Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System świadczeń pomocy społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NRN-1-SSPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System świadczeń pomocy społecznej
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W01, NRL_W11, NRL_W15, NRL_U05, NRL_U07, NRL_K01, NRL_K06

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie rozważań teoretycznych z zakresu pomocy społecznej oraz dokonanie analizy świadczeń, które pozwolą przybliżyć studentom podstawowe pojęcia omawianej dyscypliny, ocenić miejsce i znaczenie pomocy społecznej w systemie prawnym oraz wyposażyć studentów w wiedzę z zakresu socjalnej problematyki ochrony rodzinnej.

Pełny opis:

1. Pomoc społeczna – geneza pomocy społecznej, definicja, miejsce pomocy społecznej w systemie prawa polskiego

2. Cele pomocy społecznej

3. Zasady pomocy społecznej

4. Zadania samorządu terytorialnego w zakresie pomocy społecznej

5. Zadania administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej oraz podmiotów niepublicznych

6. Pozycja prawna świadczeniobiorcy, kryteria ustalania uprawnień do świadczeń

7. Świadczenia pieniężne

8. Świadczenia niepieniężne

9. Postępowanie administracyjne w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

10. Kryteria ustalania uprawnień do świadczenia

11. Zwrot świadczeń

12. Organizacja pomocy społecznej

13. Status zawodowy pracowników socjalnych

14. Opieka nad rodziną w systemie pomocy społecznej

15. Formy pomocy realizowane na podstawie przepisów odrębnych

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej

S. Nitecki, Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, Warszawa 2008.

S.Nitecki, Pomoc społeczna. Procedury i tryb przyznawania świadczeń. Wrocław 2010

I. Sierpowska, Prawo pomocy społecznej, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca

I. Sierpowska, Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Warszawa 2017.

B. Kołaczkowski, M. Ratajczak, Pomoc społeczna. Wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku, Warszawa 2013.

R. Krajewski, A. Mielczarek, Polskie prawo pomocy społecznej. Zarys problematyki, Kutno 2006

W.Maciejko, Instytucje pomocy społecznej, Warszawa 2009

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK_1 - student zna elementarną terminologię z zakresu pomocy społecznej oraz potrafi wskazać podstawowe świadczenia z zakresu pomocy społecznej.

EK_2 - student posiada elementarna wiedzę o zadaniach podmiotów publicznych i prywatnych z zakresu świadczeń z pomocy społecznej

Umiejętności

EK_3 – potrafi posługiwać się ogólnymi zasadami i normami etycznymi w

poszukiwaniu rozwiązań konkretnych problemów małżeńskich i

rodzinnych, w szczególności poprzez świadczenia pomocy społecznej

Umiejętności:

EK_4 -potrafi wybrać i zastosować metody, procedury i dobre praktyki do

realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności na rzecz

małżeństwa i rodziny

EK - 5 -posiada umiejętność wykorzystania form instytucjonalnej pomocy

małżeństwu i rodzinie, identyfikowania placówek pomocy społecznej,

rozumienia i stosowania prawa w zakresie opieki i pomocy rodzinie

Kompetencje społeczne:

EK - 6 – student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

(intelektualnego i religijno-duchowego)

EK - 7 – docenia rolę współpracy międzyinstytucjonalnej w celu profesjonalizacji działań związanych ze służbą rodzinie; jest przygotowany do uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania

prorodzinne i wykazuje zdolność do porozumiewania się z osobami

będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie

ECTS:

Liczba ECTS: 3

udział w zajęciach: 12 godz.

przygotowanie do kolokwium pisemnego: 30 godz.

lektura literatury przedmiotu: 35 godz.

Suma godzin: 77 godz. = 3 ECTS

[1 ECTS = 30/25 godz.]

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

Efekty wiedzy (EK 1-3):

metoda dydaktyczna – wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

weryfikacja: kolokwium pisemne, przygotowanie do kolejnych zajęć oraz aktywny w nich udział

Efekty umiejętności (EK 4-5):

metody dydaktyczne – praca z tekstem, praca grupowa

weryfikacja - kolokwium pisemne, obserwacja aktywności studentów

Efekty kompetencji społecznych (EK 6-7):

metody dydaktyczne – dyskusja, analiza tekstów

weryfikacja – obserwacja pracy i aktywności studentów podczas ćwiczeń, bieżąca informacja zwrotna

Kryteria oceniania:

Do zaliczenia wymagane jest:

1. obecność i aktywny udział w zajęciach - dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności;

2. zaliczenie pisemne treści programowych - kolokwium pisemne składające się z testu jednokrotnego wyboru oraz pytań otwartych.

Zaliczenie przedmiotu na ocenę.

