodzina u Indian Ameryki Północnej (Assiniboinów).

8. Rodzina w Afryce Subsacharyjskiej (Eve).

9. Rodzina w Indiach.

10. Rodzina w judaiźmie.

11. Rodzina muzułmańska.

12. Rodzina w chrześcijaństwie (Kościół katolicki).

13. Rodzina w prawosławiu (Kościół prawosłąwny w Polsce)

Literatura:

1. Analiza tekstów - praca własna Studenta/ki.

2. Analiza materiaów wizualnych.

3. Dyskusja - w ramacj konsultacji.

Wymagania wstępne:

Ocenia raportów z zadań przypisanych do poszczególnych zagadnień;

- merytoryczność,

- terminologia,

- szacunek do innych kultur i religii,

- edycja,

- terminowość.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Strękowski
Prowadzący grup: Stanisław Strękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)