Ocena 2 (ndst)

Wiedza:

(Ek 1 – Ek 3) - student nie zna elementarnej terminologii z zakresu pomocy społecznej oraz nie potrafi wskazać podstawowych świadczeń z zakresu pomocy społecznej, nie posiada elementarnej wiedzy o zadaniach podmiotów publicznych i prywatnych z zakresu świadczeń z pomocy społecznej

Umiejętności

(Ek4 – Ek5) – nie potrafi posługiwać się ogólnymi zasadami i normami etycznymi w poszukiwaniu rozwiązań konkretnych problemów małżeńskich i rodzinnych, w szczególności poprzez świadczenia pomocy społecznej, nie potrafi wybrać i zastosować metody, procedury i dobre praktyki do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności na rzecz małżeństwa i rodziny, nie posiada umiejętności wykorzystania form instytucjonalnej pomocy małżeństwu i rodzinie, identyfikowania placówek pomocy społecznej, rozumienia i stosowania prawa w zakresie opieki i pomocy rodzinie

Kompetencje społeczne

(Ek – 6 – Ek – 7) – student nie ma nie ma świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności, nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, nie docenia roli współpracy międzyinstytucjonalnej w celu profesjonalizacji działań związanych ze służbą rodzinie; nie jest przygotowany do uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania prorodzinne i nie wykazuje zdolności do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie

Ocena 3 (dst)

Wiedza:

(Ek 1 – Ek 3) – student w ograniczonym stopniu zna elementarną terminologię z zakresu pomocy społecznej oraz w ograniczonym stopniu potrafi wskazać podstawowe świadczenia z zakresu pomocy społecznej, nie posiada pełnej, elementarnej wiedzy o zadaniach podmiotów publicznych i prywatnych z zakresu świadczeń z pomocy społecznej

Umiejętności

(Ek3 – Ek5) – nie potrafi w pełnym zakresie posługiwać się ogólnymi zasadami i normami etycznymi w poszukiwaniu rozwiązań konkretnych problemów małżeńskich i rodzinnych, w szczególności poprzez świadczenia pomocy społecznej, nie potrafi w pełnym zakresie wybrać i zastosować metody, procedury i dobre praktyki do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności na rzecz małżeństwa i rodziny, nie posiada w pełnym stopniu umiejętności wykorzystania form instytucjonalnej pomocy małżeństwu i rodzinie, identyfikowania placówek pomocy społecznej, rozumienia i stosowania prawa w zakresie opieki i pomocy rodzinie

Kompetencje społeczne

(Ek – 6 – Ek – 7) – student nie ma pełnej świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności, nie rozumie w pełni potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, nie docenia w pełnym stopniu roli współpracy międzyinstytucjonalnej w celu profesjonalizacji działań związanych ze służbą rodzinie; nie w pełnym zakresie jest przygotowany do uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania prorodzinne i nie wykazuje pełnych zdolności do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie

Ocena 4 (db)

Wiedza:

(Ek 1 – Ek 3) – student zna elementarną terminologię z zakresu pomocy społecznej oraz potrafi wskazać podstawowe świadczenia z zakresu pomocy społecznej, posiada elementarną wiedzę o zadaniach podmiotów publicznych i prywatnych z zakresu świadczeń z pomocy społecznej

Umiejętności

(Ek3 – Ek5) – potrafi posługiwać się ogólnymi zasadami i normami etycznymi w poszukiwaniu rozwiązań konkretnych problemów małżeńskich i rodzinnych, w szczególności poprzez świadczenia pomocy społecznej, potrafi wybrać i zastosować metody, procedury i dobre praktyki do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności na rzecz małżeństwa i rodziny, posiada umiejętności wykorzystania form instytucjonalnej pomocy małżeństwu i rodzinie, identyfikowania placówek pomocy społecznej, rozumienia i stosowania prawa w zakresie opieki i pomocy rodzinie

Kompetencje społeczne

(Ek – 6 – Ek – 7) – student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, docenia rolę współpracy międzyinstytucjonalnej w celu profesjonalizacji działań związanych ze służbą rodzinie; jest przygotowany do uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania prorodzinne i wykazuje zdolności do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie

Ocena 5 (bdb)

Wiedza:

(Ek 1 – Ek 3) – student bardzo dobrze zna elementarną terminologię z zakresu pomocy społecznej oraz potrafi precyzyjnie wskazać podstawowe świadczenia z zakresu pomocy społecznej, posiada dokładną, elementarną wiedzę o zadaniach podmiotów publicznych i prywatnych z zakresu świadczeń z pomocy społecznej

Umiejętności

(Ek3 – Ek5) – bardzo dobrze potrafi posługiwać się ogólnymi zasadami i normami etycznymi w poszukiwaniu rozwiązań konkretnych problemów małżeńskich i rodzinnych, w szczególności poprzez świadczenia pomocy społecznej, potrafi precyzyjnie wybrać i zastosować metody, procedury i dobre praktyki do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności na rzecz małżeństwa i rodziny, posiada bardzo dobrze rozwinięte umiejętności wykorzystania form instytucjonalnej pomocy małżeństwu i rodzinie, identyfikowania placówek pomocy społecznej, rozumienia i stosowania prawa w zakresie opieki i pomocy rodzinie

Kompetencje społeczne

(Ek – 6 – Ek – 7) – student ma pełną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, bardzo dobrze rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, docenia w pełnym stopniu rolę współpracy międzyinstytucjonalnej w celu profesjonalizacji działań związanych ze służbą rodzinie; jest bardzo dobrze przygotowany do uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania prorodzinne i wykazuje bardzo dobrze rozwinięte zdolności do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Młyński
Prowadzący grup: Józef Młyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